Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólne wiadomości z biologii środowiskowe, z zarządzania zasobami wodnymi oraz gospodarowania hydrobiontami.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi oraz zasadami prowadzenia zrównoważonej gospodarki hydrobiontami.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rybactwa śródlądowego w obwodach rybackich: - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: - Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej wraz z załącznikami; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem gatunków ryb uznanych za nierodzime. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z rozporządzeniem wykonawczym rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego - Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego. Zastosowanie ustaw na konkretnych przykładach.30
30
wykłady
T-W-1Omówienie podstaw prawnych dotyczacych ochrony wód i gospodarki wodnej analiza przepisów. Przepisy o ochronie jakości wód śródlądowych i ich zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami, o gospodarce wodno-ściekowej i o ochronie środowiska wodnego. Analiza dyrektyw unijnych koniecznych przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów: - dyrektywa 2000/60/WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; - dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (wód w kąpieliskach, wód w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej); - dyrektywy dotyczące kontroli emisji szkodliwych substancji do wód ze źródeł punktowych – dyrektywa 76/464/EWG z 1976 r. i dyrektywy pochodne, dyrektywa 91/676/EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, dyrektywa 91/271/EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Analiza umów międzynarodowych – Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Omówienie i analiza ogólnych zasad ochrony wód i gospodarki wodnej zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie Prawo wodne oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówienie ustawy Prawo Wodne pod kątem zasad ochrony wód ze zwróceniem szczególnej uwagi na wody podziemne. Omówienie przepisów dotyczących zasad (zwykłych i szczególnych) korzystania z wód na potrzeby ludności oraz gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne (wymogi i działania).15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-A-3Udział w konsultacjach6
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
61
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu22
A-W-3Udział w konsultacjach12
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, pokaz.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C17_W01
Student po odbyciu kursu będzie znał ustawy, dyrektywy i rozporządzenia dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej oraz będzie posiadał wiedzę na temat aktów prawnych dotyczacych zasad prowadzenia gospodarki rybackiej.
GW_1A_W06, GW_1A_W10, GW_1A_W11R1A_W05, R1A_W06, R1A_W09InzA_W04, InzA_W05C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C17_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać sie specjalistyczną terminologią dotyczacą podstaw prawa funkcjonowania gospodarki wodnej w formie werbalnej i pisemnej oraz rozumieć literaturę z powyższego zakresu.
GW_1A_U02, GW_1A_U17, GW_1A_U16R1A_U02, R1A_U05, R1A_U08InzA_U01, InzA_U04, InzA_U08C-1T-A-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C17_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C17_W01
Student po odbyciu kursu będzie znał ustawy, dyrektywy i rozporządzenia dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej oraz będzie posiadał wiedzę na temat aktów prawnych dotyczacych zasad prowadzenia gospodarki rybackiej.
2,0
3,0Student po odbyciu kursu będzie znał niektóre ustawy, dyrektywy i rozporządzenia dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C17_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać sie specjalistyczną terminologią dotyczacą podstaw prawa funkcjonowania gospodarki wodnej w formie werbalnej i pisemnej oraz rozumieć literaturę z powyższego zakresu.
2,0
3,0Po kursieć student umieć posługiwac się wybraną specjalistyczną terminologią dotyczacą podstaw prawa funkcjonowania gospodarki wodnej w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C17_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa, 1999
  2. Szpindor A., Piotrowski J., Gospodarka wodna. PWN, PWN, Warszawa, 1986
  3. Mikulski Z., Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1999
  4. Słota H., Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, IMGW, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Lambor J., Podstawy i zasady gospodarki wodnej, Wyd KiŁ, Warszawa, 1965
  2. Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW, Warszawa., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rybactwa śródlądowego w obwodach rybackich: - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: - Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej wraz z załącznikami; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem gatunków ryb uznanych za nierodzime. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z rozporządzeniem wykonawczym rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego - Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego. Zastosowanie ustaw na konkretnych przykładach.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie podstaw prawnych dotyczacych ochrony wód i gospodarki wodnej analiza przepisów. Przepisy o ochronie jakości wód śródlądowych i ich zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami, o gospodarce wodno-ściekowej i o ochronie środowiska wodnego. Analiza dyrektyw unijnych koniecznych przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów: - dyrektywa 2000/60/WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; - dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (wód w kąpieliskach, wód w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej); - dyrektywy dotyczące kontroli emisji szkodliwych substancji do wód ze źródeł punktowych – dyrektywa 76/464/EWG z 1976 r. i dyrektywy pochodne, dyrektywa 91/676/EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, dyrektywa 91/271/EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Analiza umów międzynarodowych – Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Omówienie i analiza ogólnych zasad ochrony wód i gospodarki wodnej zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie Prawo wodne oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówienie ustawy Prawo Wodne pod kątem zasad ochrony wód ze zwróceniem szczególnej uwagi na wody podziemne. Omówienie przepisów dotyczących zasad (zwykłych i szczególnych) korzystania z wód na potrzeby ludności oraz gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne (wymogi i działania).15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-A-3Udział w konsultacjach6
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu22
A-W-3Udział w konsultacjach12
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C17_W01Student po odbyciu kursu będzie znał ustawy, dyrektywy i rozporządzenia dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej oraz będzie posiadał wiedzę na temat aktów prawnych dotyczacych zasad prowadzenia gospodarki rybackiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W10Ma wiedzę na temat zarządzania środowiskiem wodnym w aspekcie turystyki wodnej.
