Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Metody chromatograficzne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody chromatograficzne
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62egzamin
laboratoriaL1 60 3,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, aspektami technicznymi oraz zastosowaniem metod chromatograficznych: chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii cienkowarstwowej.
C-2Ukształtowanie umiejętności wyboru odpowiedniej metody chromatograficznej oraz jej praktycznego zastosowania do identyfikacji i analizy ilościowej związków.
C-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Obsługa chromatografów gazowych. Dobór parametrów pracy aparatu.3
T-L-3Dozowanie próbek ciekłych oraz gazowych. Obliczanie powierzchni pików. Wyznaczanie precyzji dozowania.4
T-L-4Ocena sprawności kolumny chromatograficznej. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych oraz rozdzielczości pików.4
T-L-5Badanie wpływu warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Optymalizacja warunków analizy.4
T-L-6Metody identyfikacji związków w chromatografii gazowej. Identyfikacja za pomocą czasów retencji oraz ich zależności od temperatury wrzenia w szeregach homologicznych.4
T-L-7Wyznaczanie indeksów retencji i ich zastosowanie w analizie jakościowej.4
T-L-8Analiza jakościowa mieszanin wieloskładnikowych.4
T-L-9Analiza ilościowa metodą normalizacji wewnętrznej.4
T-L-10Analiza ilościowa metodą kalibracji bezwzględnej.4
T-L-11Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego.4
T-L-12Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego z dodatkiem substancji oznaczanej.4
T-L-13Identyfikacja węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).4
T-L-14Obsługa chromatografu cieczowego. Badanie wpływu składu fazy ruchomej na rozdział w metodzie HPLC.4
T-L-15Oznaczanie aromatycznych kwasów karboksylowych metodą HPLC. Zastosowanie metody kalibracji bezwględnej.4
T-L-16Oznaczanie wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych metodą HPLC. Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego.4
60
wykłady
T-W-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryterium zaliczenia.1
T-W-2Klasyfikacja i zastosowanie metod chromatograficznych. Historia chromatografii. Mechanizm rozdziału chromatograficznego.1
T-W-3Chromatografia gazowa (GC) - podstawowe pojęcia. Budowa chromatografu gazowego.Teoria chromatografii gazowej. Parametry retencji. Rodzaje kolumn w chromatografii gazowej i ich wypełnienia (fazy ciekłe, nośniki, adsorbenty). Ocena rozdziału i sprawności kolumn. Gazy nośne. Dozowniki i dozowanie próbek. Rodzaje i charakterystyka detektorów. Rejestracja i przetwarzanie danych.8
T-W-4Wpływ warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Dobór odpowiednich warunków do konkretnego zadania analitycznego. Metody identyfikacji związków. Metody analizy ilościowej. Opracowanie wyników analiz. Obliczanie błędów. Specjalne techniki w chromatografii gazowej: chromatografia pirolityczna, preparatywna.8
T-W-5Rodzaje chromatografii cieczowej: kolumnowa, planarna. Tradycyjna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej zastosowanie.2
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Podstawy teoretyczne. Podział ze względu na mechanizm rozdziału. Budowa chromatografu cieczowego. Rodzaje pomp: tłokowe, wyporowe, strzykawkowe. Rodzaje dozowników. Kolumny i ich wypełnienia. Fazy ruchome (eluenty). Elucja izokratyczna i gradientowa. Normalny i odwrócony układ faz w chromatografii cieczowej. Rodzaje detektorów i ich zasada działania. Analiza jakościowa i ilościowa.8
T-W-7Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) - zastosowanie. Adsorbenty i eluenty. Rozwijanie i wywoływanie chromatogramów planarnych. Analiza jakościowa i ilościowa.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych60
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych15
A-L-3opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjych15
90
wykłady
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3czytanie wskazanej literatury10
A-W-4przygotowanie do egzaminu15
A-W-5egzamin2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy na temat wykonanego ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) w formie pytań otwartych z zakresu całego materiału

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-01_W01
Zna podstawy teoretyczne metod chromatograficznych (GC, HPLC, TLC).
KOS_2A_W03T2A_W01C-1T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-3, M-1S-3
KOS_2A_C02-01_W02
Ma wiedzę na temat budowy, działania oraz obsługi chromatografów gazowych i cieczowych.
