Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza ścieków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza ścieków
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 1,50,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw chemii fizycznej
W-2znajomość podstaw analizy chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem ścieków
C-2Poznanie postaw oszyszczania ścieków komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
C-3Poznanie postaw uzdatniania ścieków przemysłowych i znaczenie poszczególnych operacji
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek ścieków do analizy.
C-5Nabycie umiejętności dokonania doboru analiz fizykochemicznych do oceny jakości ścieków

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości tlenu rozpuszczonego,2
T-L-2Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zapotrzebowania tlenu2
T-L-3Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu3
T-L-4Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zaopotrzebowania wody metodą nadmanganianową2
T-L-5Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości azotanów2
T-L-6Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości jonów amonowych2
T-L-7Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości fosforanów2
T-L-8Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia ogólnego węgla organicznego5
T-L-9Oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach .5
T-L-10przeprowadzenie koagulacji zanieczyszczeń5
30
wykłady
T-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych.4
T-W-2Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.2
T-W-3Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów.3
T-W-4Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.4
T-W-5Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.2
T-W-6Ogólne zagadnienia metodyki badania ścieków.1
T-W-7Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.2
T-W-8Przechowywanie i utrwalanie próbek.2
T-W-9Mineralizacja ścieków.1
T-W-10.Fizyczne i chemiczne wskaźniki zanieczyszczenia.2
T-W-11Fizyczne i chemiczne badanie ścieków. Wskaźniki zanieczyszczenia związkami organicznymi. Oznaczanie związków azotu.7
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych.11
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z zajęć.5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.30
46
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu.30
A-W-3Zapoznanie się z literaturą.14
A-W-4Egzamin.1
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kontrola postepów realizowanych zadań.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-4Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
S-5Ocena podsumowująca: zailczenie pisemne laboratorium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-06b_W05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać zmiany zachodzące w wodach naturalnych pod wpływem ścieków, przedstawić metody oczyszczania powierzchniowych i podziemnycha ścieków komunalnych i ścieków komunalnych i przemysłowych przemysłowych Powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek. Powinien znać podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i wynikającego stąd zagrożenia dla środowiska, obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków
KOS_2A_W05T2A_W02C-2, C-1, C-3, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-2, T-L-5M-1, M-2S-3, S-1, S-4, S-2, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-06b_U11
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć zmiany spowodowane odprowadzeniem ścieków do wód naturalnych, wykonać podstawowe analizy składu ścieków, zaplanować system oczyszczania ścieków
KOS_2A_U11T2A_U08InzA2_U01C-2, C-1, C-3, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-2, T-L-5M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-06b_K04
Student powinien wykazywać otwartość na pracę w zespole zadaniowo, postrzeganie relacji oraz hiererchii pracy grupowej, umieć zaplanować zakres praz niezbędnych dla oceny jakości ścieków oraz dla uzyskania ścieków o założonych parametrach
KOS_2A_K04T2A_K03InzA2_K02C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-2, T-L-5M-2S-4
KOS_2A_C02-06b_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć postawę aktywnościw określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania; powinien potrafić określić zakres niezbędnych analiz do oceny jakości ścieków oraz zaplanować niezbędny zakres operacji sla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków
KOS_2A_K05T2A_K04C-2, C-1, C-3, C-4, C-5T-W-10, T-W-11, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-2, T-L-5M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-06b_W05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać zmiany zachodzące w wodach naturalnych pod wpływem ścieków, przedstawić metody oczyszczania powierzchniowych i podziemnycha ścieków komunalnych i ścieków komunalnych i przemysłowych przemysłowych Powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek. Powinien znać podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i wynikającego stąd zagrożenia dla środowiska, obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków
2,0Student nie potrafi opisać wpływu ścieków na skład wód naturalnych, opisać metod oczyszczania ścieków komunalnych, przemysłowych; nie zna zasad pobierania i przechowywania próbek ani podstaw oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków ani obowiązujących rozporządzeń odnośnie oceny składu ścieków
3,0Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 60 %
3,5Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 70 %
4,0Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 80 %
4,5Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 90 %
5,0Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków Zna obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-06b_U11
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć zmiany spowodowane odprowadzeniem ścieków do wód naturalnych, wykonać podstawowe analizy składu ścieków, zaplanować system oczyszczania ścieków
2,0Student nie potrafi przewidzieć zmian w zbiornikach naturalnych spowodowanych odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowych analiz składu ścieków ani prawidłowo zaplanować system oczyszczania ścieków
3,0Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 60 %
3,5Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 70 %
4,0Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 80 %
4,5Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 90 %
5,0Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-06b_K04
Student powinien wykazywać otwartość na pracę w zespole zadaniowo, postrzeganie relacji oraz hiererchii pracy grupowej, umieć zaplanować zakres praz niezbędnych dla oceny jakości ścieków oraz dla uzyskania ścieków o założonych parametrach
2,0Student nie wykazuje otwartości na pracę w zespole, nie przestrzega relacji ani hiererchii pracy grupowej. Nie potrafi zaplanować zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków ani dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia
3,0Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia w 60%
3,5Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia w 70 %
4,0Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia w 80%
