Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)
specjalność: żywienie człowieka i dietetyka

Sylabus przedmiotu Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowieka
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biochemii, fizjologii człowieka, fizjologii żywienia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zkaresie budowy organizmu ludzkiego, jego funkcjonowania.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biochemii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii i żywienia człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego. Norma a wartosć referencyjna.2
T-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.2
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.7
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.4
15
wykłady
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.4
T-W-2Czynniki wpływajace na wyniki badań biochemicznych2
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.5
T-W-4Kontrola przebiegu procesów4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach20
A-L-2przygotowanie do kolokwium3
A-L-3analiza wskazanej literatury3
A-L-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach10
A-W-2analiza wskazanej literatury6
A-W-3przygotowanie do zaliczenia pisemnego6
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO4-3zcid_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, zna zastosowania podstawowych wskaźników biochemicznych.
TZZ_1A_W04R1A_W01InzA_W02C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2
TZZ_1A_PO4-3zcid_W02
Zna prawidłowe wartości wskaźników biochemicznych w ślinie, krwi, moczu oraz wpływ składników diety na wielkość tych wskaźników.
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO4-3zcid_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących wskaźników biochemicznych stanu odżywienia pochodzących z fachowej literatury.
TZZ_1A_U01R1A_U01InzA_U04C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2
TZZ_1A_PO4-3zcid_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie wskaźników biochemicznych stanu odżywienia i ich wartości referencyjnych. Posiada umiejętność korzystania ze specjalistycznych źródeł wiedzy.
TZZ_1A_U05R1A_U07C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO4-3zcid_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu biochemicznych wskaźników stanu odżywienia w pracy dietetyka.
TZZ_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-2, M-3S-1, S-2
TZZ_1A_PO4-3zcid_K02
Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie wartości referencjynych i interpretacji wskaźników biochemicznych stanu odżywienia.
TZZ_1A_K04R1A_K06C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO4-3zcid_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, zna zastosowania podstawowych wskaźników biochemicznych.
2,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - brak poprawnej odpowiedzi na 1 pytanie
3,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - poprawna odpowiedź na wszystkie 5 pytań, w zakresie podstawowym
3,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 4 pytania w zakresie podstawowym
4,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym
4,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania
5,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania
TZZ_1A_PO4-3zcid_W02
Zna prawidłowe wartości wskaźników biochemicznych w ślinie, krwi, moczu oraz wpływ składników diety na wielkość tych wskaźników.
2,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - brak poprawnej odpowiedzi na 1 pytanie
3,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - poprawna odpowiedź na wszystkie 5 pytań, w zakresie podstawowym
3,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 4 pytania w zakresie podstawowym
4,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym
4,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania
5,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO4-3zcid_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących wskaźników biochemicznych stanu odżywienia pochodzących z fachowej literatury.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji dotyczących wskaźników biochemicznych stanu odżywienia z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące wskaźników biochemicznych stanu odżywienia z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące wskaźników biochemicznych stanu odżywienia wielu źródeł specjalistycznej literatury
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się ale również potrafi je w analityczny sposób porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania o stanie odżywienia na podstawie analizy i interpretacji wskaźników biochemicznych.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła piśmiennictwa specjalistycznego, potrafi porównywać ich przydatność do samodzielnego wnioskowania o stanie odżywienia na podstawie analizy i interperatcji wskaźników bichemicznych z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego wyboru wskaźników.
TZZ_1A_PO4-3zcid_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie wskaźników biochemicznych stanu odżywienia i ich wartości referencyjnych. Posiada umiejętność korzystania ze specjalistycznych źródeł wiedzy.
2,0Student nie posiada umiejętności samokształcenia. Korzysta z niespecjalistycznego piśmiennictwa w zakresie biochemicznych wskaźników stanu odżywienia.
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa, w tym zagranicznego.
4,5Student spełnia kryteria oceny dobrej a ponadto potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących biochemicznych wskaźników stanu odżywienia.
5,0Student spełnia kryteria oceny ponad dobrej oraz potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących biochemicznych wskaźników stanu odżywienia oraz o nich dyskutować.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO4-3zcid_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu biochemicznych wskaźników stanu odżywienia w pracy dietetyka.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć przydatność wiedzy i umiejętności z biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia pracy dietetyka.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia. Dyskutuje o najnowszych wynikach badań z tego obszaru nauki.
TZZ_1A_PO4-3zcid_K02
Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie wartości referencjynych i interpretacji wskaźników biochemicznych stanu odżywienia.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę ustawiczego dokształcania się w zakresie wartości referencyjnych i intrepretacji wskaźników biochemicznych stanu odżywienia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia, ale dokształca się w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia i na bieżaco się dokształca.
4,5Student posiada kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia i na bieżaco się dokształca korzystając ze specjalistycznego piśmiennictwa krajowego.
5,0Student posiada kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia i na bieżaco się dokształca korzystając ze specjalistycznego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego.