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1, C-2T-W-6, T-W-3, T-L-2, T-L-10, T-L-11, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-15, T-L-16M-2, M-3, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-01_U01
Potrafi zastosować metody chromatograficzne do rozdziału mieszanin związków, ich identyfikacji oraz analizy ilościowej.
KOS_2A_U11T2A_U08InzA2_U01C-2T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-2, T-L-10, T-L-11, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-15, T-L-16M-2, M-3, M-1S-2, S-3, S-1
KOS_2A_C02-01_U02
Potrafi wykonać analizę chromatograficzną zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i opracować otrzymane wyniki w formie sprawozdania, wykorzystując ogólnodostępne oraz specjalistyczne oprogramowanie do wykonania pomiarów i obróbki danych.
KOS_2A_U05, KOS_2A_U09, KOS_2A_U10T2A_U03, T2A_U07C-2T-L-2, T-L-10, T-L-11, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-15, T-L-16M-2S-2, S-1
KOS_2A_C02-01_U03
Potrafi ocenić i uzasadnić przydatność różnych metod chromatograficznych do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych.
KOS_2A_U01, KOS_2A_U21T2A_U01, T2A_U18InzA2_U07C-2T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-10, T-L-11, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-12, T-L-13, T-L-15, T-L-16M-2, M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-01_K01
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-3T-L-2, T-L-10, T-L-11, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-15, T-L-16M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-01_W01
Zna podstawy teoretyczne metod chromatograficznych (GC, HPLC, TLC).
2,0
3,0zna podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące metod chromatograficznych (GC, HPLC i TLC)
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-01_W02
Ma wiedzę na temat budowy, działania oraz obsługi chromatografów gazowych i cieczowych.
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania chromatografów gazowych oraz cieczowych i potrafi je obsługiwać z pomocą prowadzącego zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-01_U01
Potrafi zastosować metody chromatograficzne do rozdziału mieszanin związków, ich identyfikacji oraz analizy ilościowej.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować podstawowe warianty metod chromatograficznych do rozdziału mieszanin związków, ich identyfikacji oraz analizy ilościowej
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-01_U02
Potrafi wykonać analizę chromatograficzną zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i opracować otrzymane wyniki w formie sprawozdania, wykorzystując ogólnodostępne oraz specjalistyczne oprogramowanie do wykonania pomiarów i obróbki danych.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać analizę chromatograficzną oraz opracować sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-01_U03
Potrafi ocenić i uzasadnić przydatność różnych metod chromatograficznych do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych.
2,0
3,0potrafi ocenić przydatność podstawowych wariantów metod chromatograficznych do rozwiązywania prostych problemów badawczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-01_K01
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2005
  2. Witkiewicz Z., Hepter J., Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Rosset R., Kołodziejczyk H., Współczesna chromatografia cieczowa - ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Obsługa chromatografów gazowych. Dobór parametrów pracy aparatu.3
T-L-3Dozowanie próbek ciekłych oraz gazowych. Obliczanie powierzchni pików. Wyznaczanie precyzji dozowania.4
T-L-4Ocena sprawności kolumny chromatograficznej. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych oraz rozdzielczości pików.4
T-L-5Badanie wpływu warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Optymalizacja warunków analizy.4
T-L-6Metody identyfikacji związków w chromatografii gazowej. Identyfikacja za pomocą czasów retencji oraz ich zależności od temperatury wrzenia w szeregach homologicznych.4
T-L-7Wyznaczanie indeksów retencji i ich zastosowanie w analizie jakościowej.4
T-L-8Analiza jakościowa mieszanin wieloskładnikowych.4
T-L-9Analiza ilościowa metodą normalizacji wewnętrznej.4
T-L-10Analiza ilościowa metodą kalibracji bezwzględnej.4
T-L-11Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego.4
T-L-12Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego z dodatkiem substancji oznaczanej.4
T-L-13Identyfikacja węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).4
T-L-14Obsługa chromatografu cieczowego. Badanie wpływu składu fazy ruchomej na rozdział w metodzie HPLC.4
T-L-15Oznaczanie aromatycznych kwasów karboksylowych metodą HPLC. Zastosowanie metody kalibracji bezwględnej.4
