Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N2)

Sylabus przedmiotu Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowia
Specjalność żywienie człowieka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,00,50egzamin
laboratoriaL2 18 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizjologii człowieka
W-2Znajomość fizjologii żywienia
W-3Znajomość anatomii i fizjologii człowieka, fizjologii żywienia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
C-2Celem przedmiotu jest nbycie praktycznej umiejętności oceny i korekty jadłospisów dekadowych palcówek żywienia zbiorowego oraz opracowanie jadłospiów osób ze zmianami w metabolizmie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Biochemiczne i fizjologiczne wskaźniki stanu zdrowia2
T-L-2Rola integracji odruchów noworodkowych w dojrzewaniu CUN2
T-L-3Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.2
T-L-4Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego3
T-L-5Zdolność adaptacyjna układu krążenia2
T-L-6Wpływ wysiłku fizycznego na organizm3
T-L-7Znaczenie wody w żywieniu2
T-L-8Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety2
18
wykłady
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.1
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia2
T-W-3Środowiskowe i metaboliczne uwarunkowania zaburzeń w układzie krzepnięcia i fibrynolizy2
T-W-4Fizjologia snu2
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu1
T-W-6Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Analiza wskazanej literatury5
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3Przygotowanie do zajęć33
A-L-4uczestnictwo w zajęciach18
61
wykłady
A-W-1Analiza wskazanej literatury3
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem3
A-W-3Przygotowanie do egzaminu15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach9
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia audytoryjne
M-4Wyklad problemowy
M-5Metoda analizy przypadków
M-6Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
S-3Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
S-5Ocena formująca: Ocena ustna odpowiedzi
S-6Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu
S-7Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D4zc_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia.
TZZ_2A_W09R2A_W04C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-3, S-2, S-1
TZZ_2A_D4zc_W02
Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka oraz prozdrowotnej roli składników diety
TZZ_2A_W07R2A_W04C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D4zc_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZZ_2A_U01R2A_U01, R2A_U03C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-2, S-1
TZZ_2A_D4zc_U02
Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
TZZ_2A_U12R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D4zc_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy oraz jej przekazywania społeczeństwu. Potrafi przejąć rolę lidera.
TZZ_2A_K04, TZZ_2A_K03, TZZ_2A_K02R2A_K01, R2A_K02, R2A_K03, R2A_K04, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01, InzA2_K02C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D4zc_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia.
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TZZ_2A_D4zc_W02
Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka oraz prozdrowotnej roli składników diety
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D4zc_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczącychj biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi uzasadnić swoje zdanie w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi w pełni uzasadnić swoje zdanie.
TZZ_2A_D4zc_U02
Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
2,0Nie potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływu różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
3,0Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie w stopniu podstawowym
3,5Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie
4,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
4,5Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
5,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Uzasadnia wszystkie zmiany w funkcjonowaniu organizmu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D4zc_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy oraz jej przekazywania społeczeństwu. Potrafi przejąć rolę lidera.
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Literatura podstawowa

 1. Konturek S., Fizjologia człowieka, Elsevier Urban and Partner, Wrocław, 2007
 2. Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, Warszawa, 2007
 3. Gawęcki J., Roszkowski W, Od norm żywieniowych do marketingu żywności., Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, 2011
 4. Górski J., Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, PZWL, Warszawa, 2011
 5. Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, Warszawa, 2007
 6. Małecka M., Prozdrowotne składniki żywności, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2010
 7. Zin M., Ocena żywności i żywienia, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2009
 8. Górski J., Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, PZWL, Warszawa, 2011
 9. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E., Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia, Gdańsk, 2006, II
 10. Małecka M., Prozdrowotne składniki żywności, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2010