GW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi oraz zasadami prowadzenia zrównoważonej gospodarki hydrobiontami.
Treści programoweT-W-1Omówienie podstaw prawnych dotyczacych ochrony wód i gospodarki wodnej analiza przepisów. Przepisy o ochronie jakości wód śródlądowych i ich zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami, o gospodarce wodno-ściekowej i o ochronie środowiska wodnego. Analiza dyrektyw unijnych koniecznych przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów: - dyrektywa 2000/60/WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; - dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (wód w kąpieliskach, wód w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej); - dyrektywy dotyczące kontroli emisji szkodliwych substancji do wód ze źródeł punktowych – dyrektywa 76/464/EWG z 1976 r. i dyrektywy pochodne, dyrektywa 91/676/EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, dyrektywa 91/271/EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Analiza umów międzynarodowych – Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Omówienie i analiza ogólnych zasad ochrony wód i gospodarki wodnej zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie Prawo wodne oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówienie ustawy Prawo Wodne pod kątem zasad ochrony wód ze zwróceniem szczególnej uwagi na wody podziemne. Omówienie przepisów dotyczących zasad (zwykłych i szczególnych) korzystania z wód na potrzeby ludności oraz gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne (wymogi i działania).
T-A-1Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rybactwa śródlądowego w obwodach rybackich: - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: - Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej wraz z załącznikami; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem gatunków ryb uznanych za nierodzime. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z rozporządzeniem wykonawczym rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego - Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego. Zastosowanie ustaw na konkretnych przykładach.
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, pokaz.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student po odbyciu kursu będzie znał niektóre ustawy, dyrektywy i rozporządzenia dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C17_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać sie specjalistyczną terminologią dotyczacą podstaw prawa funkcjonowania gospodarki wodnej w formie werbalnej i pisemnej oraz rozumieć literaturę z powyższego zakresu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą polską i obcojęzyczną z zakresu nauk o środowisku wodnym.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
GW_1A_U16Potrafi opracować plan zagospodarowania środowiska wodnego i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi oraz zasadami prowadzenia zrównoważonej gospodarki hydrobiontami.
Treści programoweT-A-1Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rybactwa śródlądowego w obwodach rybackich: - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: - Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej wraz z załącznikami; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem gatunków ryb uznanych za nierodzime. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z rozporządzeniem wykonawczym rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego - Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego. Zastosowanie ustaw na konkretnych przykładach.
T-W-1Omówienie podstaw prawnych dotyczacych ochrony wód i gospodarki wodnej analiza przepisów. Przepisy o ochronie jakości wód śródlądowych i ich zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami, o gospodarce wodno-ściekowej i o ochronie środowiska wodnego. Analiza dyrektyw unijnych koniecznych przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów: - dyrektywa 2000/60/WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; - dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (wód w kąpieliskach, wód w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej); - dyrektywy dotyczące kontroli emisji szkodliwych substancji do wód ze źródeł punktowych – dyrektywa 76/464/EWG z 1976 r. i dyrektywy pochodne, dyrektywa 91/676/EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, dyrektywa 91/271/EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Analiza umów międzynarodowych – Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Omówienie i analiza ogólnych zasad ochrony wód i gospodarki wodnej zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie Prawo wodne oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówienie ustawy Prawo Wodne pod kątem zasad ochrony wód ze zwróceniem szczególnej uwagi na wody podziemne. Omówienie przepisów dotyczących zasad (zwykłych i szczególnych) korzystania z wód na potrzeby ludności oraz gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne (wymogi i działania).
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, pokaz.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Po kursieć student umieć posługiwac się wybraną specjalistyczną terminologią dotyczacą podstaw prawa funkcjonowania gospodarki wodnej w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C17_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi oraz zasadami prowadzenia zrównoważonej gospodarki hydrobiontami.
Treści programoweT-A-1Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rybactwa śródlądowego w obwodach rybackich: - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: - Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej wraz z załącznikami; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie; - Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem gatunków ryb uznanych za nierodzime. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z rozporządzeniem wykonawczym rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego - Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego. Zastosowanie ustaw na konkretnych przykładach.
T-W-1Omówienie podstaw prawnych dotyczacych ochrony wód i gospodarki wodnej analiza przepisów. Przepisy o ochronie jakości wód śródlądowych i ich zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami, o gospodarce wodno-ściekowej i o ochronie środowiska wodnego. Analiza dyrektyw unijnych koniecznych przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów: - dyrektywa 2000/60/WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; - dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (wód w kąpieliskach, wód w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej); - dyrektywy dotyczące kontroli emisji szkodliwych substancji do wód ze źródeł punktowych – dyrektywa 76/464/EWG z 1976 r. i dyrektywy pochodne, dyrektywa 91/676/EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, dyrektywa 91/271/EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Analiza umów międzynarodowych – Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Omówienie i analiza ogólnych zasad ochrony wód i gospodarki wodnej zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie Prawo wodne oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówienie ustawy Prawo Wodne pod kątem zasad ochrony wód ze zwróceniem szczególnej uwagi na wody podziemne. Omówienie przepisów dotyczących zasad (zwykłych i szczególnych) korzystania z wód na potrzeby ludności oraz gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne (wymogi i działania).
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, pokaz.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania
3,5
4,0
4,5
5,0