Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia krzemu i jego związków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia krzemu i jego związków
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej czlowieka oraz współczesnej technologii.
C-2Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą organicznych związków krzemu.
C-3Zapoznanie studentów z klasyfikacją oraz strukturami spotykanymi w monokrzemianach, oligokrzemianach, krzemianach łańcuchowych, warstwowych i szkieletowych.
C-4Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą dotyczącą glinokrzemianów.
C-5Zapoznanie studentów z klasyfikacją, syntezą, typami struktur oraz właściwościami i zastosowaniem zeolitów.
C-6Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi szkieł kwarcowych i krzemianowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wstęp do chemii krzemu. Znaczenie związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej człowieka oraz współczesnej technologii.2
T-W-2Chemia krzemu a chemia węgla.Dwuskładnikowe związki krzemu z metalami i niemetalami.2
T-W-3Organiczne związki krzemu.2
T-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.2
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.2
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.2
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.2
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.2
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.2
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.2
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.2
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.2
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.2
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury dotyczącej treści wykładu.10
A-W-3Udział w konsultacjach5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Opis
M-4Dyskusja
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Pokaz
M-7Ćwiczenia laboratoryjne
M-8Ćwiczenia przedmiotowe
M-9Seminaium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
S-5Ocena formująca: Sprawozdanie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-04_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii krzemu, zna typy struktur krzemianów oraz glinokrzemianów prostych i rozgałęzionych,łańcuchowych, warstowych oraz szkieletowych, a także zna ich właściwości oraz zastosowanie.
Ch_2A_W01X2A_W01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-4S-3
Ch_2A_D01-04_W02
Student ma ogólną wiedzę dotyczącą najnowszych odkryć w zakresie chemii krzemu, krzemianów i glinokrzemianów.
Ch_2A_W06X2A_W06C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-04_U01
Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą chemii krzemu i jego związków do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.
Ch_2A_U04X2A_U04C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2S-3
Ch_2A_D01-04_U02
Student potrafi znaleźć w literaturze fachowej oraz w czasopismach naukowych informacje dotyczące odkryć naukowych z zakresu chemii krzemu i jego związków oraz potrafi te informacje przedstawić w sposób przystępny.
Ch_2A_U03, Ch_2A_U06X2A_U03, X2A_U06C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-5S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-04_K01
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a w szczególności poglębiać swoją wiedzę z zakresu chemii krzemu i jego związków, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Ch_2A_K01X2A_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-5S-3
Ch_2A_D01-04_K05
Student rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią krzemu i krzemianów oraz dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.
Ch_2A_K05X2A_K05C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-04_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii krzemu, zna typy struktur krzemianów oraz glinokrzemianów prostych i rozgałęzionych,łańcuchowych, warstowych oraz szkieletowych, a także zna ich właściwości oraz zastosowanie.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii krzemu oraz zna podstawowe typy struktur najprostszych krzemianów i glinokrzemianów oraz zna ich właściwości oraz zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-04_W02
Student ma ogólną wiedzę dotyczącą najnowszych odkryć w zakresie chemii krzemu, krzemianów i glinokrzemianów.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii krzemu i jego związków.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-04_U01
Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą chemii krzemu i jego związków do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii krzemu i jego związków do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych takich jak np. materiały ceramiczne, inżynieria materiałowa.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-04_U02
Student potrafi znaleźć w literaturze fachowej oraz w czasopismach naukowych informacje dotyczące odkryć naukowych z zakresu chemii krzemu i jego związków oraz potrafi te informacje przedstawić w sposób przystępny.
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się literaturą fachową oraz potrafi w sposób zadawalający przedstawić informacje dotyczące odkryć naukowych dokonanych w dziedzinie chemii krzemu i jego związków oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-04_K01
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a w szczególności poglębiać swoją wiedzę z zakresu chemii krzemu i jego związków, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
2,0
3,0Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w stopniu podstawowym z zakresu chemii krzemu i jego związków.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-04_K05
Student rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią krzemu i krzemianów oraz dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.
