Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie zasobami wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie zasobami wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Biernaczyk <Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl>, Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Katarzyna Stepanowska <Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA4 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość ekonomiki i metod zarządzania, oraz biologii i geografii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauczenie studentów i podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie2
T-A-2Ramowa Dyrektywa Wodna - definicje, cele, zobowiązania3
T-A-3Regulacje gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ustawa Prawo Wodne.3
T-A-4Pozwolenia wodnoprawne4
T-A-5Elementy prawne w zarządzaniu zasobami ryb w wodach śródlądowych2
T-A-6Elementy prawne w zarzadzaniu zasobami ryb w wodach morskich1
T-A-7Analiza statystyk połowowych jako narzędzie do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej4
T-A-8Analiza "stada" - szacowanie wielkości populacj, ocena struktury stada5
T-A-9Ocena selektyeności narzędzi połowowych6
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem wodnym. Koncepcja systemu zarządzania wodami.3
T-W-2Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Elementy teorii zarządzania. Cele, zadania i metod działania w zintegrowanym podejściu do zarządzania zasobami wodnymi.2
T-W-3Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi2
T-W-4Podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.2
T-W-5Kontrola w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami2
T-W-6Prawne aspekty zagospodarowania rybackiego wód. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym, oraz rozporządzenia wykonawcze4
T-W-7Podział Świata na obszary połowowe, instytucje zarządzające i kontrolujące2
T-W-8Podstawowe zagadnienia z zakresu "analizy stad" stosowanych w zarządzaniu rybołówstwem4
T-W-9MSY2
T-W-10Selektywność narzędzi połowowych jako narzędzie do zarządzania populacjami ryb2
T-W-11Instytucje certyfikujące2
T-W-12Elementy prawne w rybołówstwie światowym3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć30
A-A-3Przygotowanie konspetów prac30
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Stiudiowanie literatury10
A-W-3Samodzielne przygotowanie do egzaminu20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, prelekcja, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia problemowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne i pisemne, konspekty z ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C16_W01
W wyniku pzeprowadzonych zajęć student oiwinien być w stanie definiować pojęcia związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, mieć wiedzę na temat rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, oraz znać podstawowe metody zarządzania zasobami wodnymi
GW_1A_W03, GW_1A_W05, GW_1A_W06, GW_1A_W09, GW_1A_W15R1A_W02, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08, R1A_W09InzA_W01, InzA_W03, InzA_W04, InzA_W05C-1T-A-4, T-A-1, T-A-5, T-A-2, T-W-3, T-A-6, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-A-3, T-W-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C16_U01
Student nabywa zdolnosci zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi
GW_1A_U03, GW_1A_U09, GW_1A_U16R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U08C-1T-A-5, T-A-3, T-A-6, T-A-4, T-W-1, T-A-2, T-A-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C16_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne
GW_1A_K04, GW_1A_K02, GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-3, T-A-4, T-W-5, T-A-3, T-W-6, T-A-6, T-W-1, T-A-2, T-A-1, T-A-5, T-W-2, T-W-4M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C16_W01
W wyniku pzeprowadzonych zajęć student oiwinien być w stanie definiować pojęcia związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, mieć wiedzę na temat rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, oraz znać podstawowe metody zarządzania zasobami wodnymi
2,0Student nie zna metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, nie zna podstawowych definicji związanych z zasobami wodnymi
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat wybranych metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student ma wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu dobrym
4,5Student ma wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu ponad dobrym
5,0Student ma wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C16_U01
Student nabywa zdolnosci zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi
2,0Student nie nabył zdolnosci zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi
3,0Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu dobrym
4,5Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu ponad dorym
5,0Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C16_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne
2,0Student nie nabył następujących postaw: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Nie postępuje zgodnie z zasadami etyli, nie ma świadomości w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne
3,0Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu dobrym
4,5Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu ponad dobrym
5,0Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Słota H, Zarządzanie zasobami wodnymi, IMGW, Warszawa, 1997
  2. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa, 2012, 1
  3. Ustawa Prawo Wodne, 2014
  4. Ramowa Dyrektywa wodna - elementy wybrane
  5. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym

Literatura dodatkowa

  1. Ma!ecki Z., Ochrona i zarzadzanie srodowiskiem, Tom II, Elementy zarzadzania srodowiskiem naturalnym, Wydawnictwo Slaskiej Wyzszej Szkoly Zarzadzania, Katowice, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie2
T-A-2Ramowa Dyrektywa Wodna - definicje, cele, zobowiązania3
T-A-3Regulacje gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ustawa Prawo Wodne.3
T-A-4Pozwolenia wodnoprawne4
T-A-5Elementy prawne w zarządzaniu zasobami ryb w wodach śródlądowych2
T-A-6Elementy prawne w zarzadzaniu zasobami ryb w wodach morskich1
T-A-7Analiza statystyk połowowych jako narzędzie do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej4
T-A-8Analiza "stada" - szacowanie wielkości populacj, ocena struktury stada5
T-A-9Ocena selektyeności narzędzi połowowych6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem wodnym. Koncepcja systemu zarządzania wodami.3
T-W-2Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Elementy teorii zarządzania. Cele, zadania i metod działania w zintegrowanym podejściu do zarządzania zasobami wodnymi.2
T-W-3Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi2
T-W-4Podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.2
T-W-5Kontrola w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami2
