Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Gospodarowanie odpadami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarowanie odpadami
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL1 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętności z zakresu procesów technologicznych, powstawania odpadów, chemii fizycznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.4
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.4
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.7
15
wykłady
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.3
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.5
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.3
T-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.2
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach.15
A-L-2Konsultacje z prowadzącym ćwiczenia.1
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.12
A-L-4Zaliczenie ćwiczeń.2
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje z prowadzacym przedmiot.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Zaliczenie wykładów.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-03a_W01
Ma szeroką wiedzę z zakresu chemii organicznej, fizycznej, analitycznej i innych działów chemii oraz technologii chemicznej a także w zakresie procesów służących otrzymywaniu substancji chemicznych, określania ich właściwości, analiz składu oraz ocen oddziaływania na środowisko.
KOS_2A_W03T2A_W01C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03a_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie zagospodarowania odpadów z elektrowni, elektrociepłowni, obiektów klasycznej energetyki, odpadów przemysłu rolno-spozywczego.
KOS_2A_W05T2A_W02C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03a_W03
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz w zakresie zmian klimatycznych.
KOS_2A_W06T2A_W03C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03a_W04
Student powinien dobierać, objaśniać, charakteryzować, zaproponować podstawowe technologie, stosowane w gospodarowaniu odpadami. Powinien potrafić minimalizować zagrożenia dla środowiska w wyniku zagospodarowywania odpadów, eliminowania emisji na etapie ich powstawania i zagospodarowywania. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
KOS_2A_W04, KOS_2A_W06T2A_W01, T2A_W03C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-03a_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U01T2A_U01C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03a_U02
Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników badań, wyników zadania projektowego lub badawczego oraz dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
KOS_2A_U04T2A_U03C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-03a_U03
Potrafi sformułować zadanie inżynierskie i rozwiązywać proste problemy badawcze w oparciu o metody analityczne, symulacyjne komputerowe. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów obowiązujące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
KOS_2A_U12, KOS_2A_U18T2A_U09, T2A_U15InzA2_U02, InzA2_U05C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-03a_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma kompetencje w zakresie identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz czuje potrzebę zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K06T2A_K02, T2A_K05InzA2_K01C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-03a_W01
Ma szeroką wiedzę z zakresu chemii organicznej, fizycznej, analitycznej i innych działów chemii oraz technologii chemicznej a także w zakresie procesów służących otrzymywaniu substancji chemicznych, określania ich właściwości, analiz składu oraz ocen oddziaływania na środowisko.
2,0
3,0Potrafi zastosować wiedzę z zakresu chemii fizycznej i analitycznej w odniesieniu do odpadów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03a_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie zagospodarowania odpadów z elektrowni, elektrociepłowni, obiektów klasycznej energetyki, odpadów przemysłu rolno-spozywczego.
2,0
3,0Posiada wiedzę z zakresu zagopodarowania odpadów rolno-spożywczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03a_W03
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz w zakresie zmian klimatycznych.
2,0
3,0Potrafi zastosować podstawowe metody analityczne do analizy zużli i lotnych popiłów.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03a_W04
Student powinien dobierać, objaśniać, charakteryzować, zaproponować podstawowe technologie, stosowane w gospodarowaniu odpadami. Powinien potrafić minimalizować zagrożenia dla środowiska w wyniku zagospodarowywania odpadów, eliminowania emisji na etapie ich powstawania i zagospodarowywania. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
2,0Student nie jest w stanie opisać i scharakteryzować systemów unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów.
3,0Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów.
3,5Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych. komunalnych i niebezpiecznych.
4,0Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych i komunalnych.
4,5Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
5,0Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych, odpadów rolno-spożywczych, olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych, odpadów z produkcji kompostu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-03a_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
2,0
3,0Potrafi korzystać z literatury obcojęzycznej i przedstawiać wyniki prac z zakresu gospodarki odpadami.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03a_U02
Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników badań, wyników zadania projektowego lub badawczego oraz dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
2,0
3,0Ma umiejętność przedstawienia i opracownia wyników badań, prostego projektu z zakresu gospodarki odpaami.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-03a_U03
Potrafi sformułować zadanie inżynierskie i rozwiązywać proste problemy badawcze w oparciu o metody analityczne, symulacyjne komputerowe. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów obowiązujące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
2,0
3,0Ma umiejętność przedstawienia i rozwiązania problemu badawczego z zakresu gospodarki odpadami. Potrafi przedstawić dobre i słabe strony rozwiązania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-03a_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma kompetencje w zakresie identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz czuje potrzebę zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej.
