Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia nieorganiczna III:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia nieorganiczna III
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,33zaliczenie
laboratoriaL1 45 2,00,33zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,34egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przedmiotów chemia ogólna oraz chemia nieorganiczna I i chemia nieorganiczna II.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami zaawansowanej chemii nieorganicznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami syntez i właściwościami fizyko-chemicznymi najważniejszych związków nieorganicznych pierwiastków przejściowych.
C-3Przekazanie umiejętności pisania złożonych równań reakcji chemicznych otrzymywania ważnych aplikacyjnie związków pierwiastków d- i f-elektronowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności pracy w laboratorium syntez związków nieorganicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i prowadzenia prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu syntezy i właściwości związków nieorganicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenia w zapisywaniu struktury elektronowej pierwiastków w stanie podstawowym oraz w zapisywaniu możliwych termów atomowych.3
T-A-2Ćwiczenia w rozpisywaniu schematów orbitali molekularnych (cząsteczkowych) wybranych wieloatomowych cząsteczek pierwiastków, związków i jonów złożonych.2
T-A-3Układanie i bilansowanie równań reakcji jądrowych.2
T-A-4Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji otrzymywania złożonych związków nieorganicznych pierwiastków d- i f- elektronowych oraz ich nazewnictwo (związki kompleksowe, oksosole, sole oraz kwasy o złożonych polianionach).4
T-A-5Dobieranie współczynników stechiometrycznych oraz ustalanie środowiska reakcji elektronacji i dezelektronacji związków i jonów pierwiastków przejściowych.2
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne.2
15
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Zasady sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń i ich oceny.2
T-L-2Identyfikacja wybranych kationów pierwiastków metali zewnętrznoprzejściowych metodami klasycznej analizy jakościowej.4
T-L-3Badanie wpływu środowiska reakcji na stopień utlenienia pierwiastka przejściowego we wskazanych związkach i jonach.4
T-L-4Różnice we właściwościach chemicznych związków pierwiastków przejściowych i ich wykorzystanie do systematycznej analizy mieszaniny kationów pierwiastków d-elektronowych.8
T-L-5Przygotowanie substratów do syntezy metodą reakcji w fazie stałej aplikacyjnych związków pierwiastków przejściowych oraz sprawdzenie ich czystości (charakterystyka XRD, temperatura topnienia, gęstość). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury ustalenie właściwości fizykochemicznych substratów, produktów ich reakcji oraz warunków ich syntezy.8
T-L-6Przeprowadzenie syntezy wskazanych związków pierwiastka przejściowego oraz identyfikacja produktów. Przygotowanie referatu i prezentacja multimedialna otrzymanych wyników w porównaniu z danymi literaturowymi.7
T-L-7Otrzymanie metodą strąceniową i scharakteryzowanie soli prostych i złożonych (chromiany, ałuny, hydroksysole) oraz obliczenie wydajności przeprowadzonych syntez.6
T-L-8Ustalenie składu stopu zawierającego metal/metale zewnętrznoprzejściowe metodą klasycznej analizy chemicznej jakościowej i potwierdzenie składu metodami instrumentalnymi.4
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.2
45
wykłady
T-W-1Wprowadzenie oraz nawiązanie do treści programowych przedmiotów chemia ogólna i chemia nieorganiczna.2
T-W-2Właściwości magnetyczne atomów wieloelektronowych i prostych jonów (orbitalne i spinowe momenty magnetyczne, termy atomowe, energia termów atomowych, efektywna liczba atomowa).4
T-W-3Współczesna teoria wiązań chemicznych w różnych typach związków (orbitale molekularne).2
T-W-4Ogólna charakterystyka i wybrane zagadnienia z chemii pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (zastosowanie teorii pola krystalicznego do interpretacji właściwości związków metali przejściowych).3
T-W-5Fizyczne i chemiczne właściwości tytanowców i wanadowców oraz synteza i najważniejsze zastosowania ich zwiazków (związki z tlenem, sole tlenowych kwasów nieorganicznych i związki kompleksowe).3
T-W-6Chromowce i manganowce (Cr, Mo, W i Mn, Tc, Re). Synteza i najważniejsze związki chromowców i manganowców na różnych stopniach utlenienia. Brązy wolframowe i molibdenowe.3
T-W-7Ogólna charakterystyka właściwości fizycznych żelaza, kobaltu i niklu (Fe, Co, Ni) oraz ich otrzymywanie. Stopy żelaza i ich zastosowanie. Metody otrzymywania związków Fe, Co i Ni na różnych stopniach utlenienia i ich znaczenie (tlenki, siarczki, halogenki oraz związki kompleksowe).3
T-W-8Właściwości platynowców lekkich (Ru, Rh, Pd) i ciężkich (Os, Ir, Pt). Związki platynowców z tlenem siarką, fluorowcami oraz kompleksowe.2
T-W-9Miedziowce (Cu, Ag, Au) i cynkowce (Zn, Cd, Hg) oraz ich ogólna charakterystyka fizyko-chemiczna. Najważniejsze stopy i związki miedziowców i cynkowców oraz ich znaczenie.3
T-W-10Wybrane zagadnienia z chemii skandowców i lantanowców. Rozdzielanie i otrzymywanie lantanowców oraz ich reaktywność chemiczna. Najważniejsze związki skandowców i lantanowców oraz ich właściwości i zastosowanie.3
T-W-11Aktynowce i ich ogólna charakterystyka. Tor i uran oraz ich związki.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Udział w konsultacjach.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.10
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.45
A-L-2Sporządzenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.5
A-L-3Studiowanie zaleconej literatury, niezbędnej do prawidłowego wykonania i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Samodzielna analiza treści wykładów w opraciu o zalecaną literaturę.10
A-W-3Udział w konsultacjach.5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie i wyjaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Prezentacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_B01_W01
Student zna zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii nieorganicznej, tj. posiada wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych pierwiastków bloków energetycznych d i f oraz ich związków nieorganicznych.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
Ch_2A_B01_W02
Student ma wiedzę dotyczącą zasad zapisywania termów atomowych, orbitali molekularnych oraz reakcji chemicznych, w tym utleniania-redukcji, z udziałem pierwiastków, jonów i związków metali przejściowych.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W06C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4
Ch_2A_B01_W03
Student zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, posiada wiedzę nt. identyfikacji jonów metali przejściowych w roztworze wodnym oraz zna zasady przygotowania i prezentacji wyników dotyczących syntezy i właściwości związków nieorganicznych.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06, Ch_2A_W07X2A_W01, X2A_W06, X2A_W07C-2, C-3, C-4, C-5T-L-1, T-L-5, T-L-3, T-L-8, T-L-7, T-L-9, T-L-6M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_B01_U01
Student potrafi odnależć w zalecanej literaturze, bazach danych oraz czasopismach naukowych informacje dotyczące współczesnej chemii nieorganicznej, tj. informacje nt. właściwości fizykochemicznych pierwiastków przejściowych i ich związków.
Ch_2A_U03, Ch_2A_U06, Ch_2A_U07X2A_U03, X2A_U06, X2A_U07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
Ch_2A_B01_U02
Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów dotyczących termów atomowych i orbitali molekularnych oraz potrafi układać i bilansować równania reakcji chemicznych, a wszczególności reakcje jądrowe oraz utleniania redukcji, w których biorą udział pierwiastki przejściowe, ich jony i związki.
Ch_2A_U03, Ch_2A_U04X2A_U03, X2A_U04C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Ch_2A_B01_U03
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić syntezę wskazanego związku pierwiastka przejściowego oraz dokonać jego indentyfikacji, a także potrafi w sposób przystępny przedstawić otrzymane wyniki.
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U06X2A_U01, X2A_U02, X2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02C-4, C-5T-L-5, T-L-7, T-L-9, T-L-6M-3S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_B01_K01
Student wykazuje potrzebę systematycznego poznawania najnowszej literatury naukowej dotyczącej chemii pierwiastków przejściowych oraz potrafi inspirować inne osoby do procesu uczenia się.
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05X2A_K01, X2A_K05C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-L-1, T-L-5, T-L-3, T-L-8, T-L-7, T-L-9, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-4, S-5
Ch_2A_B01_K02
Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad powierzonym zadaniem oraz trafnie określa priotytety i cele służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Ch_2A_K02, Ch_2A_K03X2A_K02, X2A_K03C-4, C-5T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-L-1, T-L-5, T-L-3, T-L-8, T-L-7, T-L-9, T-L-6M-3S-3, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_B01_W01
Student zna zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii nieorganicznej, tj. posiada wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych pierwiastków bloków energetycznych d i f oraz ich związków nieorganicznych.
2,0
3,0Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej pierwiastków bloków energetycznych d i f oraz metody syntez i właściwości ich związków nieorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_B01_W02
Student ma wiedzę dotyczącą zasad zapisywania termów atomowych, orbitali molekularnych oraz reakcji chemicznych, w tym utleniania-redukcji, z udziałem pierwiastków, jonów i związków metali przejściowych.
2,0
3,0Student potrafi zapisywać symbole najprostszych termów atomowych oraz schematy orbitali molekularnych dla najprostszych cząsteczek, a takze ma podstawową wiedzę dotyczącą reakcji chemicznych z udziałem pierwiastków przejściowych, ich jonów i związków.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_B01_W03
Student zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, posiada wiedzę nt. identyfikacji jonów metali przejściowych w roztworze wodnym oraz zna zasady przygotowania i prezentacji wyników dotyczących syntezy i właściwości związków nieorganicznych.