2,0
3,0Student rozumie potrzebę zapoznawania się w stopniu podstawowym z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią krzemu i jego związków.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M.Handke, Krystalochemia krzemianów, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
  2. A.Bobolewski, A.Manecki, Mineralogia szczegółowa, Wydawnictwo PAE, Warszawa, 1993
  3. E.Gorlich, Chemia krzemianów, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 1957
  4. M.Handke, Spektroskopia wibracyjna krzemianów a charakter wiązania Si-O w krzemianach, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1984
  5. F.Liebau, Structural chemistry of silicates, Springer-Verlag, 1985

Literatura dodatkowa

  1. A.F.Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1993
  2. D.T.Griffen, Silicate Chemistry, Oxford University Press, 1992

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp do chemii krzemu. Znaczenie związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej człowieka oraz współczesnej technologii.2
T-W-2Chemia krzemu a chemia węgla.Dwuskładnikowe związki krzemu z metalami i niemetalami.2
T-W-3Organiczne związki krzemu.2
T-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.2
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.2
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.2
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.2
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.2
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.2
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.2
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.2
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.2
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.2
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury dotyczącej treści wykładu.10
A-W-3Udział w konsultacjach5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-04_W01Student ma wiedzę z zakresu chemii krzemu, zna typy struktur krzemianów oraz glinokrzemianów prostych i rozgałęzionych,łańcuchowych, warstowych oraz szkieletowych, a także zna ich właściwości oraz zastosowanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej czlowieka oraz współczesnej technologii.
C-2Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą organicznych związków krzemu.
C-3Zapoznanie studentów z klasyfikacją oraz strukturami spotykanymi w monokrzemianach, oligokrzemianach, krzemianach łańcuchowych, warstwowych i szkieletowych.
C-4Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą dotyczącą glinokrzemianów.
C-5Zapoznanie studentów z klasyfikacją, syntezą, typami struktur oraz właściwościami i zastosowaniem zeolitów.
C-6Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi szkieł kwarcowych i krzemianowych.
Treści programoweT-W-1Wstęp do chemii krzemu. Znaczenie związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej człowieka oraz współczesnej technologii.
T-W-2Chemia krzemu a chemia węgla.Dwuskładnikowe związki krzemu z metalami i niemetalami.
T-W-3Organiczne związki krzemu.
T-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4Dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii krzemu oraz zna podstawowe typy struktur najprostszych krzemianów i glinokrzemianów oraz zna ich właściwości oraz zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-04_W02Student ma ogólną wiedzę dotyczącą najnowszych odkryć w zakresie chemii krzemu, krzemianów i glinokrzemianów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej czlowieka oraz współczesnej technologii.
C-2Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą organicznych związków krzemu.
C-3Zapoznanie studentów z klasyfikacją oraz strukturami spotykanymi w monokrzemianach, oligokrzemianach, krzemianach łańcuchowych, warstwowych i szkieletowych.
C-4Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą dotyczącą glinokrzemianów.
C-5Zapoznanie studentów z klasyfikacją, syntezą, typami struktur oraz właściwościami i zastosowaniem zeolitów.
C-6Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi szkieł kwarcowych i krzemianowych.
Treści programoweT-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4Dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii krzemu i jego związków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-04_U01Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą chemii krzemu i jego związków do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej czlowieka oraz współczesnej technologii.
C-2Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą organicznych związków krzemu.
C-3Zapoznanie studentów z klasyfikacją oraz strukturami spotykanymi w monokrzemianach, oligokrzemianach, krzemianach łańcuchowych, warstwowych i szkieletowych.
C-4Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą dotyczącą glinokrzemianów.
C-5Zapoznanie studentów z klasyfikacją, syntezą, typami struktur oraz właściwościami i zastosowaniem zeolitów.
C-6Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi szkieł kwarcowych i krzemianowych.
Treści programoweT-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii krzemu i jego związków do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych takich jak np. materiały ceramiczne, inżynieria materiałowa.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-04_U02Student potrafi znaleźć w literaturze fachowej oraz w czasopismach naukowych informacje dotyczące odkryć naukowych z zakresu chemii krzemu i jego związków oraz potrafi te informacje przedstawić w sposób przystępny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej czlowieka oraz współczesnej technologii.