Literatura podstawowa

  1. Traczyk W., Trzebski A. (red.), Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa, 2009, III
  2. Ganong W., Fizjologia, PZWL, Warszawa, 2007, I
  3. Traszyk W., Diagnostyka czynnościowa człowieka.Fizjologia stosowana., PZWL, Warszawa, 1999
  4. Kozłowski S., Nazar K., Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa, 1999, III
  5. Murray,R., Granner D., Rodwell V., Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa, 2008, VI

Literatura dodatkowa

  1. Keller J., Podstawy fizjologii żywienia człowieka, SGGW, Warszawa, 2000, I
  2. Dembińska-Kieć A., Naskalski J., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009, III

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego. Norma a wartosć referencyjna.2
T-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.2
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.7
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.4
T-W-2Czynniki wpływajace na wyniki badań biochemicznych2
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.5
T-W-4Kontrola przebiegu procesów4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach20
A-L-2przygotowanie do kolokwium3
A-L-3analiza wskazanej literatury3
A-L-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach10
A-W-2analiza wskazanej literatury6
A-W-3przygotowanie do zaliczenia pisemnego6
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-3zcid_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, zna zastosowania podstawowych wskaźników biochemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W04Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zkaresie budowy organizmu ludzkiego, jego funkcjonowania.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biochemii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.
T-W-4Kontrola przebiegu procesów
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - brak poprawnej odpowiedzi na 1 pytanie
3,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - poprawna odpowiedź na wszystkie 5 pytań, w zakresie podstawowym
3,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 4 pytania w zakresie podstawowym
4,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym
4,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania
5,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-3zcid_W02Zna prawidłowe wartości wskaźników biochemicznych w ślinie, krwi, moczu oraz wpływ składników diety na wielkość tych wskaźników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zkaresie budowy organizmu ludzkiego, jego funkcjonowania.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biochemii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.
T-W-4Kontrola przebiegu procesów
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - brak poprawnej odpowiedzi na 1 pytanie
3,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - poprawna odpowiedź na wszystkie 5 pytań, w zakresie podstawowym
3,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 4 pytania w zakresie podstawowym
4,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym
4,5Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania
5,0Zaliczenie pisemne obejmujące treści z wykładów i ćwiczeń zawiera 5 pytań otwartych, dotyczących 5 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-3zcid_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących wskaźników biochemicznych stanu odżywienia pochodzących z fachowej literatury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zkaresie budowy organizmu ludzkiego, jego funkcjonowania.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biochemii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.
T-W-4Kontrola przebiegu procesów
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji dotyczących wskaźników biochemicznych stanu odżywienia z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące wskaźników biochemicznych stanu odżywienia z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące wskaźników biochemicznych stanu odżywienia wielu źródeł specjalistycznej literatury
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się ale również potrafi je w analityczny sposób porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania o stanie odżywienia na podstawie analizy i interpretacji wskaźników biochemicznych.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła piśmiennictwa specjalistycznego, potrafi porównywać ich przydatność do samodzielnego wnioskowania o stanie odżywienia na podstawie analizy i interperatcji wskaźników bichemicznych z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego wyboru wskaźników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-3zcid_U02Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie wskaźników biochemicznych stanu odżywienia i ich wartości referencyjnych. Posiada umiejętność korzystania ze specjalistycznych źródeł wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zkaresie budowy organizmu ludzkiego, jego funkcjonowania.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biochemii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.
T-W-4Kontrola przebiegu procesów
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności samokształcenia. Korzysta z niespecjalistycznego piśmiennictwa w zakresie biochemicznych wskaźników stanu odżywienia.
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa, w tym zagranicznego.
4,5Student spełnia kryteria oceny dobrej a ponadto potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących biochemicznych wskaźników stanu odżywienia.
5,0Student spełnia kryteria oceny ponad dobrej oraz potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących biochemicznych wskaźników stanu odżywienia oraz o nich dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-3zcid_K01Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu biochemicznych wskaźników stanu odżywienia w pracy dietetyka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zkaresie budowy organizmu ludzkiego, jego funkcjonowania.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biochemii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.
T-W-4Kontrola przebiegu procesów
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć przydatność wiedzy i umiejętności z biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia pracy dietetyka.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia. Dyskutuje o najnowszych wynikach badań z tego obszaru nauki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-3zcid_K02Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie wartości referencjynych i interpretacji wskaźników biochemicznych stanu odżywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego przetwórstwa żywności i żywienia człowieka.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zkaresie budowy organizmu ludzkiego, jego funkcjonowania.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biochemii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-2Analiza składu śliny w kontrkście określenia stanu odzywienia organizmu.
T-L-4Analiza składu moczu w kontekście określenia stanu odżywienia organizmu.
T-L-3Analiza składu krwi w kontekście stanu odżywienia organizmu.
T-W-4Kontrola przebiegu procesów
T-W-1Biochemiczne podstawy funkcji orgaznimu.
T-W-3Wybrane tory metaboliczne ustroju i ich wskaźniki (obecne we krwi, moczu, ślinie) informujące o stanie odżywienia.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę ustawiczego dokształcania się w zakresie wartości referencyjnych i intrepretacji wskaźników biochemicznych stanu odżywienia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia, ale dokształca się w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia i na bieżaco się dokształca.
4,5Student posiada kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia i na bieżaco się dokształca korzystając ze specjalistycznego piśmiennictwa krajowego.
5,0Student posiada kompetencje, by rozumieć problematykę biochemicznej analizy i interpretacji stanu odżywnienia i na bieżaco się dokształca korzystając ze specjalistycznego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego.