Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Ustalanie norm i kontrola jakości produktów farmaceutycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ustalanie norm i kontrola jakości produktów farmaceutycznych
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość chemii organicznej
W-2znajomość analizy instrumentalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z różnymi postaciami leków i sposobem ich wytwarzania
C-2Zapoznanie studentów z substancjami aktywnymi i pomocniczymi stosowanymi w produkcji leków
C-3Zapoznanie studentów z metodami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości leków
C-4Zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi produktom przemysłu farmaceutycznego
C-5Ukształtowanie umiejętności przygotowywania próbek i doboru odpowiednich metod analitycznych do oceny jakości leków

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Oznaczanie podstawowych wielkości fizycznych stałych postaci leków3
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną2
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków5
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV5
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych5
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC5
T-L-7Walidacja metody analitycznej5
30
wykłady
T-W-1Postaci leków oraz technologia ich wytwarzania3
T-W-2Substancje aktywne i pomocnicze stosowane do sporządzania różnych form leków3
T-W-3Metody analityczne w ocenie preparatów leczniczych (metody klasyczne, spektroskopowe i chromatograficzne)2
T-W-4Metody przygotowania próbek do analizy instrumentalnej – metody ekstrakcyjne, wstępne oczyszczanie i zagęszczanie analitów2
T-W-5Kontrola jakości leków według Farmakopei Polskiej3
T-W-6Walidacja metod analitycznych1
T-W-7Kolokwium zaliczeniowe1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2udział w konsultacjach4
A-L-3przygotowanie do zajęć laboratoryjnych13
A-L-4opracowanie sprawozdania13
60
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3przygotowanie do zaliczenia12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonywanego ćwiczenia
S-3Ocena formująca: ocena wiedzy dotyczącej wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena formująca: ocena pracy w trakcie zajęć laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-05_W01
potrafi wymienić i scharakteryzować postaci leków oraz opisać technologie ich wytwarzania
Ch_2A_W01X2A_W01C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2, M-3S-1
Ch_2A_D02-05_W02
potrafi wskazać odpowiedni sposób przygotowania próbki leku do analizy oraz właściwą metodę analityczną
Ch_2A_W01X2A_W01C-3T-W-3, T-W-4, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1
Ch_2A_D02-05_W03
potrafi wskazać kryteria oceny jakości produktów przemysłu farmaceutycznego
Ch_2A_W01, Ch_2A_W08X2A_W01, X2A_W08InzA2_W03C-4T-W-5, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Ch_2A_D02-05_W04
potrafi wymienić i scharakteryzować substancje aktywne i pomocnicze stosowane w przemyśle farmaceutycznym
Ch_2A_W01X2A_W01C-2T-W-2, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-05_U01
potrafi dobierać metody analityczne do oceny jakości preparatów leczniczych i wykonać oznaczenie
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U14X2A_U01, X2A_U02InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U07C-3, C-4, C-5T-W-3, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Ch_2A_D02-05_U02
potrafi przygotować próbki preparatów leczniczych do analizy
Ch_2A_U01X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02C-1, C-3, C-4, C-5T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4
Ch_2A_D02-05_U03
potrafi dokonać oceny zastosowanej metody analitycznej
Ch_2A_U02X2A_U02InzA2_U01C-3, C-4, C-5T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-05_K01
ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy
Ch_2A_K05X2A_K05C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-05_W01
potrafi wymienić i scharakteryzować postaci leków oraz opisać technologie ich wytwarzania
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić postaci leków
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-05_W02
potrafi wskazać odpowiedni sposób przygotowania próbki leku do analizy oraz właściwą metodę analityczną
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić sposoby przygotowania próbek do analizy i zaproponować jedną metodę analityczną
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-05_W03
potrafi wskazać kryteria oceny jakości produktów przemysłu farmaceutycznego
2,0nie spełnia kryteriów określonych dl oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe cechy produktu farmaceutycznego brane pod uwagę podczas dokonywania oceny jakości wybranego leku
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-05_W04
potrafi wymienić i scharakteryzować substancje aktywne i pomocnicze stosowane w przemyśle farmaceutycznym
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe grupy substancji aktywnych i pomocniczych w lekach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-05_U01
potrafi dobierać metody analityczne do oceny jakości preparatów leczniczych i wykonać oznaczenie
