Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Prawo administracyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo administracyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostka zewnętrzna
Nauczyciel odpowiedzialny Justyna Wojciechowska <radcaprawny@onet.com.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przygotowanie charkterystyczne dla absolwenta szkoły średniej z dyplomem maturalnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego
C-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa administracyjnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie i podział prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny i jego elementy, sytuacja administracyjnoprawna, zasady prawa administracyjnego i inne podstawowe pojęcia prawa administracyjnego.2
T-W-2Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł, ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu. Akty prawa miejscowego. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego.1
T-W-3Administracja rządowa: Prezydent RP, organy centralne podległe Sejmowi RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, terenowa administracja rządowa – wojewoda, administracja zespolona i administracja niezespolona.1
T-W-4Samorząd – istota, pojęcie, zadania i funkcje samorządu. Samorząd terytorialny – podstawy, podmioty, zadania jednostek samorządu terytorialnego, ustrój samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym.1
T-W-5Postępowanie administracyjne – kodeks postępowania administracyjnego, w tym: zasady postępowania administracyjnego, organ administracyjny, obowiązki organu administracyjnego, strony postępowania, tryb wydawania decyzji, zaskarżanie decyzji, nadzwyczajne tryby: stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, skargi i wnioski.9
T-W-6Sądownictwo administracyjne, w tym sądowa kontrola administracji, przedmiot i zakres kontroli, podmioty, skarga, dwuinstancyjność orzekania.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Wysłuchanie wykładu15
A-W-2Praca własna nad literaturą przedmiotu6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Interaktywny wykład
M-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02a_W01
Znajomość prawa administracyjnego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego
Ch_2A_W08, Ch_2A_W13X2A_W08InzA2_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02a_U01
Rozumie podstawowe założenia prawa administracyjnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
Ch_2A_U03, Ch_2A_U10X2A_U03InzA2_U03C-2T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-2M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02a_K01
Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa administracyjnego, potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05, Ch_2A_K06X2A_K01, X2A_K05, X2A_K06InzA2_K01C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02a_W01
Znajomość prawa administracyjnego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02a_U01
Rozumie podstawowe założenia prawa administracyjnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02a_K01
Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa administracyjnego, potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Patrycja Joanna Suwaj, PRAWO ADMINISTRACYJNE, Internet, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=ftp%3A%2F%2Fftp.wsap.edu.pl%2Fwykladowcy%2FSUWAJ_PATRYCJA%2FPrawo_administracyjne_WSAP.pdf&ei=srXjUsHmLqSd7gbLsIGwCQ&usg=AFQjCNGeFwYwNhOj18JZMWUbYU_uynXeZw&bvm=bv.59930103,d.ZGU
  2. SEJM RP, Kodeks postępowania administracyjnego, Premier Rzczypostolitej Polskiej, 2011, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013
  3. SEJM RP, Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Rady Ministrów, 2013, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 26, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013
  4. Zbigniew Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjneg, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie i podział prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny i jego elementy, sytuacja administracyjnoprawna, zasady prawa administracyjnego i inne podstawowe pojęcia prawa administracyjnego.2
T-W-2Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł, ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu. Akty prawa miejscowego. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego.1
T-W-3Administracja rządowa: Prezydent RP, organy centralne podległe Sejmowi RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, terenowa administracja rządowa – wojewoda, administracja zespolona i administracja niezespolona.1
T-W-4Samorząd – istota, pojęcie, zadania i funkcje samorządu. Samorząd terytorialny – podstawy, podmioty, zadania jednostek samorządu terytorialnego, ustrój samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym.1
T-W-5Postępowanie administracyjne – kodeks postępowania administracyjnego, w tym: zasady postępowania administracyjnego, organ administracyjny, obowiązki organu administracyjnego, strony postępowania, tryb wydawania decyzji, zaskarżanie decyzji, nadzwyczajne tryby: stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, skargi i wnioski.9
T-W-6Sądownictwo administracyjne, w tym sądowa kontrola administracji, przedmiot i zakres kontroli, podmioty, skarga, dwuinstancyjność orzekania.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wysłuchanie wykładu15
A-W-2Praca własna nad literaturą przedmiotu6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02a_W01Znajomość prawa administracyjnego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżynierską, naukową i dydaktyczną w obszarze chemii
Ch_2A_W13ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie i podział prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny i jego elementy, sytuacja administracyjnoprawna, zasady prawa administracyjnego i inne podstawowe pojęcia prawa administracyjnego.
T-W-2Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł, ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu. Akty prawa miejscowego. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego.
T-W-3Administracja rządowa: Prezydent RP, organy centralne podległe Sejmowi RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, terenowa administracja rządowa – wojewoda, administracja zespolona i administracja niezespolona.
T-W-4Samorząd – istota, pojęcie, zadania i funkcje samorządu. Samorząd terytorialny – podstawy, podmioty, zadania jednostek samorządu terytorialnego, ustrój samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym.
T-W-6Sądownictwo administracyjne, w tym sądowa kontrola administracji, przedmiot i zakres kontroli, podmioty, skarga, dwuinstancyjność orzekania.
T-W-5Postępowanie administracyjne – kodeks postępowania administracyjnego, w tym: zasady postępowania administracyjnego, organ administracyjny, obowiązki organu administracyjnego, strony postępowania, tryb wydawania decyzji, zaskarżanie decyzji, nadzwyczajne tryby: stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, skargi i wnioski.
Metody nauczaniaM-1Interaktywny wykład
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02a_U01Rozumie podstawowe założenia prawa administracyjnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U10podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa administracyjnego
Treści programoweT-W-3Administracja rządowa: Prezydent RP, organy centralne podległe Sejmowi RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, terenowa administracja rządowa – wojewoda, administracja zespolona i administracja niezespolona.
T-W-4Samorząd – istota, pojęcie, zadania i funkcje samorządu. Samorząd terytorialny – podstawy, podmioty, zadania jednostek samorządu terytorialnego, ustrój samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym.
T-W-6Sądownictwo administracyjne, w tym sądowa kontrola administracji, przedmiot i zakres kontroli, podmioty, skarga, dwuinstancyjność orzekania.
T-W-5Postępowanie administracyjne – kodeks postępowania administracyjnego, w tym: zasady postępowania administracyjnego, organ administracyjny, obowiązki organu administracyjnego, strony postępowania, tryb wydawania decyzji, zaskarżanie decyzji, nadzwyczajne tryby: stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, skargi i wnioski.
T-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie i podział prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny i jego elementy, sytuacja administracyjnoprawna, zasady prawa administracyjnego i inne podstawowe pojęcia prawa administracyjnego.
T-W-2Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł, ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu. Akty prawa miejscowego. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego.
Metody nauczaniaM-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02a_K01Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa administracyjnego, potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
X2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa administracyjnego
Treści programoweT-W-2Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł, ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu. Akty prawa miejscowego. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego.
T-W-3Administracja rządowa: Prezydent RP, organy centralne podległe Sejmowi RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, terenowa administracja rządowa – wojewoda, administracja zespolona i administracja niezespolona.
T-W-4Samorząd – istota, pojęcie, zadania i funkcje samorządu. Samorząd terytorialny – podstawy, podmioty, zadania jednostek samorządu terytorialnego, ustrój samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Metody nauczaniaM-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0