Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Planowanie przestrzenne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie przestrzenne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Czekiel-Świtalska <Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Czekiel-Świtalska <Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl>, Lechosław Czernik <lechoslaw.czernik@zut.edu.pl>, Helena Freino <Helena.Freino@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 2,00,41zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analizy i interpretacji dokumentów planistycznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.4
T-A-2Inwentaryzacja urbanistyczna obszaru opracowania.4
T-A-3Prezentacje multimedialna na temat przydzielony przez prowadzącego ćwiczenia. (przygotowanie w 2 osobowych grupach)2
T-A-4Analiza zasobów przyrodniczych obszaru opracowania.6
T-A-5Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla części obszaru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.5
T-A-6Prognoza części skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.7
T-A-7Sprządzenie części graficznej i tekstoowej do prognozy skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.2
30
wykłady
T-W-1Przestrzenne jednostki przyrodnicze1
T-W-2Ocena i waloryzacja krajobrazu1
T-W-3Struktura władania i użytkowania przestrzeni. System planowania przestrzennego w Polsce.2
T-W-4Dokumentacja planistyczna.2
T-W-5Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - procedury, przykłady3
T-W-6Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.1
T-W-7Strategia rozwoju regionalnego, koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju.1
T-W-8Planowanie przestrzenne jako narzędzie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.1
T-W-9Skutki prawne uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Przykłady zmiany wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.2
T-W-10Podsumowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących planowania miejscowego.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Wizja lokalna terenu opracowania. Przygotowanie inwentaryzacji urbanistycznej.4
A-A-3Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla wybranogo fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy6
A-A-4Przygotowanie analiz niezbędnych do sporządzenia części tekstowej i graficznej prognozy skutków środowiskowych uchwalenia miejscowego planu.4
A-A-5Sporządzenie prognozy części skutków środowiskowych spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.12
A-A-6Przygotowanie prentacji w formie multimedialnej, na temat przydzielony przez prowadzącego zajęcia.4
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wiedzy zdobytej na wykładach.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B01_W05
ma wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w zakresie planowania przestrzennego
KOS_2A_W05T2A_W02C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8M-1S-1
KOS_2A_B01_W11
ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej związanej z planowaniem przestrzennym
KOS_2A_W11T2A_W08InzA2_W03C-1T-W-2, T-W-6, T-W-9, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B01_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U01T2A_U01C-1T-A-7, T-A-6M-1S-1
KOS_2A_B01_U04
potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracując ze specjalistami innych dziedzin, opracować opracowania dotyczącego ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U04T2A_U03C-1T-A-3, T-A-4M-1S-1
KOS_2A_B01_U11
potrafi planować i przeprowadzać analizy, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U11T2A_U08InzA2_U01C-1T-A-1, T-A-2M-1S-1
KOS_2A_B01_U12
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne
KOS_2A_U12T2A_U09InzA2_U02C-1T-A-5M-1S-1
KOS_2A_B01_U20
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
KOS_2A_U20T2A_U17InzA2_U06C-1T-A-7, T-A-5, T-A-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B01_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-10, T-A-5M-1S-1
KOS_2A_B01_K04
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K04T2A_K03InzA2_K02C-1T-A-1, T-A-7, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B01_W05
ma wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w zakresie planowania przestrzennego
2,0
3,0Podstawowa wiedza z zakresu planowania przestrzennego
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_B01_W11
ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej związanej z planowaniem przestrzennym
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej związanej z planowaniem przestrzennym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B01_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
2,0
3,0W zadaniu semestralnym oraz w prezentacji można odczytaż, że potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_B01_U04
potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracując ze specjalistami innych dziedzin, opracować opracowania dotyczącego ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym z zakresu ukończonego kierunku studiów
2,0
3,0Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracując ze specjalistami innych dziedzin, opracować opracowania dotyczącego ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym z zakresu ukończonego kierunku studiów
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_B01_U11
potrafi planować i przeprowadzać analizy, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
2,0
3,0W pracy semestralnej odzwierciedlają się umiejętności w planowaniu i przeprowadzaniu analiz, interpretowaniu uzyskanych wyniki i wyciągania wniosków
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_B01_U12
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne
2,0
3,0W pracy semestralnej potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_B01_U20
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
2,0
3,0W pracy semestralnej potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B01_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2,0
3,0W przygotowanej prezentacji na zadany temat można zauważyć, że ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_B01_K04
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
2,0
3,0Poprawinie zostanie przygotowana praca semestralna sporządzana w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Böhm A., Architektura Krajobrazu jej początki i rozwój, Politechnika Krakowska, Kraków, 1994
  2. Chmielewski T. J., System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę, Politechnika Lubelska, Lublin, 2001
  3. Kozłowski S., Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej, KUL, Lublin, 1996

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analizy i interpretacji dokumentów planistycznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.4
T-A-2Inwentaryzacja urbanistyczna obszaru opracowania.4
T-A-3Prezentacje multimedialna na temat przydzielony przez prowadzącego ćwiczenia. (przygotowanie w 2 osobowych grupach)2
T-A-4Analiza zasobów przyrodniczych obszaru opracowania.6