T-L-16Oznaczanie wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych metodą HPLC. Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego.4
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryterium zaliczenia.1
T-W-2Klasyfikacja i zastosowanie metod chromatograficznych. Historia chromatografii. Mechanizm rozdziału chromatograficznego.1
T-W-3Chromatografia gazowa (GC) - podstawowe pojęcia. Budowa chromatografu gazowego.Teoria chromatografii gazowej. Parametry retencji. Rodzaje kolumn w chromatografii gazowej i ich wypełnienia (fazy ciekłe, nośniki, adsorbenty). Ocena rozdziału i sprawności kolumn. Gazy nośne. Dozowniki i dozowanie próbek. Rodzaje i charakterystyka detektorów. Rejestracja i przetwarzanie danych.8
T-W-4Wpływ warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Dobór odpowiednich warunków do konkretnego zadania analitycznego. Metody identyfikacji związków. Metody analizy ilościowej. Opracowanie wyników analiz. Obliczanie błędów. Specjalne techniki w chromatografii gazowej: chromatografia pirolityczna, preparatywna.8
T-W-5Rodzaje chromatografii cieczowej: kolumnowa, planarna. Tradycyjna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej zastosowanie.2
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Podstawy teoretyczne. Podział ze względu na mechanizm rozdziału. Budowa chromatografu cieczowego. Rodzaje pomp: tłokowe, wyporowe, strzykawkowe. Rodzaje dozowników. Kolumny i ich wypełnienia. Fazy ruchome (eluenty). Elucja izokratyczna i gradientowa. Normalny i odwrócony układ faz w chromatografii cieczowej. Rodzaje detektorów i ich zasada działania. Analiza jakościowa i ilościowa.8
T-W-7Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) - zastosowanie. Adsorbenty i eluenty. Rozwijanie i wywoływanie chromatogramów planarnych. Analiza jakościowa i ilościowa.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych60
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych15
A-L-3opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjych15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3czytanie wskazanej literatury10
A-W-4przygotowanie do egzaminu15
A-W-5egzamin2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-01_W01Zna podstawy teoretyczne metod chromatograficznych (GC, HPLC, TLC).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, aspektami technicznymi oraz zastosowaniem metod chromatograficznych: chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii cienkowarstwowej.
Treści programoweT-W-5Rodzaje chromatografii cieczowej: kolumnowa, planarna. Tradycyjna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej zastosowanie.
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Podstawy teoretyczne. Podział ze względu na mechanizm rozdziału. Budowa chromatografu cieczowego. Rodzaje pomp: tłokowe, wyporowe, strzykawkowe. Rodzaje dozowników. Kolumny i ich wypełnienia. Fazy ruchome (eluenty). Elucja izokratyczna i gradientowa. Normalny i odwrócony układ faz w chromatografii cieczowej. Rodzaje detektorów i ich zasada działania. Analiza jakościowa i ilościowa.
T-W-7Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) - zastosowanie. Adsorbenty i eluenty. Rozwijanie i wywoływanie chromatogramów planarnych. Analiza jakościowa i ilościowa.
T-W-2Klasyfikacja i zastosowanie metod chromatograficznych. Historia chromatografii. Mechanizm rozdziału chromatograficznego.
T-W-3Chromatografia gazowa (GC) - podstawowe pojęcia. Budowa chromatografu gazowego.Teoria chromatografii gazowej. Parametry retencji. Rodzaje kolumn w chromatografii gazowej i ich wypełnienia (fazy ciekłe, nośniki, adsorbenty). Ocena rozdziału i sprawności kolumn. Gazy nośne. Dozowniki i dozowanie próbek. Rodzaje i charakterystyka detektorów. Rejestracja i przetwarzanie danych.
T-W-4Wpływ warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Dobór odpowiednich warunków do konkretnego zadania analitycznego. Metody identyfikacji związków. Metody analizy ilościowej. Opracowanie wyników analiz. Obliczanie błędów. Specjalne techniki w chromatografii gazowej: chromatografia pirolityczna, preparatywna.
Metody nauczaniaM-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) w formie pytań otwartych z zakresu całego materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące metod chromatograficznych (GC, HPLC i TLC)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-01_W02Ma wiedzę na temat budowy, działania oraz obsługi chromatografów gazowych i cieczowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, aspektami technicznymi oraz zastosowaniem metod chromatograficznych: chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii cienkowarstwowej.
C-2Ukształtowanie umiejętności wyboru odpowiedniej metody chromatograficznej oraz jej praktycznego zastosowania do identyfikacji i analizy ilościowej związków.
