Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia kosmetyków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia kosmetyków
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Janus <Ewa.Janus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Robert Pełech <Robert.Pelech@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>, Magdalena Urbala <Magdalena.Urbala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,20,50zaliczenie
laboratoriaL2 30 1,80,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1chemia organiczna i nieorganiczna
W-2wiedza w zakresie technik chromatograficznych stosowanych do analizy związków organicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z grupami substancji stosowanymi w produkcji kosmetyków, ich budową chemiczną, właściwościami oraz nazewnictwem (nazewnictwo INCI, funkcja surowca w wyrobie)
C-2zapoznanie studentów z technologią otrzymywania różnych form kosmetycznych i pólfabrykatów i sposobami oceny ich jakości
C-3zapoznanie studentów z segmentacją wyrobów kosmetycznych
C-4zapoznanie studentów ze sposobem wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych obowiązujących w produkcji kosmetyków
C-5ukształtowanie umiejętności sporządzania formulacji kosmetycznych i wpływania na fizykochemiczną postać kosmetyku oraz jego przeznaczenie
C-6ukształtowanie umiejętności stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
C-7ukształtowanie umiejętności analizy i oceny wybranych surowców i gotowych wyrobów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bhp obowiązujących w pracowni. Zapoznanie z bazami danych dotyczącymi surowców kosmetycznych2
T-L-2Wykorzystanie metod XRD, DTA, TG , IR i UV-Vis-NIR do identyfikacji nieorganicznych komponentów kosmetyków oraz oceny i charakteryzowania gotowych produktów.8
T-L-3Charakterystyka istotnych właściwości wybranych surowców kosmetycznych (lipidy, surfaktanty, węglowodany, substancje promieniochronne i inne) z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych (chromatografia, konduktometria, refraktometria, polarymetria, UV-VIS, FTIR, metoda tensjometryczna).8
T-L-4Substancje żelotwórcze i otrzymywanie produktów żelowych o róznym przeznaczeniu - sposoby oceny i modyfikacji ich właściwości (właściwości reologiczne i tiksotropowe).4
T-L-5Emulsje kosmetyczne o różnym przeznaczeniu - składniki, sposoby otrzymywania, optymalizowania składu i właściwości oraz ocena jakości.4
T-L-6Preparaty myjące - podstawowe składniki, otrzymywanie i oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych.4
30
wykłady
T-W-1Zwiazki nieorganiczne i minerały w starożytnych kosmetykach (Starożytny Egipt, Starożytna Grecja i Rzym, Średniowiecze, okres Renesansu, Baroku i Odrodzenia), Skład starożytnych kosmetyków do makijażu i pielęnacji ciała oraz włosów. Kosmetyki produkowane z wykorzystaniem zasobów Morza Martwego (skład wody i czarnego błota).2
T-W-2Związki chemiczne nieorganiczne i ich funkcje we współczesnych kosmetykach oraz metody ich otrzymywania: (pierwiastki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz substancje pochodzenia mineralnego.2
T-W-3Podział współczesnych kosmetyków. Skład chemiczny wybranych kosmetyków (kremy, pudry, szampony, itd...).1
T-W-4Regulacje prawne w produkcji kosmetyków. Nomenklatura, funkcje składników stosowanych w kosmetykach.1
T-W-5Surowce węglowodorowe i lipidowe w kosmetykach - budowa, źródła, charakterystyka i pełnione funkcje.2
T-W-6Środki konserwujące i aktywne składniki produktów przeciwpotowych.1
T-W-7Składniki produktów promieniochronnych, wybielających i brązowiących skórę.1
T-W-8Aminokwasy, peptydy i białka oraz produkty ich modyfikacji w kosmetykach.2
T-W-9Surfaktanty - klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie w kosmetykach.2
T-W-10Metody badania surowców do produkcji kosmetyków i metody badania gotowych wyrobów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych i do ustnego zaliczenia z ćwiczeń, w tym studiowanie zalecanej literatury17
A-L-2uczestnictwo w zajęciach30
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium7
54
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Indywidualne zapoznawanie się z polecaną aktualną literaturą i bazami danych surowców kosmetycznych9
A-W-3konsultacje z wykładowcą2
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia10
36

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-08_W01
student charakteryzuje i nazywa surowce kosmetyczne, uwzględniając budowę chemiczną, właściwości i funkcje pełnione w kosmetykach; student wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju w zakresie surowców i produktów kosmetycznych; student potrafi dobrać składniki w zależności od przeznaczenia kosmetyku
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06, Ch_2A_W08, Ch_2A_W13X2A_W01, X2A_W06, X2A_W08InzA2_W03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4
Ch_2A_D02-08_W02
znajomość metod wykorzystywanych w analizie surowców kosmetycznych i gotowych wyrobów; znajomość zasad doboru metod kontroli właściwości fizykochemicznych w zależności od typu produktu kosmetycznego
Ch_2A_W12InzA2_W02C-2T-W-2, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-08_U01
na podstawie budowy chemicznej surowca kosmetycznego określa i uzasadnia jego rolę w produkcie kosmetycznym;użytkuje i przeszukuje bazy danych surowców kosmetycznych; tłumaczy i właściwie odczytuje skład preparatu kosmetycznego; potrafi dobierać składniki preparatu kosmetycznego w zależności od postaci fizykochemicznej kosmetyku
Ch_2A_U03, Ch_2A_U04X2A_U03, X2A_U04C-1, C-2, C-3, C-5, C-6, C-7T-W-2, T-L-2, T-W-4, T-L-1, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-4
Ch_2A_D02-08_U02
posługuje się metodami analizy klasycznej i instrumentalnej w celu charakterystyki wybranych surowców i preparatów kosmetycznych; student potrafi sporządzić różne formulacje kosmetyczne i kontroluje ich jakość;
Ch_2A_U01, Ch_2A_U13, Ch_2A_U14X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U06, InzA2_U07C-5, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-08_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności uzupełniania i uaktualniania wiedzy dotyczącej surowców kosmetycznych i bezpieczeństwa kosmetyków
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05, Ch_2A_K06X2A_K01, X2A_K05, X2A_K06InzA2_K01C-1, C-3, C-4, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-08_W01
student charakteryzuje i nazywa surowce kosmetyczne, uwzględniając budowę chemiczną, właściwości i funkcje pełnione w kosmetykach; student wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju w zakresie surowców i produktów kosmetycznych; student potrafi dobrać składniki w zależności od przeznaczenia kosmetyku
2,0
3,0student wymienia niektóre surowce kosmetyczne, prawidłowo przedstawiając ich budowę chemiczną i właściwości oraz funkcje pełnione w kosmetykach;
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-08_W02
znajomość metod wykorzystywanych w analizie surowców kosmetycznych i gotowych wyrobów; znajomość zasad doboru metod kontroli właściwości fizykochemicznych w zależności od typu produktu kosmetycznego
2,0
3,0student potrafi zaproponować niektóre metody oceny właściwości surowców i wyrobów kosmetycznych i częściowo je charakteryzuje
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-08_U01
na podstawie budowy chemicznej surowca kosmetycznego określa i uzasadnia jego rolę w produkcie kosmetycznym;użytkuje i przeszukuje bazy danych surowców kosmetycznych; tłumaczy i właściwie odczytuje skład preparatu kosmetycznego; potrafi dobierać składniki preparatu kosmetycznego w zależności od postaci fizykochemicznej kosmetyku
2,0
3,0student sporządza niepełny opis produktu i tworzy niepełną etykietę produktu, spełniając przy tym niektóre wymogi określone przez prawo dotyczące produktów kosmetycznych. Potrafi prawidłowo zaproponować niektóre modyfikacje w recepturze w celu kontroli jakości wyrobu kosmetycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-08_U02
posługuje się metodami analizy klasycznej i instrumentalnej w celu charakterystyki wybranych surowców i preparatów kosmetycznych; student potrafi sporządzić różne formulacje kosmetyczne i kontroluje ich jakość;
2,0
3,0student potrafi zaproponować niektóre metody oceny właściwości surowców i wyrobów kosmetycznych i częściowo je charakteryzuje student potrafi prawidłowo sporządzić formulacje kosmetyczne z dostępnych składników. Potrafi częściowo ocenić wyrób. W niewielkim stopniu potrafi prawidłowo kontrolować jakość wyrobu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-08_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności uzupełniania i uaktualniania wiedzy dotyczącej surowców kosmetycznych i bezpieczeństwa kosmetyków
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Alicja Marzec, Chemia kosmetyków, surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów, TNOiK, Toruń, 2005
 2. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, 1999
 3. J. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, WPG, Gdańsk, 1999
 4. W.S. Brud, R. Glinka, Technologia kosmetyków, Łódź, 2001
 5. A. Bolewski, W. Żabiński (redaktorzy), Metody badania minerałów i skał, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1988
 6. A. Marzec, Chemia nowoczesnych kosmetyków. Substancje aktywne w preparatach i zabiegach kosmetycznych, Dom Organizatora, Toruń, 2010
 7. X. Petsitis, K. Kipper, Kosmetyka ozdobna i pielęgnacyjna twarzy. Wiedza o produktach kosmetycznych i ich prawidłowym stosowaniu, MedPharm, Wrocław, 2007
 8. R. Czerpak, A. Jabłońska-Trypuć, Roślinne surowce kosmetyczne, MedPharm Polska, 2008
 9. A. Jabłońska-Trypuć, R. Czerpak, Surowce kosmetyczne i ich składniki, MedPharm Polska, 2008