2,0
3,0Student zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, posiada podstawową wiedzę dotyczącą identyfikacji jonów metali przejściowych w roztworze wodnym oraz potrafi w ograniczonym stopniu zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_B01_U01
Student potrafi odnależć w zalecanej literaturze, bazach danych oraz czasopismach naukowych informacje dotyczące współczesnej chemii nieorganicznej, tj. informacje nt. właściwości fizykochemicznych pierwiastków przejściowych i ich związków.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym korzystać z zalecanej literatury, baz danych oraz czasopism naukowych dotyczących współczesnej chemii nieorganicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_B01_U02
Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów dotyczących termów atomowych i orbitali molekularnych oraz potrafi układać i bilansować równania reakcji chemicznych, a wszczególności reakcje jądrowe oraz utleniania redukcji, w których biorą udział pierwiastki przejściowe, ich jony i związki.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym rozwiązywać problemy dotyczące termów atomowych i orbitali molekularnych oraz potrafi układac i bilansować najprostsze rekacje chemiczne z udziałem metali przejściowych, ich jonów i związków.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_B01_U03
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić syntezę wskazanego związku pierwiastka przejściowego oraz dokonać jego indentyfikacji, a także potrafi w sposób przystępny przedstawić otrzymane wyniki.
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić nieskomplikowaną syntezę związku nieorganicznego metalu przejściowego oraz dokonać jego identyfikacji, a otrzymane wyniki zaprezentować w postaci sprawozdania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_B01_K01
Student wykazuje potrzebę systematycznego poznawania najnowszej literatury naukowej dotyczącej chemii pierwiastków przejściowych oraz potrafi inspirować inne osoby do procesu uczenia się.
2,0
3,0Student wykazuje w stopniu podstawowym potrzebę studiowania najnowszej literatury dotyczącej współczesnej chemii nieorganicznej i nie potrafi inspirować innych do procesu uczenia się.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_B01_K02
Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad powierzonym zadaniem oraz trafnie określa priotytety i cele służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem ale nie potrafi samodzielnie określać celów i priorytetów służących do realizacji określonego zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. F.Al. Cotton, G.Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1998
 2. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2010
 3. red. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994
 4. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1997
 5. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 2003
 6. W. Brzyska, Lantanowce i aktynowce, WNT, Warszawa, 1996
 7. red. Z. Stasicka, Nomenklatura chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1998
 8. J. Piasecki, J. Kotowska, Jakościowa i ilościowa analiza chemiczna, Wydawnictwo BRASIKA, Szczecin, 1996
 9. W. Rzeszutko, W. Opoka, E. Somogyi, Chemia analityczna jakościowa, Collegium Medicum UJ, Kraków, 1997

Literatura dodatkowa

 1. A.F. Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, WNT, Warszawa, 1993
 2. A. Górski, Klasyfikacja pierwiastków chemicznych i związków nieorganicznych, WNT, Warszawa, 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenia w zapisywaniu struktury elektronowej pierwiastków w stanie podstawowym oraz w zapisywaniu możliwych termów atomowych.3
T-A-2Ćwiczenia w rozpisywaniu schematów orbitali molekularnych (cząsteczkowych) wybranych wieloatomowych cząsteczek pierwiastków, związków i jonów złożonych.2
T-A-3Układanie i bilansowanie równań reakcji jądrowych.2
T-A-4Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji otrzymywania złożonych związków nieorganicznych pierwiastków d- i f- elektronowych oraz ich nazewnictwo (związki kompleksowe, oksosole, sole oraz kwasy o złożonych polianionach).4
T-A-5Dobieranie współczynników stechiometrycznych oraz ustalanie środowiska reakcji elektronacji i dezelektronacji związków i jonów pierwiastków przejściowych.2
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne.2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Zasady sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń i ich oceny.2
T-L-2Identyfikacja wybranych kationów pierwiastków metali zewnętrznoprzejściowych metodami klasycznej analizy jakościowej.4
T-L-3Badanie wpływu środowiska reakcji na stopień utlenienia pierwiastka przejściowego we wskazanych związkach i jonach.4
T-L-4Różnice we właściwościach chemicznych związków pierwiastków przejściowych i ich wykorzystanie do systematycznej analizy mieszaniny kationów pierwiastków d-elektronowych.8
