Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia leków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia leków
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowe wiadomości z chemii organicznej, chemii fizycznej i technologii chemicznej
W-2podstawowe wiadomości i umiejętności z preparatyki organicznej, metod analizy chromatograficznej i miareczkowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z ogólnymi zagadnieniami chemii leków w tym z klasyfikacją i nazewnictwem leków, mechanizmem fizykochemicznym i chemicznym działania leków, poszukiwaniem i odkrywaniem nowych leków, w tym z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej
C-2zapoznanie studenta z ogólnymi zagadnieniami farmakokinetyki i postaci użytkowej leków
C-3zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi chemii i technologii wybranych leków z następujących grup leków: nasercowych, analgetyków, przeciwzapalnych, działających na układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy a także z biotechnologią farmaceutyczną, produkcją antybiotyków.
C-4zapoznanie studenta z podstawowymi procesami jednostkowymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
C-5ukształtowanie umiejętności oceny wybranych metod otrzymywania leków pod względem zagrożenia dla środowiska
C-6ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania syntez i metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przeprowadzenie kilkuetapowej syntezy 2-3 związków (leku lub półproduktu)20
T-L-2Wydzielenie, oczyszczenie i analiza jakościowa otrzymanego produktu (chromatografia gazowa, spektroskopia NMR i IR)10
30
wykłady
T-W-1Definicja leku. Klasyfikacja i nazewnictwo środków leczniczych. Mechanizm fizykochemiczny i chemiczny działania leków. Teoria receptorowa. Leki inhibitory enzymów, leki antymetabolity, leki wpływające na kanały jonowe.4
T-W-2Metody projektowania i odkrywania leków. Budowa chemiczna a działanie farmakologiczne. Odkrycie, projektowanie i modyfikacje leku. Techniki chemii kombinatorycznej w odkrywnaiu leków.4
T-W-3Farmakokinetyka. Postać użytkowa leku.3
T-W-4Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze2
T-W-5Analgetyki: pochodne kwasu salicylowego, aminofenolu i ibuprofen1
T-W-6Leki działające na układ krążenia - klasyfikacja, mechanizmy działania, biotransformacja. Leki nasercowe i stosowane w chorobie wieńcowej. Leki przeciwarytmiczne. Leki obniżające ciśnienie krwi. Technologia otrzymywania pochodnych benzamidu i amiodaronu. Synteza propanololu i katoprilu.4
T-W-7Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - klasyfikacja: neuroprzekaźniki, leki psychotropowe, leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, leki uspakajające i nasenne. Technologia syntezy benzodiazepin, pochodnych hydantoiny i lewodopy, synteza fenotiazyny i chlorpromazyny4
T-W-8Leki w stosowane w terapii chorób nowotworowych. Miejsce działania leku, klasyfikacja. Technologia otrzymywania leków alkilujących DNA, antymetabolitów zasad pirymidynowych, purynowych i kwasu foliowego. Leki naturalne i semisyntetyczne, winkrystyna i winblastyna. Półlsyntetyczna technologia otrzymywania taksolu.4
T-W-9Biotechnologia farmaceutyczna. Antybiotyki laktamowe, produkcja penicyliny. Penicyliny półsyntetyczne. Cefalosporyny naturalne i półsyntetyczne. Antybiotyki aminoglikozydowe, streptomycyna i jej analogi, tetracykliny. Synteza chloramfenikolu4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń15
A-L-3opracowanie sprawozdań13
A-L-4konsultacje2
60
wykłady
A-W-1udział w zajęciach30
A-W-2czytanie literatury polecanej przez prowadzącego zajęcia13
A-W-3konsultacje2
A-W-4przygotowanie do zaliczenia15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z elementami problemowymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne do ćwiczeń (wejściówka)
S-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium
S-4Ocena podsumowująca: sprawozdanie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-04_W01
potrafi zdefiniować i sklasyfikować środki lecznicze, opisać miejsca i mechanizmy działania leków, sposoby odkrywania nowych leków, scharakteryzować postać użytkową leków
Ch_2A_W01X2A_W01C-1, C-3, C-4, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2
Ch_2A_D02-04_W02
potrafi scharakteryzować leki z różnych grup (analgetyki, antyhistaminowe, działające na układ krążenia, przeciwnowotworowe, działające na ośrodkowy układ nerwowy, oddechowy)
Ch_2A_W01X2A_W01C-1, C-3, C-4, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2