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi dobrać metodę analityczną i wykonać pomiary analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-05_U02
potrafi przygotować próbki preparatów leczniczych do analizy
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego potrafi wykonać wszystkie etapy przygotowania próbki
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-05_U03
potrafi dokonać oceny zastosowanej metody analitycznej
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego potrafi wyznaczyć parametry walidacji metody analitycznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-05_K01
ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0student dostrzega konieczność kontroli jakości leków w świetle obowiązujących aktów prawnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. pod red. M. Zając i A. Jelińskiej, Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2010
  2. pod red. S. Janickiego, A. Fiebiga i M. Sznitowskiej, Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006
  3. Farmakopea Polska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa, 2011, wydanie IX i wcześniejsze
  4. Farmakopea Europejska, 2011, 7.0 i wcześniejsze
  5. Pawełczyk E., Płotkowiak Z., Zajc M., Chemiczna analiza leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1981

Literatura dodatkowa

  1. pod red. W. Zielińskiego i A. Rajcy, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  2. pod red. P. Konieczki i J. Namieśnika, Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczanie podstawowych wielkości fizycznych stałych postaci leków3
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną2
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków5
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV5
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych5
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC5
T-L-7Walidacja metody analitycznej5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Postaci leków oraz technologia ich wytwarzania3
T-W-2Substancje aktywne i pomocnicze stosowane do sporządzania różnych form leków3
T-W-3Metody analityczne w ocenie preparatów leczniczych (metody klasyczne, spektroskopowe i chromatograficzne)2
T-W-4Metody przygotowania próbek do analizy instrumentalnej – metody ekstrakcyjne, wstępne oczyszczanie i zagęszczanie analitów2
T-W-5Kontrola jakości leków według Farmakopei Polskiej3
T-W-6Walidacja metod analitycznych1
T-W-7Kolokwium zaliczeniowe1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2udział w konsultacjach4
A-L-3przygotowanie do zajęć laboratoryjnych13
A-L-4opracowanie sprawozdania13
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3przygotowanie do zaliczenia12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_W01potrafi wymienić i scharakteryzować postaci leków oraz opisać technologie ich wytwarzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi postaciami leków i sposobem ich wytwarzania
Treści programoweT-W-1Postaci leków oraz technologia ich wytwarzania
T-L-1Oznaczanie podstawowych wielkości fizycznych stałych postaci leków
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić postaci leków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_W02potrafi wskazać odpowiedni sposób przygotowania próbki leku do analizy oraz właściwą metodę analityczną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z metodami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości leków
Treści programoweT-W-3Metody analityczne w ocenie preparatów leczniczych (metody klasyczne, spektroskopowe i chromatograficzne)
T-W-4Metody przygotowania próbek do analizy instrumentalnej – metody ekstrakcyjne, wstępne oczyszczanie i zagęszczanie analitów
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC
T-L-7Walidacja metody analitycznej
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić sposoby przygotowania próbek do analizy i zaproponować jedną metodę analityczną
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_W03potrafi wskazać kryteria oceny jakości produktów przemysłu farmaceutycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżynierską, naukową i dydaktyczną w obszarze chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi produktom przemysłu farmaceutycznego
Treści programoweT-W-5Kontrola jakości leków według Farmakopei Polskiej
T-L-1Oznaczanie podstawowych wielkości fizycznych stałych postaci leków
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonywanego ćwiczenia
S-3Ocena formująca: ocena wiedzy dotyczącej wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dl oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe cechy produktu farmaceutycznego brane pod uwagę podczas dokonywania oceny jakości wybranego leku
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_W04potrafi wymienić i scharakteryzować substancje aktywne i pomocnicze stosowane w przemyśle farmaceutycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z substancjami aktywnymi i pomocniczymi stosowanymi w produkcji leków
Treści programoweT-W-2Substancje aktywne i pomocnicze stosowane do sporządzania różnych form leków
