Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Sieci monitoringu powietrza i wody:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sieci monitoringu powietrza i wody
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Waldemar Paździoch <Waldemar.Pazdzioch@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia ogólna.
W-2Podstawy analizy chemicznej, w szczególności technik chromatograficznych.
W-3Podstawy statystyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wybranymi technikami izolacji i wzbogacania analitów.
C-2Praktyczne zastosowanie technik chromatograficznych do monitorowania i oznaczania wybranych zanieczyszczeń środowiska.
C-3Wykorzystanie baz danych do oceny jakości komponentów środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ocena jakości powietrza na podstawie wyników z sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza.6
T-L-2Wzbogacanie dynamiczne próbek powietrza atmosferycznego metodą adsorpcyjną. Identyfikacja niemetanowych węglowodorów w powietrzu miejskim.6
T-L-3Izolacja i wzbogacanie analitów metodą ekstrakcji do ciała stałego (SPE) i mikroekstrakcji do ciała stałego (SPME).6
T-L-4Analiza akryloamidu w wodzie metodą chromatografii gazowej.6
T-L-5Analiza wybranych pestycydów w wodzie metodą chromatografii cieczowej.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Konsultacje z prowadzącym.5
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.5
A-L-4Opracowanie wyników z ćwiczeń i wykonanie sprawozdania.20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Prezentacja multimedialna w połączeniu z pokazem pracy aparatów.
M-3Instrukcje do ćwiczeń.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma poszerzoną wiedzę i zna metody izolacji i wzbogacania analitów z próbek środowiskowych. Ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania metod analizy instrumentalnej, w szczególności technik chromatograficznych do monitorowania, identyfikacji i ilościowego oznaczania zanieczyszczeń środowiska. Zna bazy danych obejmujące komponety środowiska i definiujące jego stan.
KOS_2A_W04, KOS_2A_W10T2A_W01, T2A_W07InzA2_W02C-1, C-3T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z baz danych środowiskowych i wykorzystywać zawarte w nich informacje do oceny stanu środowiska. Potrafi przygotować próbkę środowiskową do analizy i ją wykonać, dokonać obliczeń i interpretacji jakościowej i ilościowej uzyskanych danych pomiarowych, odnieść je do obowiązujących uregulowań normatywnych i wyciągać wnioski.
KOS_2A_U05, KOS_2A_U11, KOS_2A_U16T2A_U03, T2A_U08, T2A_U13InzA2_U01C-2, C-3T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12a_K01
Student rozumie wartość i wagę nauki i ciągłego kształcenia się, potrafi myśleć w sposób kreatywny, logiczny i przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego, zna i szanuje zasady pracy w grupie. Rozumie potrzebę dzielenia się wiedzą i informacjami zdobytymi w trakcie studiów oraz udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze technologii chemicznej. Rozumie i ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności.
KOS_2A_K01, KOS_2A_K02T2A_K01, T2A_K02InzA2_K01C-2, C-3T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma poszerzoną wiedzę i zna metody izolacji i wzbogacania analitów z próbek środowiskowych. Ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania metod analizy instrumentalnej, w szczególności technik chromatograficznych do monitorowania, identyfikacji i ilościowego oznaczania zanieczyszczeń środowiska. Zna bazy danych obejmujące komponety środowiska i definiujące jego stan.
2,0
3,0Student wymienia i charakteryzuje zaledwie niektore ze stosowanych metod wzbogacania i izolacji analitów . Korzystając ze wskazówek prowadzącego wymienia i charakteryzuje niektore techniki analizy instrumentalnej stosowane w analizie zanieczyszczeń środowiska. Student wymienia i charakteryzuje zaledwie niektore ze stosowanych metod wzbogacania i izolacji analitów . Przy pomocy prowadzącego wykonuje pomiary oraz przeprowadza identyfikacje oznaczonych zanieczyszczeń. Korzystając ze wskazówek prowadzącego lokalizuje bazy danych środowiskowych i korzysta z nich w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z baz danych środowiskowych i wykorzystywać zawarte w nich informacje do oceny stanu środowiska. Potrafi przygotować próbkę środowiskową do analizy i ją wykonać, dokonać obliczeń i interpretacji jakościowej i ilościowej uzyskanych danych pomiarowych, odnieść je do obowiązujących uregulowań normatywnych i wyciągać wnioski.