Ch_2A_D02-04_W03
potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe procesy i opercje jednostkowe stosowane w produkcji leków, podać przykłady ich zastosowania w konkretnych technologiach
Ch_2A_W14InzA2_W05C-4T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-L-1, T-L-2, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-04_U01
potrafi przeprowadzić podstawowe reakcje stosowane w syntezie leków, zastosować odpowiedni sposób oczyszczania i analizy produktów
Ch_2A_U01, Ch_2A_U15X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U08C-4, C-5, C-6T-L-1, T-L-2M-2S-2, S-4, S-3
Ch_2A_D02-04_U02
potrafi ocenić i dokonać wyboru efektywnej metody otrzymywania określonego leku lub półproduktu, obliczyć wydajność atomową i określić zagrożenia dla środowiska
Ch_2A_U02, Ch_2A_U05X2A_U02, X2A_U05InzA2_U01C-3, C-5, C-6T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-2, S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-04_K01
ma świadomość zgrożeń dla środowiska związanych z produkcją leków, potrafi docenić znaczenie nowych, innowacyjnych metod syntezy leków
Ch_2A_K04, Ch_2A_K05X2A_K04, X2A_K05C-5T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2, S-4, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-04_W01
potrafi zdefiniować i sklasyfikować środki lecznicze, opisać miejsca i mechanizmy działania leków, sposoby odkrywania nowych leków, scharakteryzować postać użytkową leków
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi sklasyfikować środki lecznicze i wyjaśnić mechanizmy działania leków
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-04_W02
potrafi scharakteryzować leki z różnych grup (analgetyki, antyhistaminowe, działające na układ krążenia, przeciwnowotworowe, działające na ośrodkowy układ nerwowy, oddechowy)
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi krótko scharakteryzować leki z różnych grup
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-04_W03
potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe procesy i opercje jednostkowe stosowane w produkcji leków, podać przykłady ich zastosowania w konkretnych technologiach
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji wybranych leków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-04_U01
potrafi przeprowadzić podstawowe reakcje stosowane w syntezie leków, zastosować odpowiedni sposób oczyszczania i analizy produktów
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi przeprowadzić syntezę określonej substancji leczniczej lub półproduktu, a następnie dokonać analizy otrzymanych produktów
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-04_U02
potrafi ocenić i dokonać wyboru efektywnej metody otrzymywania określonego leku lub półproduktu, obliczyć wydajność atomową i określić zagrożenia dla środowiska
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi obliczyć wydajność atomową dla syntezy określonego leku i na jej podstawie oszacować zagrożenie dla środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-04_K01
ma świadomość zgrożeń dla środowiska związanych z produkcją leków, potrafi docenić znaczenie nowych, innowacyjnych metod syntezy leków
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0dostrzega najbardziej istotne skutki oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. pod red. A. Zejca i M. Gorczycy, Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998
  2. Patrick G. L., Chemia medyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003
  3. Kleemann A., Engel J., Pharamaceutical Substances. Syntheses, Patents , Applications, Thieme, Stuttgart, 2001, IV
  4. Lednicer D., The Organic Chemistry of Drug Synthesis, Willey, New York, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Vogel A., Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 2006, III
  2. Biniecki S., Preparatyka środków leczniczych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1983

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przeprowadzenie kilkuetapowej syntezy 2-3 związków (leku lub półproduktu)20
T-L-2Wydzielenie, oczyszczenie i analiza jakościowa otrzymanego produktu (chromatografia gazowa, spektroskopia NMR i IR)10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja leku. Klasyfikacja i nazewnictwo środków leczniczych. Mechanizm fizykochemiczny i chemiczny działania leków. Teoria receptorowa. Leki inhibitory enzymów, leki antymetabolity, leki wpływające na kanały jonowe.4
