Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Toksykologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Toksykologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 21 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw chemii, biochemii, ekologii i hydrochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii oraz umiejętności posługiwania się metodami badawczymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium oraz organizacja ćwiczeń.2
T-L-2Reakcje obronne zwierząt bezkręgowych na działanie ksenobiotyków.2
T-L-3Wyznaczanie LC50 wybranych substancji toksycznych.4
T-L-4Metodologia badań w przypadku masowych zatruć środowiska2
T-L-5Testy toksyczności.4
T-L-6Analiza wybranych trucizn i substancji szkodliwych w próbkach materiałów środowiskowych i biologicznych.14
T-L-7Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prac kontrolnych. Zaliczenie końcowe.2
30
wykłady
T-W-1Toksykologia i jej rozwój. Podstawowe pojęcia w toksykologii. Rodzaje trucizn i ich toksyczność2
T-W-2Transport i przemieszczanie się (biokumulacja i biomagnifikacja) oraz przemiany ksenobiotyków w ekosystemach.2
T-W-3Mechanizmy działania trucizn. Procesy wchłaniania, transportu wewnątrzustrojowego, dystrybucji, biotransformacji i wydalania trucizn.2
T-W-4Szacowanie stopnia zagrożenia poszczególnych elementów ekosystemów, biocenoz i całej biosfery.2
T-W-5Ustalanie wartości przy których zanieczyszczenie środowiska przekracza granice bezpieczne i staje się szkodliwe dla organizmów - następuje skażenie środowiska (normy prawne).2
T-W-6Charakterystyka podstawowych grup ksenobiotyków. Ustalanie źródeł emisji zanieczyszczeń. Prewencja intoksykacji oraz eliminacja trucizn ze środowiska.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć15
A-L-3Przygotowanie pracy kontrolnej5
A-L-4konsultacje5
A-L-5Przygotowanie się do zaliczeń5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury12
A-W-3konsultacje3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja związana z wykładem
M-4Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO18-2_W01
Student w wyniku przeprowadzonych zajęć będzie w stanie definiować podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii, dobrać metody biologiczne i analityczne niezbędne badania skutków obecności substancji szkodliwych w środowisku, potrafi wskazać zagrożenia związane z antropopresją oraz zaproponować sposoby rozwiązania problemów
GW_1A_W17, GW_1A_W08, GW_1A_W13, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO18-2_U01
Student umie wyszukiwać niezbędne informacje związane z zagrożeniem środowiska substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, potrafi samodzielnie analizować stopień zagrożenia środowiska, potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie toksykologii środowiska (z zastosowaniem zasad BHP), umie zinterpretować ich wyniki, sformułować na tej podstawie wnioski oraz podjąć działania zaradcze
GW_1A_U17, GW_1A_U08, GW_1A_U04, GW_1A_U06, GW_1A_U05, GW_1A_U01, GW_1A_U07, GW_1A_U12, GW_1A_U02, GW_1A_U18R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO18-2_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i rozumie potrzebę smokształcenia potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne działań związanych z eksploatacją zasobów mórz i oceanów
GW_1A_K04, GW_1A_K03, GW_1A_K01, GW_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO18-2_W01
Student w wyniku przeprowadzonych zajęć będzie w stanie definiować podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii, dobrać metody biologiczne i analityczne niezbędne badania skutków obecności substancji szkodliwych w środowisku, potrafi wskazać zagrożenia związane z antropopresją oraz zaproponować sposoby rozwiązania problemów
2,0Student nie posiada wymaganej wiedzy
3,0Student posiada znikomy zasób wiedzy
3,5Sudent w zakresie ogólnym zna podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii
4,0Student potrafi dobrać właściwe metody biologiczne i analityczne niezbędne w badaniach toksykologicznych
4,5Student potrafi wykonać badania i zinterpretować wyniki,
5,0Student potrafi wykonać badania, zinterpretować wyniki, zproponować rozwiązanie problemów związanych z intoksykacjami uzasadnić przyjęte rozwiązania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO18-2_U01
Student umie wyszukiwać niezbędne informacje związane z zagrożeniem środowiska substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, potrafi samodzielnie analizować stopień zagrożenia środowiska, potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie toksykologii środowiska (z zastosowaniem zasad BHP), umie zinterpretować ich wyniki, sformułować na tej podstawie wnioski oraz podjąć działania zaradcze
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz sformułować wnioski
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, sformułować wnioski oraz zaproponować i podjąć działania w celu ograniczenia zagrożenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO18-2_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i rozumie potrzebę smokształcenia potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne działań związanych z eksploatacją zasobów mórz i oceanów
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i nie rozumie potrzeby samokształcenia
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy, jednak nie widzi potrzeby samokształcenia
3,5Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia, nie potrafi ocenić ryzyka toksykologicznego związanego z antropopresją na środowisko wodne
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia i potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne związane z antropopresją
4,5Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia, potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne związane z antropopresją na środowisko oraz zaproponować metody jego ograniczenia
5,0Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia, potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne związane z antropopresją na środowisko, zaproponować metody jego ograniczenia i uzasadnić ich wybór

