Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Odpylanie gazów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Odpylanie gazów
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Łącki <Henryk.Lacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowy kurs fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zpoznanie studentów z włsnościami pyłów, metodami odpylania i urządzeniami odpylającymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1ćwiczenia rachunkowe związane z trescia mi wykładów i rozszerzające je15
15
wykłady
T-W-1Źródła powstawania pyłów i ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Podział aerozoli i metod odpylania. Podstawowe własności ziarna pyłu i warstwy pyłu. Wielkości charakteryzujące odpylacze. Ruch ziaren pyłu w gazie.3
T-W-2Odpylanie grawitacyjne - komory osadcze, komory Howarda - działanie, podstawowe typy, obliczenia, zastosowanie.3
T-W-3Rozdział bezwładnościowy pyłów.1
T-W-4Separacja odśrodkowa pyłów - cyklony, cyklony przeciwbieżne, baterie cyklonów i multicyklony - zasada działania, rozkłady prędkości, zastosowanie przemysłowe, charakterystyczne wymiary i ich obliczanie.4
T-W-5Filtracja zapylonych gazów. Mechanizm działania filtrów suchych. Materiały filtracyjne, budowa i zasada działania filtrów tkaninowych.2
T-W-6Elektrofiltry - działanie, budowa i zastosowanie przemysłowe. Porównanie metod filtracyjnych i podstawy doboru filtrów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca wlasna15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literaturowe4
A-W-3pzrygotowanie do zaliczenia8
A-W-4konsultacje2
A-W-5egzamin1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenia pisemne cząstkowe ćwiczeń audytoryjnych w semestrze
S-2Ocena podsumowująca: na podstawie zaliczeń cząstkowych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne treści wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-08_W01
student potrafi zdefiniować i omówić podstawowe pjęcia dotyczace własnosci pyłów, ich ruch w gazie, scharakteryzować metody i uzrzadzenia odpylające
KOS_2A_W03, KOS_2A_W04, KOS_2A_W07T2A_W01, T2A_W04C-1T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-08_U01
powinien umieć przeprowadziś podstawowe obliczenia i dobrać, odpowiednie do zadanego zapylaenia, urządzenie odpylające
KOS_2A_U01, KOS_2A_U22T2A_U01, T2A_U19InzA2_U08C-1T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-08_K01
student będzie miał świadomość skutków oddziaływania swych decyzji na otoczenie
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-08_W01
student potrafi zdefiniować i omówić podstawowe pjęcia dotyczace własnosci pyłów, ich ruch w gazie, scharakteryzować metody i uzrzadzenia odpylające
2,0
3,0student potrafi zdefiniować i omówić podstawowe pjęcia dotyczace własnosci pyłów, ich ruch w gazie, zna podstawowe metody i uzrzadzenia odpylające
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-08_U01
powinien umieć przeprowadziś podstawowe obliczenia i dobrać, odpowiednie do zadanego zapylaenia, urządzenie odpylające
2,0nie umie przeprowadzić podstawowych obliczeń i dokonać doboru odpowiedniego do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające
3,0umie przeprowadzić podstawowye obliczenia i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające
3,5umie przeprowadzić obliczenia i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające
4,0umie przeprowadzić obliczenia i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające oraz uzasadnić wybór
4,5umie przeprowadzić obliczenia rozszerzone i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające oraz uzasadnić wybór
5,0umie przeprowadzić obliczenia rozszerzone i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające oraz uzasadnić wybór i zaproponować inne rozwiązanie problemu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-08_K01
student będzie miał świadomość skutków oddziaływania swych decyzji na otoczenie
2,0
3,0student ma świadomość skutków oddziaływania swych decyzji na otoczenie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. P. Kabsch, Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa, 1992
  2. J. Warych, Oczyszczanie odlotowych gazów odlotowych, WNT, Warszawa, 1994
  3. J. Warych, Procesy oczyszczania gazow, WNT, Warszawa, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1ćwiczenia rachunkowe związane z trescia mi wykładów i rozszerzające je15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Źródła powstawania pyłów i ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Podział aerozoli i metod odpylania. Podstawowe własności ziarna pyłu i warstwy pyłu. Wielkości charakteryzujące odpylacze. Ruch ziaren pyłu w gazie.3
T-W-2Odpylanie grawitacyjne - komory osadcze, komory Howarda - działanie, podstawowe typy, obliczenia, zastosowanie.3
T-W-3Rozdział bezwładnościowy pyłów.1
T-W-4Separacja odśrodkowa pyłów - cyklony, cyklony przeciwbieżne, baterie cyklonów i multicyklony - zasada działania, rozkłady prędkości, zastosowanie przemysłowe, charakterystyczne wymiary i ich obliczanie.4
T-W-5Filtracja zapylonych gazów. Mechanizm działania filtrów suchych. Materiały filtracyjne, budowa i zasada działania filtrów tkaninowych.2
T-W-6Elektrofiltry - działanie, budowa i zastosowanie przemysłowe. Porównanie metod filtracyjnych i podstawy doboru filtrów.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca wlasna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literaturowe4
A-W-3pzrygotowanie do zaliczenia8
A-W-4konsultacje2
A-W-5egzamin1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-08_W01student potrafi zdefiniować i omówić podstawowe pjęcia dotyczace własnosci pyłów, ich ruch w gazie, scharakteryzować metody i uzrzadzenia odpylające
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
KOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zpoznanie studentów z włsnościami pyłów, metodami odpylania i urządzeniami odpylającymi
Treści programoweT-W-2Odpylanie grawitacyjne - komory osadcze, komory Howarda - działanie, podstawowe typy, obliczenia, zastosowanie.
