Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Ekonomia i zarządzanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia i zarządzanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Peryt-Stawiarska <peryt@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Peryt-Stawiarska <peryt@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień mikro- i makroekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i pokrewnych w gospodarce wolnorynkowej.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami oceny zjawisk ekonomicznych (elementy analizy wskaźnikowej i ekonometrii).

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Charakterystyka podmiotów działających na rynku (spółki osobowe i kapitałowe).2
T-W-2Rynek kaptiałowy i finansowy.4
T-W-3Międzynarodowe operacje finasowe i międzynarodowe rynki finansowe.4
T-W-4Źródła pozyskiwania kapitału.2
T-W-5Efektywność gospodarowania kapitałem - elementy analizy wskaźnikowej.2
T-W-6Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych.2
T-W-7Zarządzanie strategiczne. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Analiza przypadku (case study).6
T-W-8Odkrycia naukowe (w chemii) a innowacyjność przedsiębiorstwa. Badania i rozwój w przedsiębiorstwie. Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.2
T-W-9Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodace wolnorynkowej. Indywidualna działalność gospodarcza - zasady zakładania i funkcjonowania na rynku. Kolokwium zaliczeniowe.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz informacjami (wiedzą) podanymi na wykładzie. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
S-2Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A03_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu odkryć w chemii oraz ich wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw. Student ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych w gospodarce rynkowej i zna zasady zakładania działalności gospodarczej. Student ma postawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz źródeł pozyskiwania kapitału.
Ch_2A_W06, Ch_2A_W08, Ch_2A_W10X2A_W06, X2A_W08, X2A_W10InzA2_W03, InzA2_W04C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-9, T-W-3, T-W-8M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A03_U01
Student potrafi dokonać wstepnej analizy ekonomicznej działań inzynierskich w zakresie chemii. Potrafii również dokonać określić kierunki dalszego samokształcenia się i funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej.
Ch_2A_U04, Ch_2A_U07, Ch_2A_U11X2A_U04, X2A_U07InzA2_U04C-1, C-2T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-9, T-W-8, T-W-3, T-W-4M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A03_K01
Student ma świadomość i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Student rozpumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy poprzez studia literaturowe oraz potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy.
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05, Ch_2A_K07X2A_K01, X2A_K05, X2A_K07InzA2_K02C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-9, T-W-3M-2, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A03_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu odkryć w chemii oraz ich wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw. Student ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych w gospodarce rynkowej i zna zasady zakładania działalności gospodarczej. Student ma postawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz źródeł pozyskiwania kapitału.
2,0
3,0Student zna i rozumie wiedzę podaną na wykładzie w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A03_U01
Student potrafi dokonać wstepnej analizy ekonomicznej działań inzynierskich w zakresie chemii. Potrafii również dokonać określić kierunki dalszego samokształcenia się i funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej.
2,0
3,0Student ma umiejętność wykonania w stopniu dostatecznym analizy przypadku oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na wykładzie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A03_K01
Student ma świadomość i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Student rozpumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy poprzez studia literaturowe oraz potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy.
2,0
3,0Student ma swiadomość zagadnień w kontekście społecznym w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2002
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004, O swobodzie działalności gospodarczej, Dz.u. 2004 Nr 173 poz. 1807, 2004
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000, Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Charakterystyka podmiotów działających na rynku (spółki osobowe i kapitałowe).2
T-W-2Rynek kaptiałowy i finansowy.4
T-W-3Międzynarodowe operacje finasowe i międzynarodowe rynki finansowe.4
T-W-4Źródła pozyskiwania kapitału.2
T-W-5Efektywność gospodarowania kapitałem - elementy analizy wskaźnikowej.2
T-W-6Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych.2
T-W-7Zarządzanie strategiczne. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Analiza przypadku (case study).6
T-W-8Odkrycia naukowe (w chemii) a innowacyjność przedsiębiorstwa. Badania i rozwój w przedsiębiorstwie. Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.2
T-W-9Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodace wolnorynkowej. Indywidualna działalność gospodarcza - zasady zakładania i funkcjonowania na rynku. Kolokwium zaliczeniowe.6
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz informacjami (wiedzą) podanymi na wykładzie. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A03_W01Student ma podstawową wiedzę z zakresu odkryć w chemii oraz ich wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw. Student ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych w gospodarce rynkowej i zna zasady zakładania działalności gospodarczej. Student ma postawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz źródeł pozyskiwania kapitału.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Ch_2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżynierską, naukową i dydaktyczną w obszarze chemii
Ch_2A_W10zna ogólne zasady tworzenia, rozwoju i zarządzania formami indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii oraz zna zasady zarządzania jakością produkcji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
X2A_W10zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i pokrewnych w gospodarce wolnorynkowej.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami oceny zjawisk ekonomicznych (elementy analizy wskaźnikowej i ekonometrii).
