Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia związków naturalnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia związków naturalnych
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL1 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony kurs chemii organicznej i nieorganicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami chemii produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych
C-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)4
T-L-3Otrzymywanie olejków eterycznych metodą destylacji z parą wodną z użyciem aparatu Derynga3
T-L-4Wykorzystanie metod XRD, IR, DTA-TG oraz piknometrycznych metod wyznaczania gęstości do identyfikacji składników surowców mineralnych pochodzących z terenu Polski7
15
wykłady
T-W-1Pojęcie i definicja produktów naturalnych. Przegląd metabolitów pierwotnych: aminokwasy, białka, cukry, lipidy1
T-W-2Steroidy i saponiny - podział, budowa oraz metody ekstrakcji i izolacji z surowców nauralnych1
T-W-3Alkaloidy - występowanie, podział oraz biosynteza. Metody ich pozyskiwania z surowców roślinnych1
T-W-4Flawoniody, kumaryny - ogólna charakterystyka. Metody izolacji1
T-W-5Terpenoidy, olejki eteryczne - budowa, podział oraz metody izolacji1
T-W-6Witaminy - podział, budowa, własności i rola w organiźmie1
T-W-7Przegląd metod wyodrębniania produktów naturalnych z materiału roślinnego1
T-W-8Bogactwa naturalne nieorganiczne – definicja minerału i skały. Klasyfikacja bogactw naturalnych. Zasoby surowców mineralnych w Polsce. Wzbogacanie surowców mineralnych.1
T-W-9Pierwiastki w stanie wolnym w przyrodzie. Otrzymywanie i znaczenie najważniejszych pierwiastków1
T-W-10Woda - właściwości fizykochemiczne. Zasoby i rodzaje wód naturalnych. Kryteria oceny jakości wody dla celów komunalnych, przemysłowych i leczniczych.2
T-W-11Surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle (odnawialne, nieodnawialne, metaliczne, chemiczne, skalne, kamienie szlachetne i półszlachetne).3
T-W-12Zaliczenie pisemne1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3Sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-02_W01
Student posiada wiedzę na temat budowy, podziału i właściwości związków naturalnych
Ch_2A_W01X2A_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1S-1
Ch_2A_D01-02_W02
Student posiada wiedzę dotyczącą metod wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
Ch_2A_W12InzA2_W02C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-02_U01
Student potrafi wykorzystać znajomość budowy i właściwości poszczególnych grup produktów naturalnych w celu ich identyfikacji (rozróżnienia)
Ch_2A_U01, Ch_2A_U06X2A_U01, X2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2S-1, S-3
Ch_2A_D01-02_U02
Student potrafi przeprowadzić izolację i oczyszczanie produktów naturalnych
Ch_2A_U01, Ch_2A_U05X2A_U01, X2A_U05InzA2_U01, InzA2_U02C-2T-W-7, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2S-3, S-2
Ch_2A_D01-02_U03
Student potrafi stosować zasady BHP w laboratorium
Ch_2A_U01, Ch_2A_U03X2A_U01, X2A_U03InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-L-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-02_K01
Student ma zdolność do pracy w większych zespołach
Ch_2A_K02X2A_K02C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-02_W01
Student posiada wiedzę na temat budowy, podziału i właściwości związków naturalnych
2,0
3,0Potrafi przedstawić budowę, podział oraz właściwości niektórych związków naturalnych organicznych i nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-02_W02
Student posiada wiedzę dotyczącą metod wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
2,0
3,0Potrafi wymienić metody wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych, nie potrafi ich jednak scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-02_U01
Student potrafi wykorzystać znajomość budowy i właściwości poszczególnych grup produktów naturalnych w celu ich identyfikacji (rozróżnienia)
2,0
3,0Potrafi zidentyfikować niektóre grupy produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-02_U02
Student potrafi przeprowadzić izolację i oczyszczanie produktów naturalnych
2,0
3,0Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać izolację, oczyszczanie i identyfikację danego produktu naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-02_U03
Student potrafi stosować zasady BHP w laboratorium
2,0
3,0Potrafi stosować podstawowe zasady BHP w pracy w laboratorium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-02_K01
Student ma zdolność do pracy w większych zespołach
2,0
3,0Student jest w stanie pracować zespołowo, jednak nie umie w prawidłowy sposób przyporządkować zadań wszystkim członkom grupy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kołodziejczyk Aleksander, Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa, 2013
  2. Kacprzak Karol, Gawrońska Krystyna, Chemia kosmetyczna. Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2009
  3. Kohlmunzer Stanisław, Farmakognozja, PZWL, Warszawa, 2007