T-A-5Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla części obszaru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.5
T-A-6Prognoza części skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.7
T-A-7Sprządzenie części graficznej i tekstoowej do prognozy skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przestrzenne jednostki przyrodnicze1
T-W-2Ocena i waloryzacja krajobrazu1
T-W-3Struktura władania i użytkowania przestrzeni. System planowania przestrzennego w Polsce.2
T-W-4Dokumentacja planistyczna.2
T-W-5Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - procedury, przykłady3
T-W-6Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.1
T-W-7Strategia rozwoju regionalnego, koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju.1
T-W-8Planowanie przestrzenne jako narzędzie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.1
T-W-9Skutki prawne uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Przykłady zmiany wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.2
T-W-10Podsumowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących planowania miejscowego.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Wizja lokalna terenu opracowania. Przygotowanie inwentaryzacji urbanistycznej.4
A-A-3Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla wybranogo fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy6
A-A-4Przygotowanie analiz niezbędnych do sporządzenia części tekstowej i graficznej prognozy skutków środowiskowych uchwalenia miejscowego planu.4
A-A-5Sporządzenie prognozy części skutków środowiskowych spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.12
A-A-6Przygotowanie prentacji w formie multimedialnej, na temat przydzielony przez prowadzącego zajęcia.4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wiedzy zdobytej na wykładach.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_W05ma wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w zakresie planowania przestrzennego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-W-3Struktura władania i użytkowania przestrzeni. System planowania przestrzennego w Polsce.
T-W-4Dokumentacja planistyczna.
T-W-5Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - procedury, przykłady
T-W-7Strategia rozwoju regionalnego, koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju.
T-W-8Planowanie przestrzenne jako narzędzie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa wiedza z zakresu planowania przestrzennego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej związanej z planowaniem przestrzennym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-W-2Ocena i waloryzacja krajobrazu
T-W-6Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
T-W-9Skutki prawne uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Przykłady zmiany wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
T-A-1Analizy i interpretacji dokumentów planistycznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej związanej z planowaniem przestrzennym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-A-7Sprządzenie części graficznej i tekstoowej do prognozy skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
T-A-6Prognoza części skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W zadaniu semestralnym oraz w prezentacji można odczytaż, że potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracując ze specjalistami innych dziedzin, opracować opracowania dotyczącego ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-A-3Prezentacje multimedialna na temat przydzielony przez prowadzącego ćwiczenia. (przygotowanie w 2 osobowych grupach)
T-A-4Analiza zasobów przyrodniczych obszaru opracowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracując ze specjalistami innych dziedzin, opracować opracowania dotyczącego ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym z zakresu ukończonego kierunku studiów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_U11potrafi planować i przeprowadzać analizy, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-A-1Analizy i interpretacji dokumentów planistycznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
T-A-2Inwentaryzacja urbanistyczna obszaru opracowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W pracy semestralnej odzwierciedlają się umiejętności w planowaniu i przeprowadzaniu analiz, interpretowaniu uzyskanych wyniki i wyciągania wniosków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-A-5Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla części obszaru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W pracy semestralnej potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_U20potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U20potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-A-7Sprządzenie części graficznej i tekstoowej do prognozy skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
T-A-5Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla części obszaru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
T-A-6Prognoza części skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W pracy semestralnej potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-W-1Przestrzenne jednostki przyrodnicze
T-W-2Ocena i waloryzacja krajobrazu
T-W-10Podsumowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących planowania miejscowego.
T-A-5Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla części obszaru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W przygotowanej prezentacji na zadany temat można zauważyć, że ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B01_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nauka współpracy z urbanistami w szczególności przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przybliżenie istoty planowania przestrzennego i jego wpływu na różnorodną działalność człowieka. Przygotowanie do sporządzania części prognozy oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych
Treści programoweT-A-1Analizy i interpretacji dokumentów planistycznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
T-A-7Sprządzenie części graficznej i tekstoowej do prognozy skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
T-A-4Analiza zasobów przyrodniczych obszaru opracowania.
T-A-5Sporządzania uwarunkowań i kierunków przyrodniczych dla części obszaru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
T-A-6Prognoza części skutków środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
T-A-2Inwentaryzacja urbanistyczna obszaru opracowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład przekazujący wiedzę z dyskusją. Metody praktyczne w formie korekt i prezentacji z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej lub ustnej. Zajęcia praktyczne: Ocena poszczególnych faz powiązana jest z ich prezentacją i dyskusją
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Poprawinie zostanie przygotowana praca semestralna sporządzana w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0