T-L-5Przygotowanie substratów do syntezy metodą reakcji w fazie stałej aplikacyjnych związków pierwiastków przejściowych oraz sprawdzenie ich czystości (charakterystyka XRD, temperatura topnienia, gęstość). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury ustalenie właściwości fizykochemicznych substratów, produktów ich reakcji oraz warunków ich syntezy.8
T-L-6Przeprowadzenie syntezy wskazanych związków pierwiastka przejściowego oraz identyfikacja produktów. Przygotowanie referatu i prezentacja multimedialna otrzymanych wyników w porównaniu z danymi literaturowymi.7
T-L-7Otrzymanie metodą strąceniową i scharakteryzowanie soli prostych i złożonych (chromiany, ałuny, hydroksysole) oraz obliczenie wydajności przeprowadzonych syntez.6
T-L-8Ustalenie składu stopu zawierającego metal/metale zewnętrznoprzejściowe metodą klasycznej analizy chemicznej jakościowej i potwierdzenie składu metodami instrumentalnymi.4
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.2
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie oraz nawiązanie do treści programowych przedmiotów chemia ogólna i chemia nieorganiczna.2
T-W-2Właściwości magnetyczne atomów wieloelektronowych i prostych jonów (orbitalne i spinowe momenty magnetyczne, termy atomowe, energia termów atomowych, efektywna liczba atomowa).4
T-W-3Współczesna teoria wiązań chemicznych w różnych typach związków (orbitale molekularne).2
T-W-4Ogólna charakterystyka i wybrane zagadnienia z chemii pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (zastosowanie teorii pola krystalicznego do interpretacji właściwości związków metali przejściowych).3
T-W-5Fizyczne i chemiczne właściwości tytanowców i wanadowców oraz synteza i najważniejsze zastosowania ich zwiazków (związki z tlenem, sole tlenowych kwasów nieorganicznych i związki kompleksowe).3
T-W-6Chromowce i manganowce (Cr, Mo, W i Mn, Tc, Re). Synteza i najważniejsze związki chromowców i manganowców na różnych stopniach utlenienia. Brązy wolframowe i molibdenowe.3
T-W-7Ogólna charakterystyka właściwości fizycznych żelaza, kobaltu i niklu (Fe, Co, Ni) oraz ich otrzymywanie. Stopy żelaza i ich zastosowanie. Metody otrzymywania związków Fe, Co i Ni na różnych stopniach utlenienia i ich znaczenie (tlenki, siarczki, halogenki oraz związki kompleksowe).3
T-W-8Właściwości platynowców lekkich (Ru, Rh, Pd) i ciężkich (Os, Ir, Pt). Związki platynowców z tlenem siarką, fluorowcami oraz kompleksowe.2
T-W-9Miedziowce (Cu, Ag, Au) i cynkowce (Zn, Cd, Hg) oraz ich ogólna charakterystyka fizyko-chemiczna. Najważniejsze stopy i związki miedziowców i cynkowców oraz ich znaczenie.3
T-W-10Wybrane zagadnienia z chemii skandowców i lantanowców. Rozdzielanie i otrzymywanie lantanowców oraz ich reaktywność chemiczna. Najważniejsze związki skandowców i lantanowców oraz ich właściwości i zastosowanie.3
T-W-11Aktynowce i ich ogólna charakterystyka. Tor i uran oraz ich związki.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych.15
A-A-2Udział w konsultacjach.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.45
A-L-2Sporządzenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.5
A-L-3Studiowanie zaleconej literatury, niezbędnej do prawidłowego wykonania i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Samodzielna analiza treści wykładów w opraciu o zalecaną literaturę.10
A-W-3Udział w konsultacjach.5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_W01Student zna zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii nieorganicznej, tj. posiada wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych pierwiastków bloków energetycznych d i f oraz ich związków nieorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami zaawansowanej chemii nieorganicznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami syntez i właściwościami fizyko-chemicznymi najważniejszych związków nieorganicznych pierwiastków przejściowych.
C-3Przekazanie umiejętności pisania złożonych równań reakcji chemicznych otrzymywania ważnych aplikacyjnie związków pierwiastków d- i f-elektronowych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie oraz nawiązanie do treści programowych przedmiotów chemia ogólna i chemia nieorganiczna.
T-W-2Właściwości magnetyczne atomów wieloelektronowych i prostych jonów (orbitalne i spinowe momenty magnetyczne, termy atomowe, energia termów atomowych, efektywna liczba atomowa).
T-W-3Współczesna teoria wiązań chemicznych w różnych typach związków (orbitale molekularne).
T-W-4Ogólna charakterystyka i wybrane zagadnienia z chemii pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (zastosowanie teorii pola krystalicznego do interpretacji właściwości związków metali przejściowych).
T-W-5Fizyczne i chemiczne właściwości tytanowców i wanadowców oraz synteza i najważniejsze zastosowania ich zwiazków (związki z tlenem, sole tlenowych kwasów nieorganicznych i związki kompleksowe).