2,0
3,0Student potrafi stosować niektóre z metod wzbogacania i izolacji analitów . Przy pomocy prowadzącego wykonuje pomiary oraz przeprowadza identyfikacje oznaczonych zanieczyszczeń. Korzystając ze wskazówek prowadzącego lokalizuje bazy danych środowiskowych i korzysta z nich w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12a_K01
Student rozumie wartość i wagę nauki i ciągłego kształcenia się, potrafi myśleć w sposób kreatywny, logiczny i przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego, zna i szanuje zasady pracy w grupie. Rozumie potrzebę dzielenia się wiedzą i informacjami zdobytymi w trakcie studiów oraz udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze technologii chemicznej. Rozumie i ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności.
2,0
3,0Student wykazuje umiarkowane zainteresowanie przedmiotem, jest chętny do współpracy w zespole, nie wykazuje kreatywności. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze monitoringu środowiska. Nie wykazuje zrozumienia ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii., WNT, Warszawa, 2000
  2. R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa., PWN, Warszawa, 1982
  3. A.S. Płaziak, Spektrometria masowa związków organicznych., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1997
  4. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  5. P. Konieczko, J. Namieśnik [red.], Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne., Warszawa, 2007
  6. E. Szczepaniec-Cięciak, P. Kościelniak [red.], Chemia Środowiska. Ćwiczenia i seminaria. Cz.1., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego., Kraków, 1999

Literatura dodatkowa

  1. E. Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant, Spektrometria mas., WNT, Warszawa, 1998
  2. M. Biziuk [et al.], Kontrola chemicznych zanieczyszczeń środowiska., Skrypt Politechniki Gdańskiej., Gdańsk, 1990
  3. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz [red.], Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998
  4. J. Bartulewicz [et al.], Zastosowanie chromatografii gazowej i cieczowej do analizy zanieczyszczeń środowiska., PIOŚ, Warszawa, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ocena jakości powietrza na podstawie wyników z sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza.6
T-L-2Wzbogacanie dynamiczne próbek powietrza atmosferycznego metodą adsorpcyjną. Identyfikacja niemetanowych węglowodorów w powietrzu miejskim.6
T-L-3Izolacja i wzbogacanie analitów metodą ekstrakcji do ciała stałego (SPE) i mikroekstrakcji do ciała stałego (SPME).6
T-L-4Analiza akryloamidu w wodzie metodą chromatografii gazowej.6
T-L-5Analiza wybranych pestycydów w wodzie metodą chromatografii cieczowej.6
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Konsultacje z prowadzącym.5
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.5
A-L-4Opracowanie wyników z ćwiczeń i wykonanie sprawozdania.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12a_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma poszerzoną wiedzę i zna metody izolacji i wzbogacania analitów z próbek środowiskowych. Ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania metod analizy instrumentalnej, w szczególności technik chromatograficznych do monitorowania, identyfikacji i ilościowego oznaczania zanieczyszczeń środowiska. Zna bazy danych obejmujące komponety środowiska i definiujące jego stan.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wybranymi technikami izolacji i wzbogacania analitów.
C-3Wykorzystanie baz danych do oceny jakości komponentów środowiska.
Treści programoweT-L-5Analiza wybranych pestycydów w wodzie metodą chromatografii cieczowej.
T-L-1Ocena jakości powietrza na podstawie wyników z sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza.
T-L-2Wzbogacanie dynamiczne próbek powietrza atmosferycznego metodą adsorpcyjną. Identyfikacja niemetanowych węglowodorów w powietrzu miejskim.
T-L-3Izolacja i wzbogacanie analitów metodą ekstrakcji do ciała stałego (SPE) i mikroekstrakcji do ciała stałego (SPME).