T-W-2Metody projektowania i odkrywania leków. Budowa chemiczna a działanie farmakologiczne. Odkrycie, projektowanie i modyfikacje leku. Techniki chemii kombinatorycznej w odkrywnaiu leków.4
T-W-3Farmakokinetyka. Postać użytkowa leku.3
T-W-4Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze2
T-W-5Analgetyki: pochodne kwasu salicylowego, aminofenolu i ibuprofen1
T-W-6Leki działające na układ krążenia - klasyfikacja, mechanizmy działania, biotransformacja. Leki nasercowe i stosowane w chorobie wieńcowej. Leki przeciwarytmiczne. Leki obniżające ciśnienie krwi. Technologia otrzymywania pochodnych benzamidu i amiodaronu. Synteza propanololu i katoprilu.4
T-W-7Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - klasyfikacja: neuroprzekaźniki, leki psychotropowe, leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, leki uspakajające i nasenne. Technologia syntezy benzodiazepin, pochodnych hydantoiny i lewodopy, synteza fenotiazyny i chlorpromazyny4
T-W-8Leki w stosowane w terapii chorób nowotworowych. Miejsce działania leku, klasyfikacja. Technologia otrzymywania leków alkilujących DNA, antymetabolitów zasad pirymidynowych, purynowych i kwasu foliowego. Leki naturalne i semisyntetyczne, winkrystyna i winblastyna. Półlsyntetyczna technologia otrzymywania taksolu.4
T-W-9Biotechnologia farmaceutyczna. Antybiotyki laktamowe, produkcja penicyliny. Penicyliny półsyntetyczne. Cefalosporyny naturalne i półsyntetyczne. Antybiotyki aminoglikozydowe, streptomycyna i jej analogi, tetracykliny. Synteza chloramfenikolu4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń15
A-L-3opracowanie sprawozdań13
A-L-4konsultacje2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w zajęciach30
A-W-2czytanie literatury polecanej przez prowadzącego zajęcia13
A-W-3konsultacje2
A-W-4przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-04_W01potrafi zdefiniować i sklasyfikować środki lecznicze, opisać miejsca i mechanizmy działania leków, sposoby odkrywania nowych leków, scharakteryzować postać użytkową leków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z ogólnymi zagadnieniami chemii leków w tym z klasyfikacją i nazewnictwem leków, mechanizmem fizykochemicznym i chemicznym działania leków, poszukiwaniem i odkrywaniem nowych leków, w tym z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej
C-3zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi chemii i technologii wybranych leków z następujących grup leków: nasercowych, analgetyków, przeciwzapalnych, działających na układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy a także z biotechnologią farmaceutyczną, produkcją antybiotyków.
C-4zapoznanie studenta z podstawowymi procesami jednostkowymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
C-2zapoznanie studenta z ogólnymi zagadnieniami farmakokinetyki i postaci użytkowej leków
Treści programoweT-W-1Definicja leku. Klasyfikacja i nazewnictwo środków leczniczych. Mechanizm fizykochemiczny i chemiczny działania leków. Teoria receptorowa. Leki inhibitory enzymów, leki antymetabolity, leki wpływające na kanały jonowe.
T-W-2Metody projektowania i odkrywania leków. Budowa chemiczna a działanie farmakologiczne. Odkrycie, projektowanie i modyfikacje leku. Techniki chemii kombinatorycznej w odkrywnaiu leków.
T-W-5Analgetyki: pochodne kwasu salicylowego, aminofenolu i ibuprofen
T-W-6Leki działające na układ krążenia - klasyfikacja, mechanizmy działania, biotransformacja. Leki nasercowe i stosowane w chorobie wieńcowej. Leki przeciwarytmiczne. Leki obniżające ciśnienie krwi. Technologia otrzymywania pochodnych benzamidu i amiodaronu. Synteza propanololu i katoprilu.
T-W-7Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - klasyfikacja: neuroprzekaźniki, leki psychotropowe, leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, leki uspakajające i nasenne. Technologia syntezy benzodiazepin, pochodnych hydantoiny i lewodopy, synteza fenotiazyny i chlorpromazyny
T-W-8Leki w stosowane w terapii chorób nowotworowych. Miejsce działania leku, klasyfikacja. Technologia otrzymywania leków alkilujących DNA, antymetabolitów zasad pirymidynowych, purynowych i kwasu foliowego. Leki naturalne i semisyntetyczne, winkrystyna i winblastyna. Półlsyntetyczna technologia otrzymywania taksolu.
T-W-9Biotechnologia farmaceutyczna. Antybiotyki laktamowe, produkcja penicyliny. Penicyliny półsyntetyczne. Cefalosporyny naturalne i półsyntetyczne. Antybiotyki aminoglikozydowe, streptomycyna i jej analogi, tetracykliny. Synteza chloramfenikolu
T-W-3Farmakokinetyka. Postać użytkowa leku.
