Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ichtiologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ichtiologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Więcaszek <Beata.Wiecaszek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>, Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL3 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z biologii i hydrobiologii
W-2Znajomość podstawowych zagadnień z ekologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z makroskopową i mikroskopową budową organizmów wodnych, z wpływem czynników środowiskowych na organizmy ryb (temperatura, tlen, światło, pole magnetyczne, zasolenie i in.) a także z przedstawicielami ryb z różnych rzędów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Cechy systematyczne (cechy morfometryczne – kształt ciała, symetria dwuboczna, płetwy, płetwa ogonowa, skóra i łuski, położenie otworu gebowego, uzębienie) i anatomiczne ryb (szkielet, umięśnienie, zmysły, układ pokarmowy, układ dokrewny, pęcherz pławny, narządy oddychania, układ krwionośny).15
T-L-2Prezentacja gatunków minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędów Petromyzontiformes, Carcharhiniformes, Squaliformes i Rajiformes.5
T-L-3Przegląd ryb promieniopłetwych z rzędów Acipenseriformes, Anguilliformes, Clupeiformes, Cypriniformes, Esociformes, Salmoniformes, Gadiformes, Beloniformes,Scorpaeniformes Pleuronectiformes i Perciformes.10
30
wykłady
T-W-1Wpływ środowiska na ryby (oddziaływanie temperatury, natlenienie, zasolenie) oraz ich przystosowania anatomiczne i fizjologiczne3
T-W-2Układy (krwionośny, limfatyczny, oddechowy, wydalniczy, osmoregulacyjny, endokrynny, nerwowy) – definicja, różnorodność budowy i topografii , wzajemne powiązanie topograficzne i funkcjonalne, zróżnicowanie gatunkowe wśród ryb kostnoszkieletowych, możliwość praktycznych zastosowań wiedzy o układach.7
T-W-3Wzrost ryb – metody określania wieku, długość zycia, wpływ czynników środowiskowych na wzrost. Odżywianie się ryb (wybiórczość pokarmowa, przystosowania do pobierania różnego typu pokarmu, stosunki pokarmowe). Wędrówki ryb – klasyfikacja wędrówek, czynniki kontrolujace wędrówki ryb dwuśrodowiskowych.5
T-W-4Podstawy systematyki ryb - pojęcia, słownictwo, ujęcie historyczne systemów klasyfikacji. Najważniejsze cechy taksonomiczne ryb, zasady tworzenia kluczy taksonomicznych.2
T-W-5Przegląd i charakterystyka taksonomiczna taksonów, od najniższych do najwyższych kategorii taksonomicznych. Teoretyczne zaznajomienie studentów z ważniejszymi gatunkami minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych w oparciu o naturalny system zoologiczny5
T-W-6Przegląd taksonomiczny ryb promieniopłetwych - gatunków ważnych gospodarczo i biologicznie w wodach polskich.8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-3Studiowanie literatury przedmiotu32
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium18
90
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu18
A-W-4Przygotowanie sie do zaliczenia wykładów3
61

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, burza mózgów, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych – preparaty ichtiologiczne
M-3Ćwiczenia terenowe związane z prezentacją biologii ryb

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji taksonomicznej i anatomicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C8_W01
Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat wpływu na organizm ryby specyficznego środowiska życia jakim są wody. Student ma wiedzę na temat systematyki, morfologii i biologii różnych gatunków ryb. Student umie scharakteryzować wzrost, odżywianie się i wędrówki ryb
GW_1A_W08R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W03C-1T-L-2, T-L-3, T-W-5, T-W-1, T-L-1, T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C8_U01
Student potrafi oceniać wymogi środowiskowe poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski na podstawie znajomości ich biologii, posiada umiejętność rozróżniania ważnych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
GW_1A_U09R1A_U02, R1A_U06InzA_U05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-L-1, T-L-3, T-W-5, T-L-2, T-W-3M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C8_K04
Student ma kompetencje w zakresie oceny wymogów środowiskowych poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski, na podstawie znajomości ich biologii, oraz ma kompetencje w zakresie rozróżniania ważnych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-5, T-W-3, T-W-6M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C8_W01
Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat wpływu na organizm ryby specyficznego środowiska życia jakim są wody. Student ma wiedzę na temat systematyki, morfologii i biologii różnych gatunków ryb. Student umie scharakteryzować wzrost, odżywianie się i wędrówki ryb
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu na organizm ryby środowiska wodnego, oraz na temat systematyki, morfologii i biologii różnych gatunków ryb. Student umie opisać podstawowe zmiany zachodzace w czasie ontogenezy ryb, a także potrafi scharakteryzować wzrost, odżywianie się i wędrówki ryb
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C8_U01
Student potrafi oceniać wymogi środowiskowe poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski na podstawie znajomości ich biologii, posiada umiejętność rozróżniania ważnych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
2,0
3,0Student potrafi oceniać podstawowe wymogi środowiskowe poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski na podstawie znajomości ich biologii, ma umiejętność rozróżniania najważniejszych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C8_K04
Student ma kompetencje w zakresie oceny wymogów środowiskowych poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski, na podstawie znajomości ich biologii, oraz ma kompetencje w zakresie rozróżniania ważnych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
2,0
3,0Student ma kompetencje w zakresie oceny podstawowych wymogów środowiskowych poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski, na podstawie znajomości ich biologii, oraz ma kompetencje w zakresie rozróżniania najważniejszych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. W. Kilarski, Anatomia Ryb, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012
  2. Stanisław Krzykawski, Beata Więcaszek, Sławomir Keszka, Artur Antoszek, Systematyka Krągłoustych i Ryb, AR Szczecin, Szczecin, 2001
  3. Brylińska Maria (red.), Ryby słodkowodne Polski, Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  4. M. Kottelat, J. Freyhof, Handbook of European Freshwater Fishes, Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, 2007
  5. Zygmunt Grodziński, Anatomia i embriologia ryb, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1971, II poprawione i uzupełnione

Literatura dodatkowa

  1. Karol Opuszyński, Podstawy biologii ryb, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1983
  2. J. S. Nelson, Fishes of the World, Wiley and Sons, USA, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Cechy systematyczne (cechy morfometryczne – kształt ciała, symetria dwuboczna, płetwy, płetwa ogonowa, skóra i łuski, położenie otworu gebowego, uzębienie) i anatomiczne ryb (szkielet, umięśnienie, zmysły, układ pokarmowy, układ dokrewny, pęcherz pławny, narządy oddychania, układ krwionośny).15
T-L-2Prezentacja gatunków minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędów Petromyzontiformes, Carcharhiniformes, Squaliformes i Rajiformes.5
T-L-3Przegląd ryb promieniopłetwych z rzędów Acipenseriformes, Anguilliformes, Clupeiformes, Cypriniformes, Esociformes, Salmoniformes, Gadiformes, Beloniformes,Scorpaeniformes Pleuronectiformes i Perciformes.10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wpływ środowiska na ryby (oddziaływanie temperatury, natlenienie, zasolenie) oraz ich przystosowania anatomiczne i fizjologiczne3
T-W-2Układy (krwionośny, limfatyczny, oddechowy, wydalniczy, osmoregulacyjny, endokrynny, nerwowy) – definicja, różnorodność budowy i topografii , wzajemne powiązanie topograficzne i funkcjonalne, zróżnicowanie gatunkowe wśród ryb kostnoszkieletowych, możliwość praktycznych zastosowań wiedzy o układach.7
T-W-3Wzrost ryb – metody określania wieku, długość zycia, wpływ czynników środowiskowych na wzrost. Odżywianie się ryb (wybiórczość pokarmowa, przystosowania do pobierania różnego typu pokarmu, stosunki pokarmowe). Wędrówki ryb – klasyfikacja wędrówek, czynniki kontrolujace wędrówki ryb dwuśrodowiskowych.5
T-W-4Podstawy systematyki ryb - pojęcia, słownictwo, ujęcie historyczne systemów klasyfikacji. Najważniejsze cechy taksonomiczne ryb, zasady tworzenia kluczy taksonomicznych.2
T-W-5Przegląd i charakterystyka taksonomiczna taksonów, od najniższych do najwyższych kategorii taksonomicznych. Teoretyczne zaznajomienie studentów z ważniejszymi gatunkami minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych w oparciu o naturalny system zoologiczny5
T-W-6Przegląd taksonomiczny ryb promieniopłetwych - gatunków ważnych gospodarczo i biologicznie w wodach polskich.8
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-3Studiowanie literatury przedmiotu32
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium18
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu18
A-W-4Przygotowanie sie do zaliczenia wykładów3
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C8_W01Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat wpływu na organizm ryby specyficznego środowiska życia jakim są wody. Student ma wiedzę na temat systematyki, morfologii i biologii różnych gatunków ryb. Student umie scharakteryzować wzrost, odżywianie się i wędrówki ryb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z makroskopową i mikroskopową budową organizmów wodnych, z wpływem czynników środowiskowych na organizmy ryb (temperatura, tlen, światło, pole magnetyczne, zasolenie i in.) a także z przedstawicielami ryb z różnych rzędów.