T-W-6Chromowce i manganowce (Cr, Mo, W i Mn, Tc, Re). Synteza i najważniejsze związki chromowców i manganowców na różnych stopniach utlenienia. Brązy wolframowe i molibdenowe.
T-W-7Ogólna charakterystyka właściwości fizycznych żelaza, kobaltu i niklu (Fe, Co, Ni) oraz ich otrzymywanie. Stopy żelaza i ich zastosowanie. Metody otrzymywania związków Fe, Co i Ni na różnych stopniach utlenienia i ich znaczenie (tlenki, siarczki, halogenki oraz związki kompleksowe).
T-W-8Właściwości platynowców lekkich (Ru, Rh, Pd) i ciężkich (Os, Ir, Pt). Związki platynowców z tlenem siarką, fluorowcami oraz kompleksowe.
T-W-9Miedziowce (Cu, Ag, Au) i cynkowce (Zn, Cd, Hg) oraz ich ogólna charakterystyka fizyko-chemiczna. Najważniejsze stopy i związki miedziowców i cynkowców oraz ich znaczenie.
T-W-10Wybrane zagadnienia z chemii skandowców i lantanowców. Rozdzielanie i otrzymywanie lantanowców oraz ich reaktywność chemiczna. Najważniejsze związki skandowców i lantanowców oraz ich właściwości i zastosowanie.
T-W-11Aktynowce i ich ogólna charakterystyka. Tor i uran oraz ich związki.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie i wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej pierwiastków bloków energetycznych d i f oraz metody syntez i właściwości ich związków nieorganicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_W02Student ma wiedzę dotyczącą zasad zapisywania termów atomowych, orbitali molekularnych oraz reakcji chemicznych, w tym utleniania-redukcji, z udziałem pierwiastków, jonów i związków metali przejściowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami syntez i właściwościami fizyko-chemicznymi najważniejszych związków nieorganicznych pierwiastków przejściowych.
C-3Przekazanie umiejętności pisania złożonych równań reakcji chemicznych otrzymywania ważnych aplikacyjnie związków pierwiastków d- i f-elektronowych.
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia w zapisywaniu struktury elektronowej pierwiastków w stanie podstawowym oraz w zapisywaniu możliwych termów atomowych.
T-A-2Ćwiczenia w rozpisywaniu schematów orbitali molekularnych (cząsteczkowych) wybranych wieloatomowych cząsteczek pierwiastków, związków i jonów złożonych.
T-A-3Układanie i bilansowanie równań reakcji jądrowych.
T-A-4Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji otrzymywania złożonych związków nieorganicznych pierwiastków d- i f- elektronowych oraz ich nazewnictwo (związki kompleksowe, oksosole, sole oraz kwasy o złożonych polianionach).
T-A-5Dobieranie współczynników stechiometrycznych oraz ustalanie środowiska reakcji elektronacji i dezelektronacji związków i jonów pierwiastków przejściowych.
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie i wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zapisywać symbole najprostszych termów atomowych oraz schematy orbitali molekularnych dla najprostszych cząsteczek, a takze ma podstawową wiedzę dotyczącą reakcji chemicznych z udziałem pierwiastków przejściowych, ich jonów i związków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_W03Student zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, posiada wiedzę nt. identyfikacji jonów metali przejściowych w roztworze wodnym oraz zna zasady przygotowania i prezentacji wyników dotyczących syntezy i właściwości związków nieorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Ch_2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami syntez i właściwościami fizyko-chemicznymi najważniejszych związków nieorganicznych pierwiastków przejściowych.
C-3Przekazanie umiejętności pisania złożonych równań reakcji chemicznych otrzymywania ważnych aplikacyjnie związków pierwiastków d- i f-elektronowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności pracy w laboratorium syntez związków nieorganicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i prowadzenia prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu syntezy i właściwości związków nieorganicznych.
Treści programoweT-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Zasady sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń i ich oceny.
T-L-5Przygotowanie substratów do syntezy metodą reakcji w fazie stałej aplikacyjnych związków pierwiastków przejściowych oraz sprawdzenie ich czystości (charakterystyka XRD, temperatura topnienia, gęstość). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury ustalenie właściwości fizykochemicznych substratów, produktów ich reakcji oraz warunków ich syntezy.
T-L-3Badanie wpływu środowiska reakcji na stopień utlenienia pierwiastka przejściowego we wskazanych związkach i jonach.
T-L-8Ustalenie składu stopu zawierającego metal/metale zewnętrznoprzejściowe metodą klasycznej analizy chemicznej jakościowej i potwierdzenie składu metodami instrumentalnymi.
T-L-7Otrzymanie metodą strąceniową i scharakteryzowanie soli prostych i złożonych (chromiany, ałuny, hydroksysole) oraz obliczenie wydajności przeprowadzonych syntez.
