Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona prawna hydrobiontów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona prawna hydrobiontów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Więcaszek <Beata.Wiecaszek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw taksonomii zwierząt wodnych, ich fizjologii i biologii. Podstawy hydrochemii i zasad monitoringu wód.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami ochrony hydrobontów, przedstawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt, roślin i siedlisk. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie posługiwania się prawodawstwem polskim w zakresie ochrony hydrobiontów
C-2Zapoznanie się z najważniejszymi gatunkami wodnych roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce, oraz gatunkami inwazyjnymi w naszych wodach.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przegląd aktualnych aktów prawnych w zakresie ochrony hydrobiontów w Polsce. Konwencje międzynarodowe4
T-A-2Czerwona księga zwierząt2
T-A-3Czerwona księga roślin2
T-A-4Ochrona czynna i bierna hydrobiontów w świetle przepisów prawnych5
T-A-5Zabijanie zwierzat dzikich - niszczenie ich siedlisk jako uboczny skutek antropopresji2
T-A-6Przegląd gatunków inwazyjnych w wodach polskich3
T-A-7Chronione gatunki bezkręgowców w woadch polskich - pzregląd taksonomiczny, zagrożenia i formy ochrony2
T-A-8Chronione gatunki płazów, gadów, ptaków i ssaków w Polsce- zagrożenia, formy ochrony, ochrona siedlisk, przegląd taksonomiczny6
T-A-9Ryby chronione w Polsce. Gatunki podlegające restytucji. Formy ochrony, zagrożenia.4
30
wykłady
T-W-1Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska na świecie i w Polsce2
T-W-2Konwencja o różnorodności biologicznej2
T-W-3Ustawa o ochronie przyrody i rozporządzenia wykonawcze w zakresie ochrony hydrobiontów. Natura 20002
T-W-4Międzynarodowe konwencje ochrony zwierzat, roślin i siedlisk4
T-W-5Ochrona roślin i siedlisk wodnych i podmokłych (mokradeł) w Polsce2
T-W-6Zwierzęta wodne chronione w Polsce. Gatunki inwazyjne w wodach polskich.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć30
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowywanie się do zajeć dydaktycznych20
A-W-3Studiowanie literatury25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ustne sprawdziany wiedzy, sprawdziany pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C19_W08
Student ma wiedzę z zakresu ochrony prawnej roślin i zwierząt wodnych w Polsce, zna ważne gatunki chronionych hydrobiontów oraz zagrożenia w środowisku wodnym
GW_1A_W08R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W03C-1, C-2T-A-7, T-W-4, T-A-8, T-A-9, T-A-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C19_U017
Student potrafi wskazać podstawy prawne ochrony hydrobiontów oraz chronione i zagrożone gatunki w Polsce
GW_1A_U17R1A_U05InzA_U08C-2, C-1T-W-6, T-W-3, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C19_K04
Student ma kompetencje w zakresie określenia statusu prawnego chronionych gatunków hydrobiontów oraz wskazania zagrożeń dla nich w środowisku wodnym
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-A-1, T-A-9, T-A-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C19_W08
Student ma wiedzę z zakresu ochrony prawnej roślin i zwierząt wodnych w Polsce, zna ważne gatunki chronionych hydrobiontów oraz zagrożenia w środowisku wodnym
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony prawnej hydrobiontów, zna najważniejsze gatunki chronionych hydrobiontów oraz rodzaje zagrożeń w środowisku wodnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C19_U017
Student potrafi wskazać podstawy prawne ochrony hydrobiontów oraz chronione i zagrożone gatunki w Polsce
2,0
3,0Student potrafi wskazać najważniejsze podstawy prawne ochrony hydrobiontów oraz podstawowe zagrożone i chronione gatunki w Polsce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C19_K04
Student ma kompetencje w zakresie określenia statusu prawnego chronionych gatunków hydrobiontów oraz wskazania zagrożeń dla nich w środowisku wodnym
2,0
3,0Student ma kompetencje w zakresie określenia statusu prawnego najważniejszych gatunków hydrobiontów oraz wskazania podstawowych zagrożeń w środowisku wodnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt, czy prawna ochrona zwierząt, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń, 2005
  2. Rejman G, Ochrona prawna zwierząt, W: Studia Iuridica, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006
  3. Habuda A., Radecki W, Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz doświadczeniach na zwierzętach, Prawo i Prokuratura 5, 2008
  4. Zbigniew Głowaciński, Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, PWRiL, Warszawa, 2001
  5. Głowacinski Zbigniew, Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie & Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 2004
  6. Zbigniew Glowacinski, Polska Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, IOP PAN, Kraków, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Singer P., Wyzwolenie zwierząt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2004
  2. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach. (Tekst jedn. Dz.U. z 2005 Nr 33, poz. 289; z 2006 Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600)
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jedn. Dz.U. z 2004 Nr 92 poz. 880, z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, M.P. z 2009 r. Nr 69, poz. 894), 2011