Literatura dodatkowa

 1. Świderska M., Styl życia i zachowania prozdrowotne : wybrane konteksty, Wyd. Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej, Łódź, 2011
 2. Pawlak M., Biologiczne uwarunkowania bólu, AWF, Poznań, 2010
 3. Kunachowicz H., Nadolna I, Przygoda B., Iwanow K, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWiL, Warszawa, 2005
 4. Frith C., Od mózgu do umysłu : jak powstaje nasz wewnętrzny świat, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011
 5. Pawlak M., Biologiczne uwarunkowania bólu, AWF, Poznań, 2010
 6. Frith C., Od mózgu do umysłu : jak powstaje nasz wewnętrzny świat, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Biochemiczne i fizjologiczne wskaźniki stanu zdrowia2
T-L-2Rola integracji odruchów noworodkowych w dojrzewaniu CUN2
T-L-3Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.2
T-L-4Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego3
T-L-5Zdolność adaptacyjna układu krążenia2
T-L-6Wpływ wysiłku fizycznego na organizm3
T-L-7Znaczenie wody w żywieniu2
T-L-8Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety2
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.1
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia2
T-W-3Środowiskowe i metaboliczne uwarunkowania zaburzeń w układzie krzepnięcia i fibrynolizy2
T-W-4Fizjologia snu2
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu1
T-W-6Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób1
9

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Analiza wskazanej literatury5
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3Przygotowanie do zajęć33
A-L-4uczestnictwo w zajęciach18
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza wskazanej literatury3
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem3
A-W-3Przygotowanie do egzaminu15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_W01Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-L-1Biochemiczne i fizjologiczne wskaźniki stanu zdrowia
T-L-3Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-4Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-5Zdolność adaptacyjna układu krążenia
T-L-6Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
T-L-7Znaczenie wody w żywieniu
T-L-8Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-4Fizjologia snu
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-6Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_W02Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka oraz prozdrowotnej roli składników diety
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W07Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka, roli składników diety, składu produktów oraz zasad racjonalnego żywienia osób zdrowych i chorych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-L-1Biochemiczne i fizjologiczne wskaźniki stanu zdrowia
T-L-3Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-4Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-5Zdolność adaptacyjna układu krążenia
T-L-6Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
T-L-7Znaczenie wody w żywieniu
T-L-8Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-4Fizjologia snu
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-6Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-L-1Biochemiczne i fizjologiczne wskaźniki stanu zdrowia
T-L-3Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-4Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-5Zdolność adaptacyjna układu krążenia
T-L-6Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
T-L-7Znaczenie wody w żywieniu
T-L-8Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-4Fizjologia snu
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-6Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy obejmujący 5 pytań otwartych
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczącychj biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań zdrowia. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi uzasadnić swoje zdanie w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego tłumaczenia obserwowanych zjawisk. Potrafi w pełni uzasadnić swoje zdanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_U02Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U12Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Potrafi ocenić zasadność systemów i mód żywieniowych w kontekście potrzeb organizmu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-L-1Biochemiczne i fizjologiczne wskaźniki stanu zdrowia
T-L-3Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-4Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-5Zdolność adaptacyjna układu krążenia
T-L-6Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
T-L-7Znaczenie wody w żywieniu
T-L-8Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-4Fizjologia snu
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-6Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływu różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu
3,0Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie w stopniu podstawowym
3,5Potrafi zaobserwować i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem układów w organizmie
4,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i wytłumaczyć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
4,5Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu.
5,0Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Uzasadnia wszystkie zmiany w funkcjonowaniu organizmu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D4zc_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy oraz jej przekazywania społeczeństwu. Potrafi przejąć rolę lidera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
TZZ_2A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi przyjąć rolę lidera.
TZZ_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących szerokorozumianej problematyki żywieniowej i innych aspektów działalności inżyniera technologii żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zależnościami pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie oraz wpływem stylu życia i podstawowych zachowań żywieniowych na stan zdrowia
Treści programoweT-L-1Biochemiczne i fizjologiczne wskaźniki stanu zdrowia
T-L-3Badanie narządu wzroku. Ostrość widzenia, polew widzenia, zaburzenia postrzegania barw.
T-L-4Fizjologia krwi - homeostaza w zakresie układu czerwonokrwinkowego
T-L-5Zdolność adaptacyjna układu krążenia
T-L-6Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
T-L-7Znaczenie wody w żywieniu
T-L-8Prozdrowotne własciwości składników żywności - komponowanie diety
T-W-1Pojęcie zdrowia i czynniki je warunkujące. Homeostaza - organizm jako funkcjonalna całość. Mechanizmy utrzymywania homeostazy.
T-W-2Rola wysiłku fizycznego w utrzymaniu zdrowia
T-W-4Fizjologia snu
T-W-5Rytmy okołodobowe a funkcjonowanie organizmu
T-W-6Rola skladników odżywczych w utrzymaniu zdrowia i profilaktyce chorób
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia