Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza w kryminalistyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza w kryminalistyce
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady <Anna.Szady@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>, Aneta Wesołowska <Aneta.Wesolowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przemiot Chemia nieorganiczna I
W-2Zaliczony przedmiot Analiza instrumentalna I
W-3Zaliczony przedmiot Chemia organiczna I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z podstawowymi terminami i definicjami występującymi w kryminalistyce.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wstęp. Regulamin pracowni. Zasady BHP. Program zajęć1
T-L-2Wykrywanie i oznaczanie arszeniku3
T-L-3Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami chemicznymi3
T-L-4Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami instrumentalnymi (NMR, GC-MS)3
T-L-5Kolokwium zaliczeniowe z wykrywania substancji psychoaktywnych1
T-L-6Wykrywanie obecności metanolu i oznaczanie jego zawartości w alkoholach spożywczych metodami instrumentalnymi3
T-L-7Kolokwium zaliczeniowe1
15
wykłady
T-W-1Kryminalistyka pojęcia podstawowe. Metody analityczne wykorzystywane w kryminalistyce2
T-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.3
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.4
T-W-4Ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania pozostałości po użyciu broni, badania metali i ich stopów, badania kosmetyków i środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym3
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.1
T-W-6Przepisy i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna1
T-W-7Zaliczenie przedmiotu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do laboratorium5
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Kolokwia zaliczeniowe z laboratorium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-09_W01
Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłowe przygotowanie i zabezpieczanie próbek analitycznych wykorzystywanych w analizie kryminalistycznej
Ch_2A_W06, Ch_2A_W08X2A_W06, X2A_W08InzA2_W03C-4T-W-1M-1, M-3S-1
Ch_2A_D01-09_W02
Posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej stosowanej w kryminalistyce
Ch_2A_W01, Ch_2A_W04, Ch_2A_W05X2A_W01, X2A_W04, X2A_W05C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-09_U01
Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje literaturowe
Ch_2A_U03, Ch_2A_U04X2A_U03, X2A_U04C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2
Ch_2A_D01-09_U02
Potrafi w prawidłowy sposób zastosować wybraną metodę stosowaną w analityce kryminalistycznej
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U04X2A_U01, X2A_U02, X2A_U04InzA2_U01, InzA2_U02C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-09_K01
Student ma zdolność do pracy w wiekszych zespołach
Ch_2A_K02X2A_K02C-2, C-3, C-4T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-09_W01
Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłowe przygotowanie i zabezpieczanie próbek analitycznych wykorzystywanych w analizie kryminalistycznej
2,0
3,0Student wie w jaki sposób prawidłowo należy przygotować próbkę analityczną do badań kryminalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-09_W02
Posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej stosowanej w kryminalistyce
2,0
3,0Student zna metody analityczne stosowane w kryminalistyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-09_U01
Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje literaturowe
2,0
3,0Student potrafi znaleźć informacje literaturowe
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-09_U02
Potrafi w prawidłowy sposób zastosować wybraną metodę stosowaną w analityce kryminalistycznej
2,0
3,0Student potrafi zaproponować odpowiednią metodę analityczną i przeprowadzić w prawidłowy sposób oznaczenie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-09_K01
Student ma zdolność do pracy w wiekszych zespołach
2,0
3,0Student jest w stanie pracować zespołowo, jednak nie umie w prawidłowy sposób przyporządkować zadań wszystkim członkom grupy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Moszczyński, Ślady w kryminalistyce, Difin, Warszawa, 2007
  2. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, CLK KGP, Warszawa
  3. A. Szczepanik, Analiza instrumentalna, PWN, Warszawa, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wstęp. Regulamin pracowni. Zasady BHP. Program zajęć1
T-L-2Wykrywanie i oznaczanie arszeniku3
T-L-3Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami chemicznymi3
T-L-4Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami instrumentalnymi (NMR, GC-MS)3
T-L-5Kolokwium zaliczeniowe z wykrywania substancji psychoaktywnych1
T-L-6Wykrywanie obecności metanolu i oznaczanie jego zawartości w alkoholach spożywczych metodami instrumentalnymi3
T-L-7Kolokwium zaliczeniowe1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kryminalistyka pojęcia podstawowe. Metody analityczne wykorzystywane w kryminalistyce2
T-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.3
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.4
T-W-4Ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania pozostałości po użyciu broni, badania metali i ich stopów, badania kosmetyków i środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym3
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.1
T-W-6Przepisy i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna1
T-W-7Zaliczenie przedmiotu1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do laboratorium5
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-09_W01Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłowe przygotowanie i zabezpieczanie próbek analitycznych wykorzystywanych w analizie kryminalistycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Ch_2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżynierską, naukową i dydaktyczną w obszarze chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.
Treści programoweT-W-1Kryminalistyka pojęcia podstawowe. Metody analityczne wykorzystywane w kryminalistyce
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie w jaki sposób prawidłowo należy przygotować próbkę analityczną do badań kryminalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-09_W02Posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej stosowanej w kryminalistyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W04zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W04zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z podstawowymi terminami i definicjami występującymi w kryminalistyce.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
Treści programoweT-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.
T-W-4Ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania pozostałości po użyciu broni, badania metali i ich stopów, badania kosmetyków i środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna metody analityczne stosowane w kryminalistyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-09_U01Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje literaturowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z podstawowymi terminami i definicjami występującymi w kryminalistyce.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.
Treści programoweT-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.
T-W-6Przepisy i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna
T-L-2Wykrywanie i oznaczanie arszeniku
T-L-1Wstęp. Regulamin pracowni. Zasady BHP. Program zajęć
T-L-3Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami chemicznymi
T-L-4Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami instrumentalnymi (NMR, GC-MS)
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Kolokwia zaliczeniowe z laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi znaleźć informacje literaturowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-09_U02Potrafi w prawidłowy sposób zastosować wybraną metodę stosowaną w analityce kryminalistycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z podstawowymi terminami i definicjami występującymi w kryminalistyce.
C-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.
Treści programoweT-W-2Klasyczne metody analiza jakościowej w kryminalistyce. Metody instrumentalne: chromatograficzne, spektrofotometryczne, elektrochemiczne.
T-W-3Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków.
T-W-5Ślady daktyloskopowe. Sposoby zabezpieczania śladów.
T-L-2Wykrywanie i oznaczanie arszeniku
T-L-3Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami chemicznymi
T-L-4Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami instrumentalnymi (NMR, GC-MS)
T-L-6Wykrywanie obecności metanolu i oznaczanie jego zawartości w alkoholach spożywczych metodami instrumentalnymi
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Kolokwia zaliczeniowe z laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaproponować odpowiednią metodę analityczną i przeprowadzić w prawidłowy sposób oznaczenie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-09_K01Student ma zdolność do pracy w wiekszych zespołach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-2Zapozanie z podstawowymi badaniami instrumentalnymi stosowanymi w kryminalistyce
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami chemicznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce
C-4Zapoznanie z podstawowymi metodami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.
Treści programoweT-L-2Wykrywanie i oznaczanie arszeniku
T-L-3Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami chemicznymi
T-L-4Wykrywanie substancji psychoaktywnych metodami instrumentalnymi (NMR, GC-MS)
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kolokwia zaliczeniowe z laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie pracować zespołowo, jednak nie umie w prawidłowy sposób przyporządkować zadań wszystkim członkom grupy
3,5
4,0
4,5
5,0