Treści programoweT-L-2Prezentacja gatunków minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędów Petromyzontiformes, Carcharhiniformes, Squaliformes i Rajiformes.
T-L-3Przegląd ryb promieniopłetwych z rzędów Acipenseriformes, Anguilliformes, Clupeiformes, Cypriniformes, Esociformes, Salmoniformes, Gadiformes, Beloniformes,Scorpaeniformes Pleuronectiformes i Perciformes.
T-W-5Przegląd i charakterystyka taksonomiczna taksonów, od najniższych do najwyższych kategorii taksonomicznych. Teoretyczne zaznajomienie studentów z ważniejszymi gatunkami minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych w oparciu o naturalny system zoologiczny
T-W-1Wpływ środowiska na ryby (oddziaływanie temperatury, natlenienie, zasolenie) oraz ich przystosowania anatomiczne i fizjologiczne
T-L-1Cechy systematyczne (cechy morfometryczne – kształt ciała, symetria dwuboczna, płetwy, płetwa ogonowa, skóra i łuski, położenie otworu gebowego, uzębienie) i anatomiczne ryb (szkielet, umięśnienie, zmysły, układ pokarmowy, układ dokrewny, pęcherz pławny, narządy oddychania, układ krwionośny).
T-W-4Podstawy systematyki ryb - pojęcia, słownictwo, ujęcie historyczne systemów klasyfikacji. Najważniejsze cechy taksonomiczne ryb, zasady tworzenia kluczy taksonomicznych.
T-W-3Wzrost ryb – metody określania wieku, długość zycia, wpływ czynników środowiskowych na wzrost. Odżywianie się ryb (wybiórczość pokarmowa, przystosowania do pobierania różnego typu pokarmu, stosunki pokarmowe). Wędrówki ryb – klasyfikacja wędrówek, czynniki kontrolujace wędrówki ryb dwuśrodowiskowych.
T-W-2Układy (krwionośny, limfatyczny, oddechowy, wydalniczy, osmoregulacyjny, endokrynny, nerwowy) – definicja, różnorodność budowy i topografii , wzajemne powiązanie topograficzne i funkcjonalne, zróżnicowanie gatunkowe wśród ryb kostnoszkieletowych, możliwość praktycznych zastosowań wiedzy o układach.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, burza mózgów, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji taksonomicznej i anatomicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu na organizm ryby środowiska wodnego, oraz na temat systematyki, morfologii i biologii różnych gatunków ryb. Student umie opisać podstawowe zmiany zachodzace w czasie ontogenezy ryb, a także potrafi scharakteryzować wzrost, odżywianie się i wędrówki ryb
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C8_U01Student potrafi oceniać wymogi środowiskowe poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski na podstawie znajomości ich biologii, posiada umiejętność rozróżniania ważnych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z makroskopową i mikroskopową budową organizmów wodnych, z wpływem czynników środowiskowych na organizmy ryb (temperatura, tlen, światło, pole magnetyczne, zasolenie i in.) a także z przedstawicielami ryb z różnych rzędów.