C-2Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą organicznych związków krzemu.
C-3Zapoznanie studentów z klasyfikacją oraz strukturami spotykanymi w monokrzemianach, oligokrzemianach, krzemianach łańcuchowych, warstwowych i szkieletowych.
C-4Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą dotyczącą glinokrzemianów.
C-5Zapoznanie studentów z klasyfikacją, syntezą, typami struktur oraz właściwościami i zastosowaniem zeolitów.
C-6Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi szkieł kwarcowych i krzemianowych.
Treści programoweT-W-1Wstęp do chemii krzemu. Znaczenie związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej człowieka oraz współczesnej technologii.
T-W-2Chemia krzemu a chemia węgla.Dwuskładnikowe związki krzemu z metalami i niemetalami.
T-W-3Organiczne związki krzemu.
T-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-5Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się literaturą fachową oraz potrafi w sposób zadawalający przedstawić informacje dotyczące odkryć naukowych dokonanych w dziedzinie chemii krzemu i jego związków oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-04_K01Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a w szczególności poglębiać swoją wiedzę z zakresu chemii krzemu i jego związków, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej czlowieka oraz współczesnej technologii.
C-2Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą organicznych związków krzemu.
C-3Zapoznanie studentów z klasyfikacją oraz strukturami spotykanymi w monokrzemianach, oligokrzemianach, krzemianach łańcuchowych, warstwowych i szkieletowych.
C-4Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą dotyczącą glinokrzemianów.
C-5Zapoznanie studentów z klasyfikacją, syntezą, typami struktur oraz właściwościami i zastosowaniem zeolitów.
C-6Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi szkieł kwarcowych i krzemianowych.
Treści programoweT-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-5Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w stopniu podstawowym z zakresu chemii krzemu i jego związków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-04_K05Student rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią krzemu i krzemianów oraz dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem związków krzemu w przyrodzie, kulturze materialnej czlowieka oraz współczesnej technologii.
C-2Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą organicznych związków krzemu.
C-3Zapoznanie studentów z klasyfikacją oraz strukturami spotykanymi w monokrzemianach, oligokrzemianach, krzemianach łańcuchowych, warstwowych i szkieletowych.
C-4Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą dotyczącą glinokrzemianów.
C-5Zapoznanie studentów z klasyfikacją, syntezą, typami struktur oraz właściwościami i zastosowaniem zeolitów.
C-6Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi szkieł kwarcowych i krzemianowych.
Treści programoweT-W-4Krystalochemia krzemianów. Klasyfikacje i rodzaje tlenowych anionów krzemu. Tlenkowe oraz koordynacyjne wzory krzemianów.
T-W-5Polimorfizm SiO2. Zjawisko polimorfizmu i izomorfizmu w krzemianach.
T-W-6Proste monokrzemiany jednokationowe. Monokrzemiany wielokationowe – roztwory stałe o strukturze oliwinu, granaty. Oksymonokrzemiany oraz monokrzemiany uwodnione.
T-W-7Oligokrzemiany proste i rozgałęzione. Struktury krzemianów cyklicznych.
T-W-8Krzemiany łańcuchowe – inokrzemiany.
T-W-9Krzemiany warstwowe – fyllokrzemiany.
T-W-10Krzemiany szkieletowe – tektokrzemiany.
T-W-11Glinokrzemiany – oligoglinokrzemiany, inoglinokrzemiany i fylloglinokrzemiany.
T-W-12Zeolity – klasyfikacja, synteza, typy struktur oraz właściwości i zastosowanie zeolitów.
T-W-13Amorficzny SiO2 – szkło kwarcowe.Krzemiany amorficzne - szkła krzemianowe.
T-W-14Krzemiany molekularne – siloksany, otrzymywanie, typy struktur.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę zapoznawania się w stopniu podstawowym z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią krzemu i jego związków.
3,5
4,0
4,5
5,0