  4. Redakcja E. Kociołek-Balawejder, Technologia chemiczna nieorganiczna - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2013
  5. Mizerski W. Szamałek K, Geologia i surowce mineralne oceanów, PWN, PWN, 2009
  6. A. Bolewski, W. Żabiński (redaktorzy), Metody badania minerałów i skał, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1988

Literatura dodatkowa

  1. Sołoducho J., Idzik K., Chemia produktów naturalnych, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, 2004
  2. Kuczyński Leonard, Technologia Leków, NT, Warszawa, 1971
  3. R. Duda, L. Rejl, Wielka encyklopedia minerałow, Agencja Wydawnicza Elipsa 2, Warszawa, 1994
  4. D. Hill, Atlas kamieni użytkowych. Marmury, granity, piaskowce..., Wydawnictwo RM, Warszawa, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)4
T-L-3Otrzymywanie olejków eterycznych metodą destylacji z parą wodną z użyciem aparatu Derynga3
T-L-4Wykorzystanie metod XRD, IR, DTA-TG oraz piknometrycznych metod wyznaczania gęstości do identyfikacji składników surowców mineralnych pochodzących z terenu Polski7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i definicja produktów naturalnych. Przegląd metabolitów pierwotnych: aminokwasy, białka, cukry, lipidy1
T-W-2Steroidy i saponiny - podział, budowa oraz metody ekstrakcji i izolacji z surowców nauralnych1
T-W-3Alkaloidy - występowanie, podział oraz biosynteza. Metody ich pozyskiwania z surowców roślinnych1
T-W-4Flawoniody, kumaryny - ogólna charakterystyka. Metody izolacji1
T-W-5Terpenoidy, olejki eteryczne - budowa, podział oraz metody izolacji1
T-W-6Witaminy - podział, budowa, własności i rola w organiźmie1
T-W-7Przegląd metod wyodrębniania produktów naturalnych z materiału roślinnego1
T-W-8Bogactwa naturalne nieorganiczne – definicja minerału i skały. Klasyfikacja bogactw naturalnych. Zasoby surowców mineralnych w Polsce. Wzbogacanie surowców mineralnych.1
T-W-9Pierwiastki w stanie wolnym w przyrodzie. Otrzymywanie i znaczenie najważniejszych pierwiastków1
T-W-10Woda - właściwości fizykochemiczne. Zasoby i rodzaje wód naturalnych. Kryteria oceny jakości wody dla celów komunalnych, przemysłowych i leczniczych.2
T-W-11Surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle (odnawialne, nieodnawialne, metaliczne, chemiczne, skalne, kamienie szlachetne i półszlachetne).3
T-W-12Zaliczenie pisemne1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3Sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-02_W01Student posiada wiedzę na temat budowy, podziału i właściwości związków naturalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami chemii produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych
Treści programoweT-W-1Pojęcie i definicja produktów naturalnych. Przegląd metabolitów pierwotnych: aminokwasy, białka, cukry, lipidy
T-W-2Steroidy i saponiny - podział, budowa oraz metody ekstrakcji i izolacji z surowców nauralnych
T-W-3Alkaloidy - występowanie, podział oraz biosynteza. Metody ich pozyskiwania z surowców roślinnych
T-W-4Flawoniody, kumaryny - ogólna charakterystyka. Metody izolacji
T-W-5Terpenoidy, olejki eteryczne - budowa, podział oraz metody izolacji
T-W-6Witaminy - podział, budowa, własności i rola w organiźmie
T-W-8Bogactwa naturalne nieorganiczne – definicja minerału i skały. Klasyfikacja bogactw naturalnych. Zasoby surowców mineralnych w Polsce. Wzbogacanie surowców mineralnych.
T-W-9Pierwiastki w stanie wolnym w przyrodzie. Otrzymywanie i znaczenie najważniejszych pierwiastków
T-W-10Woda - właściwości fizykochemiczne. Zasoby i rodzaje wód naturalnych. Kryteria oceny jakości wody dla celów komunalnych, przemysłowych i leczniczych.
T-W-11Surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle (odnawialne, nieodnawialne, metaliczne, chemiczne, skalne, kamienie szlachetne i półszlachetne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przedstawić budowę, podział oraz właściwości niektórych związków naturalnych organicznych i nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-02_W02Student posiada wiedzę dotyczącą metod wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych
Treści programoweT-W-2Steroidy i saponiny - podział, budowa oraz metody ekstrakcji i izolacji z surowców nauralnych
T-W-3Alkaloidy - występowanie, podział oraz biosynteza. Metody ich pozyskiwania z surowców roślinnych
T-W-4Flawoniody, kumaryny - ogólna charakterystyka. Metody izolacji
T-W-5Terpenoidy, olejki eteryczne - budowa, podział oraz metody izolacji
T-W-7Przegląd metod wyodrębniania produktów naturalnych z materiału roślinnego
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)
T-L-3Otrzymywanie olejków eterycznych metodą destylacji z parą wodną z użyciem aparatu Derynga
T-L-4Wykorzystanie metod XRD, IR, DTA-TG oraz piknometrycznych metod wyznaczania gęstości do identyfikacji składników surowców mineralnych pochodzących z terenu Polski
T-W-8Bogactwa naturalne nieorganiczne – definicja minerału i skały. Klasyfikacja bogactw naturalnych. Zasoby surowców mineralnych w Polsce. Wzbogacanie surowców mineralnych.