2,0
3,0Jest osobą kompetentną w ocenie pozatechnicznych aspektów działalności inzynierskiej i rozstrzygania dylematów zwiazanych z wykonywaniem zawodu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. G.Lewandowski, A.Wróblewska, E.Milchert, Zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2006, pierwsze
  2. B.Bilitewski, G.Hardtle, K.Marek, Podręcznik gospodarki odpadami, "Seidel-Przywecki" Sp. z o.o., Warszawa, 2003, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. J.Wandrasz, A.Wandrasz, Paliwa formowane, biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, "Seidel-Przywecki" Sp. z o. o., Warszawa, 2006, pierwsze
  2. Praca zbiorowa, Chemia środowiska - ćwiczenia i seminaria, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, pierwsze

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.4
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.4
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.3
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.5
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.3
T-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.2
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach.15
A-L-2Konsultacje z prowadzącym ćwiczenia.1
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.12
A-L-4Zaliczenie ćwiczeń.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje z prowadzacym przedmiot.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Zaliczenie wykładów.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_W01Ma szeroką wiedzę z zakresu chemii organicznej, fizycznej, analitycznej i innych działów chemii oraz technologii chemicznej a także w zakresie procesów służących otrzymywaniu substancji chemicznych, określania ich właściwości, analiz składu oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zastosować wiedzę z zakresu chemii fizycznej i analitycznej w odniesieniu do odpadów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_W02Ma szczegółową wiedzę w zakresie zagospodarowania odpadów z elektrowni, elektrociepłowni, obiektów klasycznej energetyki, odpadów przemysłu rolno-spozywczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada wiedzę z zakresu zagopodarowania odpadów rolno-spożywczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_W03Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz w zakresie zmian klimatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zastosować podstawowe metody analityczne do analizy zużli i lotnych popiłów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_W04Student powinien dobierać, objaśniać, charakteryzować, zaproponować podstawowe technologie, stosowane w gospodarowaniu odpadami. Powinien potrafić minimalizować zagrożenia dla środowiska w wyniku zagospodarowywania odpadów, eliminowania emisji na etapie ich powstawania i zagospodarowywania. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie opisać i scharakteryzować systemów unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów.
3,0Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów.
3,5Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych. komunalnych i niebezpiecznych.
4,0Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych i komunalnych.
4,5Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych , olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
5,0Student jest w stanie opisać i scharakteryzować systemy unieszkodliwiania związków typu ropopochodnych, odpadów rolno-spożywczych, olejów, tłuszczów, spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych, odpadów z produkcji kompostu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi korzystać z literatury obcojęzycznej i przedstawiać wyniki prac z zakresu gospodarki odpadami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_U02Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników badań, wyników zadania projektowego lub badawczego oraz dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma umiejętność przedstawienia i opracownia wyników badań, prostego projektu z zakresu gospodarki odpaami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_U03Potrafi sformułować zadanie inżynierskie i rozwiązywać proste problemy badawcze w oparciu o metody analityczne, symulacyjne komputerowe. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów obowiązujące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma umiejętność przedstawienia i rozwiązania problemu badawczego z zakresu gospodarki odpadami. Potrafi przedstawić dobre i słabe strony rozwiązania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-03a_K01Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma kompetencje w zakresie identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz czuje potrzebę zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K06prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu zagospodarowania odpadowych ropopochodnych, olejów, tłuszczów, wykorzystania odpadów ze spalania odpadów przemysłowych typu popioły i żużle.
C-2Ukształtowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami rolno-spożywczymi.
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie odpadów do produkcji kompostu.
T-W-2Procesy spalania odpadów przemysłowych, komunalnych i niebezpiecznych.
T-W-5Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
T-W-3Wykorzystanie popiołów i żużli z elektrowni, elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych.
T-W-1Zagospodarowanie i systemy unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczów.
T-L-1Oznaczanie parametrów ścieków: pH, zawartości tlenu, potencjału redoks, przewodności, lotnych zwiazków organicznych.
T-L-2Odzuskiwanie glikolu etylenowego z płynów chłodniczych.
T-L-3Oznaczanie chloropochodnych organicznych w ściekach przemysłowych z produkcji tlenku propylenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jest osobą kompetentną w ocenie pozatechnicznych aspektów działalności inzynierskiej i rozstrzygania dylematów zwiazanych z wykonywaniem zawodu.
3,5
4,0
4,5
5,0