Literatura podstawowa

  1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, 2006, 1
  2. Piotrowski J.K. (red.), Podstawy toksykologii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
  3. Walker C.H., S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Podstawy ekotoksykologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  4. Stanley E. Manahan, Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, 1, ISBN: 978-83-01-14841-6

Literatura dodatkowa

  1. Różański L., Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku, PWRiL, Warszawa, 1992
  2. Kabata-Pendias A., H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa, 1993

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium oraz organizacja ćwiczeń.2
T-L-2Reakcje obronne zwierząt bezkręgowych na działanie ksenobiotyków.2
T-L-3Wyznaczanie LC50 wybranych substancji toksycznych.4
T-L-4Metodologia badań w przypadku masowych zatruć środowiska2
T-L-5Testy toksyczności.4
T-L-6Analiza wybranych trucizn i substancji szkodliwych w próbkach materiałów środowiskowych i biologicznych.14
T-L-7Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prac kontrolnych. Zaliczenie końcowe.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Toksykologia i jej rozwój. Podstawowe pojęcia w toksykologii. Rodzaje trucizn i ich toksyczność2
T-W-2Transport i przemieszczanie się (biokumulacja i biomagnifikacja) oraz przemiany ksenobiotyków w ekosystemach.2
T-W-3Mechanizmy działania trucizn. Procesy wchłaniania, transportu wewnątrzustrojowego, dystrybucji, biotransformacji i wydalania trucizn.2
T-W-4Szacowanie stopnia zagrożenia poszczególnych elementów ekosystemów, biocenoz i całej biosfery.2
T-W-5Ustalanie wartości przy których zanieczyszczenie środowiska przekracza granice bezpieczne i staje się szkodliwe dla organizmów - następuje skażenie środowiska (normy prawne).2
T-W-6Charakterystyka podstawowych grup ksenobiotyków. Ustalanie źródeł emisji zanieczyszczeń. Prewencja intoksykacji oraz eliminacja trucizn ze środowiska.5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć15
A-L-3Przygotowanie pracy kontrolnej5
A-L-4konsultacje5
A-L-5Przygotowanie się do zaliczeń5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury12
A-W-3konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO18-2_W01Student w wyniku przeprowadzonych zajęć będzie w stanie definiować podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii, dobrać metody biologiczne i analityczne niezbędne badania skutków obecności substancji szkodliwych w środowisku, potrafi wskazać zagrożenia związane z antropopresją oraz zaproponować sposoby rozwiązania problemów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii oraz umiejętności posługiwania się metodami badawczymi
Treści programoweT-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium oraz organizacja ćwiczeń.
T-L-2Reakcje obronne zwierząt bezkręgowych na działanie ksenobiotyków.
T-L-3Wyznaczanie LC50 wybranych substancji toksycznych.
T-L-4Metodologia badań w przypadku masowych zatruć środowiska
T-L-5Testy toksyczności.
T-L-6Analiza wybranych trucizn i substancji szkodliwych w próbkach materiałów środowiskowych i biologicznych.
T-L-7Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prac kontrolnych. Zaliczenie końcowe.
T-W-1Toksykologia i jej rozwój. Podstawowe pojęcia w toksykologii. Rodzaje trucizn i ich toksyczność
T-W-2Transport i przemieszczanie się (biokumulacja i biomagnifikacja) oraz przemiany ksenobiotyków w ekosystemach.
T-W-3Mechanizmy działania trucizn. Procesy wchłaniania, transportu wewnątrzustrojowego, dystrybucji, biotransformacji i wydalania trucizn.
T-W-4Szacowanie stopnia zagrożenia poszczególnych elementów ekosystemów, biocenoz i całej biosfery.
T-W-5Ustalanie wartości przy których zanieczyszczenie środowiska przekracza granice bezpieczne i staje się szkodliwe dla organizmów - następuje skażenie środowiska (normy prawne).
T-W-6Charakterystyka podstawowych grup ksenobiotyków. Ustalanie źródeł emisji zanieczyszczeń. Prewencja intoksykacji oraz eliminacja trucizn ze środowiska.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja związana z wykładem
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wymaganej wiedzy
3,0Student posiada znikomy zasób wiedzy
3,5Sudent w zakresie ogólnym zna podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii
4,0Student potrafi dobrać właściwe metody biologiczne i analityczne niezbędne w badaniach toksykologicznych
4,5Student potrafi wykonać badania i zinterpretować wyniki,
5,0Student potrafi wykonać badania, zinterpretować wyniki, zproponować rozwiązanie problemów związanych z intoksykacjami uzasadnić przyjęte rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO18-2_U01Student umie wyszukiwać niezbędne informacje związane z zagrożeniem środowiska substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, potrafi samodzielnie analizować stopień zagrożenia środowiska, potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie toksykologii środowiska (z zastosowaniem zasad BHP), umie zinterpretować ich wyniki, sformułować na tej podstawie wnioski oraz podjąć działania zaradcze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
