Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Hydrobotanika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hydrobotanika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz <Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maria Wolska <Maria.Wolska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50egzamin
laboratoriaL2 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość programu biologii, ze szczególnym uwzglednieniem botaniki, na poziomie podstawowym szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z różnorodnością gatunkową roślin słodkowodnych i morskich
C-2Zapoznanie studentów z morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi cechami roślin na różnym poziomie ich organizacji, umożliwiajacymi adaptację do życia w środowisku wodnychm

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Budowa komórki Prokaryota i Eukaryota. Przegląd wybranych morskich i słodkowodnych gatunków CYANOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: CHRYSOPHYTA, PYRROPHYTA i EUGLENOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków morskich i słodkowodnych glonów z gromady CHLOROPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa oogonium i anteridium. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: HETERKONTOPHYTA I RHODOPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa konceptaklum męskiego i żeńskiego u Fucales. Sprawdzian pisemny9
T-L-2Budowa morfologiczna i anatomiczna sporofitu i gametofitu w podgromadach: BRYOPHYTINA (mszaki), LYCOPHYTINA (widłaki) i PTEROPHYTINA (paprociowe). Budowa organów wegetatywnych i generatywnych u wodnych roślin z podgromady: MAGNOLIOPHYTINA (okrytozalążkowe), klas: Magnoliopsida (dwuliścienne) i Liliopsida (jednoliścienne). Przekroje przez liście i łodygi. Części kwiatu i ich rola. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów dwuliściennych (Magnoliopsida). Sprawdzian pisemny7
T-L-3Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Alismatidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednolisciennych (Liliopsida) z podklasy Arecidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Liliidae. Sprawdyian pisemny9
T-L-4Praktyczne rozpoznawanie glonów i makrofitów. Pisemne zaliczenie koncowe5
30
wykłady
T-W-1Hydrobotanika – jej działy i związki z innymi naukami biologicznymi. Zasady nomenklatury w taksonomii roślin. Bioróżnorodność w świecie roślin. Systematyczny podział świata roślin. Organografia roślin cz. I. Stopnie organizacji morfologicznej w gromadach: CYANOPHYTA; PYRROPHYTA; EUGLENOPHYTA; HETEROKONTOPHYTA; RODOPHYTA; CHLOROPHYTA. Organografia roślin cz. II. Typy tkanek roślinnych. Hydromorficzne cechy budowy roślin. Budowa organów wegetatywnych hydromakrofitów i ich znaczenie w rozmnażaniu bezpłciowym.4
T-W-2Rozmnażanie generatywne cz. I. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych w gromadach glonów. Izomorficzna i hydromorficzna przemiana pokoleń u glonów. Rozmnażanie generatywne cz.II. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych wyższych hydrofitów z gromady TELOMOPHYTA. Ewolucja rozmnażania płciowego i przemiana pokoleń u roślin TELOMOPHYTA. Specyfika procesów fizjologicznych roślin wodnych. Barwniki asymilacyjne hydrofitów i rola światła w rozmieszczeniu roślinności wodnej.5
T-W-3Glony słodkowodne z gromad: CYANOPHYTA, PYRROPHYTA, EUGLENOPHYTA, CHLOROPHYTA, HETEROKONTOPHYTA i RHODOPHYTA i ich znaczenie w ekosystemach wodnych. Zakwity sinicowe i ich wpływ na ekosystemy wodne. Hydrofity okrytozalązkowe (MAGNOLIOPHYTINA) i ich rola w środowisku wodnym. Rośliny wodne jako wskaźniki trofii zbiorników wodnych. Wykorzystanie mikro- i makrohydrofitów w różnych gałęziach gospodarki.5
T-W-4Egzamin pisemny1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć30
A-L-3Studiowanie literatury30
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury19
A-W-3Przygotowanie do egzaminu25
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja dydaktyczna)
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem zywego lub zakonserwowanego materiału biologicznego
M-3Ćwiczenia: wykorzystanie wdiagnostyce mikroskopu biologicznego i stereoskopowego oraz pomocy niezbędnych do samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wejściówka - student zalicza pisemnie i ustnie materiał teoretyczny przygotowany w domu
S-2Ocena formująca: Wyjściówka - zaliczenie pracy studenta na zajęciach i praktyczne rozpoznawanie gatunków hydrofitów
S-3Ocena formująca: Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z praktycznym rozpoznawaniem obiektów, zaliczeniem rysunków ich diagnostycznych części oraz stosownych opisów
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin z całości materiału hydrobotaniki
S-6Ocena podsumowująca: Praktyczna identyfikacja i charakterystyka hydrofitów zebranych przez studenta i umieszczonych w zielniku

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C1_W01
Student ma ogólną wiedzę w zakresie doboru i posługiwania się specjalistyczną terminologią hydrobotaniczną w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