T-L-4Analiza akryloamidu w wodzie metodą chromatografii gazowej.
Metody nauczaniaM-2Prezentacja multimedialna w połączeniu z pokazem pracy aparatów.
M-3Instrukcje do ćwiczeń.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wymienia i charakteryzuje zaledwie niektore ze stosowanych metod wzbogacania i izolacji analitów . Korzystając ze wskazówek prowadzącego wymienia i charakteryzuje niektore techniki analizy instrumentalnej stosowane w analizie zanieczyszczeń środowiska. Student wymienia i charakteryzuje zaledwie niektore ze stosowanych metod wzbogacania i izolacji analitów . Przy pomocy prowadzącego wykonuje pomiary oraz przeprowadza identyfikacje oznaczonych zanieczyszczeń. Korzystając ze wskazówek prowadzącego lokalizuje bazy danych środowiskowych i korzysta z nich w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12a_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z baz danych środowiskowych i wykorzystywać zawarte w nich informacje do oceny stanu środowiska. Potrafi przygotować próbkę środowiskową do analizy i ją wykonać, dokonać obliczeń i interpretacji jakościowej i ilościowej uzyskanych danych pomiarowych, odnieść je do obowiązujących uregulowań normatywnych i wyciągać wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U16ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Praktyczne zastosowanie technik chromatograficznych do monitorowania i oznaczania wybranych zanieczyszczeń środowiska.
C-3Wykorzystanie baz danych do oceny jakości komponentów środowiska.
Treści programoweT-L-5Analiza wybranych pestycydów w wodzie metodą chromatografii cieczowej.
T-L-1Ocena jakości powietrza na podstawie wyników z sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza.
T-L-2Wzbogacanie dynamiczne próbek powietrza atmosferycznego metodą adsorpcyjną. Identyfikacja niemetanowych węglowodorów w powietrzu miejskim.
T-L-3Izolacja i wzbogacanie analitów metodą ekstrakcji do ciała stałego (SPE) i mikroekstrakcji do ciała stałego (SPME).
T-L-4Analiza akryloamidu w wodzie metodą chromatografii gazowej.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi stosować niektóre z metod wzbogacania i izolacji analitów . Przy pomocy prowadzącego wykonuje pomiary oraz przeprowadza identyfikacje oznaczonych zanieczyszczeń. Korzystając ze wskazówek prowadzącego lokalizuje bazy danych środowiskowych i korzysta z nich w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12a_K01Student rozumie wartość i wagę nauki i ciągłego kształcenia się, potrafi myśleć w sposób kreatywny, logiczny i przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego, zna i szanuje zasady pracy w grupie. Rozumie potrzebę dzielenia się wiedzą i informacjami zdobytymi w trakcie studiów oraz udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze technologii chemicznej. Rozumie i ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
KOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Praktyczne zastosowanie technik chromatograficznych do monitorowania i oznaczania wybranych zanieczyszczeń środowiska.
C-3Wykorzystanie baz danych do oceny jakości komponentów środowiska.
Treści programoweT-L-5Analiza wybranych pestycydów w wodzie metodą chromatografii cieczowej.
T-L-1Ocena jakości powietrza na podstawie wyników z sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza.
T-L-2Wzbogacanie dynamiczne próbek powietrza atmosferycznego metodą adsorpcyjną. Identyfikacja niemetanowych węglowodorów w powietrzu miejskim.
T-L-3Izolacja i wzbogacanie analitów metodą ekstrakcji do ciała stałego (SPE) i mikroekstrakcji do ciała stałego (SPME).
T-L-4Analiza akryloamidu w wodzie metodą chromatografii gazowej.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Instrukcje do ćwiczeń.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy w obszarze realizowanych tematów.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje umiarkowane zainteresowanie przedmiotem, jest chętny do współpracy w zespole, nie wykazuje kreatywności. Rozumie potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności w obszarze monitoringu środowiska. Nie wykazuje zrozumienia ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i zwiazanej z tym odpowiedzialności.
3,5
4,0
4,5
5,0