T-W-4Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami problemowymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne do ćwiczeń (wejściówka)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi sklasyfikować środki lecznicze i wyjaśnić mechanizmy działania leków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-04_W02potrafi scharakteryzować leki z różnych grup (analgetyki, antyhistaminowe, działające na układ krążenia, przeciwnowotworowe, działające na ośrodkowy układ nerwowy, oddechowy)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z ogólnymi zagadnieniami chemii leków w tym z klasyfikacją i nazewnictwem leków, mechanizmem fizykochemicznym i chemicznym działania leków, poszukiwaniem i odkrywaniem nowych leków, w tym z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej
C-3zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi chemii i technologii wybranych leków z następujących grup leków: nasercowych, analgetyków, przeciwzapalnych, działających na układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy a także z biotechnologią farmaceutyczną, produkcją antybiotyków.
C-4zapoznanie studenta z podstawowymi procesami jednostkowymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
C-2zapoznanie studenta z ogólnymi zagadnieniami farmakokinetyki i postaci użytkowej leków
Treści programoweT-W-1Definicja leku. Klasyfikacja i nazewnictwo środków leczniczych. Mechanizm fizykochemiczny i chemiczny działania leków. Teoria receptorowa. Leki inhibitory enzymów, leki antymetabolity, leki wpływające na kanały jonowe.
T-W-2Metody projektowania i odkrywania leków. Budowa chemiczna a działanie farmakologiczne. Odkrycie, projektowanie i modyfikacje leku. Techniki chemii kombinatorycznej w odkrywnaiu leków.
T-W-5Analgetyki: pochodne kwasu salicylowego, aminofenolu i ibuprofen
T-W-6Leki działające na układ krążenia - klasyfikacja, mechanizmy działania, biotransformacja. Leki nasercowe i stosowane w chorobie wieńcowej. Leki przeciwarytmiczne. Leki obniżające ciśnienie krwi. Technologia otrzymywania pochodnych benzamidu i amiodaronu. Synteza propanololu i katoprilu.
T-W-7Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - klasyfikacja: neuroprzekaźniki, leki psychotropowe, leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, leki uspakajające i nasenne. Technologia syntezy benzodiazepin, pochodnych hydantoiny i lewodopy, synteza fenotiazyny i chlorpromazyny
T-W-8Leki w stosowane w terapii chorób nowotworowych. Miejsce działania leku, klasyfikacja. Technologia otrzymywania leków alkilujących DNA, antymetabolitów zasad pirymidynowych, purynowych i kwasu foliowego. Leki naturalne i semisyntetyczne, winkrystyna i winblastyna. Półlsyntetyczna technologia otrzymywania taksolu.
T-W-9Biotechnologia farmaceutyczna. Antybiotyki laktamowe, produkcja penicyliny. Penicyliny półsyntetyczne. Cefalosporyny naturalne i półsyntetyczne. Antybiotyki aminoglikozydowe, streptomycyna i jej analogi, tetracykliny. Synteza chloramfenikolu
T-W-3Farmakokinetyka. Postać użytkowa leku.
T-W-4Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami problemowymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne do ćwiczeń (wejściówka)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi krótko scharakteryzować leki z różnych grup
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-04_W03potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe procesy i opercje jednostkowe stosowane w produkcji leków, podać przykłady ich zastosowania w konkretnych technologiach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studenta z podstawowymi procesami jednostkowymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
Treści programoweT-W-1Definicja leku. Klasyfikacja i nazewnictwo środków leczniczych. Mechanizm fizykochemiczny i chemiczny działania leków. Teoria receptorowa. Leki inhibitory enzymów, leki antymetabolity, leki wpływające na kanały jonowe.
T-W-5Analgetyki: pochodne kwasu salicylowego, aminofenolu i ibuprofen
T-W-6Leki działające na układ krążenia - klasyfikacja, mechanizmy działania, biotransformacja. Leki nasercowe i stosowane w chorobie wieńcowej. Leki przeciwarytmiczne. Leki obniżające ciśnienie krwi. Technologia otrzymywania pochodnych benzamidu i amiodaronu. Synteza propanololu i katoprilu.
T-W-7Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - klasyfikacja: neuroprzekaźniki, leki psychotropowe, leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, leki uspakajające i nasenne. Technologia syntezy benzodiazepin, pochodnych hydantoiny i lewodopy, synteza fenotiazyny i chlorpromazyny
T-W-8Leki w stosowane w terapii chorób nowotworowych. Miejsce działania leku, klasyfikacja. Technologia otrzymywania leków alkilujących DNA, antymetabolitów zasad pirymidynowych, purynowych i kwasu foliowego. Leki naturalne i semisyntetyczne, winkrystyna i winblastyna. Półlsyntetyczna technologia otrzymywania taksolu.