T-W-9Pierwiastki w stanie wolnym w przyrodzie. Otrzymywanie i znaczenie najważniejszych pierwiastków
T-W-10Woda - właściwości fizykochemiczne. Zasoby i rodzaje wód naturalnych. Kryteria oceny jakości wody dla celów komunalnych, przemysłowych i leczniczych.
T-W-11Surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle (odnawialne, nieodnawialne, metaliczne, chemiczne, skalne, kamienie szlachetne i półszlachetne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wymienić metody wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych, nie potrafi ich jednak scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-02_U01Student potrafi wykorzystać znajomość budowy i właściwości poszczególnych grup produktów naturalnych w celu ich identyfikacji (rozróżnienia)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami chemii produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych
Treści programoweT-W-1Pojęcie i definicja produktów naturalnych. Przegląd metabolitów pierwotnych: aminokwasy, białka, cukry, lipidy
T-W-2Steroidy i saponiny - podział, budowa oraz metody ekstrakcji i izolacji z surowców nauralnych
T-W-3Alkaloidy - występowanie, podział oraz biosynteza. Metody ich pozyskiwania z surowców roślinnych
T-W-4Flawoniody, kumaryny - ogólna charakterystyka. Metody izolacji
T-W-5Terpenoidy, olejki eteryczne - budowa, podział oraz metody izolacji
T-W-6Witaminy - podział, budowa, własności i rola w organiźmie
T-W-8Bogactwa naturalne nieorganiczne – definicja minerału i skały. Klasyfikacja bogactw naturalnych. Zasoby surowców mineralnych w Polsce. Wzbogacanie surowców mineralnych.
T-W-9Pierwiastki w stanie wolnym w przyrodzie. Otrzymywanie i znaczenie najważniejszych pierwiastków
T-W-10Woda - właściwości fizykochemiczne. Zasoby i rodzaje wód naturalnych. Kryteria oceny jakości wody dla celów komunalnych, przemysłowych i leczniczych.
T-W-11Surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle (odnawialne, nieodnawialne, metaliczne, chemiczne, skalne, kamienie szlachetne i półszlachetne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zidentyfikować niektóre grupy produktów naturalnych w oparciu o ich budowę i właściwości
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-02_U02Student potrafi przeprowadzić izolację i oczyszczanie produktów naturalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U05potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle podobnych badań innych autorów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U05potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych
Treści programoweT-W-7Przegląd metod wyodrębniania produktów naturalnych z materiału roślinnego
T-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)
T-L-3Otrzymywanie olejków eterycznych metodą destylacji z parą wodną z użyciem aparatu Derynga
T-L-4Wykorzystanie metod XRD, IR, DTA-TG oraz piknometrycznych metod wyznaczania gęstości do identyfikacji składników surowców mineralnych pochodzących z terenu Polski
T-W-8Bogactwa naturalne nieorganiczne – definicja minerału i skały. Klasyfikacja bogactw naturalnych. Zasoby surowców mineralnych w Polsce. Wzbogacanie surowców mineralnych.
T-W-9Pierwiastki w stanie wolnym w przyrodzie. Otrzymywanie i znaczenie najważniejszych pierwiastków
T-W-10Woda - właściwości fizykochemiczne. Zasoby i rodzaje wód naturalnych. Kryteria oceny jakości wody dla celów komunalnych, przemysłowych i leczniczych.
T-W-11Surowce naturalne wykorzystywane w przemyśle (odnawialne, nieodnawialne, metaliczne, chemiczne, skalne, kamienie szlachetne i półszlachetne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać izolację, oczyszczanie i identyfikację danego produktu naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-02_U03Student potrafi stosować zasady BHP w laboratorium
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami chemii produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych
Treści programoweT-L-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi stosować podstawowe zasady BHP w pracy w laboratorium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-02_K01Student ma zdolność do pracy w większych zespołach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wzbogacania, izolacji i oczyszczania produktów naturalnych organicznych i nieorganicznych
Treści programoweT-L-2Wyodrębnianie związków chemicznych z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, ekstrakcja ciągła z użyciem aparatu Soxhleta)
T-L-3Otrzymywanie olejków eterycznych metodą destylacji z parą wodną z użyciem aparatu Derynga
T-L-4Wykorzystanie metod XRD, IR, DTA-TG oraz piknometrycznych metod wyznaczania gęstości do identyfikacji składników surowców mineralnych pochodzących z terenu Polski
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie pracować zespołowo, jednak nie umie w prawidłowy sposób przyporządkować zadań wszystkim członkom grupy
3,5
4,0
4,5
5,0