Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Unieszkodliwianie odpadów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Unieszkodliwianie odpadów
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,20,62zaliczenie
laboratoriaL1 15 0,80,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Niezbędna wiedza z zakresu matematyki, chemii fizycznej i organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.7
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.8
15
wykłady
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.2
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.3
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.2
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.2
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.4
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach.15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.7
A-L-3Zaliczenie ćwiczeń.2
24
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.15
A-W-4Zaliczenie wykładów.2
36

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-03b_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
KOS_2A_W03T2A_W01C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03b_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych.
KOS_2A_W05, KOS_2A_W06T2A_W02, T2A_W03C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03b_W03
Student powinien klasyfikować odpady, opisywać, charakteryzować i dobierać systemy technologiczne do zagospodarowywania odpadów z przemysłu i rolnictwa, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w systemach termicznych i ich bezpiecznego składowania.
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03b_W04
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
KOS_2A_W09T2A_W06InzA2_W01C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-03b_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować, kontrolować przebieg, opracowywać technologie unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów. Powinien posiadać umiejętność wdrażania nowych, weryfikowania przebiegu istniejących technologii, stosować nowe rozwązania w eksploatacji istniejąch.
KOS_2A_U22T2A_U19InzA2_U08C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03b_U02
Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
KOS_2A_U04T2A_U03C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03b_U03
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
KOS_2A_U12T2A_U09InzA2_U02C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03b_U04
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-03b_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03b_K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Student nabędzie aktywnej postawy wobec wybranych prolemów współczesnej cywilizacji, zwłaszcza w zakresie zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i komunalnych.
KOS_2A_K06, KOS_2A_K07T2A_K05, T2A_K06C-1T-L-1, T-L-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-03b_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
2,0
3,0Ma wiedzę z zakresu technologii spalania chloropochodnych organicznych i innych metod unieszkodliwiania chloropochodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03b_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych.
2,0
3,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie postępowania z chloropochodnymi organicznymi, ich toksycznością i właściwościami fizykochemicznymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03b_W03
Student powinien klasyfikować odpady, opisywać, charakteryzować i dobierać systemy technologiczne do zagospodarowywania odpadów z przemysłu i rolnictwa, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w systemach termicznych i ich bezpiecznego składowania.
2,0Nie potrafi przedstawić systemów podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów.
3,0Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów.
3,5Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
4,0Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, płynów eksploatacyjnych i zawierajacych rtęć.
4,5Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, płynów eksploatacyjnych, zawierajacych rtęć, odpady azbestowe.
5,0Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, płynów eksploatacyjnych, zawierajacych rtęć, odpady azbestowe i galwanotechniczne.
KOS_2A_C03-03b_W04
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
2,0
3,0Potrafi ocenić wływ środowiska na czas eksploatacji instalacji przemysłowych, zwłaszcza w zakresie ochrony srodowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-03b_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować, kontrolować przebieg, opracowywać technologie unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów. Powinien posiadać umiejętność wdrażania nowych, weryfikowania przebiegu istniejących technologii, stosować nowe rozwązania w eksploatacji istniejąch.
2,0Student nie potrafi dokonać analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystania w produkcjach przemysłowych.
3,0Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych.
3,5Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych.
4,0Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych, odpadów zawierających rtęć.
4,5Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych, odpadów zawierających rtęć, galwanotechnicznych.
5,0Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych, odpadów zawierających rtęć, galwanotechnicznych, szczególnie trudnych do zagospodarowania chloropochodnych.
KOS_2A_C03-03b_U02
Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
2,0
3,0Potrafi wykonać bilans materiałowy dowolnej instalacji unieszkodliwiania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03b_U03
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
2,0
3,0Zna podstawowe metody analityczne, niezbędne w określaniu składu odpadów komunalnych i przemysłowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03b_U04
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
2,0
3,0Zna podstawowe urządzenia techniczne, maszyny, urządzenia linii technologicznych na instalacjach unieszkodliwiania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-03b_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2,0
3,0Kompetentnie określa i ocenia wpływ instalacji przemysłowej na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03b_K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Student nabędzie aktywnej postawy wobec wybranych prolemów współczesnej cywilizacji, zwłaszcza w zakresie zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i komunalnych.