Literatura dodatkowa

 1. Uri Zoller, Handbook and detergents. Part E: Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2009, Surfactant Science Series:141
 2. L. D. Rhein, Surfactants in personal care products and decorative cosmetics, CRC Press Taylor&Francis Group, 2007, trzecie, Surfactant Science Series:135
 3. redaktor naczelny - Jacek Arct, SOFW-Journal Wydanie Polskie, Polskie Towarzystwo Kosmetologów, kwartalnik
 4. http://www.biotechnologia.pl/biotechnologia-portal
 5. http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/
 6. http://www.kosmetyki.e-bmp.pl/
 7. www.kosmopedia.org
 8. http://www.ifraorg.org/
 9. M.C. Martini, Kosmetologia i farmakologia skóry, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bhp obowiązujących w pracowni. Zapoznanie z bazami danych dotyczącymi surowców kosmetycznych2
T-L-2Wykorzystanie metod XRD, DTA, TG , IR i UV-Vis-NIR do identyfikacji nieorganicznych komponentów kosmetyków oraz oceny i charakteryzowania gotowych produktów.8
T-L-3Charakterystyka istotnych właściwości wybranych surowców kosmetycznych (lipidy, surfaktanty, węglowodany, substancje promieniochronne i inne) z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych (chromatografia, konduktometria, refraktometria, polarymetria, UV-VIS, FTIR, metoda tensjometryczna).8
T-L-4Substancje żelotwórcze i otrzymywanie produktów żelowych o róznym przeznaczeniu - sposoby oceny i modyfikacji ich właściwości (właściwości reologiczne i tiksotropowe).4
T-L-5Emulsje kosmetyczne o różnym przeznaczeniu - składniki, sposoby otrzymywania, optymalizowania składu i właściwości oraz ocena jakości.4
T-L-6Preparaty myjące - podstawowe składniki, otrzymywanie i oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zwiazki nieorganiczne i minerały w starożytnych kosmetykach (Starożytny Egipt, Starożytna Grecja i Rzym, Średniowiecze, okres Renesansu, Baroku i Odrodzenia), Skład starożytnych kosmetyków do makijażu i pielęnacji ciała oraz włosów. Kosmetyki produkowane z wykorzystaniem zasobów Morza Martwego (skład wody i czarnego błota).2
T-W-2Związki chemiczne nieorganiczne i ich funkcje we współczesnych kosmetykach oraz metody ich otrzymywania: (pierwiastki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz substancje pochodzenia mineralnego.2
T-W-3Podział współczesnych kosmetyków. Skład chemiczny wybranych kosmetyków (kremy, pudry, szampony, itd...).1
T-W-4Regulacje prawne w produkcji kosmetyków. Nomenklatura, funkcje składników stosowanych w kosmetykach.1
T-W-5Surowce węglowodorowe i lipidowe w kosmetykach - budowa, źródła, charakterystyka i pełnione funkcje.2
T-W-6Środki konserwujące i aktywne składniki produktów przeciwpotowych.1
T-W-7Składniki produktów promieniochronnych, wybielających i brązowiących skórę.1
T-W-8Aminokwasy, peptydy i białka oraz produkty ich modyfikacji w kosmetykach.2
T-W-9Surfaktanty - klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie w kosmetykach.2
T-W-10Metody badania surowców do produkcji kosmetyków i metody badania gotowych wyrobów.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych i do ustnego zaliczenia z ćwiczeń, w tym studiowanie zalecanej literatury17
A-L-2uczestnictwo w zajęciach30
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium7
54
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Indywidualne zapoznawanie się z polecaną aktualną literaturą i bazami danych surowców kosmetycznych9
A-W-3konsultacje z wykładowcą2
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia10
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-08_W01student charakteryzuje i nazywa surowce kosmetyczne, uwzględniając budowę chemiczną, właściwości i funkcje pełnione w kosmetykach; student wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju w zakresie surowców i produktów kosmetycznych; student potrafi dobrać składniki w zależności od przeznaczenia kosmetyku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Ch_2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżynierską, naukową i dydaktyczną w obszarze chemii
Ch_2A_W13ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z grupami substancji stosowanymi w produkcji kosmetyków, ich budową chemiczną, właściwościami oraz nazewnictwem (nazewnictwo INCI, funkcja surowca w wyrobie)
C-2zapoznanie studentów z technologią otrzymywania różnych form kosmetycznych i pólfabrykatów i sposobami oceny ich jakości
C-3zapoznanie studentów z segmentacją wyrobów kosmetycznych
Treści programoweT-W-1Zwiazki nieorganiczne i minerały w starożytnych kosmetykach (Starożytny Egipt, Starożytna Grecja i Rzym, Średniowiecze, okres Renesansu, Baroku i Odrodzenia), Skład starożytnych kosmetyków do makijażu i pielęnacji ciała oraz włosów. Kosmetyki produkowane z wykorzystaniem zasobów Morza Martwego (skład wody i czarnego błota).