T-W-9Biotechnologia farmaceutyczna. Antybiotyki laktamowe, produkcja penicyliny. Penicyliny półsyntetyczne. Cefalosporyny naturalne i półsyntetyczne. Antybiotyki aminoglikozydowe, streptomycyna i jej analogi, tetracykliny. Synteza chloramfenikolu
T-L-1Przeprowadzenie kilkuetapowej syntezy 2-3 związków (leku lub półproduktu)
T-L-2Wydzielenie, oczyszczenie i analiza jakościowa otrzymanego produktu (chromatografia gazowa, spektroskopia NMR i IR)
T-W-4Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami problemowymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne do ćwiczeń (wejściówka)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0zna podstawowe procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji wybranych leków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-04_U01potrafi przeprowadzić podstawowe reakcje stosowane w syntezie leków, zastosować odpowiedni sposób oczyszczania i analizy produktów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U15potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty zestaw aparatury, obiekt, system lub proces służący do przeprowadzenia typowych dla chemii przemian i operacji oraz używając właściwych metod, technik i narzędzi zbudować niezbędne urządzenia i przeprowadzić zaplanowany proces
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studenta z podstawowymi procesami jednostkowymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
C-5ukształtowanie umiejętności oceny wybranych metod otrzymywania leków pod względem zagrożenia dla środowiska
C-6ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania syntez i metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym
Treści programoweT-L-1Przeprowadzenie kilkuetapowej syntezy 2-3 związków (leku lub półproduktu)
T-L-2Wydzielenie, oczyszczenie i analiza jakościowa otrzymanego produktu (chromatografia gazowa, spektroskopia NMR i IR)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie ustne do ćwiczeń (wejściówka)
S-4Ocena podsumowująca: sprawozdanie
S-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi przeprowadzić syntezę określonej substancji leczniczej lub półproduktu, a następnie dokonać analizy otrzymanych produktów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-04_U02potrafi ocenić i dokonać wyboru efektywnej metody otrzymywania określonego leku lub półproduktu, obliczyć wydajność atomową i określić zagrożenia dla środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U05potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle podobnych badań innych autorów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U05potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi chemii i technologii wybranych leków z następujących grup leków: nasercowych, analgetyków, przeciwzapalnych, działających na układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy a także z biotechnologią farmaceutyczną, produkcją antybiotyków.
C-5ukształtowanie umiejętności oceny wybranych metod otrzymywania leków pod względem zagrożenia dla środowiska
C-6ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania syntez i metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym
Treści programoweT-W-5Analgetyki: pochodne kwasu salicylowego, aminofenolu i ibuprofen
T-L-1Przeprowadzenie kilkuetapowej syntezy 2-3 związków (leku lub półproduktu)
T-L-2Wydzielenie, oczyszczenie i analiza jakościowa otrzymanego produktu (chromatografia gazowa, spektroskopia NMR i IR)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami problemowymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie ustne do ćwiczeń (wejściówka)
S-4Ocena podsumowująca: sprawozdanie
S-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi obliczyć wydajność atomową dla syntezy określonego leku i na jej podstawie oszacować zagrożenie dla środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-04_K01ma świadomość zgrożeń dla środowiska związanych z produkcją leków, potrafi docenić znaczenie nowych, innowacyjnych metod syntezy leków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu magistra inżyniera chemika
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-5ukształtowanie umiejętności oceny wybranych metod otrzymywania leków pod względem zagrożenia dla środowiska
Treści programoweT-W-5Analgetyki: pochodne kwasu salicylowego, aminofenolu i ibuprofen
T-L-1Przeprowadzenie kilkuetapowej syntezy 2-3 związków (leku lub półproduktu)
T-L-2Wydzielenie, oczyszczenie i analiza jakościowa otrzymanego produktu (chromatografia gazowa, spektroskopia NMR i IR)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z elementami problemowymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne do ćwiczeń (wejściówka)
S-4Ocena podsumowująca: sprawozdanie
S-3Ocena formująca: ocena pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0dostrzega najbardziej istotne skutki oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0