Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Gospodarka komunalna w miastach:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka komunalna w miastach
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Łącki <Henryk.Lacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy ochrony środowiska i ekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów ze infrastrukturą komunalną a wszczególności z jej sektorami inzynieryjnymi
C-2umiejętność umiejscowienia zadanego problemu w odpowiednich sektorach inżynieryjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zadania problemowe dotyczące funkcjonowania gospodarki komunalnej15
15
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe oraz akty prawne dotyczące gospodarki komunalnej3
T-W-2Sektory inżynieryjne gospodarki komunalnej:wodociągi i kanalizacja,energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, drogi, komunikacja,odpady, zieleń miejska, melioracje miejskie - charakterystyka, funkcjonowanie, zadania.12
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2zbieranie materiałów15
A-A-3przygotowanie wystąpień15
A-A-4redakcja materiałów15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna7
A-W-3przygotowanie do zaliczenia8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad informacyjny
M-2metoda praktyczna: seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: końcowe zaliczenie wystąpień seminaryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14c_W01
student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych
KOS_2A_W05, KOS_2A_W06, KOS_2A_W07T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04C-1T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14c_U01
student potrafi opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
KOS_2A_U03, KOS_2A_U05, KOS_2A_U18T2A_U03, T2A_U15InzA2_U05C-2T-A-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14c_K01
Student nabędzie aktywnej postawy w grupie, kratywności i świadomości rozwiazywania podstawowych problemów komunalnych
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03, KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K02, T2A_K03, T2A_K04InzA2_K01, InzA2_K02C-2T-A-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14c_W01
student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych
2,0student nie zna struktury gospodarki komunalnej, jej zadań w sektorach inżynieryjnych
3,0student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych
3,5student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi częściowo scharakteryzować sektory inżynieryjne
4,0student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi scharakteryzować sektory inżynieryjne
4,5student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi scharakteryzować sektory inżynieryjne i zna powiązania pomiędzy nimi
5,0student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi scharakteryzować sektory inżynieryjne i zna wsztstkie powiązania pomiędzy nimi

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14c_U01
student potrafi opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
2,0student nie potrafi opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określonych usług komunalnych
3,0student potrafi opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
3,5student potrafi dobrze opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
4,0student potrafi dobrze opisać i umiejscowić, z uzasadnieniem, w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
4,5student potrafi dobrze opisać i umiejscowić< z uzasadnieniem, w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne oraz porównać zanaczenie sektorów
5,0student potrafi dobrze opisać i umiejscowić< z uzasadnieniem, w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne oraz porównać zanaczenie sektorów i wybraś rozwiazania optymalne

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14c_K01
Student nabędzie aktywnej postawy w grupie, kratywności i świadomości rozwiazywania podstawowych problemów komunalnych
2,0
3,0Student wykazuje podstawową aktywność w grupie, i jest świadom możliwości rozwiazywania podstawowych problemów komunalnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sławczo Danczew, Podstawy gospodarki komunalnej. Wspólczesne zagadnienia sektora komunalnego, Politechniki białostockiej, Białystok, 2004
  2. Roman Zarzycki, Gospodarka komunalna w miastach, PAN, warzszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Marek Szydło, Uastawa o gospodarce komunalnej - komentarze, PWE, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zadania problemowe dotyczące funkcjonowania gospodarki komunalnej15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe oraz akty prawne dotyczące gospodarki komunalnej3
T-W-2Sektory inżynieryjne gospodarki komunalnej:wodociągi i kanalizacja,energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, drogi, komunikacja,odpady, zieleń miejska, melioracje miejskie - charakterystyka, funkcjonowanie, zadania.12
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2zbieranie materiałów15
A-A-3przygotowanie wystąpień15
A-A-4redakcja materiałów15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna7
A-W-3przygotowanie do zaliczenia8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14c_W01student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
KOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów ze infrastrukturą komunalną a wszczególności z jej sektorami inzynieryjnymi
Treści programoweT-W-1Pojęcia podstawowe oraz akty prawne dotyczące gospodarki komunalnej
T-W-2Sektory inżynieryjne gospodarki komunalnej:wodociągi i kanalizacja,energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, drogi, komunikacja,odpady, zieleń miejska, melioracje miejskie - charakterystyka, funkcjonowanie, zadania.
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna struktury gospodarki komunalnej, jej zadań w sektorach inżynieryjnych
3,0student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych
3,5student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi częściowo scharakteryzować sektory inżynieryjne
4,0student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi scharakteryzować sektory inżynieryjne
4,5student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi scharakteryzować sektory inżynieryjne i zna powiązania pomiędzy nimi
5,0student zna strukturę gospodarki komunalnej, jej zadania w sektorach inżynieryjnych, potrafi scharakteryzować sektory inżynieryjne i zna wsztstkie powiązania pomiędzy nimi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14c_U01student potrafi opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2umiejętność umiejscowienia zadanego problemu w odpowiednich sektorach inżynieryjnych
Treści programoweT-A-1Zadania problemowe dotyczące funkcjonowania gospodarki komunalnej
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: końcowe zaliczenie wystąpień seminaryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określonych usług komunalnych
3,0student potrafi opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
3,5student potrafi dobrze opisać i umiejscowić w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
4,0student potrafi dobrze opisać i umiejscowić, z uzasadnieniem, w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne
4,5student potrafi dobrze opisać i umiejscowić< z uzasadnieniem, w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne oraz porównać zanaczenie sektorów
5,0student potrafi dobrze opisać i umiejscowić< z uzasadnieniem, w odpowiednim sektorze określone usługi komunalne oraz porównać zanaczenie sektorów i wybraś rozwiazania optymalne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14c_K01Student nabędzie aktywnej postawy w grupie, kratywności i świadomości rozwiazywania podstawowych problemów komunalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
KOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2umiejętność umiejscowienia zadanego problemu w odpowiednich sektorach inżynieryjnych
Treści programoweT-A-1Zadania problemowe dotyczące funkcjonowania gospodarki komunalnej
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: końcowe zaliczenie wystąpień seminaryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje podstawową aktywność w grupie, i jest świadom możliwości rozwiazywania podstawowych problemów komunalnych
3,5
4,0
4,5
5,0