Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)
specjalność: żywienie człowieka i dietetyka

Sylabus przedmiotu Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowych
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z mechanizmami powstawania zachowań żywieniowych, ze zwróceniem uwagi na szereg czynników (kulturowych, społecznych, ekonomicznych, psychologicznych) determinujących postępowanie człowieka w sferze żywności i żywienia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza wpływu czynników społecznych na zachowania żywieniowe3
T-L-2Analiza wpływu kultury i religii na kreowanie zachowań żywieniowych3
T-L-3Analiza psychologicznych uwarunkowań zachowań żywieniowych3
T-L-4Analiza wpływu cech osobowości na zachowania żywieniowe3
T-L-5Psychologiczne i społeczne aspekty otyłości3
15
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka koncepcji klasyfikujących determinanty zachowań człowieka w sferze żywności i żywienia2
T-W-2Cechy środowiska fizycznego i geograficznego, ich oddziaływanie na postępowanie człowieka oraz cechy charakteryzujace człowieka jako jednostkę biologiczną2
T-W-3Znaczenie kultury w kreowaniu zachowań żywieniowych2
T-W-4Wpływ czynników ekonomicznych na sferę żywności i żywienia2
T-W-5Charakterystyka czynników społecznych oraz cech społeczno-zawodowych jednostki wpływających na jej zachowania żywieniowe2
T-W-6Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych - stres a zachowania żywieniowe3
T-W-7Biologiczne, psychospołeczne i kulturowe funkcje jedzenia2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach13
A-L-2godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3przygotowanie do zajęć13
31
wykłady
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-2Analiza wskazanej literatury13
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-2zcid_W01
Ma wiedzę na temat uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmów ich powstawania
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-7, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-2zcid_U01
Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą wnioskować o uwarunkowaniach żywieniowych
TZZ_1A_U01, TZZ_1A_U05R1A_U01, R1A_U07InzA_U04C-1T-W-7, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-2zcid_K01
Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
TZZ_1A_K01, TZZ_1A_K02, TZZ_1A_K06R1A_K01, R1A_K04, R1A_K07InzA_K01C-1T-W-7, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-2zcid_W01
Ma wiedzę na temat uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmów ich powstawania
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-2zcid_U01
Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą wnioskować o uwarunkowaniach żywieniowych
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące uwarunowań zachowań żywieniowych z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu wytłumaczyć zachowania żywieniowe.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące zachowań żywieniowych. Potrafi wytłumaczyć zachowania żywieniowe.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi wytłumaczyć zachowania żywieniowe.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przewidywania zachowania żywieniowe. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do wytłumaczenia i samodzielnego przewidywania zachowań żywieniowych. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-2zcid_K01
Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
2,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Nie zdefiniowano w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki, PWN, Warszawa, 2010
  2. Pilska M., Jeżewska - Zychowicz M., Psychologia żywienia - wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa, 2009
  3. Jeżewska - Zychowicz M., Zachowania żywieniowe i uch uwarunkowania, SGGW, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Wądołowska L., Studia nad uwarunkowaniami żywieniowymi i stanem odżywienia młodzieży akademickiej, Wyd. UWM, Olsztyn, 2000
  2. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza wpływu czynników społecznych na zachowania żywieniowe3
T-L-2Analiza wpływu kultury i religii na kreowanie zachowań żywieniowych3
T-L-3Analiza psychologicznych uwarunkowań zachowań żywieniowych3
T-L-4Analiza wpływu cech osobowości na zachowania żywieniowe3
T-L-5Psychologiczne i społeczne aspekty otyłości3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka koncepcji klasyfikujących determinanty zachowań człowieka w sferze żywności i żywienia2
T-W-2Cechy środowiska fizycznego i geograficznego, ich oddziaływanie na postępowanie człowieka oraz cechy charakteryzujace człowieka jako jednostkę biologiczną2
T-W-3Znaczenie kultury w kreowaniu zachowań żywieniowych2
T-W-4Wpływ czynników ekonomicznych na sferę żywności i żywienia2
T-W-5Charakterystyka czynników społecznych oraz cech społeczno-zawodowych jednostki wpływających na jej zachowania żywieniowe2
T-W-6Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych - stres a zachowania żywieniowe3
T-W-7Biologiczne, psychospołeczne i kulturowe funkcje jedzenia2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach13
A-L-2godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3przygotowanie do zajęć13
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-2Analiza wskazanej literatury13
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-2zcid_W01Ma wiedzę na temat uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmów ich powstawania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z mechanizmami powstawania zachowań żywieniowych, ze zwróceniem uwagi na szereg czynników (kulturowych, społecznych, ekonomicznych, psychologicznych) determinujących postępowanie człowieka w sferze żywności i żywienia.