  4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Tekst jedn. Dz.U. z 1997 Nr 111 poz. 724 z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, , z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753)

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przegląd aktualnych aktów prawnych w zakresie ochrony hydrobiontów w Polsce. Konwencje międzynarodowe4
T-A-2Czerwona księga zwierząt2
T-A-3Czerwona księga roślin2
T-A-4Ochrona czynna i bierna hydrobiontów w świetle przepisów prawnych5
T-A-5Zabijanie zwierzat dzikich - niszczenie ich siedlisk jako uboczny skutek antropopresji2
T-A-6Przegląd gatunków inwazyjnych w wodach polskich3
T-A-7Chronione gatunki bezkręgowców w woadch polskich - pzregląd taksonomiczny, zagrożenia i formy ochrony2
T-A-8Chronione gatunki płazów, gadów, ptaków i ssaków w Polsce- zagrożenia, formy ochrony, ochrona siedlisk, przegląd taksonomiczny6
T-A-9Ryby chronione w Polsce. Gatunki podlegające restytucji. Formy ochrony, zagrożenia.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska na świecie i w Polsce2
T-W-2Konwencja o różnorodności biologicznej2
T-W-3Ustawa o ochronie przyrody i rozporządzenia wykonawcze w zakresie ochrony hydrobiontów. Natura 20002
T-W-4Międzynarodowe konwencje ochrony zwierzat, roślin i siedlisk4
T-W-5Ochrona roślin i siedlisk wodnych i podmokłych (mokradeł) w Polsce2
T-W-6Zwierzęta wodne chronione w Polsce. Gatunki inwazyjne w wodach polskich.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowywanie się do zajeć dydaktycznych20
A-W-3Studiowanie literatury25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C19_W08Student ma wiedzę z zakresu ochrony prawnej roślin i zwierząt wodnych w Polsce, zna ważne gatunki chronionych hydrobiontów oraz zagrożenia w środowisku wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami ochrony hydrobontów, przedstawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt, roślin i siedlisk. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie posługiwania się prawodawstwem polskim w zakresie ochrony hydrobiontów
C-2Zapoznanie się z najważniejszymi gatunkami wodnych roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce, oraz gatunkami inwazyjnymi w naszych wodach.
Treści programoweT-A-7Chronione gatunki bezkręgowców w woadch polskich - pzregląd taksonomiczny, zagrożenia i formy ochrony
T-W-4Międzynarodowe konwencje ochrony zwierzat, roślin i siedlisk
T-A-8Chronione gatunki płazów, gadów, ptaków i ssaków w Polsce- zagrożenia, formy ochrony, ochrona siedlisk, przegląd taksonomiczny
T-A-9Ryby chronione w Polsce. Gatunki podlegające restytucji. Formy ochrony, zagrożenia.
T-A-6Przegląd gatunków inwazyjnych w wodach polskich
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ustne sprawdziany wiedzy, sprawdziany pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony prawnej hydrobiontów, zna najważniejsze gatunki chronionych hydrobiontów oraz rodzaje zagrożeń w środowisku wodnym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C19_U017Student potrafi wskazać podstawy prawne ochrony hydrobiontów oraz chronione i zagrożone gatunki w Polsce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z najważniejszymi gatunkami wodnych roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce, oraz gatunkami inwazyjnymi w naszych wodach.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami ochrony hydrobontów, przedstawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt, roślin i siedlisk. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie posługiwania się prawodawstwem polskim w zakresie ochrony hydrobiontów
Treści programoweT-W-6Zwierzęta wodne chronione w Polsce. Gatunki inwazyjne w wodach polskich.
T-W-3Ustawa o ochronie przyrody i rozporządzenia wykonawcze w zakresie ochrony hydrobiontów. Natura 2000
T-W-1Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska na świecie i w Polsce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ustne sprawdziany wiedzy, sprawdziany pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wskazać najważniejsze podstawy prawne ochrony hydrobiontów oraz podstawowe zagrożone i chronione gatunki w Polsce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C19_K04Student ma kompetencje w zakresie określenia statusu prawnego chronionych gatunków hydrobiontów oraz wskazania zagrożeń dla nich w środowisku wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z najważniejszymi gatunkami wodnych roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce, oraz gatunkami inwazyjnymi w naszych wodach.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami ochrony hydrobontów, przedstawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt, roślin i siedlisk. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie posługiwania się prawodawstwem polskim w zakresie ochrony hydrobiontów
Treści programoweT-A-1Przegląd aktualnych aktów prawnych w zakresie ochrony hydrobiontów w Polsce. Konwencje międzynarodowe
T-A-9Ryby chronione w Polsce. Gatunki podlegające restytucji. Formy ochrony, zagrożenia.
T-A-4Ochrona czynna i bierna hydrobiontów w świetle przepisów prawnych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ustne sprawdziany wiedzy, sprawdziany pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma kompetencje w zakresie określenia statusu prawnego najważniejszych gatunków hydrobiontów oraz wskazania podstawowych zagrożeń w środowisku wodnym
3,5
4,0
4,5
5,0