Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Renaturyzacja wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Renaturyzacja wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz <Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl>, Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>, Maria Wolska <Maria.Wolska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z hydrobiologii
W-2Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny ekologii i ochrony wód; znajomość podstawowych procesów chemicznych i krążenia pierwiastków w wodzie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego wykorzystania organizmów żywych i całych zespołów ekologicznych do bioindykacji oraz renaturyzacji środowiska wodnego.
C-2Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami i metodami niwelowania skutków antropopresji w zbiornikach wodnych, wyznaczania naturalnych miejsc rozrodu ryb oraz sposobów wspierania naturalnych siedlisk ryb i organizmów wodnych poprzez renaturyzację cieków i jezior

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zooplankton jako zespół wskaźnikowy: oznaczanie trofii na podstawie składu gatunkowego zooplanktonu. Bioindykatory zwierzęce i roślinne wód mezo- i eutroficznych. Rola peryfitonu w renaturyzacji; demonstracja zespołów poroślowych z różnych wód i różnych podłoży. Niekonwencjonalny sposob oczyszczania.10
T-L-2Zapoznanie się z budową i funkcjonowaniem nowoczesnej przepławki dla ryb. Budowle hydrotechniczne i skutki ich oddziaływania na środowisko naturalne. Ocena zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego wodę na podstawie badań bonitacyjnych Nowoczesne metody udrażniania cieków. Opracowanie koncepcji przebudowy uregulowanych koryt rzecznych w celu ochrony przeciwpowodziowej przy jednoczesnym zachowaniu biologicznych zespołów roślinnych i zwierzęcych. Niwelowanie skutków antropopresji w zbiornikach jeziornych z ograniczonym litoralem.20
30
wykłady
T-W-1Zespoły ekologiczne i ich skład, zachowanie i rola w ekosystemach wodnych. Eutrofizacja: ogólne pojęcie, przyczyny, podział wód ze względu na trofię, efekty eutrofizacji. Biologiczne metody oceny trofii wód: ocena na podstawie badań terenowych i zasady prowadzenia tych badań w różnych typach wód. Bioindykatory. Procesy samooczyszczania wód w rzekach i wodach stojących. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Niekonwencjonalne metody oczyszczania wód.7
T-W-2Pojęcia dotyczące biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji. Cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior. Przemiany w środowisku wodnym powstałe na skutek zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych. Przywracanie starorzeczy. Metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek. Przepławki dla ryb. Budowa naturalnych tarlisk. Podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.8
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studiowanie samodzielne literatury10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia20
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Udział w konsultacjach10
A-W-3Przygotowanie prezentacji10
A-W-4Studiowanie piśmiennictwa10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującycmi (dyskusja dydaktyczna) wykład problemowy.
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości organizmów wodnych wykorzystywanych w procesie renaturyzacji wód.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C15_W01
Student wskazuje, rozpoznaje i objaśnia możliwości wykorzystania organizmów wodnych w renaturyzacji wód
GW_1A_W06R1A_W05, R1A_W06InzA_W04C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2
GW_1A_C15_W02
Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat zmian w biocenozach wodnych powstałych na skutek budowli jazów pietrzących, regulacji brzegów, a także będzie wiedział jak niweloć skutki nieprzemyślanych regulacji rzek i potoków
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-2, C-1T-L-2, T-W-2M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C15_U01
Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie znajomości biologii organizmów wodnych; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji organizmów wykorzystywanych w hydrobiologii stosowanej
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2
GW_1A_C15_U02
Student będzie umiał ocenić skutki oddziaływania budowli hydrotechnicznych na środowisko wodne oraz opracować koncepcje przebudowy uregulowanych koryt rzecznych
GW_1A_U05R1A_U04, R1A_U07InzA_U03C-2T-W-2M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C15_K01
Student jest otwarty na wykorzystanie organizmów do oceny stanu, zanieczyszczeń i zagrożeń w środowisku wodnym
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C15_W01
Student wskazuje, rozpoznaje i objaśnia możliwości wykorzystania organizmów wodnych w renaturyzacji wód
2,0Student nie ma żadnej wiedzy na temat organizmów wodnych.
3,0Student ma wiedzę na temat 55% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
3,5Student ma wiedzę na temat 65% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
4,0Student ma wiedzę na temat 75% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
4,5Student ma wiedzę na temat 90% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
5,0Student ma wiedzę na temat wszystkich organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
GW_1A_C15_W02
Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat zmian w biocenozach wodnych powstałych na skutek budowli jazów pietrzących, regulacji brzegów, a także będzie wiedział jak niweloć skutki nieprzemyślanych regulacji rzek i potoków
2,0Student nie ma żadnej wiedzy na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, nie zna sposób i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior.
3,0Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposoby i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior.
3,5Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposoby i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych.
