Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Analiza zjawisk atmosferycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza zjawisk atmosferycznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu podstawowych wiadomości z geografii oraz elementarnych praw fizycznych w zakresie programu szkoły średniej. Podstawowa wiedza z matematyki, statystyki i kartografii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych czynników decydujących o pogodzie i klimacie, zrozumienie prawidłowości i warunków przebiegu procesów klimatotwórczych.
C-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
C-3Umiejętność wstępnego opracowania danych meteorologicznych oraz analizy klimatologicznych szeregów czasowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Meteorologiczne i klimatologiczne materiały źródłowe. Organizacja służby meteorologicznej. Zapoznanie z wyposażeniem stacji meteorologicznych w instrumentarium pomiarowe oraz wykonywaniem standardowych i automatycznych pomiarów głównych elementów meteorologicznych: ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, zachmurzenia i usłonecznienia, opadów atmosferycznych, stanu powierzchni gruntu i pokrywy śnieżnej, parametrów wiatru, zjawisk atmosferycznych i widzialności poziomej.5
T-A-2Wstępne opracowanie wyników obserwacji. Podstawowe statystyczne i graficzne metody opracowań klimatologicznych. Analiza mapy synoptycznej.5
T-A-3Prognozowanie pogody na podstawie obserwacji oznak lokalnych.2
T-A-4Wizyta w stacji IMGW.3
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia z meteorologii i klimatologii. Elementy meteorologiczne. Czynniki i procesy klimatotwórcze. Skład i budowa atmosfery Ziemi. Procesy cieplne układu ziemia - atmosfera. Ciśnienie atmosferyczne. Ogólna cyrkulacja atmosfery. Woda w atmosferze. Chmury i procesy rozwojowe chmur. Powstawanie opadów atmosferycznych. Izobary i układy baryczne.5
T-W-2Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery w skali globalnej – efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Meteorologia synoptyczna. Podstawowe metody weryfikacji, korekcji, i analizy danych obserwacyjno-pomiarowych oraz tworzenia na tej podstawie syntetycznych obrazów zjawisk atmosferycznych w różnych skalach. Międzynarodowe symbole dotyczące stanu pogody na podstawie obserwacji lokalnych.5
T-W-3Czynniki kształtujące klimat Polski. Modyfikujący wpływ geograficznych i antropogenicznych czynników lokalnych na zróżnicowanie klimatu Polski. Antropogeniczne zmiany klimatu w skali lokalnej – miejska wyspa ciepła, smog fotochemiczny i siarczanowy, kwaśne deszcze. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń drogą atmosferyczną. Regionalizacja Polski pod względem klimatycznym.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2opracowanie konspektów10
A-A-3opracowanie regionalnej prognozy pogody20
A-A-4przygotowanie się do zajęć z zakresu statystyki matematycznej.15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych2
A-W-3czytanie wskazanej literatury8
A-W-4przygotowanie się do kolokwium5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C13_W01
Student ma wiedzę o atmosferze i przebiegającej w niej procesach Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii.
GW_1A_W12, GW_1A_W17, GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1M-1S-1, S-2
GW_1A_C13_W02
Student ma wiedzę w zakresie zasad i celów obserwacji meteorologicznych Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi.
GW_1A_W17, GW_1A_W12, GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04C-2T-W-2M-1S-2, S-1
GW_1A_C13_W03
Student ma wiedzę na temat oddziaływania człowieka na mikroklimat i klimat lokalny. Definiuje pojęcia klimatu i jego czynników w skali lokalnej i regionalnej. Identyfikuje i charakteryzuje czynniki kształtujące klimat Polski.
GW_1A_W12R1A_W03InzA_W03C-1, C-2T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C13_U01
Samodzielnie stosuje metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Zbiera dane empiryczne oraz dokonuje ich interpretacji; wykazuje umiejętność wyciągania wniosków oraz formułowania sądów na podstawie danych z różnych źródeł.
GW_1A_U06, GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-3T-A-4M-1S-2, S-1
GW_1A_C13_U02
Student ma umiejętność prowadzenia obserwacji podstawowych elementów meteorologicznych oraz opracowania danych klimatologicznych Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych.
GW_1A_U05, GW_1A_U04, GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07C-3, C-2, C-1T-A-2, T-A-1M-1S-1, S-2
GW_1A_C13_U03
Potrafi dokonać oceny warunków pogodowych i klimatycznych z punktu widzenia działalności człowieka.
