Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Sozologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sozologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>, Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>, Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu ekologii, ochrony środowiska i biologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP w laboratorium analiz chemicznych i w laboratorium procesów membranowych. Zasady prawidłowego użytkowania aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego. Przedstawianie tematyki ćwiczeń i warunków uzyskania zaliczenia.2
T-L-2Chemiczne metody oceny zanieczyszczenia ekosystemów wodnych w wyniku działalności człowieka - laboratoryjna analiza wskaźników jakości wód powierzchniowych3
T-L-3Ocena i klasyfikacja badanych chemicznych wskaźników jakości wód zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych.2
T-L-4Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu odwróconej osmozy (RO) do oczyszczania wody.4
T-L-5Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu nanofiltracji (NF) do oczyszczania wody.4
15
wykłady
T-W-1Sozologia jako nauka interdyscyplinarna i jej powiązania z pokrewnymi naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Historia pojęcia sozologia, czynniki antropogeniczne, antropopresja. Omówienie działów sozologii.3
T-W-2Antropogeniczne zagrożenia środowiska: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery.4
T-W-3Obciążenia antropogeniczne – pojęcie, rodzaje. Skutki niszczenia siedlisk, stany środowiska, straty ekologiczne.2
T-W-4Wpływ zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności społecznej i gospodarczej człowieka na organizmy żywe.2
T-W-5Technologie i techniki eliminujące lub minimalizujące czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko (sozotechnika). Metody zapewniające trwałości użytkowania zasobów środowiska, restytucja ekologiczna.2
T-W-6Zastosowanie nowoczesnych i niekonwencjonalnych metod zapobiegania degradacji środowiska (głównie środowiska wodnego).2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium8
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-W-4Konsultacje5
A-W-5Utrwalanie wiadomości, zaliczenie przedmiotu5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie
M-2Metody eksponujące- film
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy i zachowania studenta w grupie oraz ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Ocena za test - zaliczenie końcowe z wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C12_W01
Student ma wiedzę na temat sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka.
GW_1A_W04, GW_1A_W17R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-5M-2, M-1S-4
GW_1A_C12_W02
Student zna metody analityczne w zakresie oceny antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i technik minimalizujących lub eliminujących czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko .
GW_1A_W04, GW_1A_W05R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W05C-1T-L-4, T-L-5, T-L-2, T-L-1, T-L-3M-2, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C12_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę na temat ciśnieniowych technik membranowych do oczyszczania wód poprodukcyjnych pochodzących z zakładów przetwórstwa ryb oraz wód z chowu i hodoli ryb. Student powinien umieć dokonać analizy wskaźników hydrochemicznych wskazujących na antropogenne zanieczyszczenie wód.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-L-3, T-W-5, T-W-6, T-L-4, T-L-2, T-L-5M-3, M-1S-4, S-2
GW_1A_C12_U02
Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji w zakresie sozologii.
GW_1A_U04, GW_1A_U05R1A_U03, R1A_U04, R1A_U07InzA_U03, InzA_U07C-1T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1, M-3, M-2S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C12_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie świadomy skutków negatywnego oddziaływania czynników antropogenicznicznych na środowisko. Zrozumie potrzebę ciągłego postępowania zgodnie z zasadami zrónoważonego rozwoju.
GW_1A_K01, GW_1A_K04, GW_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-4, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-5, T-L-5, T-W-3, T-W-6, T-W-1M-1, M-3, M-2S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C12_W01
Student ma wiedzę na temat sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka.
2,0
3,0Student w 60% opanował wiedzę dotyczącą przedmiotu sozologia.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C12_W02
Student zna metody analityczne w zakresie oceny antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i technik minimalizujących lub eliminujących czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko .
2,0
3,0Student w 60% opanował wiedzę na temat : -metod analitycznych wykorzystywanych do oceny wpływu czynników antropogenicznych na środowisko; - technik i technologi wykorzystywanych do minimalizacji i eliminacji negatywnego odziaływania człowieka na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C12_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę na temat ciśnieniowych technik membranowych do oczyszczania wód poprodukcyjnych pochodzących z zakładów przetwórstwa ryb oraz wód z chowu i hodoli ryb. Student powinien umieć dokonać analizy wskaźników hydrochemicznych wskazujących na antropogenne zanieczyszczenie wód.
2,0
3,0Student posiada w 60% umiejętności wykorzystania technologii i technik minimalizujących czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko oraz posiada w 60% umiejętności analizy wskaźników hydrochemicznych wskazujących na antropogenne zanieczyszczenie wód .
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C12_U02
Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji w zakresie sozologii.