T-W-6Prawne aspekty zagospodarowania rybackiego wód. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym, oraz rozporządzenia wykonawcze4
T-W-7Podział Świata na obszary połowowe, instytucje zarządzające i kontrolujące2
T-W-8Podstawowe zagadnienia z zakresu "analizy stad" stosowanych w zarządzaniu rybołówstwem4
T-W-9MSY2
T-W-10Selektywność narzędzi połowowych jako narzędzie do zarządzania populacjami ryb2
T-W-11Instytucje certyfikujące2
T-W-12Elementy prawne w rybołówstwie światowym3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie się do zajęć30
A-A-3Przygotowanie konspetów prac30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Stiudiowanie literatury10
A-W-3Samodzielne przygotowanie do egzaminu20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C16_W01W wyniku pzeprowadzonych zajęć student oiwinien być w stanie definiować pojęcia związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, mieć wiedzę na temat rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, oraz znać podstawowe metody zarządzania zasobami wodnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
GW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W15Ma ogólną wiedzę o urządzeniach wykorzystujących zasoby energetyczne wody.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nauczenie studentów i podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych
Treści programoweT-A-4Pozwolenia wodnoprawne
T-A-1Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie
T-A-5Elementy prawne w zarządzaniu zasobami ryb w wodach śródlądowych
T-A-2Ramowa Dyrektywa Wodna - definicje, cele, zobowiązania
T-W-3Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi
T-A-6Elementy prawne w zarzadzaniu zasobami ryb w wodach morskich
T-W-6Prawne aspekty zagospodarowania rybackiego wód. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym, oraz rozporządzenia wykonawcze
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem wodnym. Koncepcja systemu zarządzania wodami.
T-W-4Podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
T-W-5Kontrola w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami
T-A-3Regulacje gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ustawa Prawo Wodne.
T-W-2Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Elementy teorii zarządzania. Cele, zadania i metod działania w zintegrowanym podejściu do zarządzania zasobami wodnymi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prelekcja, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne i pisemne, konspekty z ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, nie zna podstawowych definicji związanych z zasobami wodnymi
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat wybranych metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student ma wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu dobrym
4,5Student ma wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu ponad dobrym
5,0Student ma wiedzę na temat metod zarzadzania zasobami wodnymi, rozmieszczenia zasobów wodnych w Polsce i Europie, zna podstawowe definicje związane z zasobami wodnymi w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C16_U01Student nabywa zdolnosci zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
GW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
GW_1A_U16Potrafi opracować plan zagospodarowania środowiska wodnego i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Nauczenie studentów i podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych
Treści programoweT-A-5Elementy prawne w zarządzaniu zasobami ryb w wodach śródlądowych
T-A-3Regulacje gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ustawa Prawo Wodne.
T-A-6Elementy prawne w zarzadzaniu zasobami ryb w wodach morskich
T-A-4Pozwolenia wodnoprawne
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem wodnym. Koncepcja systemu zarządzania wodami.
T-A-2Ramowa Dyrektywa Wodna - definicje, cele, zobowiązania
T-A-1Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie
T-W-2Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Elementy teorii zarządzania. Cele, zadania i metod działania w zintegrowanym podejściu do zarządzania zasobami wodnymi.
T-W-3Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi
T-W-4Podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
T-W-6Prawne aspekty zagospodarowania rybackiego wód. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym, oraz rozporządzenia wykonawcze
T-W-5Kontrola w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prelekcja, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia problemowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne i pisemne, konspekty z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył zdolnosci zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi
3,0Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu dobrym
4,5Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu ponad dorym
5,0Student nabył zdolnosc zastosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zarzadzaniu zasobami wodnymi w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C16_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nauczenie studentów i podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych
Treści programoweT-W-3Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi
T-A-4Pozwolenia wodnoprawne
T-W-5Kontrola w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami
T-A-3Regulacje gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ustawa Prawo Wodne.
T-W-6Prawne aspekty zagospodarowania rybackiego wód. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym, oraz rozporządzenia wykonawcze
T-A-6Elementy prawne w zarzadzaniu zasobami ryb w wodach morskich
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem wodnym. Koncepcja systemu zarządzania wodami.
T-A-2Ramowa Dyrektywa Wodna - definicje, cele, zobowiązania
T-A-1Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie
T-A-5Elementy prawne w zarządzaniu zasobami ryb w wodach śródlądowych
T-W-2Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Elementy teorii zarządzania. Cele, zadania i metod działania w zintegrowanym podejściu do zarządzania zasobami wodnymi.
T-W-4Podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prelekcja, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia problemowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne i pisemne, konspekty z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył następujących postaw: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Nie postępuje zgodnie z zasadami etyli, nie ma świadomości w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne
3,0Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu dobrym
4,5Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu ponad dobrym
5,0Student nabył następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe problemy badawcze. Postępuje zgodnie z zasadami etyli, ma świadomość w jaki sposób należy racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne w stopniu bardzo dobrym