GW_1A_U07, GW_1A_U06R1A_U03, R1A_U08, R1A_U09InzA_U01, InzA_U02, InzA_U06, InzA_U08C-3, C-2T-A-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C13_K01
Jest świadomy szczególnej roli warunków pogodowych i klimatycznych w środowisku oraz konieczności ochrony atmosfery ziemskiej.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3T-W-3M-1S-2, S-1
GW_1A_C13_K02
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych. Student potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu własnego zrozumienia danego tematu. Student rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych; postępuje etycznie.
GW_1A_K02, GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-3, C-2, C-1T-A-2, T-W-2M-1S-1
GW_1A_C13_K03
Wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań, potrafi pracować w grupie.
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-3, C-2, C-1T-A-3, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C13_W01
Student ma wiedzę o atmosferze i przebiegającej w niej procesach Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii.
2,0
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C13_W02
Student ma wiedzę w zakresie zasad i celów obserwacji meteorologicznych Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi.
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C13_W03
Student ma wiedzę na temat oddziaływania człowieka na mikroklimat i klimat lokalny. Definiuje pojęcia klimatu i jego czynników w skali lokalnej i regionalnej. Identyfikuje i charakteryzuje czynniki kształtujące klimat Polski.
2,0
3,0Definiuje pojęcia klimatu i jego czynników w skali lokalnej i regionalnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C13_U01
Samodzielnie stosuje metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Zbiera dane empiryczne oraz dokonuje ich interpretacji; wykazuje umiejętność wyciągania wniosków oraz formułowania sądów na podstawie danych z różnych źródeł.
2,0
3,0Stosuje wybrane metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C13_U02
Student ma umiejętność prowadzenia obserwacji podstawowych elementów meteorologicznych oraz opracowania danych klimatologicznych Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych.
2,0
3,0Samodzielnie wykonuje obliczenia oraz analizuje dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C13_U03
Potrafi dokonać oceny warunków pogodowych i klimatycznych z punktu widzenia działalności człowieka.
2,0
3,0Potrafi dokonać oceny warunków pogodowych i klimatycznych z punktu widzenia działalności człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C13_K01
Jest świadomy szczególnej roli warunków pogodowych i klimatycznych w środowisku oraz konieczności ochrony atmosfery ziemskiej.
2,0
3,0Potrafi wskazać metody ochrony atmosfery ziemskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C13_K02
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych. Student potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu własnego zrozumienia danego tematu. Student rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych; postępuje etycznie.
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C13_K03
Wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań, potrafi pracować w grupie.
2,0
3,0Samodzielnie realizuje wyznaczone zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., Meteorologia i klimatologia. Pomiary,obserwacje, opracowania., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  2. Kożuchowski K, Meteorologia i klimatologia., PWN, Warszawa, 2005
  3. Malinowska M. (red.), Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii., Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Pruchnicki J., Metody opracowań klimatologicznych., PWN, Warszawa, 1987
  2. Bac S., Rojek M., Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska., Wrocław, 1999
  3. Sorbjan Z., Meteorologia dla każdego., Prószyński i S-ka, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Meteorologiczne i klimatologiczne materiały źródłowe. Organizacja służby meteorologicznej. Zapoznanie z wyposażeniem stacji meteorologicznych w instrumentarium pomiarowe oraz wykonywaniem standardowych i automatycznych pomiarów głównych elementów meteorologicznych: ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, zachmurzenia i usłonecznienia, opadów atmosferycznych, stanu powierzchni gruntu i pokrywy śnieżnej, parametrów wiatru, zjawisk atmosferycznych i widzialności poziomej.5
T-A-2Wstępne opracowanie wyników obserwacji. Podstawowe statystyczne i graficzne metody opracowań klimatologicznych. Analiza mapy synoptycznej.5
T-A-3Prognozowanie pogody na podstawie obserwacji oznak lokalnych.2
T-A-4Wizyta w stacji IMGW.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia z meteorologii i klimatologii. Elementy meteorologiczne. Czynniki i procesy klimatotwórcze. Skład i budowa atmosfery Ziemi. Procesy cieplne układu ziemia - atmosfera. Ciśnienie atmosferyczne. Ogólna cyrkulacja atmosfery. Woda w atmosferze. Chmury i procesy rozwojowe chmur. Powstawanie opadów atmosferycznych. Izobary i układy baryczne.5