T-W-3Podział współczesnych kosmetyków. Skład chemiczny wybranych kosmetyków (kremy, pudry, szampony, itd...).
T-L-2Wykorzystanie metod XRD, DTA, TG , IR i UV-Vis-NIR do identyfikacji nieorganicznych komponentów kosmetyków oraz oceny i charakteryzowania gotowych produktów.
T-L-3Charakterystyka istotnych właściwości wybranych surowców kosmetycznych (lipidy, surfaktanty, węglowodany, substancje promieniochronne i inne) z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych (chromatografia, konduktometria, refraktometria, polarymetria, UV-VIS, FTIR, metoda tensjometryczna).
T-L-4Substancje żelotwórcze i otrzymywanie produktów żelowych o róznym przeznaczeniu - sposoby oceny i modyfikacji ich właściwości (właściwości reologiczne i tiksotropowe).
T-L-5Emulsje kosmetyczne o różnym przeznaczeniu - składniki, sposoby otrzymywania, optymalizowania składu i właściwości oraz ocena jakości.
T-L-6Preparaty myjące - podstawowe składniki, otrzymywanie i oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych.
T-W-5Surowce węglowodorowe i lipidowe w kosmetykach - budowa, źródła, charakterystyka i pełnione funkcje.
T-W-6Środki konserwujące i aktywne składniki produktów przeciwpotowych.
T-W-7Składniki produktów promieniochronnych, wybielających i brązowiących skórę.
T-W-8Aminokwasy, peptydy i białka oraz produkty ich modyfikacji w kosmetykach.
T-W-9Surfaktanty - klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie w kosmetykach.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wymienia niektóre surowce kosmetyczne, prawidłowo przedstawiając ich budowę chemiczną i właściwości oraz funkcje pełnione w kosmetykach;
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-08_W02znajomość metod wykorzystywanych w analizie surowców kosmetycznych i gotowych wyrobów; znajomość zasad doboru metod kontroli właściwości fizykochemicznych w zależności od typu produktu kosmetycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z technologią otrzymywania różnych form kosmetycznych i pólfabrykatów i sposobami oceny ich jakości
Treści programoweT-W-2Związki chemiczne nieorganiczne i ich funkcje we współczesnych kosmetykach oraz metody ich otrzymywania: (pierwiastki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz substancje pochodzenia mineralnego.
T-L-2Wykorzystanie metod XRD, DTA, TG , IR i UV-Vis-NIR do identyfikacji nieorganicznych komponentów kosmetyków oraz oceny i charakteryzowania gotowych produktów.
T-L-3Charakterystyka istotnych właściwości wybranych surowców kosmetycznych (lipidy, surfaktanty, węglowodany, substancje promieniochronne i inne) z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych (chromatografia, konduktometria, refraktometria, polarymetria, UV-VIS, FTIR, metoda tensjometryczna).
T-L-4Substancje żelotwórcze i otrzymywanie produktów żelowych o róznym przeznaczeniu - sposoby oceny i modyfikacji ich właściwości (właściwości reologiczne i tiksotropowe).
T-L-5Emulsje kosmetyczne o różnym przeznaczeniu - składniki, sposoby otrzymywania, optymalizowania składu i właściwości oraz ocena jakości.
T-L-6Preparaty myjące - podstawowe składniki, otrzymywanie i oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych.
