Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Problemy ekologiczne produkcji małotonażowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Problemy ekologiczne produkcji małotonażowej
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 21 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu ekologii, chemii fizycznej i organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.2
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.3
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.3
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.2
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.2
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowdzacym przedmiot.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Zaliczenie.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-14a_W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych.
KOS_2A_W06T2A_W03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-14a_W02
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji.
KOS_2A_W07T2A_W04C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-14a_W03
Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska.
KOS_2A_W15InzA2_W05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-14a_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
KOS_2A_U01T2A_U01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-14a_U02
Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
KOS_2A_U04T2A_U03C-3T-W-6M-1S-2
KOS_2A_C03-14a_U03
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
KOS_2A_U09T2A_U07C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-2
KOS_2A_C03-14a_U04
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
KOS_2A_U11, KOS_2A_U12T2A_U08, T2A_U09InzA2_U01, InzA2_U02C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-14a_U05
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
KOS_2A_U14, KOS_2A_U18T2A_U11, T2A_U15InzA2_U05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-14a_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K07T2A_K02, T2A_K06InzA2_K01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-14a_W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych.
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę z zakresu zmian klimatycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-14a_W02
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji.
2,0
3,0Ma wiedzę w zakresie oceny zagrożeń instalacji przemysłowej w okreslonym środowisku przyrodniczym.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-14a_W03
Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska.
2,0
3,0Zna podstawowe instalacje inżynierskie zabezpieczające środowisko przed wpływem instalacji małotonażowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-14a_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
2,0
3,0Potrafi uzyskać informacje literaturowe w języku polskim i obcym na temat zagrożeń dla srodowiska wywołanych pracą instalacji niskotonażowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-14a_U02
Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
2,0
3,0Potrafi opracować wyniki postępowania o charakterze eksperymentu na dowolnej instalacji przemysłowej lub laboratoryjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-14a_U03
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
2,0
3,0Umie posługiwać się komputerowymi technikami informacyjnymi potrzebnymi w pracy inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-14a_U04
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
2,0
3,0Potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie z zakresu produkcji małotonażowej z wykorzystaniem metod analitycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-14a_U05
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
2,0
3,0Potrafi ocenić przydatność danego rozwiązania technicznego do danej technologii małotonażowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-14a_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
2,0
3,0Ma umiejętność oceny znaczenia rozwiązań technicznych w funkcjonowaniu technologii niskotonażowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. N.W.Skinder, Chemia a ochrona środowiska, WSz i P, Warszawa, 1998, pierwsze
  2. W.Isidorow, J.Jaroszyńska, Chemiczne problemy ekologii, Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1998, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. K.Górka, B.Poskrobko, W.Radecki, Ochrona środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998, pierwsze
  2. Praca zbiorowa pod red. M.Żygadło, Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2001, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.2
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.3
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.3
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.2
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.2
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowdzacym przedmiot.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Zaliczenie.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_W01Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę z zakresu zmian klimatycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_W02Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wiedzę w zakresie oceny zagrożeń instalacji przemysłowej w okreslonym środowisku przyrodniczym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_W03Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe instalacje inżynierskie zabezpieczające środowisko przed wpływem instalacji małotonażowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi uzyskać informacje literaturowe w języku polskim i obcym na temat zagrożeń dla srodowiska wywołanych pracą instalacji niskotonażowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_U02Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi opracować wyniki postępowania o charakterze eksperymentu na dowolnej instalacji przemysłowej lub laboratoryjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_U03Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie posługiwać się komputerowymi technikami informacyjnymi potrzebnymi w pracy inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_U04Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie z zakresu produkcji małotonażowej z wykorzystaniem metod analitycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_U05Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U14potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić przydatność danego rozwiązania technicznego do danej technologii małotonażowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14a_K01Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwników, środków pomocniczych i innych, wytwarzanych w małej skali.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem, wpływu biocenoz na rozwój i interakcje organizmów, wpływu składu atmosfery na klimat na Ziemi.
C-3Ukształtowanie wiedzy z zakresu wpływu produkcji przemysłowej na ekosystem.
Treści programoweT-W-1Produkcja małotonażowa i jej związki z ekologią.
T-W-2Wpływ produkcji przemysłowej na ekosystem.
T-W-3Wpływ środowiska biocenoz na rozwój, interakcje i rozwój organizmów.
T-W-4Wpływ składu chemicznego atmosfery na klimat na Ziemi.
T-W-5Oddziaływanie produkcji przemysłowej na stan wód powierzchniowych.
T-W-6Metody zagospodarowania odpadów z produkcji leków, agrochemikaliów, barwniików, środków pomocniczych i innych związków wytwarzanych w małej skali.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma umiejętność oceny znaczenia rozwiązań technicznych w funkcjonowaniu technologii niskotonażowej.
3,5
4,0
4,5
5,0