Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ekonomika i zarządzanie w gospodarce wodnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika i zarządzanie w gospodarce wodnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zasad ekonomicznych i podstaw prawa wodnego, gospodarczego wykorzystania wód.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z ekonomicznymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania w gospodarce wodnej, określenie instytucji odpowiedzialnych za zarzadzanie wodami w Polsce. Przedstawienie obecnego systemu zarzadzania wodami w Polsce. Przygotowanie studentów do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem3
T-A-2Podstawy prawne zarządzania wodami w Polsce3
T-A-3Uwarunkowania i kierunki gospodarowania wodami w strategii gospodarki wodnej.3
T-A-4Ramowa Dyrektywa Wodna - Zarządzanie zlewniowe2
T-A-5Organy administracji i instytucje osdpowiedzialne za zarządzanie wodami w Polsce4
T-A-6Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej3
T-A-7Zarządzanie wodami w Polsce na przykładzie wybranego RZGW5
T-A-8Warunki korzystania z regionu wodnego i kataster wodny5
T-A-9Reforma gospodarki wodnej. Obecny system administrowania gospodarką wodną. Cele reformy, Zakres reformy. Nowa struktura organizacyjna.2
30
wykłady
T-W-1Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw3
T-W-2Metody zarzadzania przedsiebiorstwem2
T-W-3Miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju2
T-W-4Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie2
T-W-5Źródła i sposoby finansowania gospodarki wodnej, używane w niej instrumenty i występujące mechanizmy ekonomiczne, stosowane kryteria i sposoby oceny efektywności przedsięwzięć w ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych4
T-W-6Podstawowe potrzeby użytkowników zasobów wodnych, występujące możliwości ich zaspokojenia oraz determinanty niezbędnych przemian w gospodarce wodnej2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Przygotowanie się do sprawdzianów5
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia końcowego20
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowywanie się na zajęcia. Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowywanie konspektów prac10
A-W-4Przygotowywanie prezentacji10
A-W-5Przygotowywanie się do zaliczenia końcowego10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, wykład dyskusyjny, ćwiczenia, prezentacje, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć, prezentacje
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C14_W01
Student w wyniku przeprowadzonych zajęć powinien indentyfikować metody zarządzania przedsiębiorstwem, i podstawowe prawa ekonomiki w gospodarce wodnej. Wskazać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce. Wskazać miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju.
GW_1A_W09, GW_1A_W03R1A_W02, R1A_W06, R1A_W08, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-5, T-A-6, T-A-4, T-A-7, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-A-8, T-A-3, T-A-1, T-A-5, T-W-1, T-A-9, T-A-2M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w gospodarce wodnej
GW_1A_U03, GW_1A_U11R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U06, R1A_U07InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06C-1T-A-8, T-W-5, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-1, T-A-7, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-4, T-A-6, T-W-3, T-A-9M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C14_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, dbałość o prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej, kreatywność w zastosowaniu wiedzy zdobytej na zajęciach, otwartość na nowe problemy i ich rozwiązywanie, postępowanie zgodne z z zasadami etyki.
GW_1A_K01, GW_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-1, T-A-6, T-A-3, T-W-4, T-A-5, T-W-5, T-W-6, T-A-4, T-A-2, T-W-3, T-W-1, T-A-8, T-W-2, T-A-9, T-A-7M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C14_W01
Student w wyniku przeprowadzonych zajęć powinien indentyfikować metody zarządzania przedsiębiorstwem, i podstawowe prawa ekonomiki w gospodarce wodnej. Wskazać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce. Wskazać miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju.
2,0student zna metody zarządzania przedsiębiorstwem, nie potrafi wskazać instytucji ospowiedzialnych za zarządzanie zasobami wód w Polsce, nie zna podstawowych definicji ekonomicznych.
3,0student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem, potrafi wymienić instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również podstawowe definicje ekonomicznych.
3,5student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem i potrafi je opisać, potrafi wymienić instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również podstawowe definicje ekonomicznych.
4,0student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem i potrafi je opisać, potrafi wymienić i opisać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce w stopniu dobrym, zna również podstawowe definicje ekonomicznych.