2,0
3,0Student posiada w 60% umiejętności w wyszukiwaniu i analizie inforamcji dotyczących przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C12_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie świadomy skutków negatywnego oddziaływania czynników antropogenicznicznych na środowisko. Zrozumie potrzebę ciągłego postępowania zgodnie z zasadami zrónoważonego rozwoju.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Krzysztof Małachowski (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu.pl Sp.z o.o. Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2007, ISBN 978-83-60089-39-2
  2. Andrew S. Pullin, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa, 2005, ISBN 83-01-14289-9
  3. Ewa Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Warszawa, 1997, II, ISBN 83-85394-60-5
  4. Franciszek Maciak, Ochrona i rekultywacja środowiska, SGGW, Warszawa, 1996, I, ISBN 83-00-02939-7

Literatura dodatkowa

  1. Krystyna Dubel, Ochrona i kształtowanie środowiska, Oficyna Wydawnicza Makago, Bytom, 1996, ISBN 83-87076-09-0
  2. Włodzimierz Michajłow, Sozologia i problemy środowiska życia człowieka, Ossolineum, Warszawa, 1972, I
  3. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Nr 293, Zeszyt specjalny 21, Sozologia i sozotechnika, PWN, Kraków, 1971, I

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP w laboratorium analiz chemicznych i w laboratorium procesów membranowych. Zasady prawidłowego użytkowania aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego. Przedstawianie tematyki ćwiczeń i warunków uzyskania zaliczenia.2
T-L-2Chemiczne metody oceny zanieczyszczenia ekosystemów wodnych w wyniku działalności człowieka - laboratoryjna analiza wskaźników jakości wód powierzchniowych3
T-L-3Ocena i klasyfikacja badanych chemicznych wskaźników jakości wód zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych.2
T-L-4Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu odwróconej osmozy (RO) do oczyszczania wody.4
T-L-5Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu nanofiltracji (NF) do oczyszczania wody.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sozologia jako nauka interdyscyplinarna i jej powiązania z pokrewnymi naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Historia pojęcia sozologia, czynniki antropogeniczne, antropopresja. Omówienie działów sozologii.3
T-W-2Antropogeniczne zagrożenia środowiska: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery.4
T-W-3Obciążenia antropogeniczne – pojęcie, rodzaje. Skutki niszczenia siedlisk, stany środowiska, straty ekologiczne.2
T-W-4Wpływ zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności społecznej i gospodarczej człowieka na organizmy żywe.2
T-W-5Technologie i techniki eliminujące lub minimalizujące czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko (sozotechnika). Metody zapewniające trwałości użytkowania zasobów środowiska, restytucja ekologiczna.2
T-W-6Zastosowanie nowoczesnych i niekonwencjonalnych metod zapobiegania degradacji środowiska (głównie środowiska wodnego).2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium8
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-W-4Konsultacje5
A-W-5Utrwalanie wiadomości, zaliczenie przedmiotu5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C12_W01Student ma wiedzę na temat sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska.
Treści programoweT-W-2Antropogeniczne zagrożenia środowiska: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery.
T-W-1Sozologia jako nauka interdyscyplinarna i jej powiązania z pokrewnymi naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Historia pojęcia sozologia, czynniki antropogeniczne, antropopresja. Omówienie działów sozologii.
T-W-4Wpływ zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności społecznej i gospodarczej człowieka na organizmy żywe.
T-W-6Zastosowanie nowoczesnych i niekonwencjonalnych metod zapobiegania degradacji środowiska (głównie środowiska wodnego).
T-W-3Obciążenia antropogeniczne – pojęcie, rodzaje. Skutki niszczenia siedlisk, stany środowiska, straty ekologiczne.
T-W-5Technologie i techniki eliminujące lub minimalizujące czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko (sozotechnika). Metody zapewniające trwałości użytkowania zasobów środowiska, restytucja ekologiczna.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- film
M-1Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena za test - zaliczenie końcowe z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w 60% opanował wiedzę dotyczącą przedmiotu sozologia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C12_W02Student zna metody analityczne w zakresie oceny antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i technik minimalizujących lub eliminujących czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska.
Treści programoweT-L-4Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu odwróconej osmozy (RO) do oczyszczania wody.
T-L-5Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu nanofiltracji (NF) do oczyszczania wody.
T-L-2Chemiczne metody oceny zanieczyszczenia ekosystemów wodnych w wyniku działalności człowieka - laboratoryjna analiza wskaźników jakości wód powierzchniowych
T-L-1BHP w laboratorium analiz chemicznych i w laboratorium procesów membranowych. Zasady prawidłowego użytkowania aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego. Przedstawianie tematyki ćwiczeń i warunków uzyskania zaliczenia.
