Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia z biotechnologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia z biotechnologii
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agata Markowska-Szczupak <Agata.Markowska@zut.edu.pl>, Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ukończony kurs biologii
W-2podstawy biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku
C-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w technologii i inżynierii środowiska

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badanie fermentacji alkoholowej z użyciem różnych substratów.3
T-L-2Skrining mikroorganizmów występujących w wodzie i powietrzu z użyciem różnych podłoży.3
T-L-3Aktywność enzymów jako kryterium oceny skażenia mikroorganizmami.3
T-L-4Wykorzystanie fotokatalizy w procesach dezynfekcji wody.3
T-L-5Zastosowanie technik elektroforetycznych w biotechnologii.3
15
wykłady
T-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział biotechnologii. Różnorodne aspekty wykorzystania rolniczego i przemysłowego biotechnologii. Biopolimery pochodzenia mikrobiologicznego.2
T-W-2Perspektywy zastosowania biopestycydów i bionawozów.1
T-W-3Transgeniczne rośliny lepiej wykorzystujące naturalne źródła pierwiastków. Fitoremediacja.2
T-W-4Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów. Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.2
T-W-5Biotechnologie oczyszczanie ścieków: procesy tlenowe i beztlenowe.2
T-W-6Biotechnologiczne procesy zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów.1
T-W-7Fermentacja i jej znaczenie.1
T-W-8Biokataliza1
T-W-9Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.2
T-W-10Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-L-3Przygotowanie sprawozdania3
A-L-4zaliczenie2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wykładu13
A-W-3zaliczenie wykładu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia laboratoryjne wykonywane indywidualnie i grupowo

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne laboratorium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-05b_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać działanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych i opisać procesy biotechnologiczne służące technologii i ochronie środowiska Powinien być w stanie przedstawić znaczenie fitoremediacji i bioremediacji gruntów w ochronie środowiska
KOS_2A_W08T2A_W05C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2
KOS_2A_C03-05b_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska
KOS_2A_W15InzA2_W05C-2, C-1, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-05b_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w technologii, inżynierii i ochronie środowiska; powinien umieć pracować w grupie.
KOS_2A_U15T2A_U12C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-05b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazywać aktywną postawę wobec nowych rozwiązań biotechnologicznych, określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
KOS_2A_K05T2A_K04C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-05b_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać działanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych i opisać procesy biotechnologiczne służące technologii i ochronie środowiska Powinien być w stanie przedstawić znaczenie fitoremediacji i bioremediacji gruntów w ochronie środowiska
2,0Student nie potrafi objaśnić działania mikroorganizmów oraz nie umie przedstawić procesów zachodzących w środowisku przy udziale mikroorganizmów ani procesów biotechnologicznych służących technologii i ochronie środowiska
3,0Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 60%
3,5Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 70%
4,0Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 80%
4,5Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 90%
5,0Student potrafi w pełni objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska
KOS_2A_C03-05b_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska
2,0Student nie potrafi przedstawić inżynierskich rozwiązań z wykorzystaniem biotechnologii w trchnologii, inżynierii i ocronie środowiska
3,0Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 60 %
3,5Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 70 %
4,0Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 80 %
4,5Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 90 %
5,0Student potrafi w pełni przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-05b_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w technologii, inżynierii i ochronie środowiska; powinien umieć pracować w grupie.
2,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w technologii, inżynierii i ochronie środowiska
3,0Student umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w w technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 60%
3,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w w technologii, inżynierii i ochronie środowiska 70%
4,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w w technologii, inżynierii i ochronie środowiskaw 80%
4,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w technologii, inżynierii i ochronie środowiskaw 90%
5,0Student w pełni umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska, potrafi w pełni objaśnić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz zaprezentować procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-05b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazywać aktywną postawę wobec nowych rozwiązań biotechnologicznych, określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
2,0Student nie umie przedstawić nowych rozwiązań biotechnologicznych ani określić priorytetów służących realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
3,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 60%
3,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 70%
4,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 80%
4,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska 90 %
5,0Student potrafi w pełni scharakteryzować i objaśnić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska

Literatura podstawowa

  1. E.Klimiuk, M.Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, ydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005
  2. M.K.Błaszczyk, Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
  3. Szewczyk K. W. Laboratorium bioprocesów, Laboratorium bioprocesów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Hartman L., Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie fermentacji alkoholowej z użyciem różnych substratów.3
T-L-2Skrining mikroorganizmów występujących w wodzie i powietrzu z użyciem różnych podłoży.3
T-L-3Aktywność enzymów jako kryterium oceny skażenia mikroorganizmami.3
T-L-4Wykorzystanie fotokatalizy w procesach dezynfekcji wody.3
T-L-5Zastosowanie technik elektroforetycznych w biotechnologii.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział biotechnologii. Różnorodne aspekty wykorzystania rolniczego i przemysłowego biotechnologii. Biopolimery pochodzenia mikrobiologicznego.2
T-W-2Perspektywy zastosowania biopestycydów i bionawozów.1
T-W-3Transgeniczne rośliny lepiej wykorzystujące naturalne źródła pierwiastków. Fitoremediacja.2
T-W-4Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów. Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.2
T-W-5Biotechnologie oczyszczanie ścieków: procesy tlenowe i beztlenowe.2
T-W-6Biotechnologiczne procesy zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów.1
T-W-7Fermentacja i jej znaczenie.1
T-W-8Biokataliza1
T-W-9Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.2
T-W-10Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-L-3Przygotowanie sprawozdania3
A-L-4zaliczenie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wykładu13
A-W-3zaliczenie wykładu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05b_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać działanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych i opisać procesy biotechnologiczne służące technologii i ochronie środowiska Powinien być w stanie przedstawić znaczenie fitoremediacji i bioremediacji gruntów w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w technologii i inżynierii środowiska
Treści programoweT-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział biotechnologii. Różnorodne aspekty wykorzystania rolniczego i przemysłowego biotechnologii. Biopolimery pochodzenia mikrobiologicznego.
T-W-2Perspektywy zastosowania biopestycydów i bionawozów.
T-W-3Transgeniczne rośliny lepiej wykorzystujące naturalne źródła pierwiastków. Fitoremediacja.
T-W-4Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów. Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-5Biotechnologie oczyszczanie ścieków: procesy tlenowe i beztlenowe.
T-W-6Biotechnologiczne procesy zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów.
T-W-7Fermentacja i jej znaczenie.
T-W-8Biokataliza
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia laboratoryjne wykonywane indywidualnie i grupowo
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi objaśnić działania mikroorganizmów oraz nie umie przedstawić procesów zachodzących w środowisku przy udziale mikroorganizmów ani procesów biotechnologicznych służących technologii i ochronie środowiska
3,0Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 60%
3,5Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 70%
4,0Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 80%
4,5Student potrafi objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 90%
5,0Student potrafi w pełni objaśnić działanie mikroorganizmów i umie przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05b_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w technologii i inżynierii środowiska
Treści programoweT-W-2Perspektywy zastosowania biopestycydów i bionawozów.
T-W-3Transgeniczne rośliny lepiej wykorzystujące naturalne źródła pierwiastków. Fitoremediacja.
T-W-4Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów. Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-5Biotechnologie oczyszczanie ścieków: procesy tlenowe i beztlenowe.
T-W-6Biotechnologiczne procesy zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów.
T-W-7Fermentacja i jej znaczenie.
T-W-8Biokataliza
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przedstawić inżynierskich rozwiązań z wykorzystaniem biotechnologii w trchnologii, inżynierii i ocronie środowiska
3,0Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 60 %
3,5Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 70 %
4,0Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 80 %
4,5Student potrafi przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska w 90 %
5,0Student potrafi w pełni przedstawić inżynierskie rozwiązania z wykorzystaniem biotechnologii w technologii, inżynierii i ocronie środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05b_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w technologii, inżynierii i ochronie środowiska; powinien umieć pracować w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w technologii i inżynierii środowiska
Treści programoweT-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział biotechnologii. Różnorodne aspekty wykorzystania rolniczego i przemysłowego biotechnologii. Biopolimery pochodzenia mikrobiologicznego.
T-W-2Perspektywy zastosowania biopestycydów i bionawozów.
T-W-3Transgeniczne rośliny lepiej wykorzystujące naturalne źródła pierwiastków. Fitoremediacja.
T-W-4Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów. Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-5Biotechnologie oczyszczanie ścieków: procesy tlenowe i beztlenowe.
T-W-6Biotechnologiczne procesy zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów.
T-W-7Fermentacja i jej znaczenie.
T-W-8Biokataliza
T-W-9Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.
T-W-10Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.
T-L-3Aktywność enzymów jako kryterium oceny skażenia mikroorganizmami.
T-L-1Badanie fermentacji alkoholowej z użyciem różnych substratów.
T-L-2Skrining mikroorganizmów występujących w wodzie i powietrzu z użyciem różnych podłoży.
T-L-5Zastosowanie technik elektroforetycznych w biotechnologii.
T-L-4Wykorzystanie fotokatalizy w procesach dezynfekcji wody.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia laboratoryjne wykonywane indywidualnie i grupowo
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w technologii, inżynierii i ochronie środowiska
3,0Student umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w w technologii, inżynierii i ochronie środowiska w 60%
3,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w w technologii, inżynierii i ochronie środowiska 70%
4,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w w technologii, inżynierii i ochronie środowiskaw 80%
4,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w technologii, inżynierii i ochronie środowiskaw 90%
5,0Student w pełni umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska, potrafi w pełni objaśnić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz zaprezentować procesy biotechnologiczne służące technologii, inżynierii i ochronie środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05b_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazywać aktywną postawę wobec nowych rozwiązań biotechnologicznych, określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów w technologii i inżynierii środowiska
Treści programoweT-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział biotechnologii. Różnorodne aspekty wykorzystania rolniczego i przemysłowego biotechnologii. Biopolimery pochodzenia mikrobiologicznego.
T-W-2Perspektywy zastosowania biopestycydów i bionawozów.
T-W-3Transgeniczne rośliny lepiej wykorzystujące naturalne źródła pierwiastków. Fitoremediacja.
T-W-4Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów. Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-5Biotechnologie oczyszczanie ścieków: procesy tlenowe i beztlenowe.
T-W-6Biotechnologiczne procesy zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów.
T-W-7Fermentacja i jej znaczenie.
T-W-8Biokataliza
T-W-9Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.
T-W-10Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.
T-L-3Aktywność enzymów jako kryterium oceny skażenia mikroorganizmami.
T-L-1Badanie fermentacji alkoholowej z użyciem różnych substratów.
T-L-2Skrining mikroorganizmów występujących w wodzie i powietrzu z użyciem różnych podłoży.
T-L-5Zastosowanie technik elektroforetycznych w biotechnologii.
T-L-4Wykorzystanie fotokatalizy w procesach dezynfekcji wody.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia laboratoryjne wykonywane indywidualnie i grupowo
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie przedstawić nowych rozwiązań biotechnologicznych ani określić priorytetów służących realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
3,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 60%
3,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 70%
4,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 80%
4,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska 90 %
5,0Student potrafi w pełni scharakteryzować i objaśnić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska