Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Korozja i powłoki ochronne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Korozja i powłoki ochronne
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z różnymi typami zjawisk korozyjnych, z ich skutkami oraz z metodami zapobiegania im.
C-2Zapoznanie studentów z metodami wytwarzania powłok ochronnych umożliwiających kształtowanie wymaganych właściwości użytkowych powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka zmian struktury i właściwości materiałów w wyniku ich eksploatacji. Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Korozja chemiczna: korozja tlenowa i pasywacja, korozja wodorowa, korozja w ciekłych metalach.2
T-W-2Korozja elektrochemiczna. Elektrochemiczne aspekty procesów korozyjnych. Wpływ temperatury. Korozja atmosferyczna, podziemna, mikrobiologiczna.2
T-W-3Inne rodzaje korozji: wżerowa, międzykrystaliczna, naprężeniowa, zmęczeniowa, selektywna, erozja.2
T-W-4Wpływ różnych czynników środowiskowych na szybkość korozji metali.2
T-W-5Korozja tworzyw sztucznych, betonów i ceramiki przemysłowej.2
T-W-6Metody badań zniszczeń korozyjnych. Skutki procesów korozyjnych i ekonomiczne aspekty ochrony przed korozją.2
T-W-7Metody ochrony przed korozją. Odporność niektórych tworzyw metalicznych na korozję. Ochrona katodowa, inhibitory, właściwe projektowanie konstrukcji i dobór odpowiednich tworzyw konstrukcyjnych, modyfikacja środowiska.2
T-W-8Zastosowanie powłok ochronnych w celu kształtowania właściwości użytkowych powierzchni, tj. uzyskania wymaganych od niej właściwości antykorozyjnych, fizycznych (wytrzymałościowych i trybologicznych) oraz dekoracyjnych.2
T-W-9Sposoby przygotowania powierzchni do nakładania warstw ochronnych. Ocena stanu powierzchni po jej oczyszczeniu.2
T-W-10Natryskiwanie i platerowanie jako metody cieplno-mechaniczne wytwarzania powłok.2
T-W-11Powłoki wytwarzane metodami cieplno-chemicznymi: metalizacja zanurzeniowa i dyfuzyjna. Emaliowanie.2
T-W-12Powłoki malarskie, galwaniczne i z tworzyw sztucznych wytwarzane metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.2
T-W-13Zastosowanie technik nowej generacji (technik jarzeniowych, wiązkowych i detonacyjnych) do wytwarzania warstw powierzchniowych.2
T-W-14Współczesne metody badania składu chemicznego oraz struktury powierzchni i warstw powierzchniowych.2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.20
A-W-3Studiowanie literatury dotyczącej materiału przedstawionego na wykładach.10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-03_W1
Student charakteryzuje różne typy zjawisk korozyjnych powstających w wyniku eksploatacji m.in. urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz zna metody umożliwiające zapobieganie tym zjawiskom.
Ch_2A_W11InzA2_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1
Ch_2A_D01-03_W2
Student zna różne technologie wytwarzania powłok ochronnych.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W14X2A_W01InzA2_W05C-2T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-03_U04
Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do scharakteryzowania zjawisk korozyjnych, do poszukiwania rozwiązań mających na celu zminimalizowanie strat spowodowanych korozją oraz do wskazania odpowiedniej powłoki ochronnej, umożliwiajacej uzyskanie wymaganych właściwości użytkowych powierzchni.
Ch_2A_U04X2A_U04C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-03_K06
Student ma świadomość wpływu korozji na właściwości użytkowe materiałów, rozumie potrzebę zapobiegania zjawiskom korozyjnym oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z jego działalnością inżynierską.
Ch_2A_K06X2A_K06InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-03_W1
Student charakteryzuje różne typy zjawisk korozyjnych powstających w wyniku eksploatacji m.in. urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz zna metody umożliwiające zapobieganie tym zjawiskom.
2,0
3,0Student charakteryzuje niektóre typy zjawisk korozyjnych powstających w wyniku eksploatacji m.in. urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz zna niektóre metody umożliwiające zapobieganie tym zjawiskom.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-03_W2
Student zna różne technologie wytwarzania powłok ochronnych.
2,0
3,0Student zna niektóre technologie wytwarzania powłok ochronnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-03_U04
Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do scharakteryzowania zjawisk korozyjnych, do poszukiwania rozwiązań mających na celu zminimalizowanie strat spowodowanych korozją oraz do wskazania odpowiedniej powłoki ochronnej, umożliwiajacej uzyskanie wymaganych właściwości użytkowych powierzchni.
2,0
3,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do scharakteryzowania niektórych zjawisk korozyjnych, do poszukiwania rozwiązań mających na celu zminimalizowanie strat spowodowanych niektórymi zjawiskami korozyjnymi oraz do zaproponowania odpowiedniej powłoki ochronnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-03_K06
Student ma świadomość wpływu korozji na właściwości użytkowe materiałów, rozumie potrzebę zapobiegania zjawiskom korozyjnym oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z jego działalnością inżynierską.
2,0
3,0Student ma dostateczną świadomość: wpływu korozji na właściwości użytkowe materiałów, potrzeby zapobiegania zjawiskom korozyjnym oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z jego działalnością inżynierską.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. S. Tkaczyk, Powłoki ochronne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1997, II
  2. R. Chudzikiewicz, S. Prowans, Materiałoznawstwo dla chemików, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1990, I
  3. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, Korozja materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. J. Łaskawiec, Fizykochemia powierzchni ciała stałego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
  2. L.A. Dobrzański, Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów metalowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007
  3. A. Klimpel, Technologie napawania i natryskiwania cieplnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka zmian struktury i właściwości materiałów w wyniku ich eksploatacji. Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Korozja chemiczna: korozja tlenowa i pasywacja, korozja wodorowa, korozja w ciekłych metalach.2
T-W-2Korozja elektrochemiczna. Elektrochemiczne aspekty procesów korozyjnych. Wpływ temperatury. Korozja atmosferyczna, podziemna, mikrobiologiczna.2
T-W-3Inne rodzaje korozji: wżerowa, międzykrystaliczna, naprężeniowa, zmęczeniowa, selektywna, erozja.2
T-W-4Wpływ różnych czynników środowiskowych na szybkość korozji metali.2
T-W-5Korozja tworzyw sztucznych, betonów i ceramiki przemysłowej.2
T-W-6Metody badań zniszczeń korozyjnych. Skutki procesów korozyjnych i ekonomiczne aspekty ochrony przed korozją.2
T-W-7Metody ochrony przed korozją. Odporność niektórych tworzyw metalicznych na korozję. Ochrona katodowa, inhibitory, właściwe projektowanie konstrukcji i dobór odpowiednich tworzyw konstrukcyjnych, modyfikacja środowiska.2
T-W-8Zastosowanie powłok ochronnych w celu kształtowania właściwości użytkowych powierzchni, tj. uzyskania wymaganych od niej właściwości antykorozyjnych, fizycznych (wytrzymałościowych i trybologicznych) oraz dekoracyjnych.2
T-W-9Sposoby przygotowania powierzchni do nakładania warstw ochronnych. Ocena stanu powierzchni po jej oczyszczeniu.2
T-W-10Natryskiwanie i platerowanie jako metody cieplno-mechaniczne wytwarzania powłok.2
T-W-11Powłoki wytwarzane metodami cieplno-chemicznymi: metalizacja zanurzeniowa i dyfuzyjna. Emaliowanie.2
T-W-12Powłoki malarskie, galwaniczne i z tworzyw sztucznych wytwarzane metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.2
T-W-13Zastosowanie technik nowej generacji (technik jarzeniowych, wiązkowych i detonacyjnych) do wytwarzania warstw powierzchniowych.2
T-W-14Współczesne metody badania składu chemicznego oraz struktury powierzchni i warstw powierzchniowych.2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.20
A-W-3Studiowanie literatury dotyczącej materiału przedstawionego na wykładach.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-03_W1Student charakteryzuje różne typy zjawisk korozyjnych powstających w wyniku eksploatacji m.in. urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz zna metody umożliwiające zapobieganie tym zjawiskom.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W11ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w laboratorium i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi typami zjawisk korozyjnych, z ich skutkami oraz z metodami zapobiegania im.
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka zmian struktury i właściwości materiałów w wyniku ich eksploatacji. Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Korozja chemiczna: korozja tlenowa i pasywacja, korozja wodorowa, korozja w ciekłych metalach.
T-W-2Korozja elektrochemiczna. Elektrochemiczne aspekty procesów korozyjnych. Wpływ temperatury. Korozja atmosferyczna, podziemna, mikrobiologiczna.
T-W-3Inne rodzaje korozji: wżerowa, międzykrystaliczna, naprężeniowa, zmęczeniowa, selektywna, erozja.
T-W-4Wpływ różnych czynników środowiskowych na szybkość korozji metali.
T-W-5Korozja tworzyw sztucznych, betonów i ceramiki przemysłowej.
T-W-6Metody badań zniszczeń korozyjnych. Skutki procesów korozyjnych i ekonomiczne aspekty ochrony przed korozją.
T-W-7Metody ochrony przed korozją. Odporność niektórych tworzyw metalicznych na korozję. Ochrona katodowa, inhibitory, właściwe projektowanie konstrukcji i dobór odpowiednich tworzyw konstrukcyjnych, modyfikacja środowiska.
T-W-8Zastosowanie powłok ochronnych w celu kształtowania właściwości użytkowych powierzchni, tj. uzyskania wymaganych od niej właściwości antykorozyjnych, fizycznych (wytrzymałościowych i trybologicznych) oraz dekoracyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student charakteryzuje niektóre typy zjawisk korozyjnych powstających w wyniku eksploatacji m.in. urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz zna niektóre metody umożliwiające zapobieganie tym zjawiskom.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-03_W2Student zna różne technologie wytwarzania powłok ochronnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami wytwarzania powłok ochronnych umożliwiających kształtowanie wymaganych właściwości użytkowych powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych.
Treści programoweT-W-8Zastosowanie powłok ochronnych w celu kształtowania właściwości użytkowych powierzchni, tj. uzyskania wymaganych od niej właściwości antykorozyjnych, fizycznych (wytrzymałościowych i trybologicznych) oraz dekoracyjnych.
T-W-9Sposoby przygotowania powierzchni do nakładania warstw ochronnych. Ocena stanu powierzchni po jej oczyszczeniu.
T-W-10Natryskiwanie i platerowanie jako metody cieplno-mechaniczne wytwarzania powłok.
T-W-11Powłoki wytwarzane metodami cieplno-chemicznymi: metalizacja zanurzeniowa i dyfuzyjna. Emaliowanie.
T-W-12Powłoki malarskie, galwaniczne i z tworzyw sztucznych wytwarzane metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.
T-W-13Zastosowanie technik nowej generacji (technik jarzeniowych, wiązkowych i detonacyjnych) do wytwarzania warstw powierzchniowych.
T-W-14Współczesne metody badania składu chemicznego oraz struktury powierzchni i warstw powierzchniowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna niektóre technologie wytwarzania powłok ochronnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-03_U04Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do scharakteryzowania zjawisk korozyjnych, do poszukiwania rozwiązań mających na celu zminimalizowanie strat spowodowanych korozją oraz do wskazania odpowiedniej powłoki ochronnej, umożliwiajacej uzyskanie wymaganych właściwości użytkowych powierzchni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi typami zjawisk korozyjnych, z ich skutkami oraz z metodami zapobiegania im.
C-2Zapoznanie studentów z metodami wytwarzania powłok ochronnych umożliwiających kształtowanie wymaganych właściwości użytkowych powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych.
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka zmian struktury i właściwości materiałów w wyniku ich eksploatacji. Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Korozja chemiczna: korozja tlenowa i pasywacja, korozja wodorowa, korozja w ciekłych metalach.
T-W-2Korozja elektrochemiczna. Elektrochemiczne aspekty procesów korozyjnych. Wpływ temperatury. Korozja atmosferyczna, podziemna, mikrobiologiczna.
