Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ekologia środowiska wodnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekologia środowiska wodnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Stepanowska <Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Raczyńska <Malgorzata.Raczynska@zut.edu.pl>, Joanna Rokicka-Praxmajer <Joanna.Rokicka-Praxmajer@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień dotyczących ekologii i ochrony wód, a zwłaszcza wpływu środowiska abiotycznego na organizmy wodne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
C-2Przedstawienie zagrożeń, naturalnych i wynikajacych z antropopresji, oraz ich skutków w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.1
T-L-2Prezentacja oraz instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań środowiska wodnego2
T-L-3Zasady poboru prób do badań środowiska wodnego zgodnie z wytycznymi (wyznaczanie stanowisk badawczych, wybór metody, postępowanie z próbami, wypełnianie protokołów terenowych, konserwacja i opis prób)2
T-L-4Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach jeziornych, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.2
T-L-5Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach morskich, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.2
T-L-6Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach płynących, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.2
T-L-7Metody i narzędzia poboru prób do badań psammonu, przechowywania materiału, opracowania ilościowego i jakościowego.2
T-L-8Wskaźniki biocenotyczne (np: dominacji, równomierności, różnorodnosci biologicznej). Obliczanie i interpretacja.2
T-L-9Park Narodowy i Krajobrazowy jako przykład aktywnej formy ochrony przyrody i przedstawienie możliwości prowadzenia tam badań.2
T-L-10Podobieństwo faunistyczne. Analizy porównawcze. Zastosowanie i interpretacja2
T-L-11Identyfikcja organizmów wodnych różnych formacji ekologicznych.2
T-L-12Szacowanie zagęszczenia i biomasy wybranych hydrobiontów.2
T-L-13Analiza granulometryczna osadów - środowiska życia organizmów.2
T-L-14Zajęcia terenowe – zwiedzanie oczyszczalni ścieków i procesów biologicznego ich oczyszczania, pobór prób w terenie5
30
wykłady
T-W-1Woda jako środowisko życia - warunki fizyczne i chemiczne środowiska wodnego.2
T-W-2Wpływ czynników chemicznych na organizmy wodne2
T-W-3Wpływ czynników fizycznych na organizmy wodne2
T-W-4Przystosowanie organizmów do życia w wodzie.1
T-W-5Formacje ekologiczne hydrobiontów.2
T-W-6Charakterystyka ekologiczna wód lotycznych.2
T-W-7Charakterystyka ekologiczna wód lenitycznych.2
T-W-8Główne zagrożenia i aktualne problemy dla funkcjonowania ekosystemów wodnych (zagrożenia biocenoz, samooczyszczanie, rekultywacje, obce gatunki)2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie sprawozdania/opracowania10
A-L-3Opracowanie wyników i napisanie sprawozdania z wykonywanych badań20
A-L-4Przygotowywanie prób hydrobiontów5
A-L-5Wyszukiwanie/ gromadzenie literatury przedmiotu7
A-L-6Udział w konsultacjach4
A-L-7Studiowanie literatury przedmiotu10
A-L-8Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej4
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-4Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-5Zaliczenie wykładów2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów biologicznych i mikroskopów biologicznych
M-4Ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów wodnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C6_W01
Student potrafi zdefiniować pojęcia ekologiczne oraz wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące w ekosystemach wodnych.
GW_1A_W04, GW_1A_W08R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1, C-2T-W-8, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-3M-2, M-1S-1, S-3, S-4, S-2
GW_1A_C6_W02
Student potrafi formułować wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych.
GW_1A_W08, GW_1A_W13R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03, InzA_W04C-2T-L-8, T-W-8, T-L-10, T-L-9M-2, M-1S-3, S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C6_U01
Potrafi posługiwać się kluczem do oznaczania wybranych hydrobiontów (słodkowodnych i morskich)
GW_1A_U09, GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U02, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05C-1T-L-11, T-L-6, T-L-5, T-L-4, T-L-1, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-L-3, T-L-7, T-L-14M-3, M-2S-3, S-4
GW_1A_C6_U02
Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do poboru prób biologicznych podczas przeprowadzania monitoringu środowiskowego oraz zna sposoby zabezpieczania i przygotowania materiału biologicznego do dalszych procedur w laboratorium
GW_1A_U10, GW_1A_U12R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U07C-2, C-1T-L-2, T-L-7, T-L-12, T-L-4, T-L-13, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-L-11, T-L-14, T-L-6M-3, M-2, M-4S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C6_K01
Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na stan środowiska wodnego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2T-L-8, T-L-12, T-W-3, T-L-9, T-W-2, T-W-8M-1, M-3S-3, S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C6_W01
Student potrafi zdefiniować pojęcia ekologiczne oraz wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące w ekosystemach wodnych.
2,0Student nie potrafi zdefiniować żadnych podstawowych pojęć ekologicznych oraz wyjaśnić procesów i zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych
3,0Student potrafi zdefiniowac niektóre podstawowe pojecia ekologiczne na poziomie dowolnego biosystemu oraz wyjaśnić kilka procesów i zjawisk zachodzących w niektórych ekosystemach wodnych
3,5Student potrafi zdefiniować większość podstawowych pojęć ekologicznych na poziomie dowolnego biosystemu oraz wyjaśnić większość procesów i zjawisk zachodzących w niektórych ekosystemach wodnych
4,0Student potrafi zdefiniować niektóre podstawowe pojęcia na poziomie dowolnego biosystemu w skali lokalnej oraz wyjaśnić większość procesów i zjawisk zachodzących w większości ekosystemów wodnych
4,5Student potrafi zdefiniować wiekszość podstawowych pojęć ekologicznych na poziomie biosfery w skali regionalnej oraz wyjaśnić kilka procesów i zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych
5,0Student potrafi zdefiniowac podstawowe pojecia ekologiczne na poziomie dowolnych biosystemów w skali globalnej oraz wyjaśnić wszystkie procesy i zjawiska zachodzących w ekosystemach wodnych
GW_1A_C6_W02
Student potrafi formułować wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych.
2,0Student nie zna żadnych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk przyrodniczych ani podstawowych pojęć biologicznych czy procesów w przyrodzie
3,0Student zna niektóre analizy matematyczno-statystyczne wykorzystywane do opisu zjawisk przyrodniczych i kojarzy podstawowe pojęcia biologiczne i ekologiczne
3,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych abiotycznych i biotycznych nie sprawia mu trudności określenie funkcjonowania dowolnego biosystemu
4,0Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych abiotycznych a także biotycznych, ma rozeznanie co do celowości tworzenia modeli biosystemów i potrafi samodzielnie formułowac wnioski ze zjawisk przyrodniczych
4,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych i na ich podstawie formułowac wnioski w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
5,0Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych i abiotycznych oraz potrafi samodzielnie formułowac na ich podstawie wnioski, zna cele monitoringu i procesy ekologiczne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C6_U01
Potrafi posługiwać się kluczem do oznaczania wybranych hydrobiontów (słodkowodnych i morskich)
2,0Student nie potrafi korzystac z klucza do oznaczania hydrobiontów (słodkowodnych i morskich)
3,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do typu
3,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do gromady
4,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do rodziny
4,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do rodzaju
5,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do gatunku
GW_1A_C6_U02
Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do poboru prób biologicznych podczas przeprowadzania monitoringu środowiskowego oraz zna sposoby zabezpieczania i przygotowania materiału biologicznego do dalszych procedur w laboratorium
2,0Nie potrafi uzasadnić celowości prowadzenia monitoringu ani metod czy stosownych narzędzi
3,0Zna kilka metod i stosowanych narzędzi do prowadzenia monitoringu środowiska wodnego
3,5Zna większość metod i stosowanych narzędzi do prowadzenia monitoringu środowiska wodnego oraz sposoby zabezpieczania i przygotowywania materiału do dalszych badań
4,0Zna metody i stosowane narzędzi do prowadzenia monitoringu środowiska wodnego oraz sposoby zabezpieczania i przygotowywania materiału do dalszych badań
4,5Świadomie prowadzi monitoring, odpowiednimi metodami i narzędziami
5,0Świadomie prowadzi monitoring, odpowiednimi metodami i narzędziami, wyciaga prawidłowe wnioski i proponuje rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C6_K01
Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na stan środowiska wodnego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
2,0Student nie ma świadomości zagrożeń dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka
3,0Student ma świadomość zagrożeń dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka
3,5Student ma świadomość zagrożeń dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka i potrafi je porównać