Treści programoweT-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Podstawy teoretyczne. Podział ze względu na mechanizm rozdziału. Budowa chromatografu cieczowego. Rodzaje pomp: tłokowe, wyporowe, strzykawkowe. Rodzaje dozowników. Kolumny i ich wypełnienia. Fazy ruchome (eluenty). Elucja izokratyczna i gradientowa. Normalny i odwrócony układ faz w chromatografii cieczowej. Rodzaje detektorów i ich zasada działania. Analiza jakościowa i ilościowa.
T-W-3Chromatografia gazowa (GC) - podstawowe pojęcia. Budowa chromatografu gazowego.Teoria chromatografii gazowej. Parametry retencji. Rodzaje kolumn w chromatografii gazowej i ich wypełnienia (fazy ciekłe, nośniki, adsorbenty). Ocena rozdziału i sprawności kolumn. Gazy nośne. Dozowniki i dozowanie próbek. Rodzaje i charakterystyka detektorów. Rejestracja i przetwarzanie danych.
T-L-2Obsługa chromatografów gazowych. Dobór parametrów pracy aparatu.
T-L-10Analiza ilościowa metodą kalibracji bezwzględnej.
T-L-11Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego.
T-L-3Dozowanie próbek ciekłych oraz gazowych. Obliczanie powierzchni pików. Wyznaczanie precyzji dozowania.
T-L-4Ocena sprawności kolumny chromatograficznej. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych oraz rozdzielczości pików.
T-L-5Badanie wpływu warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Optymalizacja warunków analizy.
T-L-6Metody identyfikacji związków w chromatografii gazowej. Identyfikacja za pomocą czasów retencji oraz ich zależności od temperatury wrzenia w szeregach homologicznych.
T-L-7Wyznaczanie indeksów retencji i ich zastosowanie w analizie jakościowej.
T-L-8Analiza jakościowa mieszanin wieloskładnikowych.
T-L-9Analiza ilościowa metodą normalizacji wewnętrznej.
T-L-12Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego z dodatkiem substancji oznaczanej.
T-L-13Identyfikacja węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-14Obsługa chromatografu cieczowego. Badanie wpływu składu fazy ruchomej na rozdział w metodzie HPLC.
T-L-15Oznaczanie aromatycznych kwasów karboksylowych metodą HPLC. Zastosowanie metody kalibracji bezwględnej.
T-L-16Oznaczanie wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych metodą HPLC. Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy na temat wykonanego ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) w formie pytań otwartych z zakresu całego materiału
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania chromatografów gazowych oraz cieczowych i potrafi je obsługiwać z pomocą prowadzącego zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-01_U01Potrafi zastosować metody chromatograficzne do rozdziału mieszanin związków, ich identyfikacji oraz analizy ilościowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wyboru odpowiedniej metody chromatograficznej oraz jej praktycznego zastosowania do identyfikacji i analizy ilościowej związków.
Treści programoweT-W-5Rodzaje chromatografii cieczowej: kolumnowa, planarna. Tradycyjna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej zastosowanie.
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Podstawy teoretyczne. Podział ze względu na mechanizm rozdziału. Budowa chromatografu cieczowego. Rodzaje pomp: tłokowe, wyporowe, strzykawkowe. Rodzaje dozowników. Kolumny i ich wypełnienia. Fazy ruchome (eluenty). Elucja izokratyczna i gradientowa. Normalny i odwrócony układ faz w chromatografii cieczowej. Rodzaje detektorów i ich zasada działania. Analiza jakościowa i ilościowa.
T-W-7Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) - zastosowanie. Adsorbenty i eluenty. Rozwijanie i wywoływanie chromatogramów planarnych. Analiza jakościowa i ilościowa.
T-W-2Klasyfikacja i zastosowanie metod chromatograficznych. Historia chromatografii. Mechanizm rozdziału chromatograficznego.
T-W-3Chromatografia gazowa (GC) - podstawowe pojęcia. Budowa chromatografu gazowego.Teoria chromatografii gazowej. Parametry retencji. Rodzaje kolumn w chromatografii gazowej i ich wypełnienia (fazy ciekłe, nośniki, adsorbenty). Ocena rozdziału i sprawności kolumn. Gazy nośne. Dozowniki i dozowanie próbek. Rodzaje i charakterystyka detektorów. Rejestracja i przetwarzanie danych.
