Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Biologia środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biologia środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz <Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl>, Małgorzata Raczyńska <Malgorzata.Raczynska@zut.edu.pl>, Joanna Rokicka-Praxmajer <Joanna.Rokicka-Praxmajer@zut.edu.pl>, Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>, Maria Wolska <Maria.Wolska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL1 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza biologiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uświadomienie studentom istoty i celu różnorodności i stabilności ekosystemów wodnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożone gatunki.
C-2Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem organizmów w środowisku wodnym oraz ich wykorzystaniem dla potrzeb biotechnologii

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Strefowość geograficzna występowania flory i fauny. Biologiczne metody oceny stanu środowiska (żyzność/trofia, saprobowość, bioindykatory). Wykorzystanie organizmów do testów biologicznych. Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.15
T-L-2Sztuczne rafy jako metoda rewitalizacji środowiska. Okrzemki jako jeden z elementów biofaulingu1
T-L-3Przykłady organizmów tworzących biofilm i biofauling1
T-L-4Ćwiczenia praktyczne w terenie - oczyszczalnia ścieków – wykorzystanie biofilmu4
T-L-5Ćwiczenia praktyczne w terenie – pobór materiału do oznaczeń organizmów poroślowych, pobranie materiału ze statków4
T-L-6Opracowanie pobranego materiału (analiza ilościowa i jakościowa)4
T-L-7Sposoby przedstawieniae uzyskanych wyników (np. wskaźniki, analiza statystyczna, metody graficzne)1
30
wykłady
T-W-1Miejsce biologii środowiskowej w naukach, główne działy i związane z nimi pojęcia. Organizacja komórkowa i tkankowa. Adaptacja i kształtowanie strategii życiowej organizmów wodnych. Oddziaływania pomiędzy osobnikami jednego i wielu gatunków w biocenozach wodnych, pomiedzy organizmami a środowiskiem. Zoogeografia (Ziemia i Polska). Fitogeografia (Ziemia i Polska). Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.15
T-W-2Organizm w biosferze2
T-W-3Gradient bioróżnorodności w środowisku wodnym2
T-W-4Biofilm w środowisku wodnym (fazy i znaczenie)3
T-W-5Antyfauling i jego wpływ na środowisko wodne4
T-W-6Warunki powstawania biofaulingu oraz jego pozytywna i negatywna rola dla gospodarki człowieka4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w laboratoriach30
A-L-2Przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń15
A-L-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu28
A-L-4Udział w konsultacjach7
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
90
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Zapoznanie się z literatura przedmiotu15
A-W-3Udział w kosultacjach7
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów8
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz (asysta przy rozmnażaniu w pracowni Katedry wybranych, zagrożonych wyginięciem, gatunków ryb).
M-3Ćwiczenia praktyczne w terenie, przygotowanie i oznaczanie preparatów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotwanie się do ćwiczeń, ocena aktywnosci studenta na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia praktyczne (zaliczenie preapratów)
S-3Ocena formująca: Praca podsumowująca
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń – 2 kolokwia.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B5_W01
Student zna pojęcia związane z biologią środowiskową, rozróżnia typowe organizmy roślinne i zwierzęce zasiedlajace poszczególne strefy ekologiczne. Ma wiedzę na temat wpływu czynników fizykochemicznych na organizmy w każdej ze stref oraz znaczenia organizmów w środowisku.
GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W04InzA_W02C-1T-W-1, T-L-1M-2, M-1S-1, S-4
GW_1A_B5_W02
Student opisuje rolę i znaczenie organizmów w biosferze, posługuje sie terminologia związaną wystepowaniem organizmów na sztucznych i naturalnych podłożach
GW_1A_W08, GW_1A_W14R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07, R1A_W09InzA_W03C-2T-W-3, T-L-2, T-W-6, T-L-3, T-W-2, T-W-5, T-W-4M-1, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B5_U01
Student umie opisać biologię i środowisko życia poszczególnych, typowych dla danej strefy, organizmów .
GW_1A_U09R1A_U02, R1A_U06InzA_U05C-1T-L-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-4
GW_1A_B5_U02
Student charakteryzuje organizmy związane z różnymi rodzajami podłoży w środowisku wodnym, potrafi określić pozytywne i negatywne dla gospodarki skutki porastania.
