Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy melioracji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy melioracji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>, Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć z matematyki, hydrochemii, meteorologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi regulacji stosunków wodnych w różnych warunkach środowiskowych, oraz uświadomienie znaczenia i konieczności oraz umijętność praktycznego zastosowania wiedzy w terenie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metody odwadniania (systemy odwadniania, układ drenaży). Odwodnienia powierzchniowe i pionowe. System irygacyjny. Zakładanie sieci pizometrów w zróźnicowanym terenie w celu analizy chemicznej wód gruntowych. Pomiary przepływów w rzekach w celu wyznaczenia: przepływu nienaruszalnego przepływu gwarantowanego przepływu powodziowego przepływu katastrofalnego przepływu wyprzedzającego. Metody określania przepływu nienaruszalnego. Oznaczanie zmeliorowania rowu. Ocena stanu infrastruktury wodno-melioracyjnej.30
30
wykłady
T-W-1Cele i zadania melioracji wodnych. Typy i rodzaje melioracji. Regulacje stosunków wodnych na trenach leśnych, regulacje rzeczne a ochrona przeciwpowodziowa. Podstawy prawne prowadzenia prac odwodnieniowych. Pozwolenia wodno-prawne. Operat wodno-prawny. Rozbieżności między obowiązujacymi przepisami unijnymi a rolą i zadaniami melioracji wodnych. Wpływ warunków geologicznych na warunki odwadniania. Zabiegi agrotechniczne a melioracyjne. Agrosystemy a zachowanie bioróżnorodności. Zagrożenie i ochrona ekosystemów jeziornych i rzecznych. Funkcje małej retencji. Wpływ urządzeń wodnych na środowisko wodne.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Wykonanie prac terenowych5
A-L-3Wykonanie sprawozdania5
A-L-4Zapoznanie się z literaturą przedmiotu10
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w kosultacjach9
A-W-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu20
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów15
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia terenowe, wykonanie rysunków i dokumentacji technicznej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji technicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C11_W01
Ma wiedzę o oddziaływania systemów i urządzeń melioracyjnych na środowisko, oraz o podstawowych procesach fizycznych zachodzących w hydrosferze.
GW_1A_W06, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C11_U01
Umie praktycznie wykorzystać informacje dotyczące stosunków wodnych w planowaniu zabiegów melioracyjnych oraz potrafi wykonać wstępny projekt melioracji terenu.
GW_1A_U15, GW_1A_U11R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U06C-1T-W-1, T-L-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C11_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1M-2, M-1S-1, S-2
GW_1A_C11_K02
Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
GW_1A_K02R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04InzA_K01C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C11_W01
Ma wiedzę o oddziaływania systemów i urządzeń melioracyjnych na środowisko, oraz o podstawowych procesach fizycznych zachodzących w hydrosferze.
2,0
3,0Student ma wiedzę na temat rodzaju melioracji a typem środowiska, zna przepisy prawne dotyczące prac melioracyjnych oraz wie jaki jest wpływ urządzeń wodnych na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C11_U01
Umie praktycznie wykorzystać informacje dotyczące stosunków wodnych w planowaniu zabiegów melioracyjnych oraz potrafi wykonać wstępny projekt melioracji terenu.
2,0
3,0Ma umiejętność pomiarów różnych typów przepływów w ciekach wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C11_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C11_K02
Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
2,0
3,0Student zna podstawy i rozumie podstawowe niebezpieczeństwa wynikające z pracy z materiałem biologicznie czynnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Somorowski Cz. (red.), Współczesne problemy melioracji, Wyd. SGGW, Warszawa, 1993
  2. Prochal P. (red.), Podstawy melioracji rolnych. t. I i II, PWRiL, Warszawa, 1987
  3. Ostromęcki J., Wstęp do melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa, 1964
  4. Ostromęcki J., Podstawy melioracji nawadniających, PWN, Warszawa, 1973

Literatura dodatkowa

  1. Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa, 2001
  2. Kędziora A., Przyrodnicze podstawy gospodarowania woda w Polsce. W: Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, ZBŚRiL, PAN, Poznań, 2005
  3. Mosiej, J. Pierzgalski E., Jeznach J., Współczesne uwarunkowania gospodarowania wodą na obszarach wiejskich, Postępy Nauk Rolniczych, Warszawa, 2011
  4. Byczkowski A., Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych, PWLiR, Warszawa, 1979

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody odwadniania (systemy odwadniania, układ drenaży). Odwodnienia powierzchniowe i pionowe. System irygacyjny. Zakładanie sieci pizometrów w zróźnicowanym terenie w celu analizy chemicznej wód gruntowych. Pomiary przepływów w rzekach w celu wyznaczenia: przepływu nienaruszalnego przepływu gwarantowanego przepływu powodziowego przepływu katastrofalnego przepływu wyprzedzającego. Metody określania przepływu nienaruszalnego. Oznaczanie zmeliorowania rowu. Ocena stanu infrastruktury wodno-melioracyjnej.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cele i zadania melioracji wodnych. Typy i rodzaje melioracji. Regulacje stosunków wodnych na trenach leśnych, regulacje rzeczne a ochrona przeciwpowodziowa. Podstawy prawne prowadzenia prac odwodnieniowych. Pozwolenia wodno-prawne. Operat wodno-prawny. Rozbieżności między obowiązujacymi przepisami unijnymi a rolą i zadaniami melioracji wodnych. Wpływ warunków geologicznych na warunki odwadniania. Zabiegi agrotechniczne a melioracyjne. Agrosystemy a zachowanie bioróżnorodności. Zagrożenie i ochrona ekosystemów jeziornych i rzecznych. Funkcje małej retencji. Wpływ urządzeń wodnych na środowisko wodne.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Wykonanie prac terenowych5
A-L-3Wykonanie sprawozdania5
A-L-4Zapoznanie się z literaturą przedmiotu10
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w kosultacjach9
A-W-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu20
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów15
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C11_W01Ma wiedzę o oddziaływania systemów i urządzeń melioracyjnych na środowisko, oraz o podstawowych procesach fizycznych zachodzących w hydrosferze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi regulacji stosunków wodnych w różnych warunkach środowiskowych, oraz uświadomienie znaczenia i konieczności oraz umijętność praktycznego zastosowania wiedzy w terenie.
Treści programoweT-W-1Cele i zadania melioracji wodnych. Typy i rodzaje melioracji. Regulacje stosunków wodnych na trenach leśnych, regulacje rzeczne a ochrona przeciwpowodziowa. Podstawy prawne prowadzenia prac odwodnieniowych. Pozwolenia wodno-prawne. Operat wodno-prawny. Rozbieżności między obowiązujacymi przepisami unijnymi a rolą i zadaniami melioracji wodnych. Wpływ warunków geologicznych na warunki odwadniania. Zabiegi agrotechniczne a melioracyjne. Agrosystemy a zachowanie bioróżnorodności. Zagrożenie i ochrona ekosystemów jeziornych i rzecznych. Funkcje małej retencji. Wpływ urządzeń wodnych na środowisko wodne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia terenowe, wykonanie rysunków i dokumentacji technicznej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji technicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę na temat rodzaju melioracji a typem środowiska, zna przepisy prawne dotyczące prac melioracyjnych oraz wie jaki jest wpływ urządzeń wodnych na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C11_U01Umie praktycznie wykorzystać informacje dotyczące stosunków wodnych w planowaniu zabiegów melioracyjnych oraz potrafi wykonać wstępny projekt melioracji terenu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U15Potrafi identyfikować i analizować zjawiska wpływające na bilans wodny; potrafi wykonywać podstawowe pomiary i obliczenia z zakresu hydrologii.
GW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi regulacji stosunków wodnych w różnych warunkach środowiskowych, oraz uświadomienie znaczenia i konieczności oraz umijętność praktycznego zastosowania wiedzy w terenie.