4,5Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczeniaw 90%
5,0Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia
KOS_2A_C02-06b_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć postawę aktywnościw określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania; powinien potrafić określić zakres niezbędnych analiz do oceny jakości ścieków oraz zaplanować niezbędny zakres operacji sla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków
2,0Student nie wykazuje aktywności w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, nie potrafi pracować w grupie, Nie potrafi określić zakresu analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków ani zaplanować niezbędnych operacji dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków
3,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 60%
3,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 70%
4,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 80%
4,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 90%
5,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków

Literatura podstawowa

  1. K.Starmach, S.Wróbel, K.Pasternak, Hydrobiologia, PWN, Warszawa, 1976
  2. W.Hermanowicz, J.Dojlido, W.Dożańska, B. Koziorowski, J.Zerbe, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 1999
  3. A.Anielak, Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, PWN, Warszawa, 2000
  4. B.Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa, 2006
  5. 5. J.Łomotowski, A.Szpinder, Nowoczesne Systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości tlenu rozpuszczonego,2
T-L-2Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zapotrzebowania tlenu2
T-L-3Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu3
T-L-4Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zaopotrzebowania wody metodą nadmanganianową2
T-L-5Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości azotanów2
T-L-6Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości jonów amonowych2
T-L-7Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości fosforanów2
T-L-8Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia ogólnego węgla organicznego5
T-L-9Oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach .5
T-L-10przeprowadzenie koagulacji zanieczyszczeń5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych.4
T-W-2Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.2
T-W-3Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów.3
T-W-4Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.4
T-W-5Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.2
T-W-6Ogólne zagadnienia metodyki badania ścieków.1
T-W-7Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.2
T-W-8Przechowywanie i utrwalanie próbek.2
T-W-9Mineralizacja ścieków.1
T-W-10.Fizyczne i chemiczne wskaźniki zanieczyszczenia.2
T-W-11Fizyczne i chemiczne badanie ścieków. Wskaźniki zanieczyszczenia związkami organicznymi. Oznaczanie związków azotu.7
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych.11
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z zajęć.5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.30
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu.30
A-W-3Zapoznanie się z literaturą.14
A-W-4Egzamin.1
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-06b_W05W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać zmiany zachodzące w wodach naturalnych pod wpływem ścieków, przedstawić metody oczyszczania powierzchniowych i podziemnycha ścieków komunalnych i ścieków komunalnych i przemysłowych przemysłowych Powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek. Powinien znać podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i wynikającego stąd zagrożenia dla środowiska, obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie postaw oszyszczania ścieków komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
C-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem ścieków
C-3Poznanie postaw uzdatniania ścieków przemysłowych i znaczenie poszczególnych operacji
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek ścieków do analizy.
C-5Nabycie umiejętności dokonania doboru analiz fizykochemicznych do oceny jakości ścieków
Treści programoweT-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych.
T-W-2Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.
T-W-3Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów.
T-W-4Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.
T-W-5Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.
T-W-6Ogólne zagadnienia metodyki badania ścieków.
T-W-7Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.
T-W-8Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-9Mineralizacja ścieków.
T-W-10.Fizyczne i chemiczne wskaźniki zanieczyszczenia.
T-W-11Fizyczne i chemiczne badanie ścieków. Wskaźniki zanieczyszczenia związkami organicznymi. Oznaczanie związków azotu.
T-L-1Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości tlenu rozpuszczonego,
T-L-3Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-4Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zaopotrzebowania wody metodą nadmanganianową
T-L-6Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości jonów amonowych
T-L-7Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości fosforanów
T-L-8Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia ogólnego węgla organicznego
T-L-9Oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach .
T-L-10przeprowadzenie koagulacji zanieczyszczeń
T-L-2Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-5Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości azotanów
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-1Ocena formująca: Kontrola postepów realizowanych zadań.
S-4Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
S-5Ocena podsumowująca: zailczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opisać wpływu ścieków na skład wód naturalnych, opisać metod oczyszczania ścieków komunalnych, przemysłowych; nie zna zasad pobierania i przechowywania próbek ani podstaw oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków ani obowiązujących rozporządzeń odnośnie oceny składu ścieków
3,0Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 60 %
3,5Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 70 %
4,0Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 80 %
4,5Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków w 90 %
5,0Student potrafi opisać wpływ ścieków na skład wód naturalnych, opisać metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu ścieków Zna obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu ścieków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-06b_U11W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć zmiany spowodowane odprowadzeniem ścieków do wód naturalnych, wykonać podstawowe analizy składu ścieków, zaplanować system oczyszczania ścieków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Poznanie postaw oszyszczania ścieków komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
C-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem ścieków
C-3Poznanie postaw uzdatniania ścieków przemysłowych i znaczenie poszczególnych operacji
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek ścieków do analizy.
C-5Nabycie umiejętności dokonania doboru analiz fizykochemicznych do oceny jakości ścieków
Treści programoweT-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych.
T-W-2Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.
T-W-3Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów.
T-W-4Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.
T-W-5Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.
T-W-6Ogólne zagadnienia metodyki badania ścieków.
T-W-7Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.
T-W-8Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-9Mineralizacja ścieków.
T-W-10.Fizyczne i chemiczne wskaźniki zanieczyszczenia.
T-W-11Fizyczne i chemiczne badanie ścieków. Wskaźniki zanieczyszczenia związkami organicznymi. Oznaczanie związków azotu.
T-L-1Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości tlenu rozpuszczonego,
T-L-3Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-4Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zaopotrzebowania wody metodą nadmanganianową
T-L-6Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości jonów amonowych
T-L-7Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości fosforanów
T-L-8Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia ogólnego węgla organicznego
T-L-9Oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach .
T-L-10przeprowadzenie koagulacji zanieczyszczeń
T-L-2Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-5Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości azotanów
Metody nauczaniaM-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kontrola postepów realizowanych zadań.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przewidzieć zmian w zbiornikach naturalnych spowodowanych odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowych analiz składu ścieków ani prawidłowo zaplanować system oczyszczania ścieków
3,0Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 60 %
3,5Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 70 %
4,0Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 80 %
4,5Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków w 90 %
5,0Student potrafi przewidzieć zmiany w zbiornikach naturalnych spowodowane odprowadzeniem ścieków, wykonać podstawowe analizy składu ścieków i zaplanować system oczyszczania ścieków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-06b_K04Student powinien wykazywać otwartość na pracę w zespole zadaniowo, postrzeganie relacji oraz hiererchii pracy grupowej, umieć zaplanować zakres praz niezbędnych dla oceny jakości ścieków oraz dla uzyskania ścieków o założonych parametrach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Poznanie postaw oszyszczania ścieków komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
C-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem ścieków
Treści programoweT-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych.
T-W-2Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.
T-W-3Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów.
T-W-4Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.
T-W-5Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.
T-W-6Ogólne zagadnienia metodyki badania ścieków.
T-W-7Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.
T-W-8Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-9Mineralizacja ścieków.
T-W-10.Fizyczne i chemiczne wskaźniki zanieczyszczenia.
T-W-11Fizyczne i chemiczne badanie ścieków. Wskaźniki zanieczyszczenia związkami organicznymi. Oznaczanie związków azotu.
T-L-1Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości tlenu rozpuszczonego,
T-L-3Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-4Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zaopotrzebowania wody metodą nadmanganianową
T-L-6Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości jonów amonowych
T-L-7Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości fosforanów
T-L-8Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia ogólnego węgla organicznego
T-L-9Oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach .
T-L-10przeprowadzenie koagulacji zanieczyszczeń
T-L-2Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-5Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości azotanów
Metody nauczaniaM-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje otwartości na pracę w zespole, nie przestrzega relacji ani hiererchii pracy grupowej. Nie potrafi zaplanować zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków ani dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia
3,0Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia w 60%
3,5Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia w 70 %
4,0Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia w 80%
4,5Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczeniaw 90%
5,0Student wykazuje otwartość na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować zakres niezbędnych czynności dla oceny jakości ścieków i dla uzyskania założonego stopnia ich oczyszczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-06b_K05W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć postawę aktywnościw określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania; powinien potrafić określić zakres niezbędnych analiz do oceny jakości ścieków oraz zaplanować niezbędny zakres operacji sla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Poznanie postaw oszyszczania ścieków komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
C-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem ścieków
C-3Poznanie postaw uzdatniania ścieków przemysłowych i znaczenie poszczególnych operacji
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek ścieków do analizy.
C-5Nabycie umiejętności dokonania doboru analiz fizykochemicznych do oceny jakości ścieków
Treści programoweT-W-10.Fizyczne i chemiczne wskaźniki zanieczyszczenia.
T-W-11Fizyczne i chemiczne badanie ścieków. Wskaźniki zanieczyszczenia związkami organicznymi. Oznaczanie związków azotu.
T-L-1Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości tlenu rozpuszczonego,
T-L-3Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-4Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zaopotrzebowania wody metodą nadmanganianową
T-L-6Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości jonów amonowych
T-L-7Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości fosforanów
T-L-8Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia ogólnego węgla organicznego
T-L-9Oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach .
T-L-10przeprowadzenie koagulacji zanieczyszczeń
T-L-2Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia chemicznego zapotrzebowania tlenu
T-L-5Przeprowadzenie w ściekach oznaczenia zawartości azotanów
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kontrola postepów realizowanych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje aktywności w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, nie potrafi pracować w grupie, Nie potrafi określić zakresu analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków ani zaplanować niezbędnych operacji dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków
3,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 60%
3,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 70%
4,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 80%
4,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków w 90%
5,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie, potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny stopnia zanieczyszcz\enia ścieków oraz zaplanować niezbędne operacje dla uzyskania założonych parametrów oczyszczonych ścieków