Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Analityka środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analityka środowiska
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Mozia <Sylwia.Mozia@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Mozia <Sylwia.Mozia@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 1,50,41zaliczenie
wykładyW3 30 2,50,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii
W-2Podstwy chemii fizycznej
W-3Podstawy analizy chemicznej
W-4Znajomość analizy instrumentalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zmian składu wody, gleby i powietrza zachodzących w środowisku pod wpływem czynników antropogenicznych
C-2Poznanie postaw uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, powietrza, remediacji rewitalizacji gruntów oraz znaczenia poszczególnych operacji
C-3Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek środowiskowych do analizy.
C-4Nabycie umiejętności dokonania doboru rodzaju analiz fizykochemicznych niezbędnych do oceny jakości wody, ścieków, powietrza i zanieczyczaenia gruntów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wybrane metody analizy wody, ścieków, gleby i powietrza z wykorzystaniem technik konwencjonalnych i instrumentalnych30
30
wykłady
T-W-1Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych. Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.3
T-W-2Chemizm wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.3
T-W-3Uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej3
T-W-4Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.1
T-W-5Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów. Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.5
T-W-6Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.1
T-W-7Podstawy składowania odpadów2
T-W-8Remediacja i rewitalizacja gruntów2
T-W-9Skład i zanieczyszczenie powietrza. Przemiany zachodzące w powietrzu atmosferycznym pod wpływem zanieczyszczenia. Podstawy oczyszczania powietrza.4
T-W-10Monitoring1
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych. Przechowywanie i utrwalanie próbek.2
T-W-12Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody, powietrza oraz zanieczyszczenia gleby3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-L-3Przygotowanie sprawozdania5
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.30
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia15
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kontrola postępów realizowanych zadań w laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań w laboratorium
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne laboratorium
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać zmiany zachodzące w wodach naturalnych pod wpływem ścieków, przedstawić metody oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnycha, ścieków komunalnych i przemysłowych. Powinien znać podstawy bezpiecznego składowania odpadów. Powinen znać podstawy rekultywacji i remediacji gruntów. Powinien opisać zmiany zachodzące w atmosferze pod wpływem emisji zanieczyszczeń gazowych oraz metody oczyszczania powietrza. Powinien znać zagrożenia dla środowiska wynikające z zanieczyszczenia wód, gruntów i atmosfery Powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek środowiskowych. Powinien znać podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu wody, ścieków i atmosfery oraz, obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody, ścieków, gruntów i powietrza.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W04, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W04, X2A_W06C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-W-11, T-W-12, T-W-10, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2, S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć kierunki zmian składu wody, gleby i powietrza w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody, ścieków, gruntów i powietrza oraz wyciągać wnioski o stanie zbiornika wodnego, atmosfery i gruntów. Zaproponować niezbędne systemy oczyszczania lub ochrony.
Ch_2A_U02, Ch_2A_U04X2A_U02, X2A_U04InzA2_U01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-W-11, T-W-12, T-W-10, T-L-1M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-10_K01
Sudent powinien rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, zarówno w aspekcie ich wpływu na środowisko, jak i człowieka. Student powinien mieć świadomość wpływu zanieczyszczenia na środowisko, umieć zaplanować zakres prac niezbędnych dla oceny jakości wody, ścieków, gruntów i powietrza oraz przewidzieć zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia. Powinien umieć zaplanować systemy ochrony środowiska.
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05, Ch_2A_K06X2A_K01, X2A_K05, X2A_K06InzA2_K01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-W-11, T-W-12, T-W-10, T-L-1M-1, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać zmiany zachodzące w wodach naturalnych pod wpływem ścieków, przedstawić metody oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnycha, ścieków komunalnych i przemysłowych. Powinien znać podstawy bezpiecznego składowania odpadów. Powinen znać podstawy rekultywacji i remediacji gruntów. Powinien opisać zmiany zachodzące w atmosferze pod wpływem emisji zanieczyszczeń gazowych oraz metody oczyszczania powietrza. Powinien znać zagrożenia dla środowiska wynikające z zanieczyszczenia wód, gruntów i atmosfery Powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek środowiskowych. Powinien znać podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu wody, ścieków i atmosfery oraz, obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody, ścieków, gruntów i powietrza.
2,0
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Student potrafi opisać wpływ zanieczyszczeń na skład wód naturalnych, atmosfery i gruntów. Potrafi opisać procesy zachoczące poczas rewitalizacji i remediacji gruntów. Potrafi opisać metody uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz remediacji i rewitalizacji gruntów. Zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny jakości wody, powierza, zanieczyszczenia gleby , składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia w 60 % wiedzy przedstawionej na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć kierunki zmian składu wody, gleby i powietrza w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody, ścieków, gruntów i powietrza oraz wyciągać wnioski o stanie zbiornika wodnego, atmosfery i gruntów. Zaproponować niezbędne systemy oczyszczania lub ochrony.
2,0
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu przewidzieć kierunki zmian składu wody i powietrza w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, Kirunki przemian składników zanieczyszczającycg glebę. Wykonać podstawowe analizy jakości wodyatmosfery, składu ścieków i zanieczyszczenia gruntów i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego, atmosfery w 60%
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-10_K01
Sudent powinien rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, zarówno w aspekcie ich wpływu na środowisko, jak i człowieka. Student powinien mieć świadomość wpływu zanieczyszczenia na środowisko, umieć zaplanować zakres prac niezbędnych dla oceny jakości wody, ścieków, gruntów i powietrza oraz przewidzieć zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia. Powinien umieć zaplanować systemy ochrony środowiska.
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu dostrzega potrzebę kształcenia ustawicznego w celu podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy w zakresie najnowszych osiagnięć w dziedzinie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. O.A. Alekin, Podstawy hydrochemii, Wyd.Geologiczne, Warszawa
 2. K.Starmach, S.Wróbel, K.Pasternak, Hydrobiologia, PWN, Warszawa, 1976
 3. Gary W.vanLoon, Stephen J.Duffy, Chemia środowiska, PWN, Warszawa, 2007
 4. E.Kociołek-Balawejder, E.Stanisławska, Chemia środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012
 5. H.Greinert, A.Greinert, Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 1999
 6. A.Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005
 7. A.Anielak, Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, PWN, Warszawa, 2000
 8. B.Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa, 2006
 9. Jerzy Warych, Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa, 1998
 10. G.Malina, Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Canitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań, 2013
 11. W. Hermanowicz, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1999
 12. L. Gajkowska-Stefańska, S. Guberski, W. Gutowski, Z. Mamak, Z. Szperliński, Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Cz. I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007
 13. L. Gajkowska-Stefańska, S. Guberski, W. Gutowski, Z. Mamak, Z. Szperliński, Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Cz. II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007
 14. R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, Badania ekologiczno-gleboznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wybrane metody analizy wody, ścieków, gleby i powietrza z wykorzystaniem technik konwencjonalnych i instrumentalnych30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych. Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.3
T-W-2Chemizm wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.3
T-W-3Uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej3
T-W-4Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.1
T-W-5Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów. Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.5
T-W-6Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.1
T-W-7Podstawy składowania odpadów2
T-W-8Remediacja i rewitalizacja gruntów2
T-W-9Skład i zanieczyszczenie powietrza. Przemiany zachodzące w powietrzu atmosferycznym pod wpływem zanieczyszczenia. Podstawy oczyszczania powietrza.4
T-W-10Monitoring1
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych. Przechowywanie i utrwalanie próbek.2
T-W-12Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody, powietrza oraz zanieczyszczenia gleby3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-L-3Przygotowanie sprawozdania5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.30
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia15
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-10_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać zmiany zachodzące w wodach naturalnych pod wpływem ścieków, przedstawić metody oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnycha, ścieków komunalnych i przemysłowych. Powinien znać podstawy bezpiecznego składowania odpadów. Powinen znać podstawy rekultywacji i remediacji gruntów. Powinien opisać zmiany zachodzące w atmosferze pod wpływem emisji zanieczyszczeń gazowych oraz metody oczyszczania powietrza. Powinien znać zagrożenia dla środowiska wynikające z zanieczyszczenia wód, gruntów i atmosfery Powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek środowiskowych. Powinien znać podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu wody, ścieków i atmosfery oraz, obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody, ścieków, gruntów i powietrza.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W04zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W04zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie zmian składu wody, gleby i powietrza zachodzących w środowisku pod wpływem czynników antropogenicznych
C-2Poznanie postaw uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, powietrza, remediacji rewitalizacji gruntów oraz znaczenia poszczególnych operacji
C-3Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek środowiskowych do analizy.
C-4Nabycie umiejętności dokonania doboru rodzaju analiz fizykochemicznych niezbędnych do oceny jakości wody, ścieków, powietrza i zanieczyczaenia gruntów
Treści programoweT-W-1Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych. Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.
T-W-4Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.
T-W-5Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów. Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.
T-W-6Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.
T-W-2Chemizm wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.
T-W-3Uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej
T-W-7Podstawy składowania odpadów
T-W-9Skład i zanieczyszczenie powietrza. Przemiany zachodzące w powietrzu atmosferycznym pod wpływem zanieczyszczenia. Podstawy oczyszczania powietrza.
T-W-8Remediacja i rewitalizacja gruntów
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych. Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-12Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody, powietrza oraz zanieczyszczenia gleby
T-W-10Monitoring
T-L-1Wybrane metody analizy wody, ścieków, gleby i powietrza z wykorzystaniem technik konwencjonalnych i instrumentalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kontrola postępów realizowanych zadań w laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań w laboratorium
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Student potrafi opisać wpływ zanieczyszczeń na skład wód naturalnych, atmosfery i gruntów. Potrafi opisać procesy zachoczące poczas rewitalizacji i remediacji gruntów. Potrafi opisać metody uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz remediacji i rewitalizacji gruntów. Zna zasady pobierania i przechowywania próbek oraz podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny jakości wody, powierza, zanieczyszczenia gleby , składu ścieków i obowiązujące rozporządzenia w 60 % wiedzy przedstawionej na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-10_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć kierunki zmian składu wody, gleby i powietrza w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody, ścieków, gruntów i powietrza oraz wyciągać wnioski o stanie zbiornika wodnego, atmosfery i gruntów. Zaproponować niezbędne systemy oczyszczania lub ochrony.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Poznanie zmian składu wody, gleby i powietrza zachodzących w środowisku pod wpływem czynników antropogenicznych
C-2Poznanie postaw uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, powietrza, remediacji rewitalizacji gruntów oraz znaczenia poszczególnych operacji
C-3Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek środowiskowych do analizy.
C-4Nabycie umiejętności dokonania doboru rodzaju analiz fizykochemicznych niezbędnych do oceny jakości wody, ścieków, powietrza i zanieczyczaenia gruntów
Treści programoweT-W-1Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych. Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.
T-W-4Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.
T-W-5Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów. Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.
T-W-6Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.
T-W-2Chemizm wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.
T-W-3Uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej
T-W-7Podstawy składowania odpadów
T-W-9Skład i zanieczyszczenie powietrza. Przemiany zachodzące w powietrzu atmosferycznym pod wpływem zanieczyszczenia. Podstawy oczyszczania powietrza.
T-W-8Remediacja i rewitalizacja gruntów
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych. Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-12Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody, powietrza oraz zanieczyszczenia gleby
T-W-10Monitoring
T-L-1Wybrane metody analizy wody, ścieków, gleby i powietrza z wykorzystaniem technik konwencjonalnych i instrumentalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań w laboratorium
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu przewidzieć kierunki zmian składu wody i powietrza w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, Kirunki przemian składników zanieczyszczającycg glebę. Wykonać podstawowe analizy jakości wodyatmosfery, składu ścieków i zanieczyszczenia gruntów i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego, atmosfery w 60%
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-10_K01Sudent powinien rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, zarówno w aspekcie ich wpływu na środowisko, jak i człowieka. Student powinien mieć świadomość wpływu zanieczyszczenia na środowisko, umieć zaplanować zakres prac niezbędnych dla oceny jakości wody, ścieków, gruntów i powietrza oraz przewidzieć zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia. Powinien umieć zaplanować systemy ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
X2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie zmian składu wody, gleby i powietrza zachodzących w środowisku pod wpływem czynników antropogenicznych
C-2Poznanie postaw uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, powietrza, remediacji rewitalizacji gruntów oraz znaczenia poszczególnych operacji
C-3Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek środowiskowych do analizy.
C-4Nabycie umiejętności dokonania doboru rodzaju analiz fizykochemicznych niezbędnych do oceny jakości wody, ścieków, powietrza i zanieczyczaenia gruntów
Treści programoweT-W-1Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód naturalnych. Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.
T-W-4Samooczyszczanie się wód. Wpływ ścieków na zbiornik wodny. Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do środowiska.
T-W-5Charakterystyka ścieków komunalnych i wybranych ścieków przemysłowych. Odpady z produkcji rolniczej, odcieki ze składowisk odpadów. Oczyszczanie ścieków komunalnych – oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, usuwanie nadmiaru związków azotu i fosforu, odnowa wody.
T-W-6Metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Cel i zakres badania ścieków.
T-W-2Chemizm wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.
T-W-3Uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej
T-W-7Podstawy składowania odpadów
T-W-9Skład i zanieczyszczenie powietrza. Przemiany zachodzące w powietrzu atmosferycznym pod wpływem zanieczyszczenia. Podstawy oczyszczania powietrza.
T-W-8Remediacja i rewitalizacja gruntów
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych. Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-12Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody, powietrza oraz zanieczyszczenia gleby
T-W-10Monitoring
T-L-1Wybrane metody analizy wody, ścieków, gleby i powietrza z wykorzystaniem technik konwencjonalnych i instrumentalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań w laboratorium
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu dostrzega potrzebę kształcenia ustawicznego w celu podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy w zakresie najnowszych osiagnięć w dziedzinie.
3,5
4,0
4,5
5,0