4,5student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem i potrafi je opisać, potrafi wymienić i opisać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również i potrafi zastosować podstawowe definicje ekonomiczne.
5,0student w stopniu bardzo dobrym opisuje i stosuje podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem , potrafi wymienić i opisać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również i potrafi zastosować podstawowe definicje ekonomiczne.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w gospodarce wodnej
2,0Student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy i nie potrafi rozwiązać problemów związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
3,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę i potrafi rozwiązać wybrane problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
3,5Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
4,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej w stopniu dobrym
4,5Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę, opisać zjawiska ekonomiczne, wskazać prawidłowy model zarządzania i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi zastosować zdobytą wiedzę, prawidłowo opisać zjawiska ekonomiczne zachodzace w gospodarce wodnej, wskazać prawidłowy model zarządzania i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C14_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, dbałość o prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej, kreatywność w zastosowaniu wiedzy zdobytej na zajęciach, otwartość na nowe problemy i ich rozwiązywanie, postępowanie zgodne z z zasadami etyki.
2,0Student jest niechętny do pomocy i współpracy, nie wykonuje samodzielnie powierzonych mu zadań, nie jest kreatywny w zastosowaniu wiedzy zdobytej na zajeciach, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki
3,0Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje w grupie, brak mu samodzielności w podejmowaniu decyzji, postępuje zgodnie z zasadami etyki
3,5Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje w grupie, jest samodzielny w podejmowaniu decyzji, postępuje zgodnie z zasadami etyki
4,0Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje samodzielnie lub w grupie, samodzielnie podejmuje decyzje, postępuje zgodnie z zasadami etyki
4,5Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje samodzielnie lub w grupie, samodzielnie podejmuje decyzje w stopniu ponad dobrym, postępuje zgodnie z zasadami etyki
5,0Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje samodzielnie lub w grupie, samodzielnie podejmuje decyzje w stopniu bardzo dobrym, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Literatura podstawowa

  1. Słota H., Zarządzanie zasobami wodnymi, IMGW, Warszawa, 1997
  2. Wąsowicz Marek, PODSTAWY EKONOMIKI GOSPODARKI WODNEJ, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2000
  3. MAŁGORZATA DESZCZKA, MAŁGORZATA DWORAKOWSKA, MARTA GOS, MAREK WĄSOWICZ, GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA PODSTAWY EKONOMIKI OCHRONY ŚRODOWISKA, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2011
  4. W. Kowalczewski, J. Nazarka, Instrumenty zarzadzania współczesnym przedsiebiorstwem, PWE, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. M. Fowler, Architektura systemów zarzadzania przedsiebiorstwem. Wzorce projektowe, Helion, 2005
  2. Sławinska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa, 2001
  3. Mizgajski A., Uwarunkowania i kierunki gospodarowania wodami w strategii gospodarki wodnej, Problemy ocen środowiskowych 4 (31), 2005
  4. Lewandowski R., Gospodarka wodna ważny i nadal niedoceniany dział gospodarki wodnej., SIGMA NOT, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem3
T-A-2Podstawy prawne zarządzania wodami w Polsce3
T-A-3Uwarunkowania i kierunki gospodarowania wodami w strategii gospodarki wodnej.3
T-A-4Ramowa Dyrektywa Wodna - Zarządzanie zlewniowe2
T-A-5Organy administracji i instytucje osdpowiedzialne za zarządzanie wodami w Polsce4
T-A-6Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej3
T-A-7Zarządzanie wodami w Polsce na przykładzie wybranego RZGW5
T-A-8Warunki korzystania z regionu wodnego i kataster wodny5
T-A-9Reforma gospodarki wodnej. Obecny system administrowania gospodarką wodną. Cele reformy, Zakres reformy. Nowa struktura organizacyjna.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw3
T-W-2Metody zarzadzania przedsiebiorstwem2
T-W-3Miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju2
T-W-4Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie2
T-W-5Źródła i sposoby finansowania gospodarki wodnej, używane w niej instrumenty i występujące mechanizmy ekonomiczne, stosowane kryteria i sposoby oceny efektywności przedsięwzięć w ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych4
T-W-6Podstawowe potrzeby użytkowników zasobów wodnych, występujące możliwości ich zaspokojenia oraz determinanty niezbędnych przemian w gospodarce wodnej2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Przygotowanie się do sprawdzianów5
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia końcowego20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowywanie się na zajęcia. Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowywanie konspektów prac10
A-W-4Przygotowywanie prezentacji10
A-W-5Przygotowywanie się do zaliczenia końcowego10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C14_W01Student w wyniku przeprowadzonych zajęć powinien indentyfikować metody zarządzania przedsiębiorstwem, i podstawowe prawa ekonomiki w gospodarce wodnej. Wskazać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce. Wskazać miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ekonomicznymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania w gospodarce wodnej, określenie instytucji odpowiedzialnych za zarzadzanie wodami w Polsce. Przedstawienie obecnego systemu zarzadzania wodami w Polsce. Przygotowanie studentów do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych.
Treści programoweT-W-5Źródła i sposoby finansowania gospodarki wodnej, używane w niej instrumenty i występujące mechanizmy ekonomiczne, stosowane kryteria i sposoby oceny efektywności przedsięwzięć w ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych
T-A-6Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
T-A-4Ramowa Dyrektywa Wodna - Zarządzanie zlewniowe
T-A-7Zarządzanie wodami w Polsce na przykładzie wybranego RZGW
T-W-3Miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju
T-W-6Podstawowe potrzeby użytkowników zasobów wodnych, występujące możliwości ich zaspokojenia oraz determinanty niezbędnych przemian w gospodarce wodnej
T-W-2Metody zarzadzania przedsiebiorstwem
T-W-4Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie
T-A-8Warunki korzystania z regionu wodnego i kataster wodny
T-A-3Uwarunkowania i kierunki gospodarowania wodami w strategii gospodarki wodnej.
T-A-1Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem
T-A-5Organy administracji i instytucje osdpowiedzialne za zarządzanie wodami w Polsce
T-W-1Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
T-A-9Reforma gospodarki wodnej. Obecny system administrowania gospodarką wodną. Cele reformy, Zakres reformy. Nowa struktura organizacyjna.
T-A-2Podstawy prawne zarządzania wodami w Polsce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład dyskusyjny, ćwiczenia, prezentacje, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć, prezentacje
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student zna metody zarządzania przedsiębiorstwem, nie potrafi wskazać instytucji ospowiedzialnych za zarządzanie zasobami wód w Polsce, nie zna podstawowych definicji ekonomicznych.
3,0student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem, potrafi wymienić instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również podstawowe definicje ekonomicznych.
3,5student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem i potrafi je opisać, potrafi wymienić instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również podstawowe definicje ekonomicznych.
4,0student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem i potrafi je opisać, potrafi wymienić i opisać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce w stopniu dobrym, zna również podstawowe definicje ekonomicznych.
4,5student zna podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem i potrafi je opisać, potrafi wymienić i opisać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również i potrafi zastosować podstawowe definicje ekonomiczne.
5,0student w stopniu bardzo dobrym opisuje i stosuje podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem , potrafi wymienić i opisać instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód w Polsce, zna również i potrafi zastosować podstawowe definicje ekonomiczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C14_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w gospodarce wodnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
GW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ekonomicznymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania w gospodarce wodnej, określenie instytucji odpowiedzialnych za zarzadzanie wodami w Polsce. Przedstawienie obecnego systemu zarzadzania wodami w Polsce. Przygotowanie studentów do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych.
Treści programoweT-A-8Warunki korzystania z regionu wodnego i kataster wodny
T-W-5Źródła i sposoby finansowania gospodarki wodnej, używane w niej instrumenty i występujące mechanizmy ekonomiczne, stosowane kryteria i sposoby oceny efektywności przedsięwzięć w ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych
T-A-4Ramowa Dyrektywa Wodna - Zarządzanie zlewniowe
T-A-3Uwarunkowania i kierunki gospodarowania wodami w strategii gospodarki wodnej.
