Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Polityka ochrony środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Polityka ochrony środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 2,50,50zaliczenie
wykładyW1 15 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólne przygotowanie posiadane przez studenta przyjętego na studia II stopnia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z najważniejszymi, długookresowymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-2Zapoznanie z unijnymi i krajowymi politykami ekologicznymi.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
C-4Zapoznanie z wybranymi krajowymi programami i planami ochrony środowiska.
C-5Zapoznanie z narodową strategią edukacji ekologicznej.
C-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.5
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.4
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.3
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.4
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.4
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.10
30
wykłady
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.3
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.2
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.2
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.2
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.2
T-W-6Programy ochrony środowiska.2
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.28
A-A-2Praca własna.45
A-A-3Zaliczenie.2
75
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.14
A-W-2Praca własna.30
A-W-3Zaliczenie.2
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
M-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B02_W01
Ma wiedzę o strategicznych potrzebach w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie, o podstawowych unijnych i krajowych politykach ekologicznych, o dostępnych instrumentach ochrony środowiska, o krajowych programach i planach ochrony środowiska, o założeniach krajowej strategii edukacji ekologicznej oraz o mozliwościach wykorzystania w ochronie środowiska społeczności i orgaznizacji ekologicznych.
KOS_2A_W07, KOS_2A_W08, KOS_2A_W10, KOS_2A_W11T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W08InzA2_W02, InzA2_W03C-6, C-1, C-2, C-4, C-5, C-3T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B02_U01
Potrafi dostrzegać potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
KOS_2A_U01, KOS_2A_U06, KOS_2A_U13, KOS_2A_U18T2A_U01, T2A_U04, T2A_U10, T2A_U15InzA2_U03, InzA2_U05C-6T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B02_K01
Rozumie potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
KOS_2A_K08T2A_K07C-6, C-1, C-2, C-4, C-5, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B02_W01
Ma wiedzę o strategicznych potrzebach w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie, o podstawowych unijnych i krajowych politykach ekologicznych, o dostępnych instrumentach ochrony środowiska, o krajowych programach i planach ochrony środowiska, o założeniach krajowej strategii edukacji ekologicznej oraz o mozliwościach wykorzystania w ochronie środowiska społeczności i orgaznizacji ekologicznych.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Zna w dostetecznym stopniu potrzeby w zakresie ochrony środowiska oraz unijne i krajowe polityki ekologiczne, potrafi wyliczyć i przedstawić podstawowe instrumenty ochrony środowiska, zna elementarne założenia krajowej edukacji ekologicznej, zna podstawowe założenia wykorzystania dla ochrony środowiska indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B02_U01
Potrafi dostrzegać potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: dostrzega potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B02_K01
Rozumie potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: rozumie społeczną potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Janina Sawicka, Polska w Unii Europejskiej – wybrane polityki sektorowe., SGGW, Warszawa, 2004
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Prezes Rady Ministrów, Dz.U.Nr 62 poz.627, 2001
  3. Przez Edukację Do Zrównoważonego Rozwoju Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2001, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/97b75873145cdf7e7695ed9573147c78.pdf

Literatura dodatkowa

  1. Michael Carley, Philippe Spapens, Dzielenie się światem - zrównoważony sposób bycia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku., Wydawnictwo Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa, 2000
  2. Lester R. Brown, Gospodarka ekologiczna., Książka i Wiedza, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.5
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.4
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.3
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.4
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.4
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.3
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.2
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.2
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.2
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.2
T-W-6Programy ochrony środowiska.2
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.28
A-A-2Praca własna.45
A-A-3Zaliczenie.2
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.14
A-W-2Praca własna.30
A-W-3Zaliczenie.2
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B02_W01Ma wiedzę o strategicznych potrzebach w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie, o podstawowych unijnych i krajowych politykach ekologicznych, o dostępnych instrumentach ochrony środowiska, o krajowych programach i planach ochrony środowiska, o założeniach krajowej strategii edukacji ekologicznej oraz o mozliwościach wykorzystania w ochronie środowiska społeczności i orgaznizacji ekologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
KOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.
C-1Zapoznanie z najważniejszymi, długookresowymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-2Zapoznanie z unijnymi i krajowymi politykami ekologicznymi.
C-4Zapoznanie z wybranymi krajowymi programami i planami ochrony środowiska.
C-5Zapoznanie z narodową strategią edukacji ekologicznej.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
Treści programoweT-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
T-W-6Programy ochrony środowiska.
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.
M-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Zna w dostetecznym stopniu potrzeby w zakresie ochrony środowiska oraz unijne i krajowe polityki ekologiczne, potrafi wyliczyć i przedstawić podstawowe instrumenty ochrony środowiska, zna elementarne założenia krajowej edukacji ekologicznej, zna podstawowe założenia wykorzystania dla ochrony środowiska indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B02_U01Potrafi dostrzegać potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U06potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kierunku studiów ochrona środowiska
KOS_2A_U13potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.
Treści programoweT-A-1Regionalne i lokalne strategie i programy ochrony środowiska.
T-A-6Prezentacje studenckie wybranych zagadnień.
T-A-2Zasady i metody prognozowania w ochronie środowiska.
T-A-5Udział społeczeństwa w realizacji celów polityki środowiskowej.
T-A-4Finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska.
T-A-3Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie.
T-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
T-W-6Programy ochrony środowiska.
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
M-3Ćwiczenie z przygotowania publicznych prezentacji wyników własnej pracy, w tym wysłuchanie prezentacji studenckich połączone z dyskusją.
M-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznie materiału ćwiczeniowego w trakcie ustnej rozmowy.
S-3Ocena podsumowująca: Zalicznie przygotowanej i wygłoszonej publicznie prezentacji w połączeniu z dyskusją.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: dostrzega potrzeby w zakresie ochrony środowiska, umie wyszukać dostępne plany i programy ochrony środowiska oraz dotrzeć do nich, umie przygotować własne plany i programy oraz prezentować publicznie wyniki swojej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B02_K01Rozumie potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K08ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-6Wykształcenie umiejętności obserwowania środowiska, dostrzegania zagrożeń, oceny dostępnych programów ochronnych, przygotowywania własnych planów działania oraz publicznej prezentacji analiz, planów i projektów.
C-1Zapoznanie z najważniejszymi, długookresowymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-2Zapoznanie z unijnymi i krajowymi politykami ekologicznymi.
C-4Zapoznanie z wybranymi krajowymi programami i planami ochrony środowiska.
C-5Zapoznanie z narodową strategią edukacji ekologicznej.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
Treści programoweT-W-1Problemy strategiczne ochrony środowiska na świecie i w Polsce.
T-W-2Ochrona środowiska a polityki sektorowe Unii Europejskiej.
T-W-3Polityka ekologiczna państwa.
T-W-4Instrumenty administracyjne i rynkowe.
T-W-5Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
T-W-6Programy ochrony środowiska.
T-W-7Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje dokumentów polityczno-strategicznych i dyskusje.
M-1Interaktywne wykłady z przedmiotu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wyłożonego materiału w formie ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Na minimalnym poziomie: rozumie społeczną potrzebę ochrony środowiska i jej długofalowego planowania na wszystkich szczeblach, dostrzega wagę udziału w ochronie środowiska działań o charakterze społeczno-politycznym, rozumie potrzebę włączania w ochronę środowiska zarówno organizacji pozarządowych jak i zwykłych obywateli, a także dostrzega szczególną rolę absolwentów uczelni wyższych, w szczególności z wykształceniem ukierunkowanym na ochronę środowiska, w niesformalizowanych działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0