Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Ustalaniu struktur związków organicznych metodami NMR:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ustalaniu struktur związków organicznych metodami NMR
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony kurs obejmujący podstawowe zagadnienia chemii organicznej (np. Chemia organiczna I; Chemia organiczna II).
W-2Znajomość interpretacji widma 1H i 13C NMR na podstawowym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozszerzenie wiedzy studenta na temat zaawansowanych technik NMR stosowanych w analizie strukturalnej cząsteczek związków organicznych.
C-2Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych, z jakimi student może się spotkać w czasie wykonywania pracy dyplomowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rutynowe jednowymiarowe techniki NMR.1
T-W-2Technik dwuwymiarowe - korelacje 1H, 1H oraz 13C, 1H (oparte na sprzężeniach bliskiego i dalekiego zasięgu).2
T-W-3Korelacje 13C, 13C. Dwuwymiarowe widma J-rozdzielcze.1
T-W-4Sprzężenia dipolowe. Jądrowy efekt Overhausera (eksperymenty NOE, NOESY).2
T-W-5Zastosowanie technik NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji cząsteczek związków organicznych.8
T-W-6Zaliczenie pisemne.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą wskazaną przez osobę prowadzącą zajęcia.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenie.8
A-W-4Konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłąd informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Pokaz.
M-4Seminarium.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena ciągła w trakcie rozwiązywania problemów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-11_W01
Zna podstawowe techniki 1D i 2D NMR.
Ch_2A_W03, Ch_2A_W05, Ch_2A_W06, Ch_2A_W12, Ch_2A_W14X2A_W03, X2A_W05, X2A_W06InzA2_W02, InzA2_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-11_U01
Potrafi samodzielnie dobrać techniki pomiarowe 1D i 2D NMR do rozwiązania określonego problemu badawczego.
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U04, Ch_2A_U13, Ch_2A_U14X2A_U01, X2A_U02, X2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U06, InzA2_U07C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2, M-4S-1
Ch_2A_D02-11_U02
Umie przypisać sygnały w widmach 1D korzystając z widm dwuwymiarowych.
Ch_2A_U01, Ch_2A_U12, Ch_2A_U13, Ch_2A_U14X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U05, InzA2_U06, InzA2_U07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-2, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-11_K01
Jest świadomy ciągłego rozwoju metod NMR i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05, Ch_2A_K06X2A_K01, X2A_K05, X2A_K06InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-11_W01
Zna podstawowe techniki 1D i 2D NMR.
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna podstawowe techniki 1D i 2D NMR.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-11_U01
Potrafi samodzielnie dobrać techniki pomiarowe 1D i 2D NMR do rozwiązania określonego problemu badawczego.
2,0
3,0W stopniu dostatecznym potrafi dobrać techniki pomiarowe 2D NMR do rozwiązania określonego problemu badawczego.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-11_U02
Umie przypisać sygnały w widmach 1D korzystając z widm dwuwymiarowych.
2,0
3,0W podstawowym zakresie umie przypisać sygnały w widmach 1D korzystając z widm 2D.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-11_K01
Jest świadomy ciągłego rozwoju metod NMR i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
2,0
3,0W podstawowym zakresie jest świadomy ciągłego rozwoju metod NMR i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007
  2. R. Mazurkiewicz, A. Rajca, E. Salwińska, A. Skibiński, J. Suwiński, W. Zieliński, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa, 1995
  3. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2011
  4. F. W. Wehrli, T. Wirthlin, Interpretacja widm w spektroskopii 13C NMR, PWN, Warszawa, 1985
  5. A. Ejchart, L. Kozerski, Spektrometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 13C, PWN, Warszawa, 1988
  6. H. Gunter, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, PWN, Warszawa, 1983

Literatura dodatkowa

  1. S. Berger, S. Braun, 200 and More NMR Experiments, Wiley-VCH, Weinheim, 2004
  2. Atta-ur-Rahman, One and Two Dimensional NMR Spectroscopy, Elsevier, Amsterdam, 1989
  3. A. E. Dermore, Modern NMR Techniques for Chemistry Research, Pergamon, Exeter, 1995