Treści programoweT-W-1Cele i zadania melioracji wodnych. Typy i rodzaje melioracji. Regulacje stosunków wodnych na trenach leśnych, regulacje rzeczne a ochrona przeciwpowodziowa. Podstawy prawne prowadzenia prac odwodnieniowych. Pozwolenia wodno-prawne. Operat wodno-prawny. Rozbieżności między obowiązujacymi przepisami unijnymi a rolą i zadaniami melioracji wodnych. Wpływ warunków geologicznych na warunki odwadniania. Zabiegi agrotechniczne a melioracyjne. Agrosystemy a zachowanie bioróżnorodności. Zagrożenie i ochrona ekosystemów jeziornych i rzecznych. Funkcje małej retencji. Wpływ urządzeń wodnych na środowisko wodne.
T-L-1Metody odwadniania (systemy odwadniania, układ drenaży). Odwodnienia powierzchniowe i pionowe. System irygacyjny. Zakładanie sieci pizometrów w zróźnicowanym terenie w celu analizy chemicznej wód gruntowych. Pomiary przepływów w rzekach w celu wyznaczenia: przepływu nienaruszalnego przepływu gwarantowanego przepływu powodziowego przepływu katastrofalnego przepływu wyprzedzającego. Metody określania przepływu nienaruszalnego. Oznaczanie zmeliorowania rowu. Ocena stanu infrastruktury wodno-melioracyjnej.
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia terenowe, wykonanie rysunków i dokumentacji technicznej.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji technicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma umiejętność pomiarów różnych typów przepływów w ciekach wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C11_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi regulacji stosunków wodnych w różnych warunkach środowiskowych, oraz uświadomienie znaczenia i konieczności oraz umijętność praktycznego zastosowania wiedzy w terenie.
Treści programoweT-W-1Cele i zadania melioracji wodnych. Typy i rodzaje melioracji. Regulacje stosunków wodnych na trenach leśnych, regulacje rzeczne a ochrona przeciwpowodziowa. Podstawy prawne prowadzenia prac odwodnieniowych. Pozwolenia wodno-prawne. Operat wodno-prawny. Rozbieżności między obowiązujacymi przepisami unijnymi a rolą i zadaniami melioracji wodnych. Wpływ warunków geologicznych na warunki odwadniania. Zabiegi agrotechniczne a melioracyjne. Agrosystemy a zachowanie bioróżnorodności. Zagrożenie i ochrona ekosystemów jeziornych i rzecznych. Funkcje małej retencji. Wpływ urządzeń wodnych na środowisko wodne.
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia terenowe, wykonanie rysunków i dokumentacji technicznej.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji technicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C11_K02Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi regulacji stosunków wodnych w różnych warunkach środowiskowych, oraz uświadomienie znaczenia i konieczności oraz umijętność praktycznego zastosowania wiedzy w terenie.
Treści programoweT-L-1Metody odwadniania (systemy odwadniania, układ drenaży). Odwodnienia powierzchniowe i pionowe. System irygacyjny. Zakładanie sieci pizometrów w zróźnicowanym terenie w celu analizy chemicznej wód gruntowych. Pomiary przepływów w rzekach w celu wyznaczenia: przepływu nienaruszalnego przepływu gwarantowanego przepływu powodziowego przepływu katastrofalnego przepływu wyprzedzającego. Metody określania przepływu nienaruszalnego. Oznaczanie zmeliorowania rowu. Ocena stanu infrastruktury wodno-melioracyjnej.
T-W-1Cele i zadania melioracji wodnych. Typy i rodzaje melioracji. Regulacje stosunków wodnych na trenach leśnych, regulacje rzeczne a ochrona przeciwpowodziowa. Podstawy prawne prowadzenia prac odwodnieniowych. Pozwolenia wodno-prawne. Operat wodno-prawny. Rozbieżności między obowiązujacymi przepisami unijnymi a rolą i zadaniami melioracji wodnych. Wpływ warunków geologicznych na warunki odwadniania. Zabiegi agrotechniczne a melioracyjne. Agrosystemy a zachowanie bioróżnorodności. Zagrożenie i ochrona ekosystemów jeziornych i rzecznych. Funkcje małej retencji. Wpływ urządzeń wodnych na środowisko wodne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia terenowe, wykonanie rysunków i dokumentacji technicznej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji technicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawy i rozumie podstawowe niebezpieczeństwa wynikające z pracy z materiałem biologicznie czynnym
3,5
4,0
4,5
5,0