Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Chorobotwórcze czynniki w zanieczyszczeniu wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chorobotwórcze czynniki w zanieczyszczeniu wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Sobecka <Ewa.Sobecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Kiełpińska <Jolanta.Kielpinska@zut.edu.pl>, Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz <Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL5 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada postawową wiedzę z zakresu biologii, mikrobiologii, fizjologii oraz ekologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapozanie studenta z wyjątkowością środowiska wodnego jako medium dla czynników patogennych, obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi obecności patogenów w wodzie surowej, użytkowej i ściekach, z techniką pobierania i analizowania materiału badawczego oraz interpretacją wyników w zakresie czynników chorobotwórczych potencjalnie obecnych w wodzie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pobór prób ze środowiska wodnego do diagnostyki wirusologicznej. Konserwacja materiału, transport, oznaczanie, reprezentatywność.2
T-L-2Izolacja wirusów z wody - ćwiczenie demontracyjne2
T-L-3Metody identyfikacji wirusów.2
T-L-4Wybrane choroby wirusowe organizmów wodnych - analiza danych i ich interpretacja4
T-L-5Patogenność i wirulencja. Konstrukacja szczepionek. Mutacje. Demonstracja programu do analizy zmienności w genomach wirusowych.3
T-L-6Oczyszczanie wody przemysłowej w praktyce - ćwiczenia demonstracyjne1
T-L-7Sprawdzenie i utrwalenie wiadomości (cz. 1)1
T-L-8Parazytologiczne zanieczyszczenia wody stosowanej w przetwórstwie. Przyczyny, skutki, zapobieganie. Normy i przepisy dotyczące obecności pasożytów i ich stadiów rozwojowych w surowcach i produktach żywnościowych4
T-L-9Diagnostyka i izolacja pasożytów - ćwiczenia praktyczne4
T-L-10Pasożyty bioindykatorami czystości wód. Parazytozy zwierząt wodnych4
T-L-11Znaczenie czystości wód w gospodarce2
T-L-12Utrwalenie i podumowanie przerobionego materiału (cz. 2)1
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia z wiruologii. Budowa i terminologia wirusów.4
T-W-2Rozprzestrzenianie się wirusów w środowisku wodnym. Programy tworzenia tref wolnych. Mapy epizootyczne. Zwirzęta SPF.4
T-W-3Możliwości i metody uwolnienia wody od form patogennych wirusów (metody fizyczne i chemiczne).2
T-W-4Transfer wirusów w wodzie (wektory, nosiciele). Możliwości i zasady kontroli cieków i zlewni w apsekcie rozprzestrzeniania się wirusów. Osady, roślinność, organizmy wodne. Zasady ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób wirusowych w hodowlach organizmów wodnych.3
T-W-5Pasożyty w wodach otwartych, przemysłowych, ściekach, przetwórstwie spożywczym4
T-W-6Mechanizmy transferu pasożytów i ich stadiów rozwojowych w środowisku wodnym2
T-W-7Najczęściej występujące parazytozy w Polsce i na świecie, czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie, sposoby zapobiegania5
T-W-8Metodologia poboru prób w diagnostyce parazytologicznej. Techniki, dobór, charakterystyka, interpretacja wyników1
T-W-9Normy i przepisy związane z obecnością pasożytów i ich form dyspersyjnych w środowisku, przetwórstwie spożywczym, surowcach i produktach żywnościowych1
T-W-10Grzyby w środowisku wodnym4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu oraz przygotowanie się do zajęć30
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia15
A-L-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie się do egzaminu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny Film Pokaz Metoda programowa z użyciem komputera Zajęcia praktyczne Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywności studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin z tematyki przedstawionej na wykładach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C21_W01
Student ma wiedzę na temat dróg przenoszenia i zapobiegania chorobom wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i spowodowanym innymi czynnikami biologicznymi, zwiazanymi z wodą. Potrafi zdefiniować czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie patogenów w środowisku wodnym, rozpoznać i zdefiniować ich źródła zarażenia i drogi rozprzestrzeniania się.
GW_1A_W08R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W03C-1T-W-1, T-L-8M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C21_U01
Student posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy oraz z literatury fachowej, co pozwoli mu na eliminację lub zapobieganie skażeniom przez patogeny wód w przemyśle spożywczym i gospodarce. Potrafi także ocenić niebezpieczeństwo korzystania z zanieczyszczonych biologicznie wód otwartych.