4,0Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposoby i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych oraz zna podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.
4,5Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposób i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych, zna metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek oraz zna podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.
5,0Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposób i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych, zna metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek, ma wiedzę na temat budowy naturalnych tarlisk oraz zna podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C15_U01
Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie znajomości biologii organizmów wodnych; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji organizmów wykorzystywanych w hydrobiologii stosowanej
2,0Student nie potrafi kontrolować ani ocenić zagrożenia występującego w środowisku wodnym , nie zna biologii organizmów wodnych; nie posiada umiejętności przeprowadzenia obserwacji organizmów wykorzystywanych w hydrobiologii stosowanej
3,0Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 50%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów
3,5Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 60%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia
4,0Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 70%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia
4,5Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 80%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia.
5,0Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 80%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia. Potrafi samodzielnie zaproponować optymalne metody wykorzystania organizmów wodnych np. w oczyszczaniu, testach czy bioindykacji
GW_1A_C15_U02
Student będzie umiał ocenić skutki oddziaływania budowli hydrotechnicznych na środowisko wodne oraz opracować koncepcje przebudowy uregulowanych koryt rzecznych
2,0Student nie umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
3,0Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
3,5Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
4,0Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
4,5Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb oraz umie opisać skutki oddziaływania budowli hydrotechnicznych na środowisko naturalne. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
5,0Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb oraz umie opisać skutki oddziaływania budowli hydrotechnicznych na środowisko naturalne. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych oraz umie opracować koncepcję przebudowy uregulowanych koryt rzecznych w celu ochrony przeciwpowodziowej przy jednoczesnym zachowaniu biologicznych zespołów roślinnych i zwierzęcych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C15_K01
Student jest otwarty na wykorzystanie organizmów do oceny stanu, zanieczyszczeń i zagrożeń w środowisku wodnym
2,0Student nie jest zainteresowany wykorzystaniem organizmów do oceny stanu, zanieczyszczeń i zagrożeń w środowisku wodnym, nie widzi potrzeby popularyzacji wiedzy w tym zakresie
3,0Student jest zainteresowany wykorzystaniemorganizmów do oceny stanu, zanieczyszczeń i zagrożeń w środowisku wodnym; widzi potrzebę popularyzacji wiedzy w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Hydrofitowe oczyszczalnie wód i ścieków, WN PWN, Warszawa, 2010
  2. Lampert W., Sommer U., Ekologia wód śródlądowych., Wydawnictwo Nauk. PWN, Warszawa., 1996
  3. Żelazo J., Popek Z., Podstawy renaturyzacji rzek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002
  4. Allen J.D., Ekologia wód płynących, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
  5. Żelazo ., Podstawy renaturyzacji rzek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Kajak Z., Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
  2. Grochowicz E, Korytkowski J., Ochrona przyrody i wód, WSiP, Warszawa, 1996
  3. Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja i ochrona, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zooplankton jako zespół wskaźnikowy: oznaczanie trofii na podstawie składu gatunkowego zooplanktonu. Bioindykatory zwierzęce i roślinne wód mezo- i eutroficznych. Rola peryfitonu w renaturyzacji; demonstracja zespołów poroślowych z różnych wód i różnych podłoży. Niekonwencjonalny sposob oczyszczania.10
T-L-2Zapoznanie się z budową i funkcjonowaniem nowoczesnej przepławki dla ryb. Budowle hydrotechniczne i skutki ich oddziaływania na środowisko naturalne. Ocena zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego wodę na podstawie badań bonitacyjnych Nowoczesne metody udrażniania cieków. Opracowanie koncepcji przebudowy uregulowanych koryt rzecznych w celu ochrony przeciwpowodziowej przy jednoczesnym zachowaniu biologicznych zespołów roślinnych i zwierzęcych. Niwelowanie skutków antropopresji w zbiornikach jeziornych z ograniczonym litoralem.20
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zespoły ekologiczne i ich skład, zachowanie i rola w ekosystemach wodnych. Eutrofizacja: ogólne pojęcie, przyczyny, podział wód ze względu na trofię, efekty eutrofizacji. Biologiczne metody oceny trofii wód: ocena na podstawie badań terenowych i zasady prowadzenia tych badań w różnych typach wód. Bioindykatory. Procesy samooczyszczania wód w rzekach i wodach stojących. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Niekonwencjonalne metody oczyszczania wód.7
T-W-2Pojęcia dotyczące biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji. Cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior. Przemiany w środowisku wodnym powstałe na skutek zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych. Przywracanie starorzeczy. Metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek. Przepławki dla ryb. Budowa naturalnych tarlisk. Podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.8
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studiowanie samodzielne literatury10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Udział w konsultacjach10
A-W-3Przygotowanie prezentacji10
A-W-4Studiowanie piśmiennictwa10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C15_W01Student wskazuje, rozpoznaje i objaśnia możliwości wykorzystania organizmów wodnych w renaturyzacji wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego wykorzystania organizmów żywych i całych zespołów ekologicznych do bioindykacji oraz renaturyzacji środowiska wodnego.
Treści programoweT-W-1Zespoły ekologiczne i ich skład, zachowanie i rola w ekosystemach wodnych. Eutrofizacja: ogólne pojęcie, przyczyny, podział wód ze względu na trofię, efekty eutrofizacji. Biologiczne metody oceny trofii wód: ocena na podstawie badań terenowych i zasady prowadzenia tych badań w różnych typach wód. Bioindykatory. Procesy samooczyszczania wód w rzekach i wodach stojących. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Niekonwencjonalne metody oczyszczania wód.
T-L-1Zooplankton jako zespół wskaźnikowy: oznaczanie trofii na podstawie składu gatunkowego zooplanktonu. Bioindykatory zwierzęce i roślinne wód mezo- i eutroficznych. Rola peryfitonu w renaturyzacji; demonstracja zespołów poroślowych z różnych wód i różnych podłoży. Niekonwencjonalny sposob oczyszczania.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującycmi (dyskusja dydaktyczna) wykład problemowy.
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości organizmów wodnych wykorzystywanych w procesie renaturyzacji wód.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma żadnej wiedzy na temat organizmów wodnych.
3,0Student ma wiedzę na temat 55% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
3,5Student ma wiedzę na temat 65% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
4,0Student ma wiedzę na temat 75% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
4,5Student ma wiedzę na temat 90% organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
5,0Student ma wiedzę na temat wszystkich organizmów wodnych omawianych w trakcie zajęć a przydatnych w renaturyzacji wód.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C15_W02Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat zmian w biocenozach wodnych powstałych na skutek budowli jazów pietrzących, regulacji brzegów, a także będzie wiedział jak niweloć skutki nieprzemyślanych regulacji rzek i potoków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami i metodami niwelowania skutków antropopresji w zbiornikach wodnych, wyznaczania naturalnych miejsc rozrodu ryb oraz sposobów wspierania naturalnych siedlisk ryb i organizmów wodnych poprzez renaturyzację cieków i jezior
C-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego wykorzystania organizmów żywych i całych zespołów ekologicznych do bioindykacji oraz renaturyzacji środowiska wodnego.
Treści programoweT-L-2Zapoznanie się z budową i funkcjonowaniem nowoczesnej przepławki dla ryb. Budowle hydrotechniczne i skutki ich oddziaływania na środowisko naturalne. Ocena zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego wodę na podstawie badań bonitacyjnych Nowoczesne metody udrażniania cieków. Opracowanie koncepcji przebudowy uregulowanych koryt rzecznych w celu ochrony przeciwpowodziowej przy jednoczesnym zachowaniu biologicznych zespołów roślinnych i zwierzęcych. Niwelowanie skutków antropopresji w zbiornikach jeziornych z ograniczonym litoralem.
T-W-2Pojęcia dotyczące biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji. Cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior. Przemiany w środowisku wodnym powstałe na skutek zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych. Przywracanie starorzeczy. Metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek. Przepławki dla ryb. Budowa naturalnych tarlisk. Podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych
M-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującycmi (dyskusja dydaktyczna) wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości organizmów wodnych wykorzystywanych w procesie renaturyzacji wód.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma żadnej wiedzy na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, nie zna sposób i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior.
3,0Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposoby i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior.
3,5Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposoby i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych.
4,0Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposoby i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych oraz zna podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.
4,5Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposób i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych, zna metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek oraz zna podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.
5,0Student ma wiedzę na temat biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji, zna sposób i cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior, zna przemiany jakim podlega środowisko wodne po zabudowie hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych, zna metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek, ma wiedzę na temat budowy naturalnych tarlisk oraz zna podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C15_U01Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie znajomości biologii organizmów wodnych; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji organizmów wykorzystywanych w hydrobiologii stosowanej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego wykorzystania organizmów żywych i całych zespołów ekologicznych do bioindykacji oraz renaturyzacji środowiska wodnego.
Treści programoweT-W-1Zespoły ekologiczne i ich skład, zachowanie i rola w ekosystemach wodnych. Eutrofizacja: ogólne pojęcie, przyczyny, podział wód ze względu na trofię, efekty eutrofizacji. Biologiczne metody oceny trofii wód: ocena na podstawie badań terenowych i zasady prowadzenia tych badań w różnych typach wód. Bioindykatory. Procesy samooczyszczania wód w rzekach i wodach stojących. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Niekonwencjonalne metody oczyszczania wód.
