Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie ochrony powietrza:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie ochrony powietrza
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Przepiórski <Jacek.Przepiorski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jacek Przepiórski <Jacek.Przepiorski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62egzamin
laboratoriaL1 60 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej
W-2aparatura chemiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta ze machanizmami i źródłami powstawania zanieczyszczeń powietrza
C-2wskaznie różnych możliwości zapobiegania zanieczyszczeniom
C-3zapoznanie studenta z możliwościami technologicznymi związanymi z ochroną powietrza
C-4wykształcenie świadomości o efektach zanieczyszczenia powietrza i konieczności ochrony powietrza

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Odsiarczanie powietrza zanieczyszczonego ditlenkiem siarki metodą adsorpcyjną z użyciem węgla aktywnego, analiza wpływu podstawowych parametrów fizykochemicznych na przebieg procesu absorpcji SO2, chłonność dynamiczna i statyczna oraz aktywność dynamiczna węgli aktywnych, kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni „Pomorzany”, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza60
60
wykłady
T-W-1Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza2
T-W-2źródła zanieczyszczeń powietrza2
T-W-3przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej1
T-W-4schematy powstawania SO2 i opcje kontroli emisji siarki, odsiarczanie paliw,2
T-W-5technologie odsiarczania gazów odlotowych (odpadowe, półodpadowe, bezodpadowe)7
T-W-6źródła emisji NOx i mechanizmy powstawania NOx, normy emisji w Unii Europejskiej1
T-W-7technologie spalania paliw o niskiej emisji NOx, technologie redukcji poziomu NOx w gazach odlotowych,4
T-W-8oczyszczanie powietrza z chloru i HF, metody adsorpcyjne oczyszczania powietrza,1
T-W-9źródła i eliminacja odorów z powietrza, oczyszczanie powietrza i gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi; źródła zanieczyszczeń i metody absorpcyjne i adsorpcyjne ich usuwania, spalanie termiczne i katalityczne, kondensacja, metody niekonwencjonalne i wspomagające.10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia, opracowanie sprawozdań60
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konultacje2
A-W-3przygotowanie do egzaminu25
A-W-4egzamin3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność na wykładzie
S-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-02a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać mechanizmy powstawania zanieczyszczeń powietrza, definiować problemy do rozwiązania, dobierać technologie do konkretnych zastosowań, zaproponować sposoby zapobiegania emisjom, wskazać jak konkretne zanieczyszczania oddziałują na środowisko
KOS_2A_W06, KOS_2A_W07, KOS_2A_W15T2A_W03, T2A_W04InzA2_W05C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-8, T-W-9, T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-L-1M-2, M-1S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-02a_U01
student potrafi dokonąc wyboru technologii do konkretnych potrzeb, łączyć procesy, zorganizować warsztat do badań laboratoryjnych, zastosować sprzęt do tego przeznaczony, opracować sprawozdanie
KOS_2A_U01, KOS_2A_U04, KOS_2A_U11, KOS_2A_U14, KOS_2A_U18T2A_U01, T2A_U03, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U15InzA2_U01, InzA2_U05C-1, C-2, C-3, C-4T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-8, T-W-9, T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-L-1M-2, M-1S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-02a_K01
w wyniki prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie właśnych opinii
KOS_2A_K02, KOS_2A_K07T2A_K02, T2A_K06InzA2_K01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-8, T-W-9, T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-L-1M-2, M-1S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-02a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać mechanizmy powstawania zanieczyszczeń powietrza, definiować problemy do rozwiązania, dobierać technologie do konkretnych zastosowań, zaproponować sposoby zapobiegania emisjom, wskazać jak konkretne zanieczyszczania oddziałują na środowisko