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe grupy substancji aktywnych i pomocniczych w lekach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_U01potrafi dobierać metody analityczne do oceny jakości preparatów leczniczych i wykonać oznaczenie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z metodami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości leków
C-4Zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi produktom przemysłu farmaceutycznego
C-5Ukształtowanie umiejętności przygotowywania próbek i doboru odpowiednich metod analitycznych do oceny jakości leków
Treści programoweT-W-3Metody analityczne w ocenie preparatów leczniczych (metody klasyczne, spektroskopowe i chromatograficzne)
T-L-1Oznaczanie podstawowych wielkości fizycznych stałych postaci leków
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonywanego ćwiczenia
S-3Ocena formująca: ocena wiedzy dotyczącej wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi dobrać metodę analityczną i wykonać pomiary analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_U02potrafi przygotować próbki preparatów leczniczych do analizy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi postaciami leków i sposobem ich wytwarzania
C-3Zapoznanie studentów z metodami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości leków
C-4Zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi produktom przemysłu farmaceutycznego
C-5Ukształtowanie umiejętności przygotowywania próbek i doboru odpowiednich metod analitycznych do oceny jakości leków
Treści programoweT-W-5Kontrola jakości leków według Farmakopei Polskiej
T-W-1Postaci leków oraz technologia ich wytwarzania
T-W-4Metody przygotowania próbek do analizy instrumentalnej – metody ekstrakcyjne, wstępne oczyszczanie i zagęszczanie analitów
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonywanego ćwiczenia
S-3Ocena formująca: ocena wiedzy dotyczącej wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena formująca: ocena pracy w trakcie zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego potrafi wykonać wszystkie etapy przygotowania próbki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_U03potrafi dokonać oceny zastosowanej metody analitycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z metodami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości leków
C-4Zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi produktom przemysłu farmaceutycznego
C-5Ukształtowanie umiejętności przygotowywania próbek i doboru odpowiednich metod analitycznych do oceny jakości leków
Treści programoweT-W-5Kontrola jakości leków według Farmakopei Polskiej
T-W-3Metody analityczne w ocenie preparatów leczniczych (metody klasyczne, spektroskopowe i chromatograficzne)
T-W-4Metody przygotowania próbek do analizy instrumentalnej – metody ekstrakcyjne, wstępne oczyszczanie i zagęszczanie analitów
T-W-7Kolokwium zaliczeniowe
T-L-1Oznaczanie podstawowych wielkości fizycznych stałych postaci leków
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC
T-L-7Walidacja metody analitycznej
T-W-6Walidacja metod analitycznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonywanego ćwiczenia
S-3Ocena formująca: ocena wiedzy dotyczącej wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego potrafi wyznaczyć parametry walidacji metody analitycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-05_K01ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi postaciami leków i sposobem ich wytwarzania
C-2Zapoznanie studentów z substancjami aktywnymi i pomocniczymi stosowanymi w produkcji leków
C-3Zapoznanie studentów z metodami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości leków
C-4Zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi produktom przemysłu farmaceutycznego
C-5Ukształtowanie umiejętności przygotowywania próbek i doboru odpowiednich metod analitycznych do oceny jakości leków
Treści programoweT-W-5Kontrola jakości leków według Farmakopei Polskiej
T-W-1Postaci leków oraz technologia ich wytwarzania
T-W-2Substancje aktywne i pomocnicze stosowane do sporządzania różnych form leków
T-W-3Metody analityczne w ocenie preparatów leczniczych (metody klasyczne, spektroskopowe i chromatograficzne)
T-W-4Metody przygotowania próbek do analizy instrumentalnej – metody ekstrakcyjne, wstępne oczyszczanie i zagęszczanie analitów
T-W-7Kolokwium zaliczeniowe
T-L-1Oznaczanie podstawowych wielkości fizycznych stałych postaci leków
T-L-3Określanie tożsamości substancji aktywnej leków
T-L-2Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w prostych preparatach przeciwbólowych metodą alkacymetryczną
T-L-4Ilościowe oznaczanie substancji aktywnych w preparatach złożonych z wykorzystaniem spektrofotometrii UV
T-L-5Ilościowe oznaczanie etanolu metodą head-space w syropach przeciwkaszlowych
T-L-6Ilościowe oznaczanie substancji aktywnej metodą HPLC
T-L-7Walidacja metody analitycznej
T-W-6Walidacja metod analitycznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań otwartych i testowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonywanego ćwiczenia
S-3Ocena formująca: ocena wiedzy dotyczącej wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0student dostrzega konieczność kontroli jakości leków w świetle obowiązujących aktów prawnych
3,5
4,0
4,5
5,0