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
T-L-6Przeprowadzenie syntezy wskazanych związków pierwiastka przejściowego oraz identyfikacja produktów. Przygotowanie referatu i prezentacja multimedialna otrzymanych wyników w porównaniu z danymi literaturowymi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie i wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, posiada podstawową wiedzę dotyczącą identyfikacji jonów metali przejściowych w roztworze wodnym oraz potrafi w ograniczonym stopniu zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_U01Student potrafi odnależć w zalecanej literaturze, bazach danych oraz czasopismach naukowych informacje dotyczące współczesnej chemii nieorganicznej, tj. informacje nt. właściwości fizykochemicznych pierwiastków przejściowych i ich związków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Ch_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
X2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami zaawansowanej chemii nieorganicznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami syntez i właściwościami fizyko-chemicznymi najważniejszych związków nieorganicznych pierwiastków przejściowych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie oraz nawiązanie do treści programowych przedmiotów chemia ogólna i chemia nieorganiczna.
T-W-2Właściwości magnetyczne atomów wieloelektronowych i prostych jonów (orbitalne i spinowe momenty magnetyczne, termy atomowe, energia termów atomowych, efektywna liczba atomowa).
T-W-3Współczesna teoria wiązań chemicznych w różnych typach związków (orbitale molekularne).
T-W-4Ogólna charakterystyka i wybrane zagadnienia z chemii pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (zastosowanie teorii pola krystalicznego do interpretacji właściwości związków metali przejściowych).
T-W-5Fizyczne i chemiczne właściwości tytanowców i wanadowców oraz synteza i najważniejsze zastosowania ich zwiazków (związki z tlenem, sole tlenowych kwasów nieorganicznych i związki kompleksowe).
T-W-6Chromowce i manganowce (Cr, Mo, W i Mn, Tc, Re). Synteza i najważniejsze związki chromowców i manganowców na różnych stopniach utlenienia. Brązy wolframowe i molibdenowe.
T-W-7Ogólna charakterystyka właściwości fizycznych żelaza, kobaltu i niklu (Fe, Co, Ni) oraz ich otrzymywanie. Stopy żelaza i ich zastosowanie. Metody otrzymywania związków Fe, Co i Ni na różnych stopniach utlenienia i ich znaczenie (tlenki, siarczki, halogenki oraz związki kompleksowe).
T-W-8Właściwości platynowców lekkich (Ru, Rh, Pd) i ciężkich (Os, Ir, Pt). Związki platynowców z tlenem siarką, fluorowcami oraz kompleksowe.
T-W-9Miedziowce (Cu, Ag, Au) i cynkowce (Zn, Cd, Hg) oraz ich ogólna charakterystyka fizyko-chemiczna. Najważniejsze stopy i związki miedziowców i cynkowców oraz ich znaczenie.
T-W-10Wybrane zagadnienia z chemii skandowców i lantanowców. Rozdzielanie i otrzymywanie lantanowców oraz ich reaktywność chemiczna. Najważniejsze związki skandowców i lantanowców oraz ich właściwości i zastosowanie.
T-W-11Aktynowce i ich ogólna charakterystyka. Tor i uran oraz ich związki.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie i wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym korzystać z zalecanej literatury, baz danych oraz czasopism naukowych dotyczących współczesnej chemii nieorganicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_U02Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów dotyczących termów atomowych i orbitali molekularnych oraz potrafi układać i bilansować równania reakcji chemicznych, a wszczególności reakcje jądrowe oraz utleniania redukcji, w których biorą udział pierwiastki przejściowe, ich jony i związki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami syntez i właściwościami fizyko-chemicznymi najważniejszych związków nieorganicznych pierwiastków przejściowych.
C-3Przekazanie umiejętności pisania złożonych równań reakcji chemicznych otrzymywania ważnych aplikacyjnie związków pierwiastków d- i f-elektronowych.
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia w zapisywaniu struktury elektronowej pierwiastków w stanie podstawowym oraz w zapisywaniu możliwych termów atomowych.
T-A-2Ćwiczenia w rozpisywaniu schematów orbitali molekularnych (cząsteczkowych) wybranych wieloatomowych cząsteczek pierwiastków, związków i jonów złożonych.
T-A-3Układanie i bilansowanie równań reakcji jądrowych.
T-A-4Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji otrzymywania złożonych związków nieorganicznych pierwiastków d- i f- elektronowych oraz ich nazewnictwo (związki kompleksowe, oksosole, sole oraz kwasy o złożonych polianionach).
T-A-5Dobieranie współczynników stechiometrycznych oraz ustalanie środowiska reakcji elektronacji i dezelektronacji związków i jonów pierwiastków przejściowych.