GW_1A_U04, GW_1A_U09R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06InzA_U05, InzA_U07C-2T-L-7, T-W-4, T-L-3, T-L-6, T-W-6, T-L-5, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-L-4M-1, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B5_K01
Student postrzega relacje między działalnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-4, S-1
GW_1A_B5_K02
Student ma swiadomosc powiazania funkcjonalnego pomiędzy środowiskiem wodnym a technikami biotechnologicznymi mającymi na celu rewitalizację środowiska
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2T-W-5, T-L-3, T-L-2, T-W-6M-1, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B5_W01
Student zna pojęcia związane z biologią środowiskową, rozróżnia typowe organizmy roślinne i zwierzęce zasiedlajace poszczególne strefy ekologiczne. Ma wiedzę na temat wpływu czynników fizykochemicznych na organizmy w każdej ze stref oraz znaczenia organizmów w środowisku.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat biologii organizmów i ich znaczenia w środowisku.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_B5_W02
Student opisuje rolę i znaczenie organizmów w biosferze, posługuje sie terminologia związaną wystepowaniem organizmów na sztucznych i naturalnych podłożach
2,0
3,0Student definiuje podstawowe pojęcia związane z rola i znaczeniem organizmów w środowisku wodnyym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B5_U01
Student umie opisać biologię i środowisko życia poszczególnych, typowych dla danej strefy, organizmów .
2,0
3,0Student potrafi opisać podstawowe ogranizmy bytujące w jego najbliższym otoczeniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_B5_U02
Student charakteryzuje organizmy związane z różnymi rodzajami podłoży w środowisku wodnym, potrafi określić pozytywne i negatywne dla gospodarki skutki porastania.
2,0
3,0Student charakteryzuje podstawowe grupy organizmów zasiedlające różne rodzaje podłoży, wymienia pozytywne i negatywne skutki biofaulingu oraz określa rodzaje antyfaulingu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B5_K01
Student postrzega relacje między działalnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
2,0
3,0Student postrzega relacje między działalnością człowieka a stanem środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_B5_K02
Student ma swiadomosc powiazania funkcjonalnego pomiędzy środowiskiem wodnym a technikami biotechnologicznymi mającymi na celu rewitalizację środowiska
2,0
3,0Student dobiera prawidłowo zaledwie kilka technik monitoringu stanu środowiska wodnego oparte na biotechnologii biofaulingu i biofilmu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Villee C. (red), Biologia, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2000
  2. Otałęga Z., Encyklopedia biologiczna, OPRES, Kraków, 1998
  3. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  2. Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013
  3. Kołwzan B., Analiza zjawiska biofi lmu – warunki jego powstawania i funkcjonowania, OCHRONA ŚRODOWISKA, 2011, vol. 33, nr 4, 1-14
  4. Kielich k., Kozyra D., BIOFOULING, CZYLI PORASTANIE STATKÓW – SYSTEMY ZWALCZANIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO MORSKIE, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, Gdynia, 2014, nr 83, 89-97
  5. Przepisy. Publikacja nr 55/P., Nadzór nad systemami ochrony przed korozją i systemami przeciwporostowymi –, Polski Rejestr Statków, Gdańsk, 2012, ISBN 978-83-7664-072-3

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Strefowość geograficzna występowania flory i fauny. Biologiczne metody oceny stanu środowiska (żyzność/trofia, saprobowość, bioindykatory). Wykorzystanie organizmów do testów biologicznych. Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.15
T-L-2Sztuczne rafy jako metoda rewitalizacji środowiska. Okrzemki jako jeden z elementów biofaulingu1
T-L-3Przykłady organizmów tworzących biofilm i biofauling1
T-L-4Ćwiczenia praktyczne w terenie - oczyszczalnia ścieków – wykorzystanie biofilmu4
T-L-5Ćwiczenia praktyczne w terenie – pobór materiału do oznaczeń organizmów poroślowych, pobranie materiału ze statków4
T-L-6Opracowanie pobranego materiału (analiza ilościowa i jakościowa)4
T-L-7Sposoby przedstawieniae uzyskanych wyników (np. wskaźniki, analiza statystyczna, metody graficzne)1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Miejsce biologii środowiskowej w naukach, główne działy i związane z nimi pojęcia. Organizacja komórkowa i tkankowa. Adaptacja i kształtowanie strategii życiowej organizmów wodnych. Oddziaływania pomiędzy osobnikami jednego i wielu gatunków w biocenozach wodnych, pomiedzy organizmami a środowiskiem. Zoogeografia (Ziemia i Polska). Fitogeografia (Ziemia i Polska). Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.15
T-W-2Organizm w biosferze2
T-W-3Gradient bioróżnorodności w środowisku wodnym2
T-W-4Biofilm w środowisku wodnym (fazy i znaczenie)3
T-W-5Antyfauling i jego wpływ na środowisko wodne4
T-W-6Warunki powstawania biofaulingu oraz jego pozytywna i negatywna rola dla gospodarki człowieka4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w laboratoriach30
A-L-2Przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń15
A-L-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu28
A-L-4Udział w konsultacjach7
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Zapoznanie się z literatura przedmiotu15
A-W-3Udział w kosultacjach7
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów8
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B5_W01Student zna pojęcia związane z biologią środowiskową, rozróżnia typowe organizmy roślinne i zwierzęce zasiedlajace poszczególne strefy ekologiczne. Ma wiedzę na temat wpływu czynników fizykochemicznych na organizmy w każdej ze stref oraz znaczenia organizmów w środowisku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Uświadomienie studentom istoty i celu różnorodności i stabilności ekosystemów wodnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożone gatunki.