T-W-5Surowce węglowodorowe i lipidowe w kosmetykach - budowa, źródła, charakterystyka i pełnione funkcje.
T-W-6Środki konserwujące i aktywne składniki produktów przeciwpotowych.
T-W-7Składniki produktów promieniochronnych, wybielających i brązowiących skórę.
T-W-8Aminokwasy, peptydy i białka oraz produkty ich modyfikacji w kosmetykach.
T-W-9Surfaktanty - klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie w kosmetykach.
T-W-10Metody badania surowców do produkcji kosmetyków i metody badania gotowych wyrobów.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi zaproponować niektóre metody oceny właściwości surowców i wyrobów kosmetycznych i częściowo je charakteryzuje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-08_U01na podstawie budowy chemicznej surowca kosmetycznego określa i uzasadnia jego rolę w produkcie kosmetycznym;użytkuje i przeszukuje bazy danych surowców kosmetycznych; tłumaczy i właściwie odczytuje skład preparatu kosmetycznego; potrafi dobierać składniki preparatu kosmetycznego w zależności od postaci fizykochemicznej kosmetyku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z grupami substancji stosowanymi w produkcji kosmetyków, ich budową chemiczną, właściwościami oraz nazewnictwem (nazewnictwo INCI, funkcja surowca w wyrobie)
C-2zapoznanie studentów z technologią otrzymywania różnych form kosmetycznych i pólfabrykatów i sposobami oceny ich jakości
C-3zapoznanie studentów z segmentacją wyrobów kosmetycznych
C-5ukształtowanie umiejętności sporządzania formulacji kosmetycznych i wpływania na fizykochemiczną postać kosmetyku oraz jego przeznaczenie
C-6ukształtowanie umiejętności stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
C-7ukształtowanie umiejętności analizy i oceny wybranych surowców i gotowych wyrobów
Treści programoweT-W-2Związki chemiczne nieorganiczne i ich funkcje we współczesnych kosmetykach oraz metody ich otrzymywania: (pierwiastki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz substancje pochodzenia mineralnego.
T-L-2Wykorzystanie metod XRD, DTA, TG , IR i UV-Vis-NIR do identyfikacji nieorganicznych komponentów kosmetyków oraz oceny i charakteryzowania gotowych produktów.
T-W-4Regulacje prawne w produkcji kosmetyków. Nomenklatura, funkcje składników stosowanych w kosmetykach.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bhp obowiązujących w pracowni. Zapoznanie z bazami danych dotyczącymi surowców kosmetycznych
T-L-4Substancje żelotwórcze i otrzymywanie produktów żelowych o róznym przeznaczeniu - sposoby oceny i modyfikacji ich właściwości (właściwości reologiczne i tiksotropowe).
T-L-5Emulsje kosmetyczne o różnym przeznaczeniu - składniki, sposoby otrzymywania, optymalizowania składu i właściwości oraz ocena jakości.
T-L-6Preparaty myjące - podstawowe składniki, otrzymywanie i oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych.
T-W-5Surowce węglowodorowe i lipidowe w kosmetykach - budowa, źródła, charakterystyka i pełnione funkcje.
T-W-6Środki konserwujące i aktywne składniki produktów przeciwpotowych.
T-W-7Składniki produktów promieniochronnych, wybielających i brązowiących skórę.
T-W-8Aminokwasy, peptydy i białka oraz produkty ich modyfikacji w kosmetykach.
T-W-9Surfaktanty - klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie w kosmetykach.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student sporządza niepełny opis produktu i tworzy niepełną etykietę produktu, spełniając przy tym niektóre wymogi określone przez prawo dotyczące produktów kosmetycznych. Potrafi prawidłowo zaproponować niektóre modyfikacje w recepturze w celu kontroli jakości wyrobu kosmetycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-08_U02posługuje się metodami analizy klasycznej i instrumentalnej w celu charakterystyki wybranych surowców i preparatów kosmetycznych; student potrafi sporządzić różne formulacje kosmetyczne i kontroluje ich jakość;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U13potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-5ukształtowanie umiejętności sporządzania formulacji kosmetycznych i wpływania na fizykochemiczną postać kosmetyku oraz jego przeznaczenie
C-7ukształtowanie umiejętności analizy i oceny wybranych surowców i gotowych wyrobów
Treści programoweT-W-1Zwiazki nieorganiczne i minerały w starożytnych kosmetykach (Starożytny Egipt, Starożytna Grecja i Rzym, Średniowiecze, okres Renesansu, Baroku i Odrodzenia), Skład starożytnych kosmetyków do makijażu i pielęnacji ciała oraz włosów. Kosmetyki produkowane z wykorzystaniem zasobów Morza Martwego (skład wody i czarnego błota).