4,0Student potrafi ocenić i zapobiegać zagrożeniom dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka w skali lokalnej
4,5Student potrafi ocenić i zapobiegać zagrożeniom dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka w skali lokalnej i regionalnej
5,0Student potrafi ocenić i zapobiegać zagrożeniom dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka w skali lokalnej, regionalnej i globalnej

Literatura podstawowa

  1. Lampert W., Sommer U., Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa, 2001
  2. Allan D.J., Ekologia wód płynących, PWN, Warszawa, 1998
  3. Różańska Z., Ekologia środowiska morskiego, Art, Olsztyn, 1999
  4. Mikulski J., Biologia wód śrólądowych, PWN, Warszawa, 1982
  5. Kajak Z., Hydrobiologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Chojnacki J.C., Podstawy ekologii wód, Akademia Rolnicza, Szczecin, 1998
  2. Faliński J., Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych, PWN, Warszawa, 2001
  3. Kołodziejsczyk A., Koperski P., Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.1
T-L-2Prezentacja oraz instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań środowiska wodnego2
T-L-3Zasady poboru prób do badań środowiska wodnego zgodnie z wytycznymi (wyznaczanie stanowisk badawczych, wybór metody, postępowanie z próbami, wypełnianie protokołów terenowych, konserwacja i opis prób)2
T-L-4Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach jeziornych, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.2
T-L-5Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach morskich, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.2
T-L-6Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach płynących, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.2
T-L-7Metody i narzędzia poboru prób do badań psammonu, przechowywania materiału, opracowania ilościowego i jakościowego.2
T-L-8Wskaźniki biocenotyczne (np: dominacji, równomierności, różnorodnosci biologicznej). Obliczanie i interpretacja.2
T-L-9Park Narodowy i Krajobrazowy jako przykład aktywnej formy ochrony przyrody i przedstawienie możliwości prowadzenia tam badań.2
T-L-10Podobieństwo faunistyczne. Analizy porównawcze. Zastosowanie i interpretacja2
T-L-11Identyfikcja organizmów wodnych różnych formacji ekologicznych.2
T-L-12Szacowanie zagęszczenia i biomasy wybranych hydrobiontów.2
T-L-13Analiza granulometryczna osadów - środowiska życia organizmów.2
T-L-14Zajęcia terenowe – zwiedzanie oczyszczalni ścieków i procesów biologicznego ich oczyszczania, pobór prób w terenie5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Woda jako środowisko życia - warunki fizyczne i chemiczne środowiska wodnego.2
T-W-2Wpływ czynników chemicznych na organizmy wodne2
T-W-3Wpływ czynników fizycznych na organizmy wodne2
T-W-4Przystosowanie organizmów do życia w wodzie.1
T-W-5Formacje ekologiczne hydrobiontów.2
T-W-6Charakterystyka ekologiczna wód lotycznych.2
T-W-7Charakterystyka ekologiczna wód lenitycznych.2
T-W-8Główne zagrożenia i aktualne problemy dla funkcjonowania ekosystemów wodnych (zagrożenia biocenoz, samooczyszczanie, rekultywacje, obce gatunki)2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie sprawozdania/opracowania10
A-L-3Opracowanie wyników i napisanie sprawozdania z wykonywanych badań20
A-L-4Przygotowywanie prób hydrobiontów5
A-L-5Wyszukiwanie/ gromadzenie literatury przedmiotu7
A-L-6Udział w konsultacjach4
A-L-7Studiowanie literatury przedmiotu10
A-L-8Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej4
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-4Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-5Zaliczenie wykładów2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C6_W01Student potrafi zdefiniować pojęcia ekologiczne oraz wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące w ekosystemach wodnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
C-2Przedstawienie zagrożeń, naturalnych i wynikajacych z antropopresji, oraz ich skutków w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
Treści programoweT-W-8Główne zagrożenia i aktualne problemy dla funkcjonowania ekosystemów wodnych (zagrożenia biocenoz, samooczyszczanie, rekultywacje, obce gatunki)
T-W-4Przystosowanie organizmów do życia w wodzie.
T-W-7Charakterystyka ekologiczna wód lenitycznych.
T-W-6Charakterystyka ekologiczna wód lotycznych.
