Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Biokataliza w przemyśle farmaceutycznym. i biotechnologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biokataliza w przemyśle farmaceutycznym. i biotechnologii
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza w zakresie chemii organicznej na poziomie studiów I stopnia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi
C-2Zapoznanie studentów z zastosowaniem procesów biokatalitycznych w syntezie asymetrycznej
C-3Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Znaczenie stereochemii w syntezie organicznej. Znaczenie związków chiralnych w procesach biochemicznych. Synteza asymetryczna.3
T-W-2Redukcje z użyciem drożdży piekarskich2
T-W-3Reakcje utleniania i redukcji katalizowane dehydrogenazami2
T-W-4Wykorzystanie lipaz i esteraz w syntezie organicznej. Kinetyczne rozdziały racematów katalizowane lipazami3
T-W-5Chemoenzymatyczne syntezy wybranych leków2
T-W-6Przykłady praktycznego wykorzystania biokatalizy w firmach farmaceutycznych. Biokataliza w syntezie chiralnych produktów i półproduktów farmaceutycznych2
T-W-7Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-02_W01
ma pogłębioną wiedzę związaną z zagadnieniami biokatalizy, jej wykorzystaniem w procesach farmaceutycznych i biotechnologii
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W06C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-02_U01
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wyjaśnienia procesów biochemicznych i rozwiązywania problemów związanych z syntezą produktów optycznie czynnych
Ch_2A_U04X2A_U04C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-02_K01
rozumie znaczenie biokatalizy i potrzebę ustawicznego poszerzania wiadomości w tej dziedzinie
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05X2A_K01, X2A_K05C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-02_W01
ma pogłębioną wiedzę związaną z zagadnieniami biokatalizy, jej wykorzystaniem w procesach farmaceutycznych i biotechnologii
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić przykładowe procesy biokatalityczne i krótko je scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-02_U01
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wyjaśnienia procesów biochemicznych i rozwiązywania problemów związanych z syntezą produktów optycznie czynnych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wyjaśnić wybrany proces biokatalityczny
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-02_K01
rozumie znaczenie biokatalizy i potrzebę ustawicznego poszerzania wiadomości w tej dziedzinie
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić najważniejsze osiągnięcia w zakresie biokatalizy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. pod red. R. N. Patela, Biocatalysis in the Pharmaceutical and Biotechnology Industries, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2007
  2. Silverman R. B., Chemia organiczna w projektowaniu leków, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004
  3. Gawroński J., Gawrońska K., Kacprzak K., Kwit M., Współczesna synteza organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie stereochemii w syntezie organicznej. Znaczenie związków chiralnych w procesach biochemicznych. Synteza asymetryczna.3
T-W-2Redukcje z użyciem drożdży piekarskich2
T-W-3Reakcje utleniania i redukcji katalizowane dehydrogenazami2
T-W-4Wykorzystanie lipaz i esteraz w syntezie organicznej. Kinetyczne rozdziały racematów katalizowane lipazami3
T-W-5Chemoenzymatyczne syntezy wybranych leków2
T-W-6Przykłady praktycznego wykorzystania biokatalizy w firmach farmaceutycznych. Biokataliza w syntezie chiralnych produktów i półproduktów farmaceutycznych2
T-W-7Kolokwium1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-02_W01ma pogłębioną wiedzę związaną z zagadnieniami biokatalizy, jej wykorzystaniem w procesach farmaceutycznych i biotechnologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi
C-2Zapoznanie studentów z zastosowaniem procesów biokatalitycznych w syntezie asymetrycznej
C-3Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
Treści programoweT-W-2Redukcje z użyciem drożdży piekarskich
T-W-3Reakcje utleniania i redukcji katalizowane dehydrogenazami
T-W-4Wykorzystanie lipaz i esteraz w syntezie organicznej. Kinetyczne rozdziały racematów katalizowane lipazami
T-W-5Chemoenzymatyczne syntezy wybranych leków
T-W-1Znaczenie stereochemii w syntezie organicznej. Znaczenie związków chiralnych w procesach biochemicznych. Synteza asymetryczna.
T-W-6Przykłady praktycznego wykorzystania biokatalizy w firmach farmaceutycznych. Biokataliza w syntezie chiralnych produktów i półproduktów farmaceutycznych
T-W-7Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić przykładowe procesy biokatalityczne i krótko je scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-02_U01potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wyjaśnienia procesów biochemicznych i rozwiązywania problemów związanych z syntezą produktów optycznie czynnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi
C-2Zapoznanie studentów z zastosowaniem procesów biokatalitycznych w syntezie asymetrycznej
C-3Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
Treści programoweT-W-2Redukcje z użyciem drożdży piekarskich
T-W-3Reakcje utleniania i redukcji katalizowane dehydrogenazami
T-W-4Wykorzystanie lipaz i esteraz w syntezie organicznej. Kinetyczne rozdziały racematów katalizowane lipazami
T-W-5Chemoenzymatyczne syntezy wybranych leków
T-W-1Znaczenie stereochemii w syntezie organicznej. Znaczenie związków chiralnych w procesach biochemicznych. Synteza asymetryczna.
T-W-6Przykłady praktycznego wykorzystania biokatalizy w firmach farmaceutycznych. Biokataliza w syntezie chiralnych produktów i półproduktów farmaceutycznych
T-W-7Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wyjaśnić wybrany proces biokatalityczny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-02_K01rozumie znaczenie biokatalizy i potrzebę ustawicznego poszerzania wiadomości w tej dziedzinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi
C-2Zapoznanie studentów z zastosowaniem procesów biokatalitycznych w syntezie asymetrycznej
C-3Zapoznanie studentów z procesami biokatalitycznymi stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym
Treści programoweT-W-2Redukcje z użyciem drożdży piekarskich
T-W-3Reakcje utleniania i redukcji katalizowane dehydrogenazami
T-W-4Wykorzystanie lipaz i esteraz w syntezie organicznej. Kinetyczne rozdziały racematów katalizowane lipazami
T-W-5Chemoenzymatyczne syntezy wybranych leków
T-W-1Znaczenie stereochemii w syntezie organicznej. Znaczenie związków chiralnych w procesach biochemicznych. Synteza asymetryczna.
T-W-6Przykłady praktycznego wykorzystania biokatalizy w firmach farmaceutycznych. Biokataliza w syntezie chiralnych produktów i półproduktów farmaceutycznych
T-W-7Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić najważniejsze osiągnięcia w zakresie biokatalizy
3,5
4,0
4,5
5,0