T-W-3Inne rodzaje korozji: wżerowa, międzykrystaliczna, naprężeniowa, zmęczeniowa, selektywna, erozja.
T-W-4Wpływ różnych czynników środowiskowych na szybkość korozji metali.
T-W-5Korozja tworzyw sztucznych, betonów i ceramiki przemysłowej.
T-W-6Metody badań zniszczeń korozyjnych. Skutki procesów korozyjnych i ekonomiczne aspekty ochrony przed korozją.
T-W-7Metody ochrony przed korozją. Odporność niektórych tworzyw metalicznych na korozję. Ochrona katodowa, inhibitory, właściwe projektowanie konstrukcji i dobór odpowiednich tworzyw konstrukcyjnych, modyfikacja środowiska.
T-W-8Zastosowanie powłok ochronnych w celu kształtowania właściwości użytkowych powierzchni, tj. uzyskania wymaganych od niej właściwości antykorozyjnych, fizycznych (wytrzymałościowych i trybologicznych) oraz dekoracyjnych.
T-W-9Sposoby przygotowania powierzchni do nakładania warstw ochronnych. Ocena stanu powierzchni po jej oczyszczeniu.
T-W-10Natryskiwanie i platerowanie jako metody cieplno-mechaniczne wytwarzania powłok.
T-W-11Powłoki wytwarzane metodami cieplno-chemicznymi: metalizacja zanurzeniowa i dyfuzyjna. Emaliowanie.
T-W-12Powłoki malarskie, galwaniczne i z tworzyw sztucznych wytwarzane metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.
T-W-13Zastosowanie technik nowej generacji (technik jarzeniowych, wiązkowych i detonacyjnych) do wytwarzania warstw powierzchniowych.
T-W-14Współczesne metody badania składu chemicznego oraz struktury powierzchni i warstw powierzchniowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do scharakteryzowania niektórych zjawisk korozyjnych, do poszukiwania rozwiązań mających na celu zminimalizowanie strat spowodowanych niektórymi zjawiskami korozyjnymi oraz do zaproponowania odpowiedniej powłoki ochronnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-03_K06Student ma świadomość wpływu korozji na właściwości użytkowe materiałów, rozumie potrzebę zapobiegania zjawiskom korozyjnym oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z jego działalnością inżynierską.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi typami zjawisk korozyjnych, z ich skutkami oraz z metodami zapobiegania im.
C-2Zapoznanie studentów z metodami wytwarzania powłok ochronnych umożliwiających kształtowanie wymaganych właściwości użytkowych powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych.
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka zmian struktury i właściwości materiałów w wyniku ich eksploatacji. Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Korozja chemiczna: korozja tlenowa i pasywacja, korozja wodorowa, korozja w ciekłych metalach.
T-W-2Korozja elektrochemiczna. Elektrochemiczne aspekty procesów korozyjnych. Wpływ temperatury. Korozja atmosferyczna, podziemna, mikrobiologiczna.
T-W-3Inne rodzaje korozji: wżerowa, międzykrystaliczna, naprężeniowa, zmęczeniowa, selektywna, erozja.
T-W-4Wpływ różnych czynników środowiskowych na szybkość korozji metali.
T-W-5Korozja tworzyw sztucznych, betonów i ceramiki przemysłowej.
T-W-6Metody badań zniszczeń korozyjnych. Skutki procesów korozyjnych i ekonomiczne aspekty ochrony przed korozją.
T-W-7Metody ochrony przed korozją. Odporność niektórych tworzyw metalicznych na korozję. Ochrona katodowa, inhibitory, właściwe projektowanie konstrukcji i dobór odpowiednich tworzyw konstrukcyjnych, modyfikacja środowiska.
T-W-8Zastosowanie powłok ochronnych w celu kształtowania właściwości użytkowych powierzchni, tj. uzyskania wymaganych od niej właściwości antykorozyjnych, fizycznych (wytrzymałościowych i trybologicznych) oraz dekoracyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dostateczną świadomość: wpływu korozji na właściwości użytkowe materiałów, potrzeby zapobiegania zjawiskom korozyjnym oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z jego działalnością inżynierską.
3,5
4,0
4,5
5,0