2,0
3,0Zna podstawowe zasady etyki inżynierskiej, zwłaszcza związane z problematyką ochrony środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. G.Lewandowski, A.Wróblewska, E.Milchert, Zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2006, pierwsze
  2. B.Bilitewski, G.Hardtle, K.Marek, Podręcznik gospodarki odpadami, "Seidel-Przywecki" Sp. z o.o., Warszawa, 2003, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. J.Wandrasz, A.Wandrasz, Paliwa formowane, biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, "Seidel-Przywecki" Sp. z o. o., Warszawa, 2006, pierwsze
  2. Praca zbiorowa, Chemia środowiska - ćwiczenia i seminaria, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, pierwsze

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.7
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.8
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.2
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.3
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.2
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.2
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.4
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach.15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.7
A-L-3Zaliczenie ćwiczeń.2
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.15
A-W-4Zaliczenie wykładów.2
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wiedzę z zakresu technologii spalania chloropochodnych organicznych i innych metod unieszkodliwiania chloropochodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_W02Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
KOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie postępowania z chloropochodnymi organicznymi, ich toksycznością i właściwościami fizykochemicznymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_W03Student powinien klasyfikować odpady, opisywać, charakteryzować i dobierać systemy technologiczne do zagospodarowywania odpadów z przemysłu i rolnictwa, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w systemach termicznych i ich bezpiecznego składowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi przedstawić systemów podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów.
3,0Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów.
3,5Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
4,0Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, płynów eksploatacyjnych i zawierajacych rtęć.
4,5Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, płynów eksploatacyjnych, zawierajacych rtęć, odpady azbestowe.
5,0Potrafi przedstawić systemy podziału odpadów i uniszkodliwiania grup odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, płynów eksploatacyjnych, zawierajacych rtęć, odpady azbestowe i galwanotechniczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_W04Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W09ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić wływ środowiska na czas eksploatacji instalacji przemysłowych, zwłaszcza w zakresie ochrony srodowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować, kontrolować przebieg, opracowywać technologie unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów. Powinien posiadać umiejętność wdrażania nowych, weryfikowania przebiegu istniejących technologii, stosować nowe rozwązania w eksploatacji istniejąch.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U22potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystania w produkcjach przemysłowych.
3,0Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych.
3,5Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych.
4,0Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych, odpadów zawierających rtęć.
4,5Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych, odpadów zawierających rtęć, galwanotechnicznych.
5,0Student ma umiejetność analizy odpadów, podziału na grupy, wykorzystanie w produkcjach przemysłowych, szczegółowo zna unieszkodliwianie odpadów typu przepracowanych olejów, płynów hydraulicznych, eksploatacyjnych, odpadów zawierających rtęć, galwanotechnicznych, szczególnie trudnych do zagospodarowania chloropochodnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_U02Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wykonać bilans materiałowy dowolnej instalacji unieszkodliwiania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_U03Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe metody analityczne, niezbędne w określaniu składu odpadów komunalnych i przemysłowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_U04Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe urządzenia techniczne, maszyny, urządzenia linii technologicznych na instalacjach unieszkodliwiania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_K01Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kompetentnie określa i ocenia wpływ instalacji przemysłowej na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03b_K02Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Student nabędzie aktywnej postawy wobec wybranych prolemów współczesnej cywilizacji, zwłaszcza w zakresie zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i komunalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K06prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
KOS_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie unieszkodliwiania podstawowych odpadów przemysłowych i komunalnych: płyny eksploatacyjne z maszyn, pojazdów samochodowych, odpady zawierające rtęć, galwanotechniczne.
Treści programoweT-L-1Rozdział mieszaniny odpadowych węglowodorów z łapaczy na laboratoryjnej kolumnie Widmera.
T-L-2Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach i odgazach z produkcji chlorku winylu metodą ze zbilansowaniem chloru.
T-W-6Postępowanie z odpadami galwanotechnicznymi.
T-W-1Najważniejsze grupy odpadów, rodzaje odpadów najszerzej wykorzystywanych w produkcjach przemysłowych.
T-W-3Unieszkodliwianie odpadów zawierających rtęć.
T-W-4Spalanie odpadów niebezpiecznych i składowanie.
T-W-5Spalanie chloropochodnych organicznych i unieszkodliwianie ścieków z produkcji chloropochodnych organicznych.
T-W-2Wykorzystanie i unieszkodliwianie olejów przepracowanych i płynów eksploatacyjnych z pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe zasady etyki inżynierskiej, zwłaszcza związane z problematyką ochrony środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0