Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)

Sylabus przedmiotu Prawo gospodarcze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo gospodarcze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostka zewnętrzna
Nauczyciel odpowiedzialny Justyna Wojciechowska <radcaprawny@onet.com.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przygotowanie charkterystyczne dla absolwenta szkoły średniej z dyplomem maturalnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego
C-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie prawa gospodarczego i miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa. Prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Wolność gospodarcza. Źródła prawa gospodarczego.1
T-W-2Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Administracyjnoprawna reglamentacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.2
T-W-3Systemy ewidencyjne i rejestracyjne przedsiębiorców (CEIDG, KRS), w tym procedury dotyczące wpisu.2
T-W-4Spółki, w tym spółka cywilna. Podział spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Podobieństwa i różnice. Spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółka z ograniczoną działalnością. Spółka akcyjna.6
T-W-5Likwidacja, układ, upadłość przedsiębiorcy – jako formy zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej.1
T-W-6Instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów.1
T-W-7Prokura. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym. Typy umów w obrocie gospodarczym. Istotne dla przedsiębiorcy elementy umów w obrocie gospodarczym. Sposoby rozstrzygania sporów gospodarczych, w tym mediacja, postępowanie przed sądami powszechnymi.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Wysłuchanie wykładu15
A-W-2Praca własna nad literaturą przedmiotu22
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia19
A-W-4Konsultacje3
A-W-5Zaliczenie1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Interaktywny wykład
M-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KCh_1A_A06a_W01
Znajomość podstaw prawa gospodarczego
KCh_1A_W12InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1
KCh_1A_A06a_W02
Znajomość prawa gospodarczego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu
KCh_1A_W09, KCh_1A_W12X1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KCh_1A_A06a_U01
Rozumie podstawowe założenia prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
KCh_1A_U07, KCh_1A_U09, KCh_1A_U11X1A_U07, X1A_U09InzA_U03C-2T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-3M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KCh_1A_A06a_K01
Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa gospodarczego potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
KCh_1A_K01, KCh_1A_K04, KCh_1A_K05X1A_K01, X1A_K04, X1A_K05, X1A_K06InzA_K01C-2T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KCh_1A_A06a_W01
Znajomość podstaw prawa gospodarczego
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
KCh_1A_A06a_W02
Znajomość prawa gospodarczego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KCh_1A_A06a_U01
Rozumie podstawowe założenia prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KCh_1A_A06a_K01
Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa gospodarczego potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sebastian Rożek, Prawo gospodarcze, Internet, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fevplus.nazwa.pl%2Fpdpl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fprawo.pdf&ei=IKrjUuqFG66B7Qb43oCIDg&usg=AFQjCNH3kYVs1FBuuBCDQ7LJuSmS3COC1w&bvm=bv.59930103,d.ZGU
  2. Kodeks spółek handlowych: ze skorowidzem: stan prawny na 1 sierpnia 2002 r., Kraków : "Zakamycze", Kraków, 2002
  3. SEJM RP, Kopdeks spółek handlowych, Prezes Rady Ministrów, 2000, Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2000/s/94/1037

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie prawa gospodarczego i miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa. Prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Wolność gospodarcza. Źródła prawa gospodarczego.1
T-W-2Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Administracyjnoprawna reglamentacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.2
T-W-3Systemy ewidencyjne i rejestracyjne przedsiębiorców (CEIDG, KRS), w tym procedury dotyczące wpisu.2
T-W-4Spółki, w tym spółka cywilna. Podział spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Podobieństwa i różnice. Spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółka z ograniczoną działalnością. Spółka akcyjna.6
T-W-5Likwidacja, układ, upadłość przedsiębiorcy – jako formy zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej.1
T-W-6Instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów.1
T-W-7Prokura. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym. Typy umów w obrocie gospodarczym. Istotne dla przedsiębiorcy elementy umów w obrocie gospodarczym. Sposoby rozstrzygania sporów gospodarczych, w tym mediacja, postępowanie przed sądami powszechnymi.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wysłuchanie wykładu15
A-W-2Praca własna nad literaturą przedmiotu22
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia19
A-W-4Konsultacje3
A-W-5Zaliczenie1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKCh_1A_A06a_W01Znajomość podstaw prawa gospodarczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie prawa gospodarczego i miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa. Prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Wolność gospodarcza. Źródła prawa gospodarczego.