GW_1A_U05R1A_U04, R1A_U07InzA_U03C-1T-W-7, T-L-2, T-L-9M-1S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C21_K01
Student ma świadomość zagrożeń, niesionych wraz z z wodą zanieczyszczoną organizmami patogenicznymi oraz ich wpływu na człowieka. Ma również świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności oraz wagi rzetelnego prowadzenia badań, związanych z określaniem stanu sanitarnego wód. Wykazuje dbałość o stałe uzupełnianie wiedzy, a także wykazuje aktywną postawę w jej propagowaniu.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-11, T-L-12, T-L-7, T-W-7, T-L-10, T-L-4M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C21_W01
Student ma wiedzę na temat dróg przenoszenia i zapobiegania chorobom wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i spowodowanym innymi czynnikami biologicznymi, zwiazanymi z wodą. Potrafi zdefiniować czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie patogenów w środowisku wodnym, rozpoznać i zdefiniować ich źródła zarażenia i drogi rozprzestrzeniania się.
2,0
3,0Student ma ograniczoną wiedzę dotycząca źródeł i dróg przenoszenia wybranych patogenów, a tym samym zapobiegania chorobom przez nie wywołanym; potrafi zdefiniować czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się patogenów w różnych rodzajach wód
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C21_U01
Student posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy oraz z literatury fachowej, co pozwoli mu na eliminację lub zapobieganie skażeniom przez patogeny wód w przemyśle spożywczym i gospodarce. Potrafi także ocenić niebezpieczeństwo korzystania z zanieczyszczonych biologicznie wód otwartych.
2,0
3,0Student zna poprawne nazewnictwo i metody oznaczania wybranych patogenów, jednak ma trudności z samodzielnym zastosowaniem odpowiedniej metody ich identyfikacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C21_K01
Student ma świadomość zagrożeń, niesionych wraz z z wodą zanieczyszczoną organizmami patogenicznymi oraz ich wpływu na człowieka. Ma również świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności oraz wagi rzetelnego prowadzenia badań, związanych z określaniem stanu sanitarnego wód. Wykazuje dbałość o stałe uzupełnianie wiedzy, a także wykazuje aktywną postawę w jej propagowaniu.
2,0
3,0Student nie zna wszystkich zagrożeń, wynikających z obecności w wodach określonych patogenów, jednocześnie zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności zawodowej związanej z określeniem stanu sanitarnego wód
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. B.Dobrzańska, G. Dobrzański, D.Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, 2008
  2. T.W,Kowalski, Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych, 2007
  3. J. Nawrocki, Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne. Cz. 2, PWN, 2010

Literatura dodatkowa

  1. J. Wójcicki, B. Słomczyńska, Ostra toksyczność niektórych zanieczyszczeń występujących w ściekach przemysłowych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 1996
  2. Artykułu naukowe i publikacje, akty prawne, ustawy i rozporządzenia, 2011
  3. Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, 2014, aktualizowana strona internetowa http://www.cdc.gov/parasites/water.html
  4. Aquatic animals diseases and resources, The Center for Food Security & Public Health, 2015, strona internetowa http://www.cfsph.iastate.edu/Species/aquatic-animals.php

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pobór prób ze środowiska wodnego do diagnostyki wirusologicznej. Konserwacja materiału, transport, oznaczanie, reprezentatywność.2
T-L-2Izolacja wirusów z wody - ćwiczenie demontracyjne2
T-L-3Metody identyfikacji wirusów.2
T-L-4Wybrane choroby wirusowe organizmów wodnych - analiza danych i ich interpretacja4
T-L-5Patogenność i wirulencja. Konstrukacja szczepionek. Mutacje. Demonstracja programu do analizy zmienności w genomach wirusowych.3
T-L-6Oczyszczanie wody przemysłowej w praktyce - ćwiczenia demonstracyjne1
T-L-7Sprawdzenie i utrwalenie wiadomości (cz. 1)1
T-L-8Parazytologiczne zanieczyszczenia wody stosowanej w przetwórstwie. Przyczyny, skutki, zapobieganie. Normy i przepisy dotyczące obecności pasożytów i ich stadiów rozwojowych w surowcach i produktach żywnościowych4
T-L-9Diagnostyka i izolacja pasożytów - ćwiczenia praktyczne4
T-L-10Pasożyty bioindykatorami czystości wód. Parazytozy zwierząt wodnych4
T-L-11Znaczenie czystości wód w gospodarce2
T-L-12Utrwalenie i podumowanie przerobionego materiału (cz. 2)1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia z wiruologii. Budowa i terminologia wirusów.4
T-W-2Rozprzestrzenianie się wirusów w środowisku wodnym. Programy tworzenia tref wolnych. Mapy epizootyczne. Zwirzęta SPF.4
T-W-3Możliwości i metody uwolnienia wody od form patogennych wirusów (metody fizyczne i chemiczne).2
T-W-4Transfer wirusów w wodzie (wektory, nosiciele). Możliwości i zasady kontroli cieków i zlewni w apsekcie rozprzestrzeniania się wirusów. Osady, roślinność, organizmy wodne. Zasady ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób wirusowych w hodowlach organizmów wodnych.3
T-W-5Pasożyty w wodach otwartych, przemysłowych, ściekach, przetwórstwie spożywczym4
T-W-6Mechanizmy transferu pasożytów i ich stadiów rozwojowych w środowisku wodnym2
T-W-7Najczęściej występujące parazytozy w Polsce i na świecie, czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie, sposoby zapobiegania5
T-W-8Metodologia poboru prób w diagnostyce parazytologicznej. Techniki, dobór, charakterystyka, interpretacja wyników1
T-W-9Normy i przepisy związane z obecnością pasożytów i ich form dyspersyjnych w środowisku, przetwórstwie spożywczym, surowcach i produktach żywnościowych1
T-W-10Grzyby w środowisku wodnym4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu oraz przygotowanie się do zajęć30
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia15
A-L-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie się do egzaminu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C21_W01Student ma wiedzę na temat dróg przenoszenia i zapobiegania chorobom wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i spowodowanym innymi czynnikami biologicznymi, zwiazanymi z wodą. Potrafi zdefiniować czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie patogenów w środowisku wodnym, rozpoznać i zdefiniować ich źródła zarażenia i drogi rozprzestrzeniania się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapozanie studenta z wyjątkowością środowiska wodnego jako medium dla czynników patogennych, obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi obecności patogenów w wodzie surowej, użytkowej i ściekach, z techniką pobierania i analizowania materiału badawczego oraz interpretacją wyników w zakresie czynników chorobotwórczych potencjalnie obecnych w wodzie.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia z wiruologii. Budowa i terminologia wirusów.
T-L-8Parazytologiczne zanieczyszczenia wody stosowanej w przetwórstwie. Przyczyny, skutki, zapobieganie. Normy i przepisy dotyczące obecności pasożytów i ich stadiów rozwojowych w surowcach i produktach żywnościowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Film Pokaz Metoda programowa z użyciem komputera Zajęcia praktyczne Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin z tematyki przedstawionej na wykładach
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywności studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ograniczoną wiedzę dotycząca źródeł i dróg przenoszenia wybranych patogenów, a tym samym zapobiegania chorobom przez nie wywołanym; potrafi zdefiniować czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się patogenów w różnych rodzajach wód
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C21_U01Student posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy oraz z literatury fachowej, co pozwoli mu na eliminację lub zapobieganie skażeniom przez patogeny wód w przemyśle spożywczym i gospodarce. Potrafi także ocenić niebezpieczeństwo korzystania z zanieczyszczonych biologicznie wód otwartych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Zapozanie studenta z wyjątkowością środowiska wodnego jako medium dla czynników patogennych, obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi obecności patogenów w wodzie surowej, użytkowej i ściekach, z techniką pobierania i analizowania materiału badawczego oraz interpretacją wyników w zakresie czynników chorobotwórczych potencjalnie obecnych w wodzie.
Treści programoweT-W-7Najczęściej występujące parazytozy w Polsce i na świecie, czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie, sposoby zapobiegania
T-L-2Izolacja wirusów z wody - ćwiczenie demontracyjne
T-L-9Diagnostyka i izolacja pasożytów - ćwiczenia praktyczne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Film Pokaz Metoda programowa z użyciem komputera Zajęcia praktyczne Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywności studenta na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin z tematyki przedstawionej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna poprawne nazewnictwo i metody oznaczania wybranych patogenów, jednak ma trudności z samodzielnym zastosowaniem odpowiedniej metody ich identyfikacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C21_K01Student ma świadomość zagrożeń, niesionych wraz z z wodą zanieczyszczoną organizmami patogenicznymi oraz ich wpływu na człowieka. Ma również świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności oraz wagi rzetelnego prowadzenia badań, związanych z określaniem stanu sanitarnego wód. Wykazuje dbałość o stałe uzupełnianie wiedzy, a także wykazuje aktywną postawę w jej propagowaniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapozanie studenta z wyjątkowością środowiska wodnego jako medium dla czynników patogennych, obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi obecności patogenów w wodzie surowej, użytkowej i ściekach, z techniką pobierania i analizowania materiału badawczego oraz interpretacją wyników w zakresie czynników chorobotwórczych potencjalnie obecnych w wodzie.
Treści programoweT-L-11Znaczenie czystości wód w gospodarce
T-L-12Utrwalenie i podumowanie przerobionego materiału (cz. 2)
T-L-7Sprawdzenie i utrwalenie wiadomości (cz. 1)
T-W-7Najczęściej występujące parazytozy w Polsce i na świecie, czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie, sposoby zapobiegania
T-L-10Pasożyty bioindykatorami czystości wód. Parazytozy zwierząt wodnych
T-L-4Wybrane choroby wirusowe organizmów wodnych - analiza danych i ich interpretacja
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Film Pokaz Metoda programowa z użyciem komputera Zajęcia praktyczne Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywności studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie zna wszystkich zagrożeń, wynikających z obecności w wodach określonych patogenów, jednocześnie zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności zawodowej związanej z określeniem stanu sanitarnego wód
3,5
4,0
4,5
5,0