T-L-3Ocena i klasyfikacja badanych chemicznych wskaźników jakości wód zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- film
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy i zachowania studenta w grupie oraz ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w 60% opanował wiedzę na temat : -metod analitycznych wykorzystywanych do oceny wpływu czynników antropogenicznych na środowisko; - technik i technologi wykorzystywanych do minimalizacji i eliminacji negatywnego odziaływania człowieka na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C12_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę na temat ciśnieniowych technik membranowych do oczyszczania wód poprodukcyjnych pochodzących z zakładów przetwórstwa ryb oraz wód z chowu i hodoli ryb. Student powinien umieć dokonać analizy wskaźników hydrochemicznych wskazujących na antropogenne zanieczyszczenie wód.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Poznanie sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska.
Treści programoweT-L-3Ocena i klasyfikacja badanych chemicznych wskaźników jakości wód zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych.
T-W-5Technologie i techniki eliminujące lub minimalizujące czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko (sozotechnika). Metody zapewniające trwałości użytkowania zasobów środowiska, restytucja ekologiczna.
T-W-6Zastosowanie nowoczesnych i niekonwencjonalnych metod zapobiegania degradacji środowiska (głównie środowiska wodnego).
T-L-4Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu odwróconej osmozy (RO) do oczyszczania wody.
T-L-2Chemiczne metody oceny zanieczyszczenia ekosystemów wodnych w wyniku działalności człowieka - laboratoryjna analiza wskaźników jakości wód powierzchniowych
T-L-5Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu nanofiltracji (NF) do oczyszczania wody.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
M-1Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena za test - zaliczenie końcowe z wykładów
S-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada w 60% umiejętności wykorzystania technologii i technik minimalizujących czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko oraz posiada w 60% umiejętności analizy wskaźników hydrochemicznych wskazujących na antropogenne zanieczyszczenie wód .
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C12_U02Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji w zakresie sozologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poznanie sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska.
Treści programoweT-W-4Wpływ zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności społecznej i gospodarczej człowieka na organizmy żywe.
T-W-2Antropogeniczne zagrożenia środowiska: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery.
T-W-3Obciążenia antropogeniczne – pojęcie, rodzaje. Skutki niszczenia siedlisk, stany środowiska, straty ekologiczne.
T-W-1Sozologia jako nauka interdyscyplinarna i jej powiązania z pokrewnymi naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Historia pojęcia sozologia, czynniki antropogeniczne, antropopresja. Omówienie działów sozologii.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
M-2Metody eksponujące- film
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy i zachowania studenta w grupie oraz ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Ocena za test - zaliczenie końcowe z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada w 60% umiejętności w wyszukiwaniu i analizie inforamcji dotyczących przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C12_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie świadomy skutków negatywnego oddziaływania czynników antropogenicznicznych na środowisko. Zrozumie potrzebę ciągłego postępowania zgodnie z zasadami zrónoważonego rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie sposobów zapobiegania oraz przeciwstawiania się niekorzystnym następstwom zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska.
Treści programoweT-W-4Wpływ zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności społecznej i gospodarczej człowieka na organizmy żywe.
T-L-4Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu odwróconej osmozy (RO) do oczyszczania wody.
T-L-2Chemiczne metody oceny zanieczyszczenia ekosystemów wodnych w wyniku działalności człowieka - laboratoryjna analiza wskaźników jakości wód powierzchniowych
T-L-3Ocena i klasyfikacja badanych chemicznych wskaźników jakości wód zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych.
T-W-2Antropogeniczne zagrożenia środowiska: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery.
T-W-5Technologie i techniki eliminujące lub minimalizujące czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko (sozotechnika). Metody zapewniające trwałości użytkowania zasobów środowiska, restytucja ekologiczna.
T-L-5Zastosowanie technik membranowych w celu minimalizacji skutów oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne - analiza i badanie procesu nanofiltracji (NF) do oczyszczania wody.
T-W-3Obciążenia antropogeniczne – pojęcie, rodzaje. Skutki niszczenia siedlisk, stany środowiska, straty ekologiczne.
T-W-6Zastosowanie nowoczesnych i niekonwencjonalnych metod zapobiegania degradacji środowiska (głównie środowiska wodnego).
T-W-1Sozologia jako nauka interdyscyplinarna i jej powiązania z pokrewnymi naukami przyrodniczymi, technicznymi i ekonomicznymi. Historia pojęcia sozologia, czynniki antropogeniczne, antropopresja. Omówienie działów sozologii.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
M-2Metody eksponujące- film
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Ocena za test - zaliczenie końcowe z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0