GW_1A_U08Posługuje się językiem obcym (po poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w stopniu wystarczającym do komunikacji i czytania publikacji naukowych w zakresie środowiska wodnego i dokumentacji technicznej.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
GW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U07Potrafi opracować, ocenić i zaprezentować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, umie przygotować lub zebrać niezbędną dokumentację do realizacji zadań związanych z procesem projektowo-inwestycyjnym budowli wodnej.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą polską i obcojęzyczną z zakresu nauk o środowisku wodnym.
GW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii oraz umiejętności posługiwania się metodami badawczymi
Treści programoweT-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium oraz organizacja ćwiczeń.
T-L-2Reakcje obronne zwierząt bezkręgowych na działanie ksenobiotyków.
T-L-3Wyznaczanie LC50 wybranych substancji toksycznych.
T-L-4Metodologia badań w przypadku masowych zatruć środowiska
T-L-5Testy toksyczności.
T-L-6Analiza wybranych trucizn i substancji szkodliwych w próbkach materiałów środowiskowych i biologicznych.
T-L-7Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prac kontrolnych. Zaliczenie końcowe.
T-W-1Toksykologia i jej rozwój. Podstawowe pojęcia w toksykologii. Rodzaje trucizn i ich toksyczność
T-W-2Transport i przemieszczanie się (biokumulacja i biomagnifikacja) oraz przemiany ksenobiotyków w ekosystemach.
T-W-3Mechanizmy działania trucizn. Procesy wchłaniania, transportu wewnątrzustrojowego, dystrybucji, biotransformacji i wydalania trucizn.
T-W-4Szacowanie stopnia zagrożenia poszczególnych elementów ekosystemów, biocenoz i całej biosfery.
T-W-5Ustalanie wartości przy których zanieczyszczenie środowiska przekracza granice bezpieczne i staje się szkodliwe dla organizmów - następuje skażenie środowiska (normy prawne).
T-W-6Charakterystyka podstawowych grup ksenobiotyków. Ustalanie źródeł emisji zanieczyszczeń. Prewencja intoksykacji oraz eliminacja trucizn ze środowiska.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja związana z wykładem
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz sformułować wnioski
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, sformułować wnioski oraz zaproponować i podjąć działania w celu ograniczenia zagrożenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO18-2_K01Student ma świadomość swojej wiedzy i rozumie potrzebę smokształcenia potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne działań związanych z eksploatacją zasobów mórz i oceanów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii oraz umiejętności posługiwania się metodami badawczymi
Treści programoweT-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium oraz organizacja ćwiczeń.
T-L-2Reakcje obronne zwierząt bezkręgowych na działanie ksenobiotyków.
T-L-3Wyznaczanie LC50 wybranych substancji toksycznych.
T-L-4Metodologia badań w przypadku masowych zatruć środowiska
T-L-5Testy toksyczności.
T-L-6Analiza wybranych trucizn i substancji szkodliwych w próbkach materiałów środowiskowych i biologicznych.
T-L-7Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prac kontrolnych. Zaliczenie końcowe.
T-W-1Toksykologia i jej rozwój. Podstawowe pojęcia w toksykologii. Rodzaje trucizn i ich toksyczność
T-W-2Transport i przemieszczanie się (biokumulacja i biomagnifikacja) oraz przemiany ksenobiotyków w ekosystemach.
T-W-3Mechanizmy działania trucizn. Procesy wchłaniania, transportu wewnątrzustrojowego, dystrybucji, biotransformacji i wydalania trucizn.
T-W-4Szacowanie stopnia zagrożenia poszczególnych elementów ekosystemów, biocenoz i całej biosfery.
T-W-5Ustalanie wartości przy których zanieczyszczenie środowiska przekracza granice bezpieczne i staje się szkodliwe dla organizmów - następuje skażenie środowiska (normy prawne).
T-W-6Charakterystyka podstawowych grup ksenobiotyków. Ustalanie źródeł emisji zanieczyszczeń. Prewencja intoksykacji oraz eliminacja trucizn ze środowiska.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja związana z wykładem
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i nie rozumie potrzeby samokształcenia
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy, jednak nie widzi potrzeby samokształcenia
3,5Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia, nie potrafi ocenić ryzyka toksykologicznego związanego z antropopresją na środowisko wodne
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia i potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne związane z antropopresją
4,5Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia, potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne związane z antropopresją na środowisko oraz zaproponować metody jego ograniczenia
5,0Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia, potrafi ocenić ryzyko toksykologiczne związane z antropopresją na środowisko, zaproponować metody jego ograniczenia i uzasadnić ich wybór