Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Hydrologia i hydrografia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hydrologia i hydrografia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL3 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętność oceny warunków hydrochemicznych zbiorników
W-2Podstawowa wiedza z geografii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z hydrologii
W-3Umiejętność posługiwania się PC
W-4Umiejętność posługiwania się bazami danych z zakresu informacji o środowisku wodnym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szczególnie w ochronie wód i w rybactwie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zlewnia: działy wodne, charakterystyka fizyczna zlewni6
T-L-2Sieć rzeczna: klasyfikacja cieków, długość rzeki, jej rozwiniecie6
T-L-3Jezioira; plan batymetryczny, morfometria oraz termika wód jeziornych6
T-L-4Charakterystyka hydrologiczna wód płynacych: metody pomiaru natęzenia pzrepływu, rozkłąd prędkoscxi w przekroju poprzecznym, wezbramia i niżówki, typy ustrojów rzecznych6
T-L-5Bilans wodny zlewniu3
T-L-6Bilans wodny jeziora3
30
wykłady
T-W-1Metody badawcze hydrologii2
T-W-2Hydrosfera, obieg wody, zasoby wodne.4
T-W-3Bilans wodny.4
T-W-4Wody podziemne6
T-W-5Źródła.4
T-W-6Elementy potamologii4
T-W-7Elementy limnologii4
T-W-8Elementy glacjologii. Kartowanie hydrograficzne. Gospodarka wodna .2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-L-2Studiowanie literatury15
A-L-3Konsultacje15
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie lateratury15
A-W-3Konsultacje15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-4Seminarium
M-5Objaśnienia i wyjaśnienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Test
S-3Ocena formująca: Sprawdzian

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C7_W01
Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
GW_1A_W12R1A_W03InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C7_U01
Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C7_K01
Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
GW_1A_K04, GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C7_W01
Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C7_U01
Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C7_K01
Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz

Literatura podstawowa

  1. Bajkiewicz-Grabowska E., Obieg materii w systemach rzeczno – jeziornych, UW, Warszawa, 2002
  2. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa, 2007
  3. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa, 2002
  4. Soczyńska U. (red), Podstawy hydrologii dynamicznej, UW, Warszawa, 1993
  5. Radlicz-Rühlowa H., Szuster A., Hydrologia i hydraulika z elementami hydrogeologii, WSiP, Warszawa, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Mikulski Zdz., Hydrologia, PWN, Warszawa, 2005
  2. Gomółka E., Szanyok A., Chemia wody i powietrza, PW, Wrocław, 1997
  3. Chełmicki W., Woda, zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zlewnia: działy wodne, charakterystyka fizyczna zlewni6
T-L-2Sieć rzeczna: klasyfikacja cieków, długość rzeki, jej rozwiniecie6
T-L-3Jezioira; plan batymetryczny, morfometria oraz termika wód jeziornych6
T-L-4Charakterystyka hydrologiczna wód płynacych: metody pomiaru natęzenia pzrepływu, rozkłąd prędkoscxi w przekroju poprzecznym, wezbramia i niżówki, typy ustrojów rzecznych6
T-L-5Bilans wodny zlewniu3
T-L-6Bilans wodny jeziora3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody badawcze hydrologii2
T-W-2Hydrosfera, obieg wody, zasoby wodne.4
T-W-3Bilans wodny.4
T-W-4Wody podziemne6
T-W-5Źródła.4
T-W-6Elementy potamologii4
T-W-7Elementy limnologii4
T-W-8Elementy glacjologii. Kartowanie hydrograficzne. Gospodarka wodna .2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-L-2Studiowanie literatury15
A-L-3Konsultacje15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie lateratury15
A-W-3Konsultacje15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C7_W01Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szczególnie w ochronie wód i w rybactwie
Treści programoweT-W-1Metody badawcze hydrologii
T-W-2Hydrosfera, obieg wody, zasoby wodne.
T-W-3Bilans wodny.
T-W-4Wody podziemne
T-W-6Elementy potamologii
T-W-7Elementy limnologii
T-W-8Elementy glacjologii. Kartowanie hydrograficzne. Gospodarka wodna .
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-5Objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Test
S-3Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C7_U01Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szczególnie w ochronie wód i w rybactwie
Treści programoweT-W-1Metody badawcze hydrologii
T-W-2Hydrosfera, obieg wody, zasoby wodne.
T-W-3Bilans wodny.
T-W-4Wody podziemne
T-W-6Elementy potamologii
T-W-7Elementy limnologii
T-W-8Elementy glacjologii. Kartowanie hydrograficzne. Gospodarka wodna .
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-4Seminarium
M-5Objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Test
S-3Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C7_K01Wykorzystywania metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szcególnie w ochronie wód i w rybactwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod badawczych hydrologii do rozpoznawania, prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód, szczególnie w ochronie wód i w rybactwie
Treści programoweT-W-1Metody badawcze hydrologii
T-W-2Hydrosfera, obieg wody, zasoby wodne.
T-W-3Bilans wodny.
T-W-4Wody podziemne
T-W-5Źródła.
T-W-6Elementy potamologii
T-W-7Elementy limnologii
T-W-8Elementy glacjologii. Kartowanie hydrograficzne. Gospodarka wodna .
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i ćwiczeniami
M-4Seminarium
M-5Objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Test
S-3Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi się do innych akwenów. Potrafi przeanalizować wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efekt takich analiz