Treści programoweT-W-1Wpływ środowiska na ryby (oddziaływanie temperatury, natlenienie, zasolenie) oraz ich przystosowania anatomiczne i fizjologiczne
T-W-2Układy (krwionośny, limfatyczny, oddechowy, wydalniczy, osmoregulacyjny, endokrynny, nerwowy) – definicja, różnorodność budowy i topografii , wzajemne powiązanie topograficzne i funkcjonalne, zróżnicowanie gatunkowe wśród ryb kostnoszkieletowych, możliwość praktycznych zastosowań wiedzy o układach.
T-W-4Podstawy systematyki ryb - pojęcia, słownictwo, ujęcie historyczne systemów klasyfikacji. Najważniejsze cechy taksonomiczne ryb, zasady tworzenia kluczy taksonomicznych.
T-L-1Cechy systematyczne (cechy morfometryczne – kształt ciała, symetria dwuboczna, płetwy, płetwa ogonowa, skóra i łuski, położenie otworu gebowego, uzębienie) i anatomiczne ryb (szkielet, umięśnienie, zmysły, układ pokarmowy, układ dokrewny, pęcherz pławny, narządy oddychania, układ krwionośny).
T-L-3Przegląd ryb promieniopłetwych z rzędów Acipenseriformes, Anguilliformes, Clupeiformes, Cypriniformes, Esociformes, Salmoniformes, Gadiformes, Beloniformes,Scorpaeniformes Pleuronectiformes i Perciformes.
T-W-5Przegląd i charakterystyka taksonomiczna taksonów, od najniższych do najwyższych kategorii taksonomicznych. Teoretyczne zaznajomienie studentów z ważniejszymi gatunkami minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych w oparciu o naturalny system zoologiczny
T-L-2Prezentacja gatunków minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędów Petromyzontiformes, Carcharhiniformes, Squaliformes i Rajiformes.
T-W-3Wzrost ryb – metody określania wieku, długość zycia, wpływ czynników środowiskowych na wzrost. Odżywianie się ryb (wybiórczość pokarmowa, przystosowania do pobierania różnego typu pokarmu, stosunki pokarmowe). Wędrówki ryb – klasyfikacja wędrówek, czynniki kontrolujace wędrówki ryb dwuśrodowiskowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych – preparaty ichtiologiczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, burza mózgów, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia terenowe związane z prezentacją biologii ryb
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji taksonomicznej i anatomicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi oceniać podstawowe wymogi środowiskowe poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski na podstawie znajomości ich biologii, ma umiejętność rozróżniania najważniejszych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C8_K04Student ma kompetencje w zakresie oceny wymogów środowiskowych poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski, na podstawie znajomości ich biologii, oraz ma kompetencje w zakresie rozróżniania ważnych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z makroskopową i mikroskopową budową organizmów wodnych, z wpływem czynników środowiskowych na organizmy ryb (temperatura, tlen, światło, pole magnetyczne, zasolenie i in.) a także z przedstawicielami ryb z różnych rzędów.
Treści programoweT-W-5Przegląd i charakterystyka taksonomiczna taksonów, od najniższych do najwyższych kategorii taksonomicznych. Teoretyczne zaznajomienie studentów z ważniejszymi gatunkami minogów i ryb chrzęstnoszkieletowych w oparciu o naturalny system zoologiczny
T-W-3Wzrost ryb – metody określania wieku, długość zycia, wpływ czynników środowiskowych na wzrost. Odżywianie się ryb (wybiórczość pokarmowa, przystosowania do pobierania różnego typu pokarmu, stosunki pokarmowe). Wędrówki ryb – klasyfikacja wędrówek, czynniki kontrolujace wędrówki ryb dwuśrodowiskowych.
T-W-6Przegląd taksonomiczny ryb promieniopłetwych - gatunków ważnych gospodarczo i biologicznie w wodach polskich.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, burza mózgów, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia terenowe związane z prezentacją biologii ryb
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne związane z demonstracją żywych lub utrwalonych materiałów biologicznych – preparaty ichtiologiczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji taksonomicznej i anatomicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma kompetencje w zakresie oceny podstawowych wymogów środowiskowych poszczególnych gatunków ryb występujących w wodach Polski, na podstawie znajomości ich biologii, oraz ma kompetencje w zakresie rozróżniania najważniejszych gospodarczo i biologicznie gatunków ryb
3,5
4,0
4,5
5,0