GW_1A_W06, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-1, T-L-1, T-W-2, T-L-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-5, S-6
GW_1A_C1_W02
Student nazywa, wylicza i rozpoznaje specyfikę budowy i fizjologii oraz cechy adaptacyjne do życia w środowisku wodnym podstawowych grup systematycznych glonów i hydromakrofitów
GW_1A_W08R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W03C-1, C-2T-W-1, T-L-1, T-W-2, T-L-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
GW_1A_C1_W03
Student potrafi nazwać, rozpoznać i scharakteryzować gatunki glonów oraz makrofitów słodkowodnych i morskich
GW_1A_W13R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W04C-1, C-2T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C1_U01
Student posiada umiejętność praktycznego wyszukiwania fitohydrobiontów o różnym stopniu organizacji oraz korzystania z kluczy niezbędnych do oznaczania glonów i makrofitów
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1, C-2T-W-1, T-L-1, T-W-2, T-L-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C1_K01
Student nabywa świadomości i otwartości na obserwację i identyfikację bioróżnorodności hydrofitów i helofitów
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-1, T-L-1, T-W-2, T-L-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C1_W01
Student ma ogólną wiedzę w zakresie doboru i posługiwania się specjalistyczną terminologią hydrobotaniczną w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
2,0
3,0Student rozumie i prawidłowo wykorzystuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię z zakresu algologii, identyfikuje i nazywa podstawowe grupy taksonomiczne hydrofitów. Potrafi wyjaśnic i scharakteryzować pojęcia stosowane w hydrobotanice
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C1_W02
Student nazywa, wylicza i rozpoznaje specyfikę budowy i fizjologii oraz cechy adaptacyjne do życia w środowisku wodnym podstawowych grup systematycznych glonów i hydromakrofitów
2,0
3,0Student wymienia i ogólnikowo scharakteryzuje grupy systematyczne glonów oraz makrofitów i helofitów, rozróżnia specyfikę ich budowy anatomicznej , morfologicznej oraz fizjologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C1_W03
Student potrafi nazwać, rozpoznać i scharakteryzować gatunki glonów oraz makrofitów słodkowodnych i morskich
2,0
3,0Student potrafi jedynie wymienić w języku polskim i łacińskim pojedyncze (z obowiązujacych grup systematycznych) gatunki słodkowodnych i morskich glonów, makrofitów i helofitów, a także rozpoznać je i scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C1_U01
Student posiada umiejętność praktycznego wyszukiwania fitohydrobiontów o różnym stopniu organizacji oraz korzystania z kluczy niezbędnych do oznaczania glonów i makrofitów
2,0Student nie potrafi rozpoznać i ocenić stopnia organizacji morfologicznej żadnej z grup systematycznych glonów oraz makrofitów, nie wykorzystuje specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej w posługiwaniu sie kluczami do oznaczania
3,0Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej podstawowych grup systematycznych glonów oraz makrofitów, jednak nie wykorzystuje i nie łączy specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do oznaczania gatunków
3,5Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej podstawowych grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy nieliczne elementy specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do oznaczania gatunków
4,0Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej większości grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy nieliczne elementy specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do oznaczania gatunków
4,5Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej większości grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy większość elementów specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do prawidłowego oznaczania conajmniej kilku gatunków
5,0Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej większości grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy większość elementów specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do prawidłowego oznaczania conajmniej kilkunastu gatunków; potrafi wskazać (nie tylko nazwać!) na cechy podobne i różnicujące w poszczególnych grupach systematycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C1_K01
Student nabywa świadomości i otwartości na obserwację i identyfikację bioróżnorodności hydrofitów i helofitów
2,0Student jest bierny i nie nabywa otwartości na obserwacje bioróżnorodności roślin środowiska wodnego i siedlisk wilgotnych, nie identyfikuje tych roslin i nie potrafi przekazać innym wiedzy o ich wielopłaszczyznowej roli w środowisku wodnym
