Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zasoby energetyczne mórz i oceanów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zasoby energetyczne mórz i oceanów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Zeńczak <Wojciech.Zenczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Wojciech Zeńczak <Wojciech.Zenczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu fizyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie ogólnej wiedzy na temat wszystkich zasobów energetycznych mórz i oceanów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zadania dotyczące obliczeń instalacji konwersji energii mórz i oceanów.4
T-L-2Projekt i wykonanie modelu wybranego urządzenia do konwersji energii mórz i oceanów.10
T-L-3Zaliczenie.1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Klasyfikacja źródeł energii.2
T-W-2Wielkość zasobów energii i prognozy zużycia paliw naturalnych.2
T-W-3Energia termiczna mórz i oceanów.2
T-W-4Energia fal.1
T-W-5Energia prądów morskich i pływów.2
T-W-6Energia dyfuzji.1
T-W-7Wiatry morskie i ich charakterystyka energetyczna. Farmy wiatrowe.3
T-W-8Pozyskiwanie wodoru z wody morskiej.1
T-W-9Zaliczenie.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Studiowanie źródeł internetowych.6
A-L-3Pozyskiwanie materiałów do budowy modelu5
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia4
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury i źródeł internetowych10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C23_W01
Ma uporządkowaną i ogólna wiedzę związaną z pozyskiwaniem wszelkich zasobów energetycznych mórz i oceanów umozliwiającą rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z zakresu eksploatacji tych zasobów.
GW_1A_W15R1A_W05InzA_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C23_U01
Potrafi na podstawie zgromadzonych danych dokonać oceny zasobów mórz i oceanów i umie określić sposób ich pozyskiwania. Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych w zakresie środowiska morskiego, dokumentacji technologicznej, technicznej oraz podobnych dokumentów stosowanych w eksploatacji statków i urządzeń morskich do konwersji energii.
GW_1A_U07R1A_U08, R1A_U09InzA_U06, InzA_U08C-1T-L-1, T-L-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C23_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zasobów energetycznych mórz i oceanów. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy). Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
GW_1A_K01, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-L-3, T-W-9, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-L-1, T-W-8, T-L-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C23_W01
Ma uporządkowaną i ogólna wiedzę związaną z pozyskiwaniem wszelkich zasobów energetycznych mórz i oceanów umozliwiającą rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z zakresu eksploatacji tych zasobów.
2,0Student nie wykazuje żadnej wiedzy adekwatnej do efektu kształcenia
3,0Student wykazuje elementarną wiedzę adekwatną do efektu kształcenia
3,5Student poprawnie identyfikuje podstawowe zagadnienia wymaganego przez efekt zakresu kształcenia
4,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie oraz uzupełniającą wiedzę literaturową
5,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, uzupełniającą wiedzę literaturową oraz wiedzę praktyczną

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C23_U01
Potrafi na podstawie zgromadzonych danych dokonać oceny zasobów mórz i oceanów i umie określić sposób ich pozyskiwania. Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych w zakresie środowiska morskiego, dokumentacji technologicznej, technicznej oraz podobnych dokumentów stosowanych w eksploatacji statków i urządzeń morskich do konwersji energii.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,0Student prezentuje elementarne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
4,0Student prezentuje pełnię umiejętności w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
4,5Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
5,0Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia, a także proponuje modyfikacje rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C23_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zasobów energetycznych mórz i oceanów. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy). Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
2,0Student nie wykazuje żadnych kompetencji społecznych
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5Student wykazuje podstawowe kompetencje społeczne w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie i wykazuje przedsiębiorczość
5,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, wykazuje przedsiębiorczość i ma świadomość swojej roli