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym rozwiązywać problemy dotyczące termów atomowych i orbitali molekularnych oraz potrafi układac i bilansować najprostsze rekacje chemiczne z udziałem metali przejściowych, ich jonów i związków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_U03Student potrafi zaplanować i przeprowadzić syntezę wskazanego związku pierwiastka przejściowego oraz dokonać jego indentyfikacji, a także potrafi w sposób przystępny przedstawić otrzymane wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności pracy w laboratorium syntez związków nieorganicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i prowadzenia prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu syntezy i właściwości związków nieorganicznych.
Treści programoweT-L-5Przygotowanie substratów do syntezy metodą reakcji w fazie stałej aplikacyjnych związków pierwiastków przejściowych oraz sprawdzenie ich czystości (charakterystyka XRD, temperatura topnienia, gęstość). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury ustalenie właściwości fizykochemicznych substratów, produktów ich reakcji oraz warunków ich syntezy.
T-L-7Otrzymanie metodą strąceniową i scharakteryzowanie soli prostych i złożonych (chromiany, ałuny, hydroksysole) oraz obliczenie wydajności przeprowadzonych syntez.
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
T-L-6Przeprowadzenie syntezy wskazanych związków pierwiastka przejściowego oraz identyfikacja produktów. Przygotowanie referatu i prezentacja multimedialna otrzymanych wyników w porównaniu z danymi literaturowymi.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić nieskomplikowaną syntezę związku nieorganicznego metalu przejściowego oraz dokonać jego identyfikacji, a otrzymane wyniki zaprezentować w postaci sprawozdania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_K01Student wykazuje potrzebę systematycznego poznawania najnowszej literatury naukowej dotyczącej chemii pierwiastków przejściowych oraz potrafi inspirować inne osoby do procesu uczenia się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami zaawansowanej chemii nieorganicznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami syntez i właściwościami fizyko-chemicznymi najważniejszych związków nieorganicznych pierwiastków przejściowych.
C-3Przekazanie umiejętności pisania złożonych równań reakcji chemicznych otrzymywania ważnych aplikacyjnie związków pierwiastków d- i f-elektronowych.
C-4Ukształtowanie umiejętności pracy w laboratorium syntez związków nieorganicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i prowadzenia prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu syntezy i właściwości związków nieorganicznych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie oraz nawiązanie do treści programowych przedmiotów chemia ogólna i chemia nieorganiczna.
T-W-2Właściwości magnetyczne atomów wieloelektronowych i prostych jonów (orbitalne i spinowe momenty magnetyczne, termy atomowe, energia termów atomowych, efektywna liczba atomowa).
T-W-3Współczesna teoria wiązań chemicznych w różnych typach związków (orbitale molekularne).
T-W-4Ogólna charakterystyka i wybrane zagadnienia z chemii pierwiastków zewnętrznoprzejściowych (zastosowanie teorii pola krystalicznego do interpretacji właściwości związków metali przejściowych).
T-W-5Fizyczne i chemiczne właściwości tytanowców i wanadowców oraz synteza i najważniejsze zastosowania ich zwiazków (związki z tlenem, sole tlenowych kwasów nieorganicznych i związki kompleksowe).
T-W-6Chromowce i manganowce (Cr, Mo, W i Mn, Tc, Re). Synteza i najważniejsze związki chromowców i manganowców na różnych stopniach utlenienia. Brązy wolframowe i molibdenowe.
T-W-7Ogólna charakterystyka właściwości fizycznych żelaza, kobaltu i niklu (Fe, Co, Ni) oraz ich otrzymywanie. Stopy żelaza i ich zastosowanie. Metody otrzymywania związków Fe, Co i Ni na różnych stopniach utlenienia i ich znaczenie (tlenki, siarczki, halogenki oraz związki kompleksowe).
T-W-8Właściwości platynowców lekkich (Ru, Rh, Pd) i ciężkich (Os, Ir, Pt). Związki platynowców z tlenem siarką, fluorowcami oraz kompleksowe.
T-W-9Miedziowce (Cu, Ag, Au) i cynkowce (Zn, Cd, Hg) oraz ich ogólna charakterystyka fizyko-chemiczna. Najważniejsze stopy i związki miedziowców i cynkowców oraz ich znaczenie.
T-W-10Wybrane zagadnienia z chemii skandowców i lantanowców. Rozdzielanie i otrzymywanie lantanowców oraz ich reaktywność chemiczna. Najważniejsze związki skandowców i lantanowców oraz ich właściwości i zastosowanie.
T-W-11Aktynowce i ich ogólna charakterystyka. Tor i uran oraz ich związki.
T-A-1Ćwiczenia w zapisywaniu struktury elektronowej pierwiastków w stanie podstawowym oraz w zapisywaniu możliwych termów atomowych.