3,0Student jest żądny wiedzy, otwarty oraz chetny do prowadzenia systematycznych obserwacji bioróżnorodności roślin środowiska wodnego i siedlisk wilgotnych, identyfikuje te rośliny i potrafi przekazać innym wiedzę zachęcając do aktywnego obserwowania środowiska wodnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kadłubowska J.Z., Zarys algologii., PWN, Warszawa, 1975
  2. Kawecka B., Eloranta P.V., Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych., PWN, Warszawa, 1994
  3. Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
  4. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika. Morfologia. t.1., PWN, Warszawa, 2003
  5. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika. Systematyka. t.2., PWN, Warszawa, 2003
  6. Tobolski K., Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej., Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Podbielkowski Z., Podbielkowsa M., Przystosowania roślin do środowiska., Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1992
  2. Podbielkowski Z., Glony., Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Budowa komórki Prokaryota i Eukaryota. Przegląd wybranych morskich i słodkowodnych gatunków CYANOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: CHRYSOPHYTA, PYRROPHYTA i EUGLENOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków morskich i słodkowodnych glonów z gromady CHLOROPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa oogonium i anteridium. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: HETERKONTOPHYTA I RHODOPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa konceptaklum męskiego i żeńskiego u Fucales. Sprawdzian pisemny9
T-L-2Budowa morfologiczna i anatomiczna sporofitu i gametofitu w podgromadach: BRYOPHYTINA (mszaki), LYCOPHYTINA (widłaki) i PTEROPHYTINA (paprociowe). Budowa organów wegetatywnych i generatywnych u wodnych roślin z podgromady: MAGNOLIOPHYTINA (okrytozalążkowe), klas: Magnoliopsida (dwuliścienne) i Liliopsida (jednoliścienne). Przekroje przez liście i łodygi. Części kwiatu i ich rola. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów dwuliściennych (Magnoliopsida). Sprawdzian pisemny7
T-L-3Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Alismatidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednolisciennych (Liliopsida) z podklasy Arecidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Liliidae. Sprawdyian pisemny9
T-L-4Praktyczne rozpoznawanie glonów i makrofitów. Pisemne zaliczenie koncowe5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Hydrobotanika – jej działy i związki z innymi naukami biologicznymi. Zasady nomenklatury w taksonomii roślin. Bioróżnorodność w świecie roślin. Systematyczny podział świata roślin. Organografia roślin cz. I. Stopnie organizacji morfologicznej w gromadach: CYANOPHYTA; PYRROPHYTA; EUGLENOPHYTA; HETEROKONTOPHYTA; RODOPHYTA; CHLOROPHYTA. Organografia roślin cz. II. Typy tkanek roślinnych. Hydromorficzne cechy budowy roślin. Budowa organów wegetatywnych hydromakrofitów i ich znaczenie w rozmnażaniu bezpłciowym.4
T-W-2Rozmnażanie generatywne cz. I. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych w gromadach glonów. Izomorficzna i hydromorficzna przemiana pokoleń u glonów. Rozmnażanie generatywne cz.II. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych wyższych hydrofitów z gromady TELOMOPHYTA. Ewolucja rozmnażania płciowego i przemiana pokoleń u roślin TELOMOPHYTA. Specyfika procesów fizjologicznych roślin wodnych. Barwniki asymilacyjne hydrofitów i rola światła w rozmieszczeniu roślinności wodnej.5
T-W-3Glony słodkowodne z gromad: CYANOPHYTA, PYRROPHYTA, EUGLENOPHYTA, CHLOROPHYTA, HETEROKONTOPHYTA i RHODOPHYTA i ich znaczenie w ekosystemach wodnych. Zakwity sinicowe i ich wpływ na ekosystemy wodne. Hydrofity okrytozalązkowe (MAGNOLIOPHYTINA) i ich rola w środowisku wodnym. Rośliny wodne jako wskaźniki trofii zbiorników wodnych. Wykorzystanie mikro- i makrohydrofitów w różnych gałęziach gospodarki.5
T-W-4Egzamin pisemny1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć30
A-L-3Studiowanie literatury30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury19
A-W-3Przygotowanie do egzaminu25
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C1_W01Student ma ogólną wiedzę w zakresie doboru i posługiwania się specjalistyczną terminologią hydrobotaniczną w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnorodnością gatunkową roślin słodkowodnych i morskich
C-2Zapoznanie studentów z morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi cechami roślin na różnym poziomie ich organizacji, umożliwiajacymi adaptację do życia w środowisku wodnychm
Treści programoweT-W-1Hydrobotanika – jej działy i związki z innymi naukami biologicznymi. Zasady nomenklatury w taksonomii roślin. Bioróżnorodność w świecie roślin. Systematyczny podział świata roślin. Organografia roślin cz. I. Stopnie organizacji morfologicznej w gromadach: CYANOPHYTA; PYRROPHYTA; EUGLENOPHYTA; HETEROKONTOPHYTA; RODOPHYTA; CHLOROPHYTA. Organografia roślin cz. II. Typy tkanek roślinnych. Hydromorficzne cechy budowy roślin. Budowa organów wegetatywnych hydromakrofitów i ich znaczenie w rozmnażaniu bezpłciowym.