T-W-5Filtracja zapylonych gazów. Mechanizm działania filtrów suchych. Materiały filtracyjne, budowa i zasada działania filtrów tkaninowych.
T-W-6Elektrofiltry - działanie, budowa i zastosowanie przemysłowe. Porównanie metod filtracyjnych i podstawy doboru filtrów.
T-W-3Rozdział bezwładnościowy pyłów.
T-W-1Źródła powstawania pyłów i ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Podział aerozoli i metod odpylania. Podstawowe własności ziarna pyłu i warstwy pyłu. Wielkości charakteryzujące odpylacze. Ruch ziaren pyłu w gazie.
T-W-4Separacja odśrodkowa pyłów - cyklony, cyklony przeciwbieżne, baterie cyklonów i multicyklony - zasada działania, rozkłady prędkości, zastosowanie przemysłowe, charakterystyczne wymiary i ich obliczanie.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenia pisemne cząstkowe ćwiczeń audytoryjnych w semestrze
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi zdefiniować i omówić podstawowe pjęcia dotyczace własnosci pyłów, ich ruch w gazie, zna podstawowe metody i uzrzadzenia odpylające
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-08_U01powinien umieć przeprowadziś podstawowe obliczenia i dobrać, odpowiednie do zadanego zapylaenia, urządzenie odpylające
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U22potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1zpoznanie studentów z włsnościami pyłów, metodami odpylania i urządzeniami odpylającymi
Treści programoweT-W-2Odpylanie grawitacyjne - komory osadcze, komory Howarda - działanie, podstawowe typy, obliczenia, zastosowanie.
T-W-5Filtracja zapylonych gazów. Mechanizm działania filtrów suchych. Materiały filtracyjne, budowa i zasada działania filtrów tkaninowych.
T-W-6Elektrofiltry - działanie, budowa i zastosowanie przemysłowe. Porównanie metod filtracyjnych i podstawy doboru filtrów.
T-W-3Rozdział bezwładnościowy pyłów.
T-W-1Źródła powstawania pyłów i ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Podział aerozoli i metod odpylania. Podstawowe własności ziarna pyłu i warstwy pyłu. Wielkości charakteryzujące odpylacze. Ruch ziaren pyłu w gazie.
T-W-4Separacja odśrodkowa pyłów - cyklony, cyklony przeciwbieżne, baterie cyklonów i multicyklony - zasada działania, rozkłady prędkości, zastosowanie przemysłowe, charakterystyczne wymiary i ich obliczanie.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenia pisemne cząstkowe ćwiczeń audytoryjnych w semestrze
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie przeprowadzić podstawowych obliczeń i dokonać doboru odpowiedniego do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające
3,0umie przeprowadzić podstawowye obliczenia i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające
3,5umie przeprowadzić obliczenia i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające
4,0umie przeprowadzić obliczenia i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające oraz uzasadnić wybór
4,5umie przeprowadzić obliczenia rozszerzone i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające oraz uzasadnić wybór
5,0umie przeprowadzić obliczenia rozszerzone i potrafi dokonać doboru odpowiedniego, do zadanego zapylaenia, urządzeniago odpylające oraz uzasadnić wybór i zaproponować inne rozwiązanie problemu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-08_K01student będzie miał świadomość skutków oddziaływania swych decyzji na otoczenie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zpoznanie studentów z włsnościami pyłów, metodami odpylania i urządzeniami odpylającymi
Treści programoweT-W-2Odpylanie grawitacyjne - komory osadcze, komory Howarda - działanie, podstawowe typy, obliczenia, zastosowanie.
T-W-5Filtracja zapylonych gazów. Mechanizm działania filtrów suchych. Materiały filtracyjne, budowa i zasada działania filtrów tkaninowych.
T-W-6Elektrofiltry - działanie, budowa i zastosowanie przemysłowe. Porównanie metod filtracyjnych i podstawy doboru filtrów.
T-W-3Rozdział bezwładnościowy pyłów.
T-W-1Źródła powstawania pyłów i ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Podział aerozoli i metod odpylania. Podstawowe własności ziarna pyłu i warstwy pyłu. Wielkości charakteryzujące odpylacze. Ruch ziaren pyłu w gazie.
T-W-4Separacja odśrodkowa pyłów - cyklony, cyklony przeciwbieżne, baterie cyklonów i multicyklony - zasada działania, rozkłady prędkości, zastosowanie przemysłowe, charakterystyczne wymiary i ich obliczanie.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma świadomość skutków oddziaływania swych decyzji na otoczenie
3,5
4,0
4,5
5,0