T-L-1Zooplankton jako zespół wskaźnikowy: oznaczanie trofii na podstawie składu gatunkowego zooplanktonu. Bioindykatory zwierzęce i roślinne wód mezo- i eutroficznych. Rola peryfitonu w renaturyzacji; demonstracja zespołów poroślowych z różnych wód i różnych podłoży. Niekonwencjonalny sposob oczyszczania.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującycmi (dyskusja dydaktyczna) wykład problemowy.
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości organizmów wodnych wykorzystywanych w procesie renaturyzacji wód.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi kontrolować ani ocenić zagrożenia występującego w środowisku wodnym , nie zna biologii organizmów wodnych; nie posiada umiejętności przeprowadzenia obserwacji organizmów wykorzystywanych w hydrobiologii stosowanej
3,0Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 50%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów
3,5Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 60%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia
4,0Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 70%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia
4,5Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 80%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia.
5,0Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenia występujące w środowisku wodnym na podstawie występowania organizmów wodnych, które rozpoznaje w zakresie conajmniej 80%; posiada umiejętność przeprowadzenia obserwacji tych oragnizmów oraz oceny ich bioindykacyjnego znaczenia. Potrafi samodzielnie zaproponować optymalne metody wykorzystania organizmów wodnych np. w oczyszczaniu, testach czy bioindykacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C15_U02Student będzie umiał ocenić skutki oddziaływania budowli hydrotechnicznych na środowisko wodne oraz opracować koncepcje przebudowy uregulowanych koryt rzecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami i metodami niwelowania skutków antropopresji w zbiornikach wodnych, wyznaczania naturalnych miejsc rozrodu ryb oraz sposobów wspierania naturalnych siedlisk ryb i organizmów wodnych poprzez renaturyzację cieków i jezior
Treści programoweT-W-2Pojęcia dotyczące biotopu wodnego, naturyzacji i renaturyzacji. Cele przywracania naturalnego biegu rzek i jezior. Przemiany w środowisku wodnym powstałe na skutek zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt rzecznych. Przywracanie starorzeczy. Metody udrażniania cieków w celu zachowania biologicznej drożności rzek. Przepławki dla ryb. Budowa naturalnych tarlisk. Podstawy prawne w ochronie siedlisk wodnych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych
M-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującycmi (dyskusja dydaktyczna) wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości organizmów wodnych wykorzystywanych w procesie renaturyzacji wód.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
3,0Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
3,5Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
4,0Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
4,5Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb oraz umie opisać skutki oddziaływania budowli hydrotechnicznych na środowisko naturalne. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych.
5,0Student umie właściwie ocenić budowę i funkcjonowanie przepławki dla ryb oraz umie opisać skutki oddziaływania budowli hydrotechnicznych na środowisko naturalne. Student umie ocenić zmiany biotopu wodnego w środowisku rzecznym po wybudowaniu progu piętrzącego na podstawie badań bonitacyjnych oraz umie opracować koncepcję przebudowy uregulowanych koryt rzecznych w celu ochrony przeciwpowodziowej przy jednoczesnym zachowaniu biologicznych zespołów roślinnych i zwierzęcych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C15_K01Student jest otwarty na wykorzystanie organizmów do oceny stanu, zanieczyszczeń i zagrożeń w środowisku wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego wykorzystania organizmów żywych i całych zespołów ekologicznych do bioindykacji oraz renaturyzacji środowiska wodnego.
Treści programoweT-W-1Zespoły ekologiczne i ich skład, zachowanie i rola w ekosystemach wodnych. Eutrofizacja: ogólne pojęcie, przyczyny, podział wód ze względu na trofię, efekty eutrofizacji. Biologiczne metody oceny trofii wód: ocena na podstawie badań terenowych i zasady prowadzenia tych badań w różnych typach wód. Bioindykatory. Procesy samooczyszczania wód w rzekach i wodach stojących. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Niekonwencjonalne metody oczyszczania wód.
T-L-1Zooplankton jako zespół wskaźnikowy: oznaczanie trofii na podstawie składu gatunkowego zooplanktonu. Bioindykatory zwierzęce i roślinne wód mezo- i eutroficznych. Rola peryfitonu w renaturyzacji; demonstracja zespołów poroślowych z różnych wód i różnych podłoży. Niekonwencjonalny sposob oczyszczania.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującycmi (dyskusja dydaktyczna) wykład problemowy.
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości organizmów wodnych wykorzystywanych w procesie renaturyzacji wód.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zainteresowany wykorzystaniem organizmów do oceny stanu, zanieczyszczeń i zagrożeń w środowisku wodnym, nie widzi potrzeby popularyzacji wiedzy w tym zakresie
3,0Student jest zainteresowany wykorzystaniemorganizmów do oceny stanu, zanieczyszczeń i zagrożeń w środowisku wodnym; widzi potrzebę popularyzacji wiedzy w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0