T-L-1Budowa komórki Prokaryota i Eukaryota. Przegląd wybranych morskich i słodkowodnych gatunków CYANOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: CHRYSOPHYTA, PYRROPHYTA i EUGLENOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków morskich i słodkowodnych glonów z gromady CHLOROPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa oogonium i anteridium. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: HETERKONTOPHYTA I RHODOPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa konceptaklum męskiego i żeńskiego u Fucales. Sprawdzian pisemny
T-W-2Rozmnażanie generatywne cz. I. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych w gromadach glonów. Izomorficzna i hydromorficzna przemiana pokoleń u glonów. Rozmnażanie generatywne cz.II. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych wyższych hydrofitów z gromady TELOMOPHYTA. Ewolucja rozmnażania płciowego i przemiana pokoleń u roślin TELOMOPHYTA. Specyfika procesów fizjologicznych roślin wodnych. Barwniki asymilacyjne hydrofitów i rola światła w rozmieszczeniu roślinności wodnej.
T-L-2Budowa morfologiczna i anatomiczna sporofitu i gametofitu w podgromadach: BRYOPHYTINA (mszaki), LYCOPHYTINA (widłaki) i PTEROPHYTINA (paprociowe). Budowa organów wegetatywnych i generatywnych u wodnych roślin z podgromady: MAGNOLIOPHYTINA (okrytozalążkowe), klas: Magnoliopsida (dwuliścienne) i Liliopsida (jednoliścienne). Przekroje przez liście i łodygi. Części kwiatu i ich rola. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów dwuliściennych (Magnoliopsida). Sprawdzian pisemny
T-W-3Glony słodkowodne z gromad: CYANOPHYTA, PYRROPHYTA, EUGLENOPHYTA, CHLOROPHYTA, HETEROKONTOPHYTA i RHODOPHYTA i ich znaczenie w ekosystemach wodnych. Zakwity sinicowe i ich wpływ na ekosystemy wodne. Hydrofity okrytozalązkowe (MAGNOLIOPHYTINA) i ich rola w środowisku wodnym. Rośliny wodne jako wskaźniki trofii zbiorników wodnych. Wykorzystanie mikro- i makrohydrofitów w różnych gałęziach gospodarki.
T-L-3Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Alismatidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednolisciennych (Liliopsida) z podklasy Arecidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Liliidae. Sprawdyian pisemny
T-L-4Praktyczne rozpoznawanie glonów i makrofitów. Pisemne zaliczenie koncowe
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja dydaktyczna)
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem zywego lub zakonserwowanego materiału biologicznego
M-3Ćwiczenia: wykorzystanie wdiagnostyce mikroskopu biologicznego i stereoskopowego oraz pomocy niezbędnych do samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówka - student zalicza pisemnie i ustnie materiał teoretyczny przygotowany w domu
S-3Ocena formująca: Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z praktycznym rozpoznawaniem obiektów, zaliczeniem rysunków ich diagnostycznych części oraz stosownych opisów
S-5Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin z całości materiału hydrobotaniki
S-6Ocena podsumowująca: Praktyczna identyfikacja i charakterystyka hydrofitów zebranych przez studenta i umieszczonych w zielniku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie i prawidłowo wykorzystuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię z zakresu algologii, identyfikuje i nazywa podstawowe grupy taksonomiczne hydrofitów. Potrafi wyjaśnic i scharakteryzować pojęcia stosowane w hydrobotanice
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C1_W02Student nazywa, wylicza i rozpoznaje specyfikę budowy i fizjologii oraz cechy adaptacyjne do życia w środowisku wodnym podstawowych grup systematycznych glonów i hydromakrofitów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnorodnością gatunkową roślin słodkowodnych i morskich
C-2Zapoznanie studentów z morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi cechami roślin na różnym poziomie ich organizacji, umożliwiajacymi adaptację do życia w środowisku wodnychm
Treści programoweT-W-1Hydrobotanika – jej działy i związki z innymi naukami biologicznymi. Zasady nomenklatury w taksonomii roślin. Bioróżnorodność w świecie roślin. Systematyczny podział świata roślin. Organografia roślin cz. I. Stopnie organizacji morfologicznej w gromadach: CYANOPHYTA; PYRROPHYTA; EUGLENOPHYTA; HETEROKONTOPHYTA; RODOPHYTA; CHLOROPHYTA. Organografia roślin cz. II. Typy tkanek roślinnych. Hydromorficzne cechy budowy roślin. Budowa organów wegetatywnych hydromakrofitów i ich znaczenie w rozmnażaniu bezpłciowym.