Treści programoweT-W-7Biologiczne, psychospołeczne i kulturowe funkcje jedzenia
T-W-4Wpływ czynników ekonomicznych na sferę żywności i żywienia
T-W-6Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych - stres a zachowania żywieniowe
T-W-3Znaczenie kultury w kreowaniu zachowań żywieniowych
T-W-1Ogólna charakterystyka koncepcji klasyfikujących determinanty zachowań człowieka w sferze żywności i żywienia
T-W-2Cechy środowiska fizycznego i geograficznego, ich oddziaływanie na postępowanie człowieka oraz cechy charakteryzujace człowieka jako jednostkę biologiczną
T-W-5Charakterystyka czynników społecznych oraz cech społeczno-zawodowych jednostki wpływających na jej zachowania żywieniowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-2zcid_U01Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą wnioskować o uwarunkowaniach żywieniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z mechanizmami powstawania zachowań żywieniowych, ze zwróceniem uwagi na szereg czynników (kulturowych, społecznych, ekonomicznych, psychologicznych) determinujących postępowanie człowieka w sferze żywności i żywienia.
Treści programoweT-W-7Biologiczne, psychospołeczne i kulturowe funkcje jedzenia
T-W-4Wpływ czynników ekonomicznych na sferę żywności i żywienia
T-W-6Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych - stres a zachowania żywieniowe
T-W-3Znaczenie kultury w kreowaniu zachowań żywieniowych
T-W-1Ogólna charakterystyka koncepcji klasyfikujących determinanty zachowań człowieka w sferze żywności i żywienia
T-W-2Cechy środowiska fizycznego i geograficznego, ich oddziaływanie na postępowanie człowieka oraz cechy charakteryzujace człowieka jako jednostkę biologiczną
T-W-5Charakterystyka czynników społecznych oraz cech społeczno-zawodowych jednostki wpływających na jej zachowania żywieniowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące uwarunowań zachowań żywieniowych z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu wytłumaczyć zachowania żywieniowe.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące zachowań żywieniowych. Potrafi wytłumaczyć zachowania żywieniowe.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi wytłumaczyć zachowania żywieniowe.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przewidywania zachowania żywieniowe. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do wytłumaczenia i samodzielnego przewidywania zachowań żywieniowych. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-2zcid_K01Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
TZZ_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
TZZ_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy. Potrafi przyjąć rolę lidera.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z mechanizmami powstawania zachowań żywieniowych, ze zwróceniem uwagi na szereg czynników (kulturowych, społecznych, ekonomicznych, psychologicznych) determinujących postępowanie człowieka w sferze żywności i żywienia.
Treści programoweT-W-7Biologiczne, psychospołeczne i kulturowe funkcje jedzenia
T-W-4Wpływ czynników ekonomicznych na sferę żywności i żywienia
T-W-6Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych - stres a zachowania żywieniowe
T-W-3Znaczenie kultury w kreowaniu zachowań żywieniowych
T-W-1Ogólna charakterystyka koncepcji klasyfikujących determinanty zachowań człowieka w sferze żywności i żywienia
T-W-2Cechy środowiska fizycznego i geograficznego, ich oddziaływanie na postępowanie człowieka oraz cechy charakteryzujace człowieka jako jednostkę biologiczną
T-W-5Charakterystyka czynników społecznych oraz cech społeczno-zawodowych jednostki wpływających na jej zachowania żywieniowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Nie zdefiniowano w formie stopnia