T-A-5Organy administracji i instytucje osdpowiedzialne za zarządzanie wodami w Polsce
T-A-1Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem
T-A-7Zarządzanie wodami w Polsce na przykładzie wybranego RZGW
T-A-2Podstawy prawne zarządzania wodami w Polsce
T-W-1Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
T-W-2Metody zarzadzania przedsiebiorstwem
T-W-6Podstawowe potrzeby użytkowników zasobów wodnych, występujące możliwości ich zaspokojenia oraz determinanty niezbędnych przemian w gospodarce wodnej
T-W-4Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie
T-A-6Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
T-W-3Miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju
T-A-9Reforma gospodarki wodnej. Obecny system administrowania gospodarką wodną. Cele reformy, Zakres reformy. Nowa struktura organizacyjna.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład dyskusyjny, ćwiczenia, prezentacje, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć, prezentacje
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy i nie potrafi rozwiązać problemów związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
3,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę i potrafi rozwiązać wybrane problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
3,5Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
4,0Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej w stopniu dobrym
4,5Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę, opisać zjawiska ekonomiczne, wskazać prawidłowy model zarządzania i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi zastosować zdobytą wiedzę, prawidłowo opisać zjawiska ekonomiczne zachodzace w gospodarce wodnej, wskazać prawidłowy model zarządzania i potrafi rozwiązać podstawowe problemy związanych z zarządzaniem w gospodarce wodnej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C14_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, dbałość o prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej, kreatywność w zastosowaniu wiedzy zdobytej na zajęciach, otwartość na nowe problemy i ich rozwiązywanie, postępowanie zgodne z z zasadami etyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ekonomicznymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania w gospodarce wodnej, określenie instytucji odpowiedzialnych za zarzadzanie wodami w Polsce. Przedstawienie obecnego systemu zarzadzania wodami w Polsce. Przygotowanie studentów do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych.
Treści programoweT-A-1Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem
T-A-6Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
T-A-3Uwarunkowania i kierunki gospodarowania wodami w strategii gospodarki wodnej.
T-W-4Organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie
T-A-5Organy administracji i instytucje osdpowiedzialne za zarządzanie wodami w Polsce
T-W-5Źródła i sposoby finansowania gospodarki wodnej, używane w niej instrumenty i występujące mechanizmy ekonomiczne, stosowane kryteria i sposoby oceny efektywności przedsięwzięć w ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych
T-W-6Podstawowe potrzeby użytkowników zasobów wodnych, występujące możliwości ich zaspokojenia oraz determinanty niezbędnych przemian w gospodarce wodnej
T-A-4Ramowa Dyrektywa Wodna - Zarządzanie zlewniowe
T-A-2Podstawy prawne zarządzania wodami w Polsce
T-W-3Miejsce gospodarki wodnej w gospodarce narodowej, jej infrastrukturalny charakter i odnoszące się do niej wymogi ekorozwoju
T-W-1Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
T-A-8Warunki korzystania z regionu wodnego i kataster wodny
T-W-2Metody zarzadzania przedsiebiorstwem
T-A-9Reforma gospodarki wodnej. Obecny system administrowania gospodarką wodną. Cele reformy, Zakres reformy. Nowa struktura organizacyjna.
T-A-7Zarządzanie wodami w Polsce na przykładzie wybranego RZGW
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład dyskusyjny, ćwiczenia, prezentacje, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć, prezentacje
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest niechętny do pomocy i współpracy, nie wykonuje samodzielnie powierzonych mu zadań, nie jest kreatywny w zastosowaniu wiedzy zdobytej na zajeciach, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki
3,0Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje w grupie, brak mu samodzielności w podejmowaniu decyzji, postępuje zgodnie z zasadami etyki
3,5Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje w grupie, jest samodzielny w podejmowaniu decyzji, postępuje zgodnie z zasadami etyki
4,0Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje samodzielnie lub w grupie, samodzielnie podejmuje decyzje, postępuje zgodnie z zasadami etyki
4,5Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje samodzielnie lub w grupie, samodzielnie podejmuje decyzje w stopniu ponad dobrym, postępuje zgodnie z zasadami etyki
5,0Student jest chętny do pomocy i współpracy, powierzone zadania wykonuje samodzielnie lub w grupie, samodzielnie podejmuje decyzje w stopniu bardzo dobrym, postępuje zgodnie z zasadami etyki