T-W-2Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Administracyjnoprawna reglamentacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
Metody nauczaniaM-1Interaktywny wykład
M-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKCh_1A_A06a_W02Znajomość prawa gospodarczego w zakresie tematyki objętej treściami przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii , ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
KCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego
C-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-4Spółki, w tym spółka cywilna. Podział spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Podobieństwa i różnice. Spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółka z ograniczoną działalnością. Spółka akcyjna.
T-W-5Likwidacja, układ, upadłość przedsiębiorcy – jako formy zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej.
T-W-6Instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów.
T-W-3Systemy ewidencyjne i rejestracyjne przedsiębiorców (CEIDG, KRS), w tym procedury dotyczące wpisu.
T-W-7Prokura. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym. Typy umów w obrocie gospodarczym. Istotne dla przedsiębiorcy elementy umów w obrocie gospodarczym. Sposoby rozstrzygania sporów gospodarczych, w tym mediacja, postępowanie przed sądami powszechnymi.
Metody nauczaniaM-1Interaktywny wykład
M-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKCh_1A_A06a_U01Rozumie podstawowe założenia prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz umie korzystać z aktów prawnych w których prawo to jest zapisane
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
KCh_1A_U09potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
KCh_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U07potrafi uczyć się samodzielnie
X1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-4Spółki, w tym spółka cywilna. Podział spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Podobieństwa i różnice. Spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółka z ograniczoną działalnością. Spółka akcyjna.
T-W-5Likwidacja, układ, upadłość przedsiębiorcy – jako formy zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej.
T-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie prawa gospodarczego i miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa. Prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Wolność gospodarcza. Źródła prawa gospodarczego.
T-W-2Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Administracyjnoprawna reglamentacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
T-W-7Prokura. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym. Typy umów w obrocie gospodarczym. Istotne dla przedsiębiorcy elementy umów w obrocie gospodarczym. Sposoby rozstrzygania sporów gospodarczych, w tym mediacja, postępowanie przed sądami powszechnymi.
T-W-6Instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów.
T-W-3Systemy ewidencyjne i rejestracyjne przedsiębiorców (CEIDG, KRS), w tym procedury dotyczące wpisu.
Metody nauczaniaM-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKCh_1A_A06a_K01Posiadają podstawową więdzę i umiejętniości w zakresie prawa gospodarczego potrafi wykorzystywać je w codziennej działalności inżynierskiej, zarówno w zakładzie przemysłowym jak i poza nim, przyjmując optymane satanowisko i postawę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
KCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
KCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystywania uregulowań prawnych z zakresu prawa gospodarczego
Treści programoweT-W-4Spółki, w tym spółka cywilna. Podział spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Podobieństwa i różnice. Spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółka z ograniczoną działalnością. Spółka akcyjna.
T-W-5Likwidacja, układ, upadłość przedsiębiorcy – jako formy zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej.
T-W-6Instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów.
T-W-1Zagadnienia wstępne: pojęcie prawa gospodarczego i miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa. Prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Wolność gospodarcza. Źródła prawa gospodarczego.
T-W-7Prokura. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym. Typy umów w obrocie gospodarczym. Istotne dla przedsiębiorcy elementy umów w obrocie gospodarczym. Sposoby rozstrzygania sporów gospodarczych, w tym mediacja, postępowanie przed sądami powszechnymi.
T-W-2Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Administracyjnoprawna reglamentacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
T-W-3Systemy ewidencyjne i rejestracyjne przedsiębiorców (CEIDG, KRS), w tym procedury dotyczące wpisu.
Metody nauczaniaM-2Własna praca studenta nakierowana na samouczenie i samodzilen przygotowywanie analiz sytuacji prawnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów na ocene dostateczną
3,0Student opanował 65% założonego programu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0