Treści programoweT-W-1Miejsce biologii środowiskowej w naukach, główne działy i związane z nimi pojęcia. Organizacja komórkowa i tkankowa. Adaptacja i kształtowanie strategii życiowej organizmów wodnych. Oddziaływania pomiędzy osobnikami jednego i wielu gatunków w biocenozach wodnych, pomiedzy organizmami a środowiskiem. Zoogeografia (Ziemia i Polska). Fitogeografia (Ziemia i Polska). Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.
T-L-1Strefowość geograficzna występowania flory i fauny. Biologiczne metody oceny stanu środowiska (żyzność/trofia, saprobowość, bioindykatory). Wykorzystanie organizmów do testów biologicznych. Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz (asysta przy rozmnażaniu w pracowni Katedry wybranych, zagrożonych wyginięciem, gatunków ryb).
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotwanie się do ćwiczeń, ocena aktywnosci studenta na zajęciach.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń – 2 kolokwia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat biologii organizmów i ich znaczenia w środowisku.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B5_W02Student opisuje rolę i znaczenie organizmów w biosferze, posługuje sie terminologia związaną wystepowaniem organizmów na sztucznych i naturalnych podłożach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W14Zna metody rozwiązywania problemów z zakresu technologii i organizacji prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem organizmów w środowisku wodnym oraz ich wykorzystaniem dla potrzeb biotechnologii
Treści programoweT-W-3Gradient bioróżnorodności w środowisku wodnym
T-L-2Sztuczne rafy jako metoda rewitalizacji środowiska. Okrzemki jako jeden z elementów biofaulingu
T-W-6Warunki powstawania biofaulingu oraz jego pozytywna i negatywna rola dla gospodarki człowieka
T-L-3Przykłady organizmów tworzących biofilm i biofauling
T-W-2Organizm w biosferze
T-W-5Antyfauling i jego wpływ na środowisko wodne
T-W-4Biofilm w środowisku wodnym (fazy i znaczenie)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia praktyczne w terenie, przygotowanie i oznaczanie preparatów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotwanie się do ćwiczeń, ocena aktywnosci studenta na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia praktyczne (zaliczenie preapratów)
S-3Ocena formująca: Praca podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student definiuje podstawowe pojęcia związane z rola i znaczeniem organizmów w środowisku wodnyym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B5_U01Student umie opisać biologię i środowisko życia poszczególnych, typowych dla danej strefy, organizmów .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Uświadomienie studentom istoty i celu różnorodności i stabilności ekosystemów wodnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożone gatunki.
Treści programoweT-L-1Strefowość geograficzna występowania flory i fauny. Biologiczne metody oceny stanu środowiska (żyzność/trofia, saprobowość, bioindykatory). Wykorzystanie organizmów do testów biologicznych. Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.