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rutynowe jednowymiarowe techniki NMR.1
T-W-2Technik dwuwymiarowe - korelacje 1H, 1H oraz 13C, 1H (oparte na sprzężeniach bliskiego i dalekiego zasięgu).2
T-W-3Korelacje 13C, 13C. Dwuwymiarowe widma J-rozdzielcze.1
T-W-4Sprzężenia dipolowe. Jądrowy efekt Overhausera (eksperymenty NOE, NOESY).2
T-W-5Zastosowanie technik NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji cząsteczek związków organicznych.8
T-W-6Zaliczenie pisemne.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca z literaturą wskazaną przez osobę prowadzącą zajęcia.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenie.8
A-W-4Konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-11_W01Zna podstawowe techniki 1D i 2D NMR.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Ch_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie wiedzy studenta na temat zaawansowanych technik NMR stosowanych w analizie strukturalnej cząsteczek związków organicznych.
C-2Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych, z jakimi student może się spotkać w czasie wykonywania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-W-1Rutynowe jednowymiarowe techniki NMR.
T-W-2Technik dwuwymiarowe - korelacje 1H, 1H oraz 13C, 1H (oparte na sprzężeniach bliskiego i dalekiego zasięgu).
T-W-5Zastosowanie technik NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji cząsteczek związków organicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Pokaz.
M-4Seminarium.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena ciągła w trakcie rozwiązywania problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna podstawowe techniki 1D i 2D NMR.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-11_U01Potrafi samodzielnie dobrać techniki pomiarowe 1D i 2D NMR do rozwiązania określonego problemu badawczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Ch_2A_U13potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie wiedzy studenta na temat zaawansowanych technik NMR stosowanych w analizie strukturalnej cząsteczek związków organicznych.
C-2Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych, z jakimi student może się spotkać w czasie wykonywania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-W-2Technik dwuwymiarowe - korelacje 1H, 1H oraz 13C, 1H (oparte na sprzężeniach bliskiego i dalekiego zasięgu).
T-W-3Korelacje 13C, 13C. Dwuwymiarowe widma J-rozdzielcze.
T-W-4Sprzężenia dipolowe. Jądrowy efekt Overhausera (eksperymenty NOE, NOESY).
T-W-5Zastosowanie technik NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji cząsteczek związków organicznych.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-4Seminarium.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym potrafi dobrać techniki pomiarowe 2D NMR do rozwiązania określonego problemu badawczego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-11_U02Umie przypisać sygnały w widmach 1D korzystając z widm dwuwymiarowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U12potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_2A_U13potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie wiedzy studenta na temat zaawansowanych technik NMR stosowanych w analizie strukturalnej cząsteczek związków organicznych.
C-2Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych, z jakimi student może się spotkać w czasie wykonywania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-W-1Rutynowe jednowymiarowe techniki NMR.
T-W-2Technik dwuwymiarowe - korelacje 1H, 1H oraz 13C, 1H (oparte na sprzężeniach bliskiego i dalekiego zasięgu).
T-W-4Sprzężenia dipolowe. Jądrowy efekt Overhausera (eksperymenty NOE, NOESY).
T-W-5Zastosowanie technik NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji cząsteczek związków organicznych.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-4Seminarium.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena ciągła w trakcie rozwiązywania problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W podstawowym zakresie umie przypisać sygnały w widmach 1D korzystając z widm 2D.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-11_K01Jest świadomy ciągłego rozwoju metod NMR i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
X2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie wiedzy studenta na temat zaawansowanych technik NMR stosowanych w analizie strukturalnej cząsteczek związków organicznych.
Treści programoweT-W-1Rutynowe jednowymiarowe techniki NMR.
T-W-2Technik dwuwymiarowe - korelacje 1H, 1H oraz 13C, 1H (oparte na sprzężeniach bliskiego i dalekiego zasięgu).
T-W-3Korelacje 13C, 13C. Dwuwymiarowe widma J-rozdzielcze.
T-W-4Sprzężenia dipolowe. Jądrowy efekt Overhausera (eksperymenty NOE, NOESY).
T-W-5Zastosowanie technik NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji cząsteczek związków organicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Pokaz.
M-4Seminarium.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena ciągła w trakcie rozwiązywania problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W podstawowym zakresie jest świadomy ciągłego rozwoju metod NMR i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0