T-W-2Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery w skali globalnej – efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Meteorologia synoptyczna. Podstawowe metody weryfikacji, korekcji, i analizy danych obserwacyjno-pomiarowych oraz tworzenia na tej podstawie syntetycznych obrazów zjawisk atmosferycznych w różnych skalach. Międzynarodowe symbole dotyczące stanu pogody na podstawie obserwacji lokalnych.5
T-W-3Czynniki kształtujące klimat Polski. Modyfikujący wpływ geograficznych i antropogenicznych czynników lokalnych na zróżnicowanie klimatu Polski. Antropogeniczne zmiany klimatu w skali lokalnej – miejska wyspa ciepła, smog fotochemiczny i siarczanowy, kwaśne deszcze. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń drogą atmosferyczną. Regionalizacja Polski pod względem klimatycznym.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2opracowanie konspektów10
A-A-3opracowanie regionalnej prognozy pogody20
A-A-4przygotowanie się do zajęć z zakresu statystyki matematycznej.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych2
A-W-3czytanie wskazanej literatury8
A-W-4przygotowanie się do kolokwium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_W01Student ma wiedzę o atmosferze i przebiegającej w niej procesach Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
GW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
GW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych czynników decydujących o pogodzie i klimacie, zrozumienie prawidłowości i warunków przebiegu procesów klimatotwórczych.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia z meteorologii i klimatologii. Elementy meteorologiczne. Czynniki i procesy klimatotwórcze. Skład i budowa atmosfery Ziemi. Procesy cieplne układu ziemia - atmosfera. Ciśnienie atmosferyczne. Ogólna cyrkulacja atmosfery. Woda w atmosferze. Chmury i procesy rozwojowe chmur. Powstawanie opadów atmosferycznych. Izobary i układy baryczne.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_W02Student ma wiedzę w zakresie zasad i celów obserwacji meteorologicznych Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
GW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
GW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
Treści programoweT-W-2Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery w skali globalnej – efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Meteorologia synoptyczna. Podstawowe metody weryfikacji, korekcji, i analizy danych obserwacyjno-pomiarowych oraz tworzenia na tej podstawie syntetycznych obrazów zjawisk atmosferycznych w różnych skalach. Międzynarodowe symbole dotyczące stanu pogody na podstawie obserwacji lokalnych.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.
S-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_W03Student ma wiedzę na temat oddziaływania człowieka na mikroklimat i klimat lokalny. Definiuje pojęcia klimatu i jego czynników w skali lokalnej i regionalnej. Identyfikuje i charakteryzuje czynniki kształtujące klimat Polski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych czynników decydujących o pogodzie i klimacie, zrozumienie prawidłowości i warunków przebiegu procesów klimatotwórczych.
C-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
Treści programoweT-W-3Czynniki kształtujące klimat Polski. Modyfikujący wpływ geograficznych i antropogenicznych czynników lokalnych na zróżnicowanie klimatu Polski. Antropogeniczne zmiany klimatu w skali lokalnej – miejska wyspa ciepła, smog fotochemiczny i siarczanowy, kwaśne deszcze. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń drogą atmosferyczną. Regionalizacja Polski pod względem klimatycznym.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Definiuje pojęcia klimatu i jego czynników w skali lokalnej i regionalnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_U01Samodzielnie stosuje metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Zbiera dane empiryczne oraz dokonuje ich interpretacji; wykazuje umiejętność wyciągania wniosków oraz formułowania sądów na podstawie danych z różnych źródeł.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
GW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-3Umiejętność wstępnego opracowania danych meteorologicznych oraz analizy klimatologicznych szeregów czasowych.
Treści programoweT-A-4Wizyta w stacji IMGW.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.
S-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Stosuje wybrane metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_U02Student ma umiejętność prowadzenia obserwacji podstawowych elementów meteorologicznych oraz opracowania danych klimatologicznych Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Umiejętność wstępnego opracowania danych meteorologicznych oraz analizy klimatologicznych szeregów czasowych.
C-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
C-1Poznanie podstawowych czynników decydujących o pogodzie i klimacie, zrozumienie prawidłowości i warunków przebiegu procesów klimatotwórczych.