Literatura podstawowa

  1. Chmielniak T.J., Technologie energetyczne, WNT, Warszawa, 2008
  2. Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2006
  3. Boczar T., Energetyka wiatrowa, Aktualne możliwości wykorzystania, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa, 2007
  4. Boczar T., Wykorzystanie energii wiatru, Wydawnictwo PAK, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Mikielewicz J., Cieśliński J., Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii, Ossolineum, Wrocław, 1999
  2. Boyle Godfrey, Renewable Energy, Oxford University Press, Oxford, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zadania dotyczące obliczeń instalacji konwersji energii mórz i oceanów.4
T-L-2Projekt i wykonanie modelu wybranego urządzenia do konwersji energii mórz i oceanów.10
T-L-3Zaliczenie.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Klasyfikacja źródeł energii.2
T-W-2Wielkość zasobów energii i prognozy zużycia paliw naturalnych.2
T-W-3Energia termiczna mórz i oceanów.2
T-W-4Energia fal.1
T-W-5Energia prądów morskich i pływów.2
T-W-6Energia dyfuzji.1
T-W-7Wiatry morskie i ich charakterystyka energetyczna. Farmy wiatrowe.3
T-W-8Pozyskiwanie wodoru z wody morskiej.1
T-W-9Zaliczenie.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Studiowanie źródeł internetowych.6
A-L-3Pozyskiwanie materiałów do budowy modelu5
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury i źródeł internetowych10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C23_W01Ma uporządkowaną i ogólna wiedzę związaną z pozyskiwaniem wszelkich zasobów energetycznych mórz i oceanów umozliwiającą rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z zakresu eksploatacji tych zasobów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W15Ma ogólną wiedzę o urządzeniach wykorzystujących zasoby energetyczne wody.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Nabycie ogólnej wiedzy na temat wszystkich zasobów energetycznych mórz i oceanów.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Klasyfikacja źródeł energii.
T-W-2Wielkość zasobów energii i prognozy zużycia paliw naturalnych.
T-W-3Energia termiczna mórz i oceanów.
T-W-4Energia fal.
T-W-5Energia prądów morskich i pływów.
T-W-6Energia dyfuzji.
T-W-7Wiatry morskie i ich charakterystyka energetyczna. Farmy wiatrowe.
T-W-8Pozyskiwanie wodoru z wody morskiej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje żadnej wiedzy adekwatnej do efektu kształcenia
3,0Student wykazuje elementarną wiedzę adekwatną do efektu kształcenia
3,5Student poprawnie identyfikuje podstawowe zagadnienia wymaganego przez efekt zakresu kształcenia
4,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie oraz uzupełniającą wiedzę literaturową
5,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, uzupełniającą wiedzę literaturową oraz wiedzę praktyczną
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C23_U01Potrafi na podstawie zgromadzonych danych dokonać oceny zasobów mórz i oceanów i umie określić sposób ich pozyskiwania. Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych w zakresie środowiska morskiego, dokumentacji technologicznej, technicznej oraz podobnych dokumentów stosowanych w eksploatacji statków i urządzeń morskich do konwersji energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U07Potrafi opracować, ocenić i zaprezentować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, umie przygotować lub zebrać niezbędną dokumentację do realizacji zadań związanych z procesem projektowo-inwestycyjnym budowli wodnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Nabycie ogólnej wiedzy na temat wszystkich zasobów energetycznych mórz i oceanów.
Treści programoweT-L-1Zadania dotyczące obliczeń instalacji konwersji energii mórz i oceanów.
T-L-2Projekt i wykonanie modelu wybranego urządzenia do konwersji energii mórz i oceanów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,0Student prezentuje elementarne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
4,0Student prezentuje pełnię umiejętności w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
4,5Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
5,0Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia, a także proponuje modyfikacje rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C23_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zasobów energetycznych mórz i oceanów. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy). Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie ogólnej wiedzy na temat wszystkich zasobów energetycznych mórz i oceanów.
Treści programoweT-W-3Energia termiczna mórz i oceanów.
T-W-7Wiatry morskie i ich charakterystyka energetyczna. Farmy wiatrowe.
T-W-5Energia prądów morskich i pływów.
T-W-6Energia dyfuzji.
T-L-3Zaliczenie.
T-W-9Zaliczenie.
T-W-1Wprowadzenie. Klasyfikacja źródeł energii.
T-W-2Wielkość zasobów energii i prognozy zużycia paliw naturalnych.
T-W-4Energia fal.
T-L-1Zadania dotyczące obliczeń instalacji konwersji energii mórz i oceanów.
T-W-8Pozyskiwanie wodoru z wody morskiej.
T-L-2Projekt i wykonanie modelu wybranego urządzenia do konwersji energii mórz i oceanów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje żadnych kompetencji społecznych
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5Student wykazuje podstawowe kompetencje społeczne w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie i wykazuje przedsiębiorczość
5,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, wykazuje przedsiębiorczość i ma świadomość swojej roli