T-A-2Ćwiczenia w rozpisywaniu schematów orbitali molekularnych (cząsteczkowych) wybranych wieloatomowych cząsteczek pierwiastków, związków i jonów złożonych.
T-A-3Układanie i bilansowanie równań reakcji jądrowych.
T-A-4Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji otrzymywania złożonych związków nieorganicznych pierwiastków d- i f- elektronowych oraz ich nazewnictwo (związki kompleksowe, oksosole, sole oraz kwasy o złożonych polianionach).
T-A-5Dobieranie współczynników stechiometrycznych oraz ustalanie środowiska reakcji elektronacji i dezelektronacji związków i jonów pierwiastków przejściowych.
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne.
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Zasady sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń i ich oceny.
T-L-5Przygotowanie substratów do syntezy metodą reakcji w fazie stałej aplikacyjnych związków pierwiastków przejściowych oraz sprawdzenie ich czystości (charakterystyka XRD, temperatura topnienia, gęstość). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury ustalenie właściwości fizykochemicznych substratów, produktów ich reakcji oraz warunków ich syntezy.
T-L-3Badanie wpływu środowiska reakcji na stopień utlenienia pierwiastka przejściowego we wskazanych związkach i jonach.
T-L-8Ustalenie składu stopu zawierającego metal/metale zewnętrznoprzejściowe metodą klasycznej analizy chemicznej jakościowej i potwierdzenie składu metodami instrumentalnymi.
T-L-7Otrzymanie metodą strąceniową i scharakteryzowanie soli prostych i złożonych (chromiany, ałuny, hydroksysole) oraz obliczenie wydajności przeprowadzonych syntez.
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
T-L-6Przeprowadzenie syntezy wskazanych związków pierwiastka przejściowego oraz identyfikacja produktów. Przygotowanie referatu i prezentacja multimedialna otrzymanych wyników w porównaniu z danymi literaturowymi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje w stopniu podstawowym potrzebę studiowania najnowszej literatury dotyczącej współczesnej chemii nieorganicznej i nie potrafi inspirować innych do procesu uczenia się.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_B01_K02Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad powierzonym zadaniem oraz trafnie określa priotytety i cele służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności pracy w laboratorium syntez związków nieorganicznych.
C-5Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i prowadzenia prezentacji dotyczących zagadnień z zakresu syntezy i właściwości związków nieorganicznych.
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia w zapisywaniu struktury elektronowej pierwiastków w stanie podstawowym oraz w zapisywaniu możliwych termów atomowych.
T-A-2Ćwiczenia w rozpisywaniu schematów orbitali molekularnych (cząsteczkowych) wybranych wieloatomowych cząsteczek pierwiastków, związków i jonów złożonych.
T-A-3Układanie i bilansowanie równań reakcji jądrowych.
T-A-4Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji otrzymywania złożonych związków nieorganicznych pierwiastków d- i f- elektronowych oraz ich nazewnictwo (związki kompleksowe, oksosole, sole oraz kwasy o złożonych polianionach).
T-A-5Dobieranie współczynników stechiometrycznych oraz ustalanie środowiska reakcji elektronacji i dezelektronacji związków i jonów pierwiastków przejściowych.
T-A-6Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne.
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Regulamin pracy w laboratorium chemicznym. Przepisy BHP. Prezentacja niezbędnego do wykonania ćwiczeń sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej. Zasady sporządzania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń i ich oceny.
T-L-5Przygotowanie substratów do syntezy metodą reakcji w fazie stałej aplikacyjnych związków pierwiastków przejściowych oraz sprawdzenie ich czystości (charakterystyka XRD, temperatura topnienia, gęstość). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury ustalenie właściwości fizykochemicznych substratów, produktów ich reakcji oraz warunków ich syntezy.
T-L-3Badanie wpływu środowiska reakcji na stopień utlenienia pierwiastka przejściowego we wskazanych związkach i jonach.
T-L-8Ustalenie składu stopu zawierającego metal/metale zewnętrznoprzejściowe metodą klasycznej analizy chemicznej jakościowej i potwierdzenie składu metodami instrumentalnymi.
T-L-7Otrzymanie metodą strąceniową i scharakteryzowanie soli prostych i złożonych (chromiany, ałuny, hydroksysole) oraz obliczenie wydajności przeprowadzonych syntez.
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
T-L-6Przeprowadzenie syntezy wskazanych związków pierwiastka przejściowego oraz identyfikacja produktów. Przygotowanie referatu i prezentacja multimedialna otrzymanych wyników w porównaniu z danymi literaturowymi.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem ale nie potrafi samodzielnie określać celów i priorytetów służących do realizacji określonego zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0