Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zasad BHP obowiązujących w laboratorium chemicznym
W-2Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej
W-3Podstawowa wiedza z chemii analitycznej
W-4Umiejętność oceny warunków hydrochemicznych zbiorników
W-5Podstawowa wiedza z geografii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z hydrologii
W-6Umiejętność posługiwania się PC
W-7Umiejętność posługiwania się bazami danych z zakresu informacji o środowisku wodnym
W-8Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
W-9Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód
C-2Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
C-3Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków w tym jako elementu biotechnologii
C-4Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków
C-5Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika
C-6Umiejętność wykonywania podstawowych analiz w zakresie zanieczyszczenia wód

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Oznaczanie materii organicznej w wodzie i ściekach2
T-L-2Oznaczanie substancji biogennych w wodzie i ściekach2
T-L-3Oznaczanie zawiesin w wodzie i sciekach2
T-L-4Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych2
T-L-5Określanie podatności na degradację2
T-L-6Oznaczanie poziomu trofii2
T-L-7Zastosowanie aktów prawnych w zakresie ochrony wód3
15
wykłady
T-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód1
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych2
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych2
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii1
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków1
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich2
T-W-7Eutrofizacja jako szczególna forma zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i przeciwdziałanie2
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik1
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód2
T-W-10Prawna ochrona wód1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie źródeł10
A-L-3Przygotowanie do zajęć10
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia10
A-L-5uczestnictwo w zajęciach15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Studiowanie literatury i baz danych nt. ochrony wód2
A-W-3Konsultacje3
A-W-4Przygotowanie do egzaminu3
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-5Seminarium
M-6Prelekcja
M-7Objaśnienia i wyjaśnienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Egzamin
S-2Ocena formująca: zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczęń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C10_W01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-2, S-3
GW_1A_C10_W02
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C10_U01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-2, S-3
GW_1A_C10_U02
Potrafi analizować: warunki termiczne w wodach powierzchniowcyh, ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C10_K01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7S-2, S-3
GW_1A_C10_K02
Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C10_W01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
GW_1A_C10_W02
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C10_U01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
GW_1A_C10_U02
Potrafi analizować: warunki termiczne w wodach powierzchniowcyh, ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C10_K01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
GW_1A_C10_K02
Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz

Literatura podstawowa

  1. Alekin O, Podstawy hydrochemii, Wyd. Geolog., Warszawa, 1959
  2. Dojlido J., Chemia wód powierzchniowych, Ekonowia i Środowisko, Białystok, 1999
  3. Hermanowicz i wsp., Fizyczna i chemiczna analiza wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 2001
  4. Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., Chemia wód powierzchniowych, Akademii Rolniczej, Szczecin, 1999
  5. Kalff J., Limnology, Prentice Hall, New Jersej, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa, 2001
  2. Drever J, The geochemistry of natural waters. Surface and Groundwater Environments, Prentice Hall, NJ, 2005
  3. R.G. Wetzel, Limnology, Washington, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczanie materii organicznej w wodzie i ściekach2
T-L-2Oznaczanie substancji biogennych w wodzie i ściekach2
T-L-3Oznaczanie zawiesin w wodzie i sciekach2
T-L-4Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych2
T-L-5Określanie podatności na degradację2
T-L-6Oznaczanie poziomu trofii2
T-L-7Zastosowanie aktów prawnych w zakresie ochrony wód3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód1
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych2
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych2
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii1
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków1
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich2
T-W-7Eutrofizacja jako szczególna forma zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i przeciwdziałanie2
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik1
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód2
T-W-10Prawna ochrona wód1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie źródeł10
A-L-3Przygotowanie do zajęć10
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia10
A-L-5uczestnictwo w zajęciach15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Studiowanie literatury i baz danych nt. ochrony wód2
A-W-3Konsultacje3
A-W-4Przygotowanie do egzaminu3
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C10_W01Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód
C-2Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
C-3Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków w tym jako elementu biotechnologii
C-4Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków
C-5Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika
C-6Umiejętność wykonywania podstawowych analiz w zakresie zanieczyszczenia wód
Treści programoweT-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich
T-W-7Eutrofizacja jako szczególna forma zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i przeciwdziałanie
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód
T-W-10Prawna ochrona wód
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-5Seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczęń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C10_W02Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód
C-2Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
C-3Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków w tym jako elementu biotechnologii
C-4Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków
C-5Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika
Treści programoweT-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód
T-W-10Prawna ochrona wód
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin
S-2Ocena formująca: zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczęń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C10_U01Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód
C-2Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
C-3Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków w tym jako elementu biotechnologii
C-4Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków
C-5Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika
C-6Umiejętność wykonywania podstawowych analiz w zakresie zanieczyszczenia wód
Treści programoweT-L-1Oznaczanie materii organicznej w wodzie i ściekach
T-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich
T-W-7Eutrofizacja jako szczególna forma zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i przeciwdziałanie
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód
T-W-10Prawna ochrona wód
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-5Seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczęń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C10_U02Potrafi analizować: warunki termiczne w wodach powierzchniowcyh, ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód
C-2Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
C-3Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków w tym jako elementu biotechnologii
C-4Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków
C-5Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika
C-6Umiejętność wykonywania podstawowych analiz w zakresie zanieczyszczenia wód
Treści programoweT-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód
T-W-10Prawna ochrona wód
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin
S-2Ocena formująca: zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczęń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C10_K01Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód
C-2Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
C-3Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków w tym jako elementu biotechnologii
C-4Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków
C-5Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika
C-6Umiejętność wykonywania podstawowych analiz w zakresie zanieczyszczenia wód
Treści programoweT-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich
T-W-7Eutrofizacja jako szczególna forma zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i przeciwdziałanie
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód
T-W-10Prawna ochrona wód
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-5Seminarium
M-6Prelekcja
M-7Objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczęń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C10_K02Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód
C-2Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
C-3Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków w tym jako elementu biotechnologii
C-4Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków
C-5Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika
C-6Umiejętność wykonywania podstawowych analiz w zakresie zanieczyszczenia wód
Treści programoweT-W-1Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji w ochronie wód
T-W-2Samooczyszczanie się wód powierzchniowych
T-W-3Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych
T-W-4Biologiczne oczyszczanie ścieków również jako dziedzina w biotechnologii
T-W-5Podstawowe procesy w trakcie oczyszczania ścieków
T-W-6Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich
T-W-7Eutrofizacja jako szczególna forma zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i przeciwdziałanie
T-W-8Oddziaływanie ścieków na odbiornik
T-W-9Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód
T-W-10Prawna ochrona wód
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin
S-2Ocena formująca: zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczęń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz