Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia związków biologicznie czynnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia związków biologicznie czynnych
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w lekach
C-2Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w środkach ochrony roślin
C-3Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w kosmetykach
C-4Ukształtowanie świadomości studentów w zakresie toksyczności związków organicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie4
T-W-2Główne kierunki aktywności biologicznej w zakresie farmakologicznym. Budowa związku a aktywność biologiczna. Przegląd najważniejszych farmakoforów5
T-W-3Miejsce i mechanizm działania wybranych leków4
T-W-4Przegląd związków biologicznie aktywnych występujących w kosmetykach4
T-W-5Aktywne składniki w pestycydach5
T-W-6Metody projektowania nowych związków biologicznie czynnych3
T-W-7Toksyczne związki organiczne w produktach spożywczych i kosmetykach3
T-W-8Kolokwium2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielna praca z literaturą15
A-W-3konsultacje2
A-W-4przygotowanie do zaliczenia13
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2samodzielna praca studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
S-2Ocena podsumowująca: ocena referatu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-06_W01
potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe grupy leków oraz przedstawić metody ich otrzymywania
Ch_2A_W01, Ch_2A_W14X2A_W01InzA2_W05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-8M-1, M-2S-1
Ch_2A_D01-06_W02
potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe grupy pestycydów
Ch_2A_W01X2A_W01C-2T-W-1, T-W-5, T-W-8M-1, M-2S-1
Ch_2A_D01-06_W03
potrafi wymienić i opisać funkcje składników w kosmetykach
Ch_2A_W06X2A_W06C-3T-W-4, T-W-1, T-W-8M-1, M-2S-1
Ch_2A_D01-06_W04
zna zasady projektowania substancji biologicznie czynnych
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W06C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-06_U01
potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat w oparciu o dostępną literaturę
Ch_2A_U03, Ch_2A_U08X2A_U03, X2A_U08, X2A_U09C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-06_K01
jest zdeterminowany do realizacji powierzonych mu zadań w określonym terminie
Ch_2A_K03, Ch_2A_K05X2A_K03, X2A_K05C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2S-2
Ch_2A_D01-06_K02
ma świadomość toksycznego oddziaływania substancji aktywnych na ludzi i środowisko
Ch_2A_K06X2A_K06InzA2_K01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-06_W01
potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe grupy leków oraz przedstawić metody ich otrzymywania
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić wszystkie grupy omawianych leków i scharakteryzować główne substancje aktywne omawiane na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-06_W02
potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe grupy pestycydów
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przedstawić klasyfikację pestycydów i scharakteryzować główne substancje aktywne omawiane na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-06_W03
potrafi wymienić i opisać funkcje składników w kosmetykach
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe funkcje substancji aktywnych w kosmetykach
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-06_W04
zna zasady projektowania substancji biologicznie czynnych
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe zasady projektowania struktur o potencjalnej aktywności biologicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-06_U01
potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat w oparciu o dostępną literaturę
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat wykorzystując co najmniej trzy pozycje literaturowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-06_K01
jest zdeterminowany do realizacji powierzonych mu zadań w określonym terminie
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0przedstawia do oceny pracę pisemną w wyznaczonym terminie
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-06_K02
ma świadomość toksycznego oddziaływania substancji aktywnych na ludzi i środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać główne zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów zawierających substancje biologicznie czynne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. pod red. A. Zejca i M. Gorczycy, Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004
  2. Marzec A., Chemia kosmetyków. Surowce, półprodukty i preparatyka wyrobów, TNOIK Dom Organizatora, Toruń, 2005
  3. Różański L., Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środopwisku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1992
  4. Patrick G. L., Chemia medyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Dobrzeniecka-Turek R., Rusiniak W., Chemia leków, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1999
  2. pod red. M. Biziuka, Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie4
T-W-2Główne kierunki aktywności biologicznej w zakresie farmakologicznym. Budowa związku a aktywność biologiczna. Przegląd najważniejszych farmakoforów5
T-W-3Miejsce i mechanizm działania wybranych leków4
T-W-4Przegląd związków biologicznie aktywnych występujących w kosmetykach4
T-W-5Aktywne składniki w pestycydach5
T-W-6Metody projektowania nowych związków biologicznie czynnych3
T-W-7Toksyczne związki organiczne w produktach spożywczych i kosmetykach3
T-W-8Kolokwium2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielna praca z literaturą15
A-W-3konsultacje2
A-W-4przygotowanie do zaliczenia13
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-06_W01potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe grupy leków oraz przedstawić metody ich otrzymywania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w lekach
Treści programoweT-W-2Główne kierunki aktywności biologicznej w zakresie farmakologicznym. Budowa związku a aktywność biologiczna. Przegląd najważniejszych farmakoforów
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie
T-W-3Miejsce i mechanizm działania wybranych leków
T-W-8Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2samodzielna praca studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić wszystkie grupy omawianych leków i scharakteryzować główne substancje aktywne omawiane na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-06_W02potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe grupy pestycydów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w środkach ochrony roślin
Treści programoweT-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie
T-W-5Aktywne składniki w pestycydach
T-W-8Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2samodzielna praca studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przedstawić klasyfikację pestycydów i scharakteryzować główne substancje aktywne omawiane na wykładach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-06_W03potrafi wymienić i opisać funkcje składników w kosmetykach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w kosmetykach
Treści programoweT-W-4Przegląd związków biologicznie aktywnych występujących w kosmetykach
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie
T-W-8Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2samodzielna praca studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe funkcje substancji aktywnych w kosmetykach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-06_W04zna zasady projektowania substancji biologicznie czynnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w lekach
C-2Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w środkach ochrony roślin
C-3Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w kosmetykach
Treści programoweT-W-2Główne kierunki aktywności biologicznej w zakresie farmakologicznym. Budowa związku a aktywność biologiczna. Przegląd najważniejszych farmakoforów
T-W-4Przegląd związków biologicznie aktywnych występujących w kosmetykach
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie
T-W-3Miejsce i mechanizm działania wybranych leków
T-W-5Aktywne składniki w pestycydach
T-W-6Metody projektowania nowych związków biologicznie czynnych
T-W-8Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2samodzielna praca studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe zasady projektowania struktur o potencjalnej aktywności biologicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-06_U01potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat w oparciu o dostępną literaturę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U08potrafi przygotowywać w języku polskim i angielskim lub niemieckim, w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych różnego typu prace pisemne oraz wystąpienia ustne o zwiększonym stopniu złożoności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
X2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w lekach
C-2Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w środkach ochrony roślin
C-3Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w kosmetykach
C-4Ukształtowanie świadomości studentów w zakresie toksyczności związków organicznych
Treści programoweT-W-2Główne kierunki aktywności biologicznej w zakresie farmakologicznym. Budowa związku a aktywność biologiczna. Przegląd najważniejszych farmakoforów
T-W-4Przegląd związków biologicznie aktywnych występujących w kosmetykach
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie
T-W-3Miejsce i mechanizm działania wybranych leków
T-W-5Aktywne składniki w pestycydach
T-W-6Metody projektowania nowych związków biologicznie czynnych
T-W-7Toksyczne związki organiczne w produktach spożywczych i kosmetykach
Metody nauczaniaM-2samodzielna praca studentów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat wykorzystując co najmniej trzy pozycje literaturowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-06_K01jest zdeterminowany do realizacji powierzonych mu zadań w określonym terminie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w lekach
C-2Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w środkach ochrony roślin
C-3Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w kosmetykach
C-4Ukształtowanie świadomości studentów w zakresie toksyczności związków organicznych
Treści programoweT-W-2Główne kierunki aktywności biologicznej w zakresie farmakologicznym. Budowa związku a aktywność biologiczna. Przegląd najważniejszych farmakoforów
T-W-4Przegląd związków biologicznie aktywnych występujących w kosmetykach
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie
T-W-3Miejsce i mechanizm działania wybranych leków
T-W-5Aktywne składniki w pestycydach
T-W-6Metody projektowania nowych związków biologicznie czynnych
T-W-7Toksyczne związki organiczne w produktach spożywczych i kosmetykach
Metody nauczaniaM-2samodzielna praca studentów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0przedstawia do oceny pracę pisemną w wyznaczonym terminie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-06_K02ma świadomość toksycznego oddziaływania substancji aktywnych na ludzi i środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w lekach
C-2Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w środkach ochrony roślin
C-3Zapoznanie studentów z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w kosmetykach
C-4Ukształtowanie świadomości studentów w zakresie toksyczności związków organicznych
Treści programoweT-W-2Główne kierunki aktywności biologicznej w zakresie farmakologicznym. Budowa związku a aktywność biologiczna. Przegląd najważniejszych farmakoforów
T-W-4Przegląd związków biologicznie aktywnych występujących w kosmetykach
T-W-1Przegląd małocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów występujących w organizmach żywych i w naturze: właściwości chemiczne i ich rola w organizmie
T-W-3Miejsce i mechanizm działania wybranych leków
T-W-5Aktywne składniki w pestycydach
T-W-6Metody projektowania nowych związków biologicznie czynnych
T-W-7Toksyczne związki organiczne w produktach spożywczych i kosmetykach
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2samodzielna praca studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
S-2Ocena podsumowująca: ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać główne zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów zawierających substancje biologicznie czynne
3,5
4,0
4,5
5,0