Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodami
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Budownictwa Wodnego
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kurnatowski <Jacek.Kurnatowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Libront <Dorota.Libront@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 2,00,50zaliczenie
projektyP5 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka z elementami statystyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość podstaw planowania w zarządzanieu wodami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Określenie zasobów dyspozycyjnych rzeki przy uwzględnieniu różnych kryteriów ustalania przepływu nienaruszalnego.6
T-P-2Analiza zagospodarowania terenu na obszarach zagrożonych powodzią (na podstawie map RZGW Szczecin).4
T-P-3Odczytywanie treści mapy i pomiary. Identyfikacja obiektów i atrybutów elementów sieci uzbrojenia.3
T-P-4Mapa numeryczna jako podstawowy element SIP. Zasady tworzenia mapy wektorowej. Praca w środowisku CAD z mapą numeryczną- wektoryzacja.6
T-P-5Zapoznanie się z systemem GEO-INFO. Analiza danych przestrzennych w środowisku GIS.11
30
wykłady
T-W-1Klasyfikacja i definicje map : analogowa,cyfrowa,numeryczna Układy odniesienia, współrzędne i osnowy geodezyjne3
T-W-2Definicja i podstawowe funkcje GIS. Rola GIS w ochronie środowiska naturalnego Numeryczna mapa zasadnicza jako mapa obiektowa, kategorie obiektów i ich atrybuty2
T-W-3Standardy i formaty danych. Krajowy system informacji o terenie. Wymagania co do mapy zasadniczej w SIP. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.3
T-W-4Planowanie w gospodarowaniu wodami3
T-W-5Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym1
T-W-6Programu wodno-środowiskowego kraju3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajeciach30
A-P-2samodzielne wykonanie zadania projektowego30
60
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-3Studia literaturowe40
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające: wykład informacyjny
M-2metody praktyczne: metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test wyboru
S-2Ocena podsumowująca: ocena indywidualnie wykonanych projektów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C22_W01
ma wiedzę o wykorzystywaniu map cyfrowych
GW_1A_W02R1A_W01InzA_W02C-1T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C22_U01
Umie wykorzystywać mapy cyfrowe
GW_1A_U06R1A_U03InzA_U01, InzA_U02C-1T-P-2, T-P-3, T-P-5, T-P-1, T-P-4M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C22_K01
Odpowiada za realizację powierzonych zadań
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-P-5, T-P-3, T-P-2, T-P-1, T-P-4M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C22_W01
ma wiedzę o wykorzystywaniu map cyfrowych
2,0
3,0rozwiązanie testu na poziomie 55%
3,565%
4,075%
4,585%
5,095%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C22_U01
Umie wykorzystywać mapy cyfrowe
2,0
3,0prawidłowe wykonanie ćwiczeń projektowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C22_K01
Odpowiada za realizację powierzonych zadań
2,0
3,0Poprawna realizacja zadania projektowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gotlib D., Iwaniak A., GIS: Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
  2. Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, SGGW, Warszawa, 1999

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Określenie zasobów dyspozycyjnych rzeki przy uwzględnieniu różnych kryteriów ustalania przepływu nienaruszalnego.6
T-P-2Analiza zagospodarowania terenu na obszarach zagrożonych powodzią (na podstawie map RZGW Szczecin).4
T-P-3Odczytywanie treści mapy i pomiary. Identyfikacja obiektów i atrybutów elementów sieci uzbrojenia.3
T-P-4Mapa numeryczna jako podstawowy element SIP. Zasady tworzenia mapy wektorowej. Praca w środowisku CAD z mapą numeryczną- wektoryzacja.6
T-P-5Zapoznanie się z systemem GEO-INFO. Analiza danych przestrzennych w środowisku GIS.11
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja i definicje map : analogowa,cyfrowa,numeryczna Układy odniesienia, współrzędne i osnowy geodezyjne3
T-W-2Definicja i podstawowe funkcje GIS. Rola GIS w ochronie środowiska naturalnego Numeryczna mapa zasadnicza jako mapa obiektowa, kategorie obiektów i ich atrybuty2
T-W-3Standardy i formaty danych. Krajowy system informacji o terenie. Wymagania co do mapy zasadniczej w SIP. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.3
T-W-4Planowanie w gospodarowaniu wodami3
T-W-5Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym1
T-W-6Programu wodno-środowiskowego kraju3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajeciach30
A-P-2samodzielne wykonanie zadania projektowego30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-3Studia literaturowe40
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C22_W01ma wiedzę o wykorzystywaniu map cyfrowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Znajomość podstaw planowania w zarządzanieu wodami
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja i definicje map : analogowa,cyfrowa,numeryczna Układy odniesienia, współrzędne i osnowy geodezyjne
T-W-5Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
T-W-6Programu wodno-środowiskowego kraju
T-W-2Definicja i podstawowe funkcje GIS. Rola GIS w ochronie środowiska naturalnego Numeryczna mapa zasadnicza jako mapa obiektowa, kategorie obiektów i ich atrybuty
T-W-4Planowanie w gospodarowaniu wodami
T-W-3Standardy i formaty danych. Krajowy system informacji o terenie. Wymagania co do mapy zasadniczej w SIP. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
Metody nauczaniaM-1metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozwiązanie testu na poziomie 55%
3,565%
4,075%
4,585%
5,095%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C22_U01Umie wykorzystywać mapy cyfrowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Znajomość podstaw planowania w zarządzanieu wodami
Treści programoweT-P-2Analiza zagospodarowania terenu na obszarach zagrożonych powodzią (na podstawie map RZGW Szczecin).
T-P-3Odczytywanie treści mapy i pomiary. Identyfikacja obiektów i atrybutów elementów sieci uzbrojenia.
T-P-5Zapoznanie się z systemem GEO-INFO. Analiza danych przestrzennych w środowisku GIS.
T-P-1Określenie zasobów dyspozycyjnych rzeki przy uwzględnieniu różnych kryteriów ustalania przepływu nienaruszalnego.
T-P-4Mapa numeryczna jako podstawowy element SIP. Zasady tworzenia mapy wektorowej. Praca w środowisku CAD z mapą numeryczną- wektoryzacja.
Metody nauczaniaM-2metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena indywidualnie wykonanych projektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0prawidłowe wykonanie ćwiczeń projektowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C22_K01Odpowiada za realizację powierzonych zadań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Znajomość podstaw planowania w zarządzanieu wodami
Treści programoweT-P-5Zapoznanie się z systemem GEO-INFO. Analiza danych przestrzennych w środowisku GIS.
T-P-3Odczytywanie treści mapy i pomiary. Identyfikacja obiektów i atrybutów elementów sieci uzbrojenia.
T-P-2Analiza zagospodarowania terenu na obszarach zagrożonych powodzią (na podstawie map RZGW Szczecin).
T-P-1Określenie zasobów dyspozycyjnych rzeki przy uwzględnieniu różnych kryteriów ustalania przepływu nienaruszalnego.
T-P-4Mapa numeryczna jako podstawowy element SIP. Zasady tworzenia mapy wektorowej. Praca w środowisku CAD z mapą numeryczną- wektoryzacja.
Metody nauczaniaM-2metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena indywidualnie wykonanych projektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Poprawna realizacja zadania projektowego
3,5
4,0
4,5
5,0