Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Język obcy (niemiecki):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (niemiecki)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Bandur <Pawel.Bandur@zut.edu.pl>, Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>, Irena Góra-Kosicka <Irena.Gora-Kosicka@zut.edu.pl>, Ewa Górska <Ewa.Gorska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Marzena Kondyjowska <Marzena.Kondyjowska@zut.edu.pl>, Agnieszka Makaś <Agnieszka.Makas@zut.edu.pl>, Anna Mik <Anna.Mik@zut.edu.pl>, Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>, Krzysztof Potyrała <Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl>, Marek Stelmaszczyk <Marek.Stelmaszczyk@zut.edu.pl>, Sylwia Zawadzka <Sylwia.Zawadzka@zut.edu.pl>, Wiesława Zyska <Wieslawa.Zyska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 50 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )5
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.5
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.5
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.5
T-LK-5Gospodarka odpadami.5
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.5
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.5
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.5
T-LK-9Uzdatnianie wody.5
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-2_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
KOS_2A_W11T2A_W08InzA2_W03C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-2_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U08T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9M-2, M-4, M-3, M-6S-1
KOS_2A_A02-2_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U08T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-2_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
KOS_2A_K01T2A_K01C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-2_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-2_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_A02-2_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-2_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Erich Zettl, Jörg Janssen, Heidrun Müller, – „Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache“, Max Hueber Verlag – 1999., 1999

Literatura dodatkowa

  1. www.ec.europe.eu, 2011
  2. www.umweltschutz-news.de, 2011
  3. www.bund.net/themen_und_projekte, 2011
  4. http://www.welt.de/wissenschaft/article1402738/Nanotechnologie-ist-Experten-nicht-geheuer.html, 2011

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )5
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.5
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.5
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.5
T-LK-5Gospodarka odpadami.5
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.5
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.5
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.5
T-LK-9Uzdatnianie wody.5
45

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-3prezentacja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0