T-L-1Budowa komórki Prokaryota i Eukaryota. Przegląd wybranych morskich i słodkowodnych gatunków CYANOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: CHRYSOPHYTA, PYRROPHYTA i EUGLENOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków morskich i słodkowodnych glonów z gromady CHLOROPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa oogonium i anteridium. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: HETERKONTOPHYTA I RHODOPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa konceptaklum męskiego i żeńskiego u Fucales. Sprawdzian pisemny
T-W-2Rozmnażanie generatywne cz. I. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych w gromadach glonów. Izomorficzna i hydromorficzna przemiana pokoleń u glonów. Rozmnażanie generatywne cz.II. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych wyższych hydrofitów z gromady TELOMOPHYTA. Ewolucja rozmnażania płciowego i przemiana pokoleń u roślin TELOMOPHYTA. Specyfika procesów fizjologicznych roślin wodnych. Barwniki asymilacyjne hydrofitów i rola światła w rozmieszczeniu roślinności wodnej.
T-L-2Budowa morfologiczna i anatomiczna sporofitu i gametofitu w podgromadach: BRYOPHYTINA (mszaki), LYCOPHYTINA (widłaki) i PTEROPHYTINA (paprociowe). Budowa organów wegetatywnych i generatywnych u wodnych roślin z podgromady: MAGNOLIOPHYTINA (okrytozalążkowe), klas: Magnoliopsida (dwuliścienne) i Liliopsida (jednoliścienne). Przekroje przez liście i łodygi. Części kwiatu i ich rola. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów dwuliściennych (Magnoliopsida). Sprawdzian pisemny
T-W-3Glony słodkowodne z gromad: CYANOPHYTA, PYRROPHYTA, EUGLENOPHYTA, CHLOROPHYTA, HETEROKONTOPHYTA i RHODOPHYTA i ich znaczenie w ekosystemach wodnych. Zakwity sinicowe i ich wpływ na ekosystemy wodne. Hydrofity okrytozalązkowe (MAGNOLIOPHYTINA) i ich rola w środowisku wodnym. Rośliny wodne jako wskaźniki trofii zbiorników wodnych. Wykorzystanie mikro- i makrohydrofitów w różnych gałęziach gospodarki.