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna źródła powstawania zanieczyszczeń powietrza i rozumie procesy chemiczne prowadzące do ich powstawania, zna podstawowe zagadnienia dotyczące procesów technologicznych nastawionych na zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza, zna podstawowe metody zapobiagania powstawania i zapobiegania zanieczyszczeń powietrza, zna podstawowe regulacje prawne związane z tematem wykładu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-02a_U01
student potrafi dokonąc wyboru technologii do konkretnych potrzeb, łączyć procesy, zorganizować warsztat do badań laboratoryjnych, zastosować sprzęt do tego przeznaczony, opracować sprawozdanie
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu dokonuje właściwego wyboru technologii, z trudnością potrafe łączyć procesy jednostkowe, radzi sobie z prowadzeniem zadań w ramach laboratorium, potrafi sporządzić raport z pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-02a_K01
w wyniki prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie właśnych opinii
2,0
3,0student potrafi stosować nabytą wiedzę i umiejętności, jest otwarty na dyskusję tematyczną, jest chętny do pracy w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1993
  2. J. Kuropka, Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1988, J. Kropka, Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe
  3. J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka o ochrona środowiska, WNT, Warszawa, 1977

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Odsiarczanie powietrza zanieczyszczonego ditlenkiem siarki metodą adsorpcyjną z użyciem węgla aktywnego, analiza wpływu podstawowych parametrów fizykochemicznych na przebieg procesu absorpcji SO2, chłonność dynamiczna i statyczna oraz aktywność dynamiczna węgli aktywnych, kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni „Pomorzany”, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza60
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza2
T-W-2źródła zanieczyszczeń powietrza2
T-W-3przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej1
T-W-4schematy powstawania SO2 i opcje kontroli emisji siarki, odsiarczanie paliw,2
T-W-5technologie odsiarczania gazów odlotowych (odpadowe, półodpadowe, bezodpadowe)7
T-W-6źródła emisji NOx i mechanizmy powstawania NOx, normy emisji w Unii Europejskiej1
T-W-7technologie spalania paliw o niskiej emisji NOx, technologie redukcji poziomu NOx w gazach odlotowych,4
T-W-8oczyszczanie powietrza z chloru i HF, metody adsorpcyjne oczyszczania powietrza,1
T-W-9źródła i eliminacja odorów z powietrza, oczyszczanie powietrza i gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi; źródła zanieczyszczeń i metody absorpcyjne i adsorpcyjne ich usuwania, spalanie termiczne i katalityczne, kondensacja, metody niekonwencjonalne i wspomagające.10
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia, opracowanie sprawozdań60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konultacje2
A-W-3przygotowanie do egzaminu25
A-W-4egzamin3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-02a_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać mechanizmy powstawania zanieczyszczeń powietrza, definiować problemy do rozwiązania, dobierać technologie do konkretnych zastosowań, zaproponować sposoby zapobiegania emisjom, wskazać jak konkretne zanieczyszczania oddziałują na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta ze machanizmami i źródłami powstawania zanieczyszczeń powietrza
C-2wskaznie różnych możliwości zapobiegania zanieczyszczeniom
C-3zapoznanie studenta z możliwościami technologicznymi związanymi z ochroną powietrza
Treści programoweT-W-6źródła emisji NOx i mechanizmy powstawania NOx, normy emisji w Unii Europejskiej
T-W-1Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza
T-W-2źródła zanieczyszczeń powietrza
T-W-8oczyszczanie powietrza z chloru i HF, metody adsorpcyjne oczyszczania powietrza,
T-W-9źródła i eliminacja odorów z powietrza, oczyszczanie powietrza i gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi; źródła zanieczyszczeń i metody absorpcyjne i adsorpcyjne ich usuwania, spalanie termiczne i katalityczne, kondensacja, metody niekonwencjonalne i wspomagające.