T-W-1Miejsce biologii środowiskowej w naukach, główne działy i związane z nimi pojęcia. Organizacja komórkowa i tkankowa. Adaptacja i kształtowanie strategii życiowej organizmów wodnych. Oddziaływania pomiędzy osobnikami jednego i wielu gatunków w biocenozach wodnych, pomiedzy organizmami a środowiskiem. Zoogeografia (Ziemia i Polska). Fitogeografia (Ziemia i Polska). Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz (asysta przy rozmnażaniu w pracowni Katedry wybranych, zagrożonych wyginięciem, gatunków ryb).
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotwanie się do ćwiczeń, ocena aktywnosci studenta na zajęciach.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń – 2 kolokwia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opisać podstawowe ogranizmy bytujące w jego najbliższym otoczeniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B5_U02Student charakteryzuje organizmy związane z różnymi rodzajami podłoży w środowisku wodnym, potrafi określić pozytywne i negatywne dla gospodarki skutki porastania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem organizmów w środowisku wodnym oraz ich wykorzystaniem dla potrzeb biotechnologii
Treści programoweT-L-7Sposoby przedstawieniae uzyskanych wyników (np. wskaźniki, analiza statystyczna, metody graficzne)
T-W-4Biofilm w środowisku wodnym (fazy i znaczenie)
T-L-3Przykłady organizmów tworzących biofilm i biofauling
T-L-6Opracowanie pobranego materiału (analiza ilościowa i jakościowa)
T-W-6Warunki powstawania biofaulingu oraz jego pozytywna i negatywna rola dla gospodarki człowieka
T-L-5Ćwiczenia praktyczne w terenie – pobór materiału do oznaczeń organizmów poroślowych, pobranie materiału ze statków
T-W-2Organizm w biosferze
T-W-5Antyfauling i jego wpływ na środowisko wodne
T-W-3Gradient bioróżnorodności w środowisku wodnym
T-L-4Ćwiczenia praktyczne w terenie - oczyszczalnia ścieków – wykorzystanie biofilmu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia praktyczne w terenie, przygotowanie i oznaczanie preparatów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Praca podsumowująca
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotwanie się do ćwiczeń, ocena aktywnosci studenta na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student charakteryzuje podstawowe grupy organizmów zasiedlające różne rodzaje podłoży, wymienia pozytywne i negatywne skutki biofaulingu oraz określa rodzaje antyfaulingu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B5_K01Student postrzega relacje między działalnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Uświadomienie studentom istoty i celu różnorodności i stabilności ekosystemów wodnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożone gatunki.
Treści programoweT-W-1Miejsce biologii środowiskowej w naukach, główne działy i związane z nimi pojęcia. Organizacja komórkowa i tkankowa. Adaptacja i kształtowanie strategii życiowej organizmów wodnych. Oddziaływania pomiędzy osobnikami jednego i wielu gatunków w biocenozach wodnych, pomiedzy organizmami a środowiskiem. Zoogeografia (Ziemia i Polska). Fitogeografia (Ziemia i Polska). Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.
T-L-1Strefowość geograficzna występowania flory i fauny. Biologiczne metody oceny stanu środowiska (żyzność/trofia, saprobowość, bioindykatory). Wykorzystanie organizmów do testów biologicznych. Niekonwencjonalne metody biologicznego oczyszczania wód.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz (asysta przy rozmnażaniu w pracowni Katedry wybranych, zagrożonych wyginięciem, gatunków ryb).
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń – 2 kolokwia.
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotwanie się do ćwiczeń, ocena aktywnosci studenta na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student postrzega relacje między działalnością człowieka a stanem środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B5_K02Student ma swiadomosc powiazania funkcjonalnego pomiędzy środowiskiem wodnym a technikami biotechnologicznymi mającymi na celu rewitalizację środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem organizmów w środowisku wodnym oraz ich wykorzystaniem dla potrzeb biotechnologii
Treści programoweT-W-5Antyfauling i jego wpływ na środowisko wodne
T-L-3Przykłady organizmów tworzących biofilm i biofauling
T-L-2Sztuczne rafy jako metoda rewitalizacji środowiska. Okrzemki jako jeden z elementów biofaulingu
T-W-6Warunki powstawania biofaulingu oraz jego pozytywna i negatywna rola dla gospodarki człowieka
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia praktyczne w terenie, przygotowanie i oznaczanie preparatów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Praca podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dobiera prawidłowo zaledwie kilka technik monitoringu stanu środowiska wodnego oparte na biotechnologii biofaulingu i biofilmu
3,5
4,0
4,5
5,0