Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Barwniki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Barwniki
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ma podstawową wiedzy z chemii organicznej, fizyki i technologii chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami barwności związków organicznych
C-2zapoznanie studentów z różnymi grupami barwników
C-3zapoznanie studentów z zastosowaniem barwników
C-4zapoznanie studentów z aspektami środowiskowymi produkcji barwników

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Produkcja barwników w Polsce i na świecie, stan obecny i prognozy na przyszłość. Teoretyczne podstawy związane z barwą związków organicznych i oceną jakości barwników2
T-W-2Charekterystyka stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej. Struktura, właściwości i metody otrzymywania4
T-W-3Handlowe postaci i aplikacja barwników1
T-W-4Zastosowanie barwników w chemii analitycznej4
T-W-5Metody utylizacji odpadów z prodkucji barwników i oczyszczanie ścieków w przemyśle tekstylnym3
T-W-6Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-07_W01
zna terortyczne podstawy barwności związków organicznych
Ch_2A_W01, Ch_2A_W03X2A_W01, X2A_W03C-1T-W-1, T-W-6M-1S-1
Ch_2A_D02-07_W02
potrafi scharakteryzować poszczególne grupy barwników według klasyfikacji chemicznej, metody ich syntezy i podać przykłady zastosowań
Ch_2A_W01X2A_W01C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-1S-1
Ch_2A_D02-07_W03
potrafi opisać metody ograniczania wpływu procesów produkcji barwników i pokrewnych na środowisko
Ch_2A_W14InzA2_W05C-4T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-07_U01
na podstawie właściwości i struktury barwnika potrafi ocenić możliwość jego zastosowania
Ch_2A_U04X2A_U04C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-07_K01
ma świadomość wpływu przemysłu barwiarskiego na środowisko
Ch_2A_K06X2A_K06InzA2_K01C-4T-W-5, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-07_W01
zna terortyczne podstawy barwności związków organicznych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić grupy chromoforowe związków organicznych i zna prawa absorpcji promieniowania elektromagnetycznego
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-07_W02
potrafi scharakteryzować poszczególne grupy barwników według klasyfikacji chemicznej, metody ich syntezy i podać przykłady zastosowań
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić grupy barwników według klasyfikacji barwników i opisać niektóre metody ich otrzymywania
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-07_W03
potrafi opisać metody ograniczania wpływu procesów produkcji barwników i pokrewnych na środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe metody oczyszczania ścieków powstających przy wytwarzaniu barwników i w przemyśle włókienniczym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-07_U01
na podstawie właściwości i struktury barwnika potrafi ocenić możliwość jego zastosowania
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać potencjalne zastosowanie wybranych barwników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-07_K01
ma świadomość wpływu przemysłu barwiarskiego na środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić znaczące aspekty środowiskowe w przemyśle barwiarskim i włókienniczym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stiepanow B. I., Podstawy chemii i technologii barwników organicznych, WNT, Warszawa, 1980
  2. Warring D. R., Hallas G., The Chemistry and Application of Dyes, Plenum Press, New York, 1994
  3. Anielak A. M., Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Produkcja barwników w Polsce i na świecie, stan obecny i prognozy na przyszłość. Teoretyczne podstawy związane z barwą związków organicznych i oceną jakości barwników2
T-W-2Charekterystyka stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej. Struktura, właściwości i metody otrzymywania4
T-W-3Handlowe postaci i aplikacja barwników1
T-W-4Zastosowanie barwników w chemii analitycznej4
T-W-5Metody utylizacji odpadów z prodkucji barwników i oczyszczanie ścieków w przemyśle tekstylnym3
T-W-6Kolokwium1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-07_W01zna terortyczne podstawy barwności związków organicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami barwności związków organicznych
Treści programoweT-W-1Produkcja barwników w Polsce i na świecie, stan obecny i prognozy na przyszłość. Teoretyczne podstawy związane z barwą związków organicznych i oceną jakości barwników
T-W-6Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić grupy chromoforowe związków organicznych i zna prawa absorpcji promieniowania elektromagnetycznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-07_W02potrafi scharakteryzować poszczególne grupy barwników według klasyfikacji chemicznej, metody ich syntezy i podać przykłady zastosowań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z różnymi grupami barwników
C-3zapoznanie studentów z zastosowaniem barwników
Treści programoweT-W-1Produkcja barwników w Polsce i na świecie, stan obecny i prognozy na przyszłość. Teoretyczne podstawy związane z barwą związków organicznych i oceną jakości barwników
T-W-2Charekterystyka stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej. Struktura, właściwości i metody otrzymywania
T-W-3Handlowe postaci i aplikacja barwników
T-W-4Zastosowanie barwników w chemii analitycznej
T-W-6Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić grupy barwników według klasyfikacji barwników i opisać niektóre metody ich otrzymywania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-07_W03potrafi opisać metody ograniczania wpływu procesów produkcji barwników i pokrewnych na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studentów z aspektami środowiskowymi produkcji barwników
Treści programoweT-W-5Metody utylizacji odpadów z prodkucji barwników i oczyszczanie ścieków w przemyśle tekstylnym
T-W-6Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe metody oczyszczania ścieków powstających przy wytwarzaniu barwników i w przemyśle włókienniczym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-07_U01na podstawie właściwości i struktury barwnika potrafi ocenić możliwość jego zastosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami barwności związków organicznych
C-2zapoznanie studentów z różnymi grupami barwników
C-3zapoznanie studentów z zastosowaniem barwników
Treści programoweT-W-1Produkcja barwników w Polsce i na świecie, stan obecny i prognozy na przyszłość. Teoretyczne podstawy związane z barwą związków organicznych i oceną jakości barwników
T-W-2Charekterystyka stosowanych grup barwników organicznych według klasyfikacji chemicznej. Struktura, właściwości i metody otrzymywania
T-W-3Handlowe postaci i aplikacja barwników
T-W-4Zastosowanie barwników w chemii analitycznej
T-W-6Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać potencjalne zastosowanie wybranych barwników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-07_K01ma świadomość wpływu przemysłu barwiarskiego na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studentów z aspektami środowiskowymi produkcji barwników
Treści programoweT-W-5Metody utylizacji odpadów z prodkucji barwników i oczyszczanie ścieków w przemyśle tekstylnym
T-W-6Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić znaczące aspekty środowiskowe w przemyśle barwiarskim i włókienniczym
3,5
4,0
4,5
5,0