T-W-4schematy powstawania SO2 i opcje kontroli emisji siarki, odsiarczanie paliw,
T-W-7technologie spalania paliw o niskiej emisji NOx, technologie redukcji poziomu NOx w gazach odlotowych,
T-W-3przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej
T-W-5technologie odsiarczania gazów odlotowych (odpadowe, półodpadowe, bezodpadowe)
T-L-1Odsiarczanie powietrza zanieczyszczonego ditlenkiem siarki metodą adsorpcyjną z użyciem węgla aktywnego, analiza wpływu podstawowych parametrów fizykochemicznych na przebieg procesu absorpcji SO2, chłonność dynamiczna i statyczna oraz aktywność dynamiczna węgli aktywnych, kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni „Pomorzany”, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na wykładzie
S-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna źródła powstawania zanieczyszczeń powietrza i rozumie procesy chemiczne prowadzące do ich powstawania, zna podstawowe zagadnienia dotyczące procesów technologicznych nastawionych na zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza, zna podstawowe metody zapobiagania powstawania i zapobiegania zanieczyszczeń powietrza, zna podstawowe regulacje prawne związane z tematem wykładu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-02a_U01student potrafi dokonąc wyboru technologii do konkretnych potrzeb, łączyć procesy, zorganizować warsztat do badań laboratoryjnych, zastosować sprzęt do tego przeznaczony, opracować sprawozdanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U14potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta ze machanizmami i źródłami powstawania zanieczyszczeń powietrza
C-2wskaznie różnych możliwości zapobiegania zanieczyszczeniom
C-3zapoznanie studenta z możliwościami technologicznymi związanymi z ochroną powietrza
C-4wykształcenie świadomości o efektach zanieczyszczenia powietrza i konieczności ochrony powietrza
Treści programoweT-W-6źródła emisji NOx i mechanizmy powstawania NOx, normy emisji w Unii Europejskiej
T-W-1Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza
T-W-2źródła zanieczyszczeń powietrza
T-W-8oczyszczanie powietrza z chloru i HF, metody adsorpcyjne oczyszczania powietrza,
T-W-9źródła i eliminacja odorów z powietrza, oczyszczanie powietrza i gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi; źródła zanieczyszczeń i metody absorpcyjne i adsorpcyjne ich usuwania, spalanie termiczne i katalityczne, kondensacja, metody niekonwencjonalne i wspomagające.
T-W-4schematy powstawania SO2 i opcje kontroli emisji siarki, odsiarczanie paliw,
T-W-7technologie spalania paliw o niskiej emisji NOx, technologie redukcji poziomu NOx w gazach odlotowych,
T-W-3przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej
T-W-5technologie odsiarczania gazów odlotowych (odpadowe, półodpadowe, bezodpadowe)
T-L-1Odsiarczanie powietrza zanieczyszczonego ditlenkiem siarki metodą adsorpcyjną z użyciem węgla aktywnego, analiza wpływu podstawowych parametrów fizykochemicznych na przebieg procesu absorpcji SO2, chłonność dynamiczna i statyczna oraz aktywność dynamiczna węgli aktywnych, kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni „Pomorzany”, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu dokonuje właściwego wyboru technologii, z trudnością potrafe łączyć procesy jednostkowe, radzi sobie z prowadzeniem zadań w ramach laboratorium, potrafi sporządzić raport z pracy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-02a_K01w wyniki prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie właśnych opinii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta ze machanizmami i źródłami powstawania zanieczyszczeń powietrza
C-2wskaznie różnych możliwości zapobiegania zanieczyszczeniom
C-3zapoznanie studenta z możliwościami technologicznymi związanymi z ochroną powietrza
C-4wykształcenie świadomości o efektach zanieczyszczenia powietrza i konieczności ochrony powietrza
Treści programoweT-W-6źródła emisji NOx i mechanizmy powstawania NOx, normy emisji w Unii Europejskiej
T-W-1Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza
T-W-2źródła zanieczyszczeń powietrza
T-W-8oczyszczanie powietrza z chloru i HF, metody adsorpcyjne oczyszczania powietrza,
T-W-9źródła i eliminacja odorów z powietrza, oczyszczanie powietrza i gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi; źródła zanieczyszczeń i metody absorpcyjne i adsorpcyjne ich usuwania, spalanie termiczne i katalityczne, kondensacja, metody niekonwencjonalne i wspomagające.
T-W-4schematy powstawania SO2 i opcje kontroli emisji siarki, odsiarczanie paliw,
T-W-7technologie spalania paliw o niskiej emisji NOx, technologie redukcji poziomu NOx w gazach odlotowych,
T-W-3przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej
T-W-5technologie odsiarczania gazów odlotowych (odpadowe, półodpadowe, bezodpadowe)
T-L-1Odsiarczanie powietrza zanieczyszczonego ditlenkiem siarki metodą adsorpcyjną z użyciem węgla aktywnego, analiza wpływu podstawowych parametrów fizykochemicznych na przebieg procesu absorpcji SO2, chłonność dynamiczna i statyczna oraz aktywność dynamiczna węgli aktywnych, kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni „Pomorzany”, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na wykładzie
S-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi stosować nabytą wiedzę i umiejętności, jest otwarty na dyskusję tematyczną, jest chętny do pracy w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0