Treści programoweT-W-2Rynek kaptiałowy i finansowy.
T-W-1Podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Charakterystyka podmiotów działających na rynku (spółki osobowe i kapitałowe).
T-W-4Źródła pozyskiwania kapitału.
T-W-6Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych.
T-W-5Efektywność gospodarowania kapitałem - elementy analizy wskaźnikowej.
T-W-7Zarządzanie strategiczne. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Analiza przypadku (case study).
T-W-9Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodace wolnorynkowej. Indywidualna działalność gospodarcza - zasady zakładania i funkcjonowania na rynku. Kolokwium zaliczeniowe.
T-W-3Międzynarodowe operacje finasowe i międzynarodowe rynki finansowe.
T-W-8Odkrycia naukowe (w chemii) a innowacyjność przedsiębiorstwa. Badania i rozwój w przedsiębiorstwie. Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
S-2Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i rozumie wiedzę podaną na wykładzie w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A03_U01Student potrafi dokonać wstepnej analizy ekonomicznej działań inzynierskich w zakresie chemii. Potrafii również dokonać określić kierunki dalszego samokształcenia się i funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Ch_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Ch_2A_U11potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
X2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i pokrewnych w gospodarce wolnorynkowej.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami oceny zjawisk ekonomicznych (elementy analizy wskaźnikowej i ekonometrii).
Treści programoweT-W-7Zarządzanie strategiczne. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Analiza przypadku (case study).
T-W-5Efektywność gospodarowania kapitałem - elementy analizy wskaźnikowej.
T-W-1Podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Charakterystyka podmiotów działających na rynku (spółki osobowe i kapitałowe).
T-W-2Rynek kaptiałowy i finansowy.
T-W-6Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych.
T-W-9Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodace wolnorynkowej. Indywidualna działalność gospodarcza - zasady zakładania i funkcjonowania na rynku. Kolokwium zaliczeniowe.
T-W-8Odkrycia naukowe (w chemii) a innowacyjność przedsiębiorstwa. Badania i rozwój w przedsiębiorstwie. Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
T-W-3Międzynarodowe operacje finasowe i międzynarodowe rynki finansowe.
T-W-4Źródła pozyskiwania kapitału.
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma umiejętność wykonania w stopniu dostatecznym analizy przypadku oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na wykładzie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A03_K01Student ma świadomość i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Student rozpumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy poprzez studia literaturowe oraz potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
X2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i pokrewnych w gospodarce wolnorynkowej.
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami oceny zjawisk ekonomicznych (elementy analizy wskaźnikowej i ekonometrii).
Treści programoweT-W-2Rynek kaptiałowy i finansowy.
T-W-4Źródła pozyskiwania kapitału.
T-W-8Odkrycia naukowe (w chemii) a innowacyjność przedsiębiorstwa. Badania i rozwój w przedsiębiorstwie. Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
T-W-1Podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Charakterystyka podmiotów działających na rynku (spółki osobowe i kapitałowe).
T-W-6Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych.
T-W-5Efektywność gospodarowania kapitałem - elementy analizy wskaźnikowej.
T-W-7Zarządzanie strategiczne. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Analiza przypadku (case study).
T-W-9Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodace wolnorynkowej. Indywidualna działalność gospodarcza - zasady zakładania i funkcjonowania na rynku. Kolokwium zaliczeniowe.
T-W-3Międzynarodowe operacje finasowe i międzynarodowe rynki finansowe.
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma swiadomość zagadnień w kontekście społecznym w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0