T-W-2Wpływ czynników chemicznych na organizmy wodne
T-W-5Formacje ekologiczne hydrobiontów.
T-W-1Woda jako środowisko życia - warunki fizyczne i chemiczne środowiska wodnego.
T-W-3Wpływ czynników fizycznych na organizmy wodne
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować żadnych podstawowych pojęć ekologicznych oraz wyjaśnić procesów i zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych
3,0Student potrafi zdefiniowac niektóre podstawowe pojecia ekologiczne na poziomie dowolnego biosystemu oraz wyjaśnić kilka procesów i zjawisk zachodzących w niektórych ekosystemach wodnych
3,5Student potrafi zdefiniować większość podstawowych pojęć ekologicznych na poziomie dowolnego biosystemu oraz wyjaśnić większość procesów i zjawisk zachodzących w niektórych ekosystemach wodnych
4,0Student potrafi zdefiniować niektóre podstawowe pojęcia na poziomie dowolnego biosystemu w skali lokalnej oraz wyjaśnić większość procesów i zjawisk zachodzących w większości ekosystemów wodnych
4,5Student potrafi zdefiniować wiekszość podstawowych pojęć ekologicznych na poziomie biosfery w skali regionalnej oraz wyjaśnić kilka procesów i zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych
5,0Student potrafi zdefiniowac podstawowe pojecia ekologiczne na poziomie dowolnych biosystemów w skali globalnej oraz wyjaśnić wszystkie procesy i zjawiska zachodzących w ekosystemach wodnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C6_W02Student potrafi formułować wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk zachodzących w ekosystemach wodnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie zagrożeń, naturalnych i wynikajacych z antropopresji, oraz ich skutków w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
Treści programoweT-L-8Wskaźniki biocenotyczne (np: dominacji, równomierności, różnorodnosci biologicznej). Obliczanie i interpretacja.
T-W-8Główne zagrożenia i aktualne problemy dla funkcjonowania ekosystemów wodnych (zagrożenia biocenoz, samooczyszczanie, rekultywacje, obce gatunki)
T-L-10Podobieństwo faunistyczne. Analizy porównawcze. Zastosowanie i interpretacja
T-L-9Park Narodowy i Krajobrazowy jako przykład aktywnej formy ochrony przyrody i przedstawienie możliwości prowadzenia tam badań.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna żadnych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk przyrodniczych ani podstawowych pojęć biologicznych czy procesów w przyrodzie
3,0Student zna niektóre analizy matematyczno-statystyczne wykorzystywane do opisu zjawisk przyrodniczych i kojarzy podstawowe pojęcia biologiczne i ekologiczne
3,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych abiotycznych i biotycznych nie sprawia mu trudności określenie funkcjonowania dowolnego biosystemu
4,0Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych abiotycznych a także biotycznych, ma rozeznanie co do celowości tworzenia modeli biosystemów i potrafi samodzielnie formułowac wnioski ze zjawisk przyrodniczych
4,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych i na ich podstawie formułowac wnioski w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
5,0Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych i abiotycznych oraz potrafi samodzielnie formułowac na ich podstawie wnioski, zna cele monitoringu i procesy ekologiczne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C6_U01Potrafi posługiwać się kluczem do oznaczania wybranych hydrobiontów (słodkowodnych i morskich)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
GW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
Treści programoweT-L-11Identyfikcja organizmów wodnych różnych formacji ekologicznych.
T-L-6Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach płynących, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.
T-L-5Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach morskich, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.
T-L-4Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach jeziornych, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.
T-W-7Charakterystyka ekologiczna wód lenitycznych.
T-W-5Formacje ekologiczne hydrobiontów.
T-W-6Charakterystyka ekologiczna wód lotycznych.
T-L-3Zasady poboru prób do badań środowiska wodnego zgodnie z wytycznymi (wyznaczanie stanowisk badawczych, wybór metody, postępowanie z próbami, wypełnianie protokołów terenowych, konserwacja i opis prób)
T-L-7Metody i narzędzia poboru prób do badań psammonu, przechowywania materiału, opracowania ilościowego i jakościowego.
T-L-14Zajęcia terenowe – zwiedzanie oczyszczalni ścieków i procesów biologicznego ich oczyszczania, pobór prób w terenie
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów biologicznych i mikroskopów biologicznych
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi korzystac z klucza do oznaczania hydrobiontów (słodkowodnych i morskich)
3,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do typu
3,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do gromady
4,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do rodziny
4,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do rodzaju
5,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczać wybrany organizm do gatunku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C6_U02Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do poboru prób biologicznych podczas przeprowadzania monitoringu środowiskowego oraz zna sposoby zabezpieczania i przygotowania materiału biologicznego do dalszych procedur w laboratorium
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U10Ma podstawowe umiejętności posługiwania się urządzeniami i maszynami związanymi z eksploatacją środowiska wodnego.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie zagrożeń, naturalnych i wynikajacych z antropopresji, oraz ich skutków w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
C-1Pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
Treści programoweT-L-2Prezentacja oraz instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań środowiska wodnego
T-L-7Metody i narzędzia poboru prób do badań psammonu, przechowywania materiału, opracowania ilościowego i jakościowego.
T-L-12Szacowanie zagęszczenia i biomasy wybranych hydrobiontów.
T-L-4Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach jeziornych, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.
T-L-13Analiza granulometryczna osadów - środowiska życia organizmów.
T-L-5Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach morskich, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.
T-L-3Zasady poboru prób do badań środowiska wodnego zgodnie z wytycznymi (wyznaczanie stanowisk badawczych, wybór metody, postępowanie z próbami, wypełnianie protokołów terenowych, konserwacja i opis prób)
T-L-11Identyfikcja organizmów wodnych różnych formacji ekologicznych.
T-L-14Zajęcia terenowe – zwiedzanie oczyszczalni ścieków i procesów biologicznego ich oczyszczania, pobór prób w terenie
T-L-6Metody i narzędzia do poboru prób hydrobiontów w wodach płynących, zabezpieczenie prób, przechowywanie materiału, opracowanie ilościowe i jakościowe.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów biologicznych i mikroskopów biologicznych
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-4Ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów wodnych.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi uzasadnić celowości prowadzenia monitoringu ani metod czy stosownych narzędzi
3,0Zna kilka metod i stosowanych narzędzi do prowadzenia monitoringu środowiska wodnego
3,5Zna większość metod i stosowanych narzędzi do prowadzenia monitoringu środowiska wodnego oraz sposoby zabezpieczania i przygotowywania materiału do dalszych badań
4,0Zna metody i stosowane narzędzi do prowadzenia monitoringu środowiska wodnego oraz sposoby zabezpieczania i przygotowywania materiału do dalszych badań
4,5Świadomie prowadzi monitoring, odpowiednimi metodami i narzędziami
5,0Świadomie prowadzi monitoring, odpowiednimi metodami i narzędziami, wyciaga prawidłowe wnioski i proponuje rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C6_K01Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na stan środowiska wodnego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie zagrożeń, naturalnych i wynikajacych z antropopresji, oraz ich skutków w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
Treści programoweT-L-8Wskaźniki biocenotyczne (np: dominacji, równomierności, różnorodnosci biologicznej). Obliczanie i interpretacja.
T-L-12Szacowanie zagęszczenia i biomasy wybranych hydrobiontów.
T-W-3Wpływ czynników fizycznych na organizmy wodne
T-L-9Park Narodowy i Krajobrazowy jako przykład aktywnej formy ochrony przyrody i przedstawienie możliwości prowadzenia tam badań.
T-W-2Wpływ czynników chemicznych na organizmy wodne
T-W-8Główne zagrożenia i aktualne problemy dla funkcjonowania ekosystemów wodnych (zagrożenia biocenoz, samooczyszczanie, rekultywacje, obce gatunki)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów biologicznych i mikroskopów biologicznych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości zagrożeń dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka
3,0Student ma świadomość zagrożeń dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka
3,5Student ma świadomość zagrożeń dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka i potrafi je porównać
4,0Student potrafi ocenić i zapobiegać zagrożeniom dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka w skali lokalnej
4,5Student potrafi ocenić i zapobiegać zagrożeniom dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka w skali lokalnej i regionalnej
5,0Student potrafi ocenić i zapobiegać zagrożeniom dla ekosystemów wodnych wynikających z działalności człowieka w skali lokalnej, regionalnej i globalnej