T-W-4Wpływ warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Dobór odpowiednich warunków do konkretnego zadania analitycznego. Metody identyfikacji związków. Metody analizy ilościowej. Opracowanie wyników analiz. Obliczanie błędów. Specjalne techniki w chromatografii gazowej: chromatografia pirolityczna, preparatywna.
T-L-2Obsługa chromatografów gazowych. Dobór parametrów pracy aparatu.
T-L-10Analiza ilościowa metodą kalibracji bezwzględnej.
T-L-11Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego.
T-L-3Dozowanie próbek ciekłych oraz gazowych. Obliczanie powierzchni pików. Wyznaczanie precyzji dozowania.
T-L-4Ocena sprawności kolumny chromatograficznej. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych oraz rozdzielczości pików.
T-L-5Badanie wpływu warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Optymalizacja warunków analizy.
T-L-6Metody identyfikacji związków w chromatografii gazowej. Identyfikacja za pomocą czasów retencji oraz ich zależności od temperatury wrzenia w szeregach homologicznych.
T-L-7Wyznaczanie indeksów retencji i ich zastosowanie w analizie jakościowej.
T-L-8Analiza jakościowa mieszanin wieloskładnikowych.
T-L-9Analiza ilościowa metodą normalizacji wewnętrznej.
T-L-12Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego z dodatkiem substancji oznaczanej.
T-L-13Identyfikacja węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-14Obsługa chromatografu cieczowego. Badanie wpływu składu fazy ruchomej na rozdział w metodzie HPLC.
T-L-15Oznaczanie aromatycznych kwasów karboksylowych metodą HPLC. Zastosowanie metody kalibracji bezwględnej.
T-L-16Oznaczanie wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych metodą HPLC. Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy na temat wykonanego ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) w formie pytań otwartych z zakresu całego materiału
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować podstawowe warianty metod chromatograficznych do rozdziału mieszanin związków, ich identyfikacji oraz analizy ilościowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-01_U02Potrafi wykonać analizę chromatograficzną zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i opracować otrzymane wyniki w formie sprawozdania, wykorzystując ogólnodostępne oraz specjalistyczne oprogramowanie do wykonania pomiarów i obróbki danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
KOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wyboru odpowiedniej metody chromatograficznej oraz jej praktycznego zastosowania do identyfikacji i analizy ilościowej związków.
Treści programoweT-L-2Obsługa chromatografów gazowych. Dobór parametrów pracy aparatu.
T-L-10Analiza ilościowa metodą kalibracji bezwzględnej.
T-L-11Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego.
T-L-3Dozowanie próbek ciekłych oraz gazowych. Obliczanie powierzchni pików. Wyznaczanie precyzji dozowania.
T-L-4Ocena sprawności kolumny chromatograficznej. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych oraz rozdzielczości pików.
T-L-5Badanie wpływu warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Optymalizacja warunków analizy.
T-L-6Metody identyfikacji związków w chromatografii gazowej. Identyfikacja za pomocą czasów retencji oraz ich zależności od temperatury wrzenia w szeregach homologicznych.
T-L-7Wyznaczanie indeksów retencji i ich zastosowanie w analizie jakościowej.
T-L-8Analiza jakościowa mieszanin wieloskładnikowych.
T-L-9Analiza ilościowa metodą normalizacji wewnętrznej.
T-L-12Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego z dodatkiem substancji oznaczanej.
T-L-13Identyfikacja węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-14Obsługa chromatografu cieczowego. Badanie wpływu składu fazy ruchomej na rozdział w metodzie HPLC.
T-L-15Oznaczanie aromatycznych kwasów karboksylowych metodą HPLC. Zastosowanie metody kalibracji bezwględnej.
T-L-16Oznaczanie wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych metodą HPLC. Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i wiedzy na temat wykonanego ćwiczenia
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać analizę chromatograficzną oraz opracować sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-01_U03Potrafi ocenić i uzasadnić przydatność różnych metod chromatograficznych do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U21potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wyboru odpowiedniej metody chromatograficznej oraz jej praktycznego zastosowania do identyfikacji i analizy ilościowej związków.
Treści programoweT-W-5Rodzaje chromatografii cieczowej: kolumnowa, planarna. Tradycyjna kolumnowa chromatografia cieczowa i jej zastosowanie.