T-W-2Związki chemiczne nieorganiczne i ich funkcje we współczesnych kosmetykach oraz metody ich otrzymywania: (pierwiastki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz substancje pochodzenia mineralnego.
T-W-3Podział współczesnych kosmetyków. Skład chemiczny wybranych kosmetyków (kremy, pudry, szampony, itd...).
T-L-2Wykorzystanie metod XRD, DTA, TG , IR i UV-Vis-NIR do identyfikacji nieorganicznych komponentów kosmetyków oraz oceny i charakteryzowania gotowych produktów.
T-L-3Charakterystyka istotnych właściwości wybranych surowców kosmetycznych (lipidy, surfaktanty, węglowodany, substancje promieniochronne i inne) z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych (chromatografia, konduktometria, refraktometria, polarymetria, UV-VIS, FTIR, metoda tensjometryczna).
T-L-4Substancje żelotwórcze i otrzymywanie produktów żelowych o róznym przeznaczeniu - sposoby oceny i modyfikacji ich właściwości (właściwości reologiczne i tiksotropowe).
T-L-5Emulsje kosmetyczne o różnym przeznaczeniu - składniki, sposoby otrzymywania, optymalizowania składu i właściwości oraz ocena jakości.
T-L-6Preparaty myjące - podstawowe składniki, otrzymywanie i oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych.
T-W-5Surowce węglowodorowe i lipidowe w kosmetykach - budowa, źródła, charakterystyka i pełnione funkcje.
T-W-6Środki konserwujące i aktywne składniki produktów przeciwpotowych.
T-W-7Składniki produktów promieniochronnych, wybielających i brązowiących skórę.
T-W-8Aminokwasy, peptydy i białka oraz produkty ich modyfikacji w kosmetykach.
T-W-9Surfaktanty - klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie w kosmetykach.
T-W-10Metody badania surowców do produkcji kosmetyków i metody badania gotowych wyrobów.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi zaproponować niektóre metody oceny właściwości surowców i wyrobów kosmetycznych i częściowo je charakteryzuje student potrafi prawidłowo sporządzić formulacje kosmetyczne z dostępnych składników. Potrafi częściowo ocenić wyrób. W niewielkim stopniu potrafi prawidłowo kontrolować jakość wyrobu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-08_K01ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności uzupełniania i uaktualniania wiedzy dotyczącej surowców kosmetycznych i bezpieczeństwa kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
X2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z grupami substancji stosowanymi w produkcji kosmetyków, ich budową chemiczną, właściwościami oraz nazewnictwem (nazewnictwo INCI, funkcja surowca w wyrobie)
C-3zapoznanie studentów z segmentacją wyrobów kosmetycznych
C-4zapoznanie studentów ze sposobem wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych obowiązujących w produkcji kosmetyków
C-6ukształtowanie umiejętności stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
Treści programoweT-W-1Zwiazki nieorganiczne i minerały w starożytnych kosmetykach (Starożytny Egipt, Starożytna Grecja i Rzym, Średniowiecze, okres Renesansu, Baroku i Odrodzenia), Skład starożytnych kosmetyków do makijażu i pielęnacji ciała oraz włosów. Kosmetyki produkowane z wykorzystaniem zasobów Morza Martwego (skład wody i czarnego błota).
T-W-2Związki chemiczne nieorganiczne i ich funkcje we współczesnych kosmetykach oraz metody ich otrzymywania: (pierwiastki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz substancje pochodzenia mineralnego.
T-W-4Regulacje prawne w produkcji kosmetyków. Nomenklatura, funkcje składników stosowanych w kosmetykach.
T-W-5Surowce węglowodorowe i lipidowe w kosmetykach - budowa, źródła, charakterystyka i pełnione funkcje.
T-W-6Środki konserwujące i aktywne składniki produktów przeciwpotowych.
T-W-7Składniki produktów promieniochronnych, wybielających i brązowiących skórę.
T-W-8Aminokwasy, peptydy i białka oraz produkty ich modyfikacji w kosmetykach.
T-W-9Surfaktanty - klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie w kosmetykach.
T-W-10Metody badania surowców do produkcji kosmetyków i metody badania gotowych wyrobów.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0