Treści programoweT-A-2Wstępne opracowanie wyników obserwacji. Podstawowe statystyczne i graficzne metody opracowań klimatologicznych. Analiza mapy synoptycznej.
T-A-1Meteorologiczne i klimatologiczne materiały źródłowe. Organizacja służby meteorologicznej. Zapoznanie z wyposażeniem stacji meteorologicznych w instrumentarium pomiarowe oraz wykonywaniem standardowych i automatycznych pomiarów głównych elementów meteorologicznych: ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, zachmurzenia i usłonecznienia, opadów atmosferycznych, stanu powierzchni gruntu i pokrywy śnieżnej, parametrów wiatru, zjawisk atmosferycznych i widzialności poziomej.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Samodzielnie wykonuje obliczenia oraz analizuje dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_U03Potrafi dokonać oceny warunków pogodowych i klimatycznych z punktu widzenia działalności człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U07Potrafi opracować, ocenić i zaprezentować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, umie przygotować lub zebrać niezbędną dokumentację do realizacji zadań związanych z procesem projektowo-inwestycyjnym budowli wodnej.
GW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Umiejętność wstępnego opracowania danych meteorologicznych oraz analizy klimatologicznych szeregów czasowych.
C-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
Treści programoweT-A-3Prognozowanie pogody na podstawie obserwacji oznak lokalnych.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.
S-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi dokonać oceny warunków pogodowych i klimatycznych z punktu widzenia działalności człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_K01Jest świadomy szczególnej roli warunków pogodowych i klimatycznych w środowisku oraz konieczności ochrony atmosfery ziemskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych czynników decydujących o pogodzie i klimacie, zrozumienie prawidłowości i warunków przebiegu procesów klimatotwórczych.
C-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
C-3Umiejętność wstępnego opracowania danych meteorologicznych oraz analizy klimatologicznych szeregów czasowych.
Treści programoweT-W-3Czynniki kształtujące klimat Polski. Modyfikujący wpływ geograficznych i antropogenicznych czynników lokalnych na zróżnicowanie klimatu Polski. Antropogeniczne zmiany klimatu w skali lokalnej – miejska wyspa ciepła, smog fotochemiczny i siarczanowy, kwaśne deszcze. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń drogą atmosferyczną. Regionalizacja Polski pod względem klimatycznym.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, projekt końcowy.
S-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wskazać metody ochrony atmosfery ziemskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_K02Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych. Student potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu własnego zrozumienia danego tematu. Student rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych; postępuje etycznie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Umiejętność wstępnego opracowania danych meteorologicznych oraz analizy klimatologicznych szeregów czasowych.
C-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
C-1Poznanie podstawowych czynników decydujących o pogodzie i klimacie, zrozumienie prawidłowości i warunków przebiegu procesów klimatotwórczych.
Treści programoweT-A-2Wstępne opracowanie wyników obserwacji. Podstawowe statystyczne i graficzne metody opracowań klimatologicznych. Analiza mapy synoptycznej.
T-W-2Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery w skali globalnej – efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Meteorologia synoptyczna. Podstawowe metody weryfikacji, korekcji, i analizy danych obserwacyjno-pomiarowych oraz tworzenia na tej podstawie syntetycznych obrazów zjawisk atmosferycznych w różnych skalach. Międzynarodowe symbole dotyczące stanu pogody na podstawie obserwacji lokalnych.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C13_K03Wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań, potrafi pracować w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Umiejętność wstępnego opracowania danych meteorologicznych oraz analizy klimatologicznych szeregów czasowych.
C-2Poznanie podstawowych źródeł informacji w meteorologii i klimatologii. Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych.
C-1Poznanie podstawowych czynników decydujących o pogodzie i klimacie, zrozumienie prawidłowości i warunków przebiegu procesów klimatotwórczych.
Treści programoweT-A-3Prognozowanie pogody na podstawie obserwacji oznak lokalnych.
T-W-2Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery w skali globalnej – efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Meteorologia synoptyczna. Podstawowe metody weryfikacji, korekcji, i analizy danych obserwacyjno-pomiarowych oraz tworzenia na tej podstawie syntetycznych obrazów zjawisk atmosferycznych w różnych skalach. Międzynarodowe symbole dotyczące stanu pogody na podstawie obserwacji lokalnych.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Samodzielnie realizuje wyznaczone zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0