T-W-6Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Podstawy teoretyczne. Podział ze względu na mechanizm rozdziału. Budowa chromatografu cieczowego. Rodzaje pomp: tłokowe, wyporowe, strzykawkowe. Rodzaje dozowników. Kolumny i ich wypełnienia. Fazy ruchome (eluenty). Elucja izokratyczna i gradientowa. Normalny i odwrócony układ faz w chromatografii cieczowej. Rodzaje detektorów i ich zasada działania. Analiza jakościowa i ilościowa.
T-W-7Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) - zastosowanie. Adsorbenty i eluenty. Rozwijanie i wywoływanie chromatogramów planarnych. Analiza jakościowa i ilościowa.
T-W-2Klasyfikacja i zastosowanie metod chromatograficznych. Historia chromatografii. Mechanizm rozdziału chromatograficznego.
T-W-3Chromatografia gazowa (GC) - podstawowe pojęcia. Budowa chromatografu gazowego.Teoria chromatografii gazowej. Parametry retencji. Rodzaje kolumn w chromatografii gazowej i ich wypełnienia (fazy ciekłe, nośniki, adsorbenty). Ocena rozdziału i sprawności kolumn. Gazy nośne. Dozowniki i dozowanie próbek. Rodzaje i charakterystyka detektorów. Rejestracja i przetwarzanie danych.
T-W-4Wpływ warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Dobór odpowiednich warunków do konkretnego zadania analitycznego. Metody identyfikacji związków. Metody analizy ilościowej. Opracowanie wyników analiz. Obliczanie błędów. Specjalne techniki w chromatografii gazowej: chromatografia pirolityczna, preparatywna.
T-L-10Analiza ilościowa metodą kalibracji bezwzględnej.
T-L-11Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego.
T-L-4Ocena sprawności kolumny chromatograficznej. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych oraz rozdzielczości pików.
T-L-5Badanie wpływu warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Optymalizacja warunków analizy.
T-L-6Metody identyfikacji związków w chromatografii gazowej. Identyfikacja za pomocą czasów retencji oraz ich zależności od temperatury wrzenia w szeregach homologicznych.
T-L-7Wyznaczanie indeksów retencji i ich zastosowanie w analizie jakościowej.
T-L-8Analiza jakościowa mieszanin wieloskładnikowych.
T-L-9Analiza ilościowa metodą normalizacji wewnętrznej.
T-L-12Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego z dodatkiem substancji oznaczanej.
T-L-13Identyfikacja węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-15Oznaczanie aromatycznych kwasów karboksylowych metodą HPLC. Zastosowanie metody kalibracji bezwględnej.
T-L-16Oznaczanie wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych metodą HPLC. Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (2-godzinny) w formie pytań otwartych z zakresu całego materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi ocenić przydatność podstawowych wariantów metod chromatograficznych do rozwiązywania prostych problemów badawczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-01_K01Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-L-2Obsługa chromatografów gazowych. Dobór parametrów pracy aparatu.
T-L-10Analiza ilościowa metodą kalibracji bezwzględnej.
T-L-11Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego.
T-L-3Dozowanie próbek ciekłych oraz gazowych. Obliczanie powierzchni pików. Wyznaczanie precyzji dozowania.
T-L-4Ocena sprawności kolumny chromatograficznej. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych oraz rozdzielczości pików.
T-L-5Badanie wpływu warunków analizy na rozdział w chromatografii gazowej. Optymalizacja warunków analizy.
T-L-6Metody identyfikacji związków w chromatografii gazowej. Identyfikacja za pomocą czasów retencji oraz ich zależności od temperatury wrzenia w szeregach homologicznych.
T-L-7Wyznaczanie indeksów retencji i ich zastosowanie w analizie jakościowej.
T-L-8Analiza jakościowa mieszanin wieloskładnikowych.
T-L-9Analiza ilościowa metodą normalizacji wewnętrznej.
T-L-12Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego z dodatkiem substancji oznaczanej.
T-L-13Identyfikacja węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-14Obsługa chromatografu cieczowego. Badanie wpływu składu fazy ruchomej na rozdział w metodzie HPLC.
T-L-15Oznaczanie aromatycznych kwasów karboksylowych metodą HPLC. Zastosowanie metody kalibracji bezwględnej.
T-L-16Oznaczanie wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych metodą HPLC. Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0