T-L-3Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Alismatidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednolisciennych (Liliopsida) z podklasy Arecidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Liliidae. Sprawdyian pisemny
T-L-4Praktyczne rozpoznawanie glonów i makrofitów. Pisemne zaliczenie koncowe
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja dydaktyczna)
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem zywego lub zakonserwowanego materiału biologicznego
M-3Ćwiczenia: wykorzystanie wdiagnostyce mikroskopu biologicznego i stereoskopowego oraz pomocy niezbędnych do samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówka - student zalicza pisemnie i ustnie materiał teoretyczny przygotowany w domu
S-2Ocena formująca: Wyjściówka - zaliczenie pracy studenta na zajęciach i praktyczne rozpoznawanie gatunków hydrofitów
S-3Ocena formująca: Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z praktycznym rozpoznawaniem obiektów, zaliczeniem rysunków ich diagnostycznych części oraz stosownych opisów
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin z całości materiału hydrobotaniki
S-6Ocena podsumowująca: Praktyczna identyfikacja i charakterystyka hydrofitów zebranych przez studenta i umieszczonych w zielniku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wymienia i ogólnikowo scharakteryzuje grupy systematyczne glonów oraz makrofitów i helofitów, rozróżnia specyfikę ich budowy anatomicznej , morfologicznej oraz fizjologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C1_W03Student potrafi nazwać, rozpoznać i scharakteryzować gatunki glonów oraz makrofitów słodkowodnych i morskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnorodnością gatunkową roślin słodkowodnych i morskich
C-2Zapoznanie studentów z morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi cechami roślin na różnym poziomie ich organizacji, umożliwiajacymi adaptację do życia w środowisku wodnychm
Treści programoweT-W-3Glony słodkowodne z gromad: CYANOPHYTA, PYRROPHYTA, EUGLENOPHYTA, CHLOROPHYTA, HETEROKONTOPHYTA i RHODOPHYTA i ich znaczenie w ekosystemach wodnych. Zakwity sinicowe i ich wpływ na ekosystemy wodne. Hydrofity okrytozalązkowe (MAGNOLIOPHYTINA) i ich rola w środowisku wodnym. Rośliny wodne jako wskaźniki trofii zbiorników wodnych. Wykorzystanie mikro- i makrohydrofitów w różnych gałęziach gospodarki.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja dydaktyczna)
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem zywego lub zakonserwowanego materiału biologicznego
M-3Ćwiczenia: wykorzystanie wdiagnostyce mikroskopu biologicznego i stereoskopowego oraz pomocy niezbędnych do samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówka - student zalicza pisemnie i ustnie materiał teoretyczny przygotowany w domu
S-2Ocena formująca: Wyjściówka - zaliczenie pracy studenta na zajęciach i praktyczne rozpoznawanie gatunków hydrofitów
S-3Ocena formująca: Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z praktycznym rozpoznawaniem obiektów, zaliczeniem rysunków ich diagnostycznych części oraz stosownych opisów
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin z całości materiału hydrobotaniki
S-6Ocena podsumowująca: Praktyczna identyfikacja i charakterystyka hydrofitów zebranych przez studenta i umieszczonych w zielniku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi jedynie wymienić w języku polskim i łacińskim pojedyncze (z obowiązujacych grup systematycznych) gatunki słodkowodnych i morskich glonów, makrofitów i helofitów, a także rozpoznać je i scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C1_U01Student posiada umiejętność praktycznego wyszukiwania fitohydrobiontów o różnym stopniu organizacji oraz korzystania z kluczy niezbędnych do oznaczania glonów i makrofitów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnorodnością gatunkową roślin słodkowodnych i morskich
C-2Zapoznanie studentów z morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi cechami roślin na różnym poziomie ich organizacji, umożliwiajacymi adaptację do życia w środowisku wodnychm
Treści programoweT-W-1Hydrobotanika – jej działy i związki z innymi naukami biologicznymi. Zasady nomenklatury w taksonomii roślin. Bioróżnorodność w świecie roślin. Systematyczny podział świata roślin. Organografia roślin cz. I. Stopnie organizacji morfologicznej w gromadach: CYANOPHYTA; PYRROPHYTA; EUGLENOPHYTA; HETEROKONTOPHYTA; RODOPHYTA; CHLOROPHYTA. Organografia roślin cz. II. Typy tkanek roślinnych. Hydromorficzne cechy budowy roślin. Budowa organów wegetatywnych hydromakrofitów i ich znaczenie w rozmnażaniu bezpłciowym.
T-L-1Budowa komórki Prokaryota i Eukaryota. Przegląd wybranych morskich i słodkowodnych gatunków CYANOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: CHRYSOPHYTA, PYRROPHYTA i EUGLENOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków morskich i słodkowodnych glonów z gromady CHLOROPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa oogonium i anteridium. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: HETERKONTOPHYTA I RHODOPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa konceptaklum męskiego i żeńskiego u Fucales. Sprawdzian pisemny
T-W-2Rozmnażanie generatywne cz. I. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych w gromadach glonów. Izomorficzna i hydromorficzna przemiana pokoleń u glonów. Rozmnażanie generatywne cz.II. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych wyższych hydrofitów z gromady TELOMOPHYTA. Ewolucja rozmnażania płciowego i przemiana pokoleń u roślin TELOMOPHYTA. Specyfika procesów fizjologicznych roślin wodnych. Barwniki asymilacyjne hydrofitów i rola światła w rozmieszczeniu roślinności wodnej.
T-L-2Budowa morfologiczna i anatomiczna sporofitu i gametofitu w podgromadach: BRYOPHYTINA (mszaki), LYCOPHYTINA (widłaki) i PTEROPHYTINA (paprociowe). Budowa organów wegetatywnych i generatywnych u wodnych roślin z podgromady: MAGNOLIOPHYTINA (okrytozalążkowe), klas: Magnoliopsida (dwuliścienne) i Liliopsida (jednoliścienne). Przekroje przez liście i łodygi. Części kwiatu i ich rola. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów dwuliściennych (Magnoliopsida). Sprawdzian pisemny
T-W-3Glony słodkowodne z gromad: CYANOPHYTA, PYRROPHYTA, EUGLENOPHYTA, CHLOROPHYTA, HETEROKONTOPHYTA i RHODOPHYTA i ich znaczenie w ekosystemach wodnych. Zakwity sinicowe i ich wpływ na ekosystemy wodne. Hydrofity okrytozalązkowe (MAGNOLIOPHYTINA) i ich rola w środowisku wodnym. Rośliny wodne jako wskaźniki trofii zbiorników wodnych. Wykorzystanie mikro- i makrohydrofitów w różnych gałęziach gospodarki.
T-L-3Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Alismatidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednolisciennych (Liliopsida) z podklasy Arecidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Liliidae. Sprawdyian pisemny
T-L-4Praktyczne rozpoznawanie glonów i makrofitów. Pisemne zaliczenie koncowe
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja dydaktyczna)
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem zywego lub zakonserwowanego materiału biologicznego
M-3Ćwiczenia: wykorzystanie wdiagnostyce mikroskopu biologicznego i stereoskopowego oraz pomocy niezbędnych do samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówka - student zalicza pisemnie i ustnie materiał teoretyczny przygotowany w domu
S-2Ocena formująca: Wyjściówka - zaliczenie pracy studenta na zajęciach i praktyczne rozpoznawanie gatunków hydrofitów
S-3Ocena formująca: Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z praktycznym rozpoznawaniem obiektów, zaliczeniem rysunków ich diagnostycznych części oraz stosownych opisów
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin z całości materiału hydrobotaniki
S-6Ocena podsumowująca: Praktyczna identyfikacja i charakterystyka hydrofitów zebranych przez studenta i umieszczonych w zielniku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozpoznać i ocenić stopnia organizacji morfologicznej żadnej z grup systematycznych glonów oraz makrofitów, nie wykorzystuje specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej w posługiwaniu sie kluczami do oznaczania
3,0Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej podstawowych grup systematycznych glonów oraz makrofitów, jednak nie wykorzystuje i nie łączy specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do oznaczania gatunków
3,5Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej podstawowych grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy nieliczne elementy specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do oznaczania gatunków
4,0Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej większości grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy nieliczne elementy specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do oznaczania gatunków
4,5Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej większości grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy większość elementów specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do prawidłowego oznaczania conajmniej kilku gatunków
5,0Student potrafi rozpoznać stopnień organizacji morfologicznej większości grup systematycznych glonów oraz makrofitów, wykorzystuje i łączy większość elementów specyfiki ich budowy anatomicznej i morfologicznej z posługiwaniem się kluczami do prawidłowego oznaczania conajmniej kilkunastu gatunków; potrafi wskazać (nie tylko nazwać!) na cechy podobne i różnicujące w poszczególnych grupach systematycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C1_K01Student nabywa świadomości i otwartości na obserwację i identyfikację bioróżnorodności hydrofitów i helofitów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnorodnością gatunkową roślin słodkowodnych i morskich
C-2Zapoznanie studentów z morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi cechami roślin na różnym poziomie ich organizacji, umożliwiajacymi adaptację do życia w środowisku wodnychm
Treści programoweT-W-1Hydrobotanika – jej działy i związki z innymi naukami biologicznymi. Zasady nomenklatury w taksonomii roślin. Bioróżnorodność w świecie roślin. Systematyczny podział świata roślin. Organografia roślin cz. I. Stopnie organizacji morfologicznej w gromadach: CYANOPHYTA; PYRROPHYTA; EUGLENOPHYTA; HETEROKONTOPHYTA; RODOPHYTA; CHLOROPHYTA. Organografia roślin cz. II. Typy tkanek roślinnych. Hydromorficzne cechy budowy roślin. Budowa organów wegetatywnych hydromakrofitów i ich znaczenie w rozmnażaniu bezpłciowym.
T-L-1Budowa komórki Prokaryota i Eukaryota. Przegląd wybranych morskich i słodkowodnych gatunków CYANOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: CHRYSOPHYTA, PYRROPHYTA i EUGLENOPHYTA. Przegląd wybranych gatunków morskich i słodkowodnych glonów z gromady CHLOROPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa oogonium i anteridium. Przegląd wybranych gatunków glonów z gromad: HETERKONTOPHYTA I RHODOPHYTA. Zróżnicowanie budowy plechy. Budowa konceptaklum męskiego i żeńskiego u Fucales. Sprawdzian pisemny
T-W-2Rozmnażanie generatywne cz. I. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych w gromadach glonów. Izomorficzna i hydromorficzna przemiana pokoleń u glonów. Rozmnażanie generatywne cz.II. Budowa żeńskich i męskich organów generatywnych wyższych hydrofitów z gromady TELOMOPHYTA. Ewolucja rozmnażania płciowego i przemiana pokoleń u roślin TELOMOPHYTA. Specyfika procesów fizjologicznych roślin wodnych. Barwniki asymilacyjne hydrofitów i rola światła w rozmieszczeniu roślinności wodnej.
T-L-2Budowa morfologiczna i anatomiczna sporofitu i gametofitu w podgromadach: BRYOPHYTINA (mszaki), LYCOPHYTINA (widłaki) i PTEROPHYTINA (paprociowe). Budowa organów wegetatywnych i generatywnych u wodnych roślin z podgromady: MAGNOLIOPHYTINA (okrytozalążkowe), klas: Magnoliopsida (dwuliścienne) i Liliopsida (jednoliścienne). Przekroje przez liście i łodygi. Części kwiatu i ich rola. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów dwuliściennych (Magnoliopsida). Sprawdzian pisemny
T-W-3Glony słodkowodne z gromad: CYANOPHYTA, PYRROPHYTA, EUGLENOPHYTA, CHLOROPHYTA, HETEROKONTOPHYTA i RHODOPHYTA i ich znaczenie w ekosystemach wodnych. Zakwity sinicowe i ich wpływ na ekosystemy wodne. Hydrofity okrytozalązkowe (MAGNOLIOPHYTINA) i ich rola w środowisku wodnym. Rośliny wodne jako wskaźniki trofii zbiorników wodnych. Wykorzystanie mikro- i makrohydrofitów w różnych gałęziach gospodarki.
T-L-3Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Alismatidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednolisciennych (Liliopsida) z podklasy Arecidae. Przegląd systematyczny i budowa hydrofitów i helofitów jednoliściennych (Liliopsida) z podklasy Liliidae. Sprawdyian pisemny
T-L-4Praktyczne rozpoznawanie glonów i makrofitów. Pisemne zaliczenie koncowe
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne, tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja dydaktyczna)
M-2Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem zywego lub zakonserwowanego materiału biologicznego
M-3Ćwiczenia: wykorzystanie wdiagnostyce mikroskopu biologicznego i stereoskopowego oraz pomocy niezbędnych do samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wejściówka - student zalicza pisemnie i ustnie materiał teoretyczny przygotowany w domu
S-2Ocena formująca: Wyjściówka - zaliczenie pracy studenta na zajęciach i praktyczne rozpoznawanie gatunków hydrofitów
S-3Ocena formująca: Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z praktycznym rozpoznawaniem obiektów, zaliczeniem rysunków ich diagnostycznych części oraz stosownych opisów
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin z całości materiału hydrobotaniki
S-6Ocena podsumowująca: Praktyczna identyfikacja i charakterystyka hydrofitów zebranych przez studenta i umieszczonych w zielniku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest bierny i nie nabywa otwartości na obserwacje bioróżnorodności roślin środowiska wodnego i siedlisk wilgotnych, nie identyfikuje tych roslin i nie potrafi przekazać innym wiedzy o ich wielopłaszczyznowej roli w środowisku wodnym
3,0Student jest żądny wiedzy, otwarty oraz chetny do prowadzenia systematycznych obserwacji bioróżnorodności roślin środowiska wodnego i siedlisk wilgotnych, identyfikuje te rośliny i potrafi przekazać innym wiedzę zachęcając do aktywnego